Aleš Čeněk

vydavateľstvo

Zemědělské právo


Publikace podává ucelený přehled a výklad problematiky české právní úpravy jako obecné, tak i zvláštní, a to na jednotlivých úsecích zemědělství, navíc i v unijním a mezinárodním kontextu. Zabývá se nejen rostlinnou a živočišnou výrobou, ale i mysli-vostí, rybářstvím, včelařstvím, potravinářstvím, vinohradnictvím a vinařstvím, chmelařstvím či lesnictvím. Opominuto není ani ekologické zemědělství, geneticky modifikované organismy či ochrana zvířat před týráním. Monografie je určena všem zájemců o tuto problematiku, a to jak z vědeckých a akademických, tak i praktických kruhů, ale i široké odborné veřejnosti. Uplatnění najde jistě i ve státní správě a na středních a vysokých školách právnického či zemědělského zaměření.
Vypredané
11,61 € 12,22 €

Ekonomicko-matematické metody, 2. upravené vydání


Matematické metody jsou jednou z významných opor současného společenského vývoje. V dnešní technicky a technologicky orientované společnosti se postupy, založené na kvantifikaci, používají ve všech oborech. Publikace se zabývá nejdůležitějšími matematickými metodami, které se zařazují do studijních plánů na většině renomovaných vysokých škol. Autoři zvolili obsah a postupy výkladu, které nabízejí nejdůležitější teoretické i praktické poznatky, inspirují k samostatnému tvořivému myšlení a umožňují předmět úspěšně absolvovat studentům specialistům i těm, kteří si předmět vybírají ze zájmu jako volitelný. Maximálně se využívá výpočetní technika při řešení problémů. Zvláštní pozornost se věnuje dálkově studujícím a vzdělávání dospělých. Text umožňuje čtenářům individuální studijní tempo a možnost studovat jednotlivé kapitoly v libovolném pořadí. Obsah publikace nabízí následující témata: Lineární programování, distribuční úlohy, rozhodovací modely, teorie her, modely vícekriteriálního rozhodování, metoda datových obalů, strukturní analýza, teorie grafů, stochastické modely a systémy hromadné obsluhy.
Vypredané
15,64 € 16,46 €

Trestní právo hmotné, Obecná část


Publikace řeší základní otázky trestní odpovědnosti, podává nejnovější, moderní poznatky z trestního práva hmotného v přiměřeném rozsahu tak, aby poskytla potřebné vědomosti pro studium a absolvování trestního práva hmotného, ale také znalosti potřebné pro právní praxi. Výklad jednotlivých témat je podáván jak de lege lata, tak i de lege ferenda a vychází z právního stavu k 1. 9. 2015. Jeho součástí, mimo zák. č. 40/2009 Sb. (trestní zákoník), je historický exkurz vývoje trestního práva hmotného a také základní, z našeho pohledu však dostačující, informace o rozvíjejícím se Evropském trestním právu. Mimo to je podáván výklad i zák. č. 418/2011 Sb. o Trestní odpovědnosti právnických osob, v platném znění a zákona č. 218/2003 Sb. o trestní odpovědnosti mládeže. Kniha je určena především studentům právnických fakult, své uplatnění však najde i v praxi orgánů činných v trestním řízení. Publikace je zaměřena na obecnou část trestního práva hmotného, která doznala významných změn po rekodifikaci trestního zákona.
Vypredané
16,07 € 16,92 €

Idea spravedlnosti a práva v řecké filosofii


Tomsova kniha o idejích spravedlnosti a práva v řecké právní filosofii náleží k dílům, jejichž kvalitu a životnost prověřil čas. Stojí za to přiblížit si jejím čtením myšlenkový svět velkých řeckých filosofů. Od Řeků odvozujeme vše, co je typické pro sociokulturní prostředí naší civilizace. Nejinak je tomu i ve vztahu k dnešnímu hledání a pojímání práva a spravedlnosti. Zájemce překvapí životnost myšlenek velikánů antického světa, to, jak podnětné pro dnešek je jejich namáhavé hledání pravdy a stejně pracné vyvracení omylů na cestě k poznání. Nestranná, kritická Tomsova analýza přesvědčivě ukazuje, jak je důležité vracet se k počátkům - uvědomit si, v čem opakujeme staré pravdy a v čem jen kopírujeme staré chyby. Nové vydání základního Tomsova spisu není jen splacením dluhu jemnému právnímu filosofovi velké erudice, kterého totalitní pořádek izoloval od veřejnosti. Hlavní přínos a trvalá hodnota Tomsovy knihy je v tom, že nás nutí klást si otázky, proč v dnešní společnosti často nad solidností dobývá úspěchu demagogie a nad poznáním leckdy vítězí líbivý bonmot či autoritativní křik prostý argumentů. Počne-li se člověk sám sebe takto ptát, snáze odolá těm, kdo ho chtějí ovládnout sugestivní, líbivou, ale prázdnou řečí bez věcného podkladu
Vypredané
10,63 € 11,19 €

Vojenská služba, politické práva a občianstvo


Autor zastáva tézu, že zmeny vojenských technológií, taktiky a vojenskej organizácie a aktuálny stav vojenského ohrozenia patria k hlavným determinantom spoločenského a politického pohybu a tiež podoby práva a ústavného zriadenia štátu, čo je ilustrované na vývoji inštitútu občianstva. A taktiež s ním spojených predstáv o statuse človeka v spoločnosti a jeho prirodzených a ľudských právach, vrátane nároku na istú mieru sociálneho zabezpečenia. Vojna alebo jej hrozba boli vždy mocným stimulátorom technologických a spoločenských zmien. Bezpečnosť pred útokom zo strany iných spoločenstiev, iných štátov, bola vždy považovaná za azda najcennejšiu spoločenskú komoditu. Historicky možno povedať, že štát priznával plnohodnotné občianske práva a právo na politickú participáciu len tým, čo vykonávali vojenskú službe, alebo mali povinnosť ju vykonávať v prípade potreby. Je to logické, lebo štát si potrebuje zabezpečiť lojalitu svojich vojakov – tak ich musí motivovať aj politickými a sociálnymi právami. Téza nie je vo svojej podstate nová. Na prekvapenie moderného čitateľa sa považovala za samozrejmú až do začiatku 20. storočia. Zmena vo veľkosti armád a najmä ich podielu na celkovej populácii tak môžu vyjadrovať zmenu zastúpenia populácie s politickými právami a tak z dlhodobého pohľadu aj mieru demokratickosti konkrétnej spoločnosti (krátkodobo sú možné isté výkyvy a odchýlenia). A univerzálne rovné občianske práva nastúpili v moderných štátoch ruka v ruke so všeobecnou vojenskou povinnosťou v 18.–19. storočí. Dnes sme svedkami toho, ako spoločnosti vyspelých demokratických štátov zažívajú opätovnú postupnú oligarchizáciu zatiaľ nevyjadrenú formálno-právne (rastúce majetkové rozdiely, odtrhnutie občanov od politiky, profesionalizácia armády, rast počtu väzňov a pod.). Jednou z viacerých príčin tejto oligarchizácie pritom môže byť aj opustenie koncepcie masových armád budovaných na základe všeobecnej brannej povinnosti a povinnej prezenčnej vojenskej služby a príklon k profesionálnym armádam. Elity stratili strach pred vojensky aktívnym národom a potrebu uchádzať sa o jeho dôveru a priazeň. Nie sú nútené sa natoľko zaoberať jeho sociálnym zabezpečením a mierou identifikácie so spoločnosťou a štátom.
Vypredané
12,95 € 13,63 €

Právo sociálneho zabezpečenia


Sociálne zabezpečenie je aktuálnou témou aj v súčasnom období.Ide o oblasť, ktorá v rámci právneho systému poskytuje ochranu veľkej skupine občanov v prípade, ak dôjde u nich ku komplexu rizík. Predkladaná publikácia analyzuje poistné a dávkové vzťahy v rámci nemocenského poistenia (starobného a invalidného), poistenia v nezamestnanosti, úrazového poistenia, garančného poistenia a zdravotného poistenia. Osobitnú časť učebnice tvorí problematika sociálnej ochrany, systému štátnej podpory a sociálnej pomoci. Kniha rozoberá aj sociálne zabezpečenie osôb pohybujúcich sa na území Európskeho spoločenstva. Publikácia je určená predovšetkým študentom bakalárskeho, magisterského a doktorandského štúdia právnických fakúlt, študentom škôl so sociálnoprávnych zameraním, ako aj poslucháčom celoživotného vzdelávania.
Vypredané
16,43 € 17,29 €

Pracovné právo v európskej perspektíve


Pracovné právo členských štátov Európskej únie sa v súčasnosti rozvíja pod prizmou smerovania komunitárneho práva, medzinárodného práva a práva Rady Európy. Takmer tretina rozsahu pracovného práva členských štátov EÚ je regulovaná normatívami komunitárneho práva. Predkladané dielo sa zaoberá problémami v rozvoji pracovného práva, ktoré majú pre zamestnávateľa a zamestnanca kľúčový význam. Medzi takéto problémy možno zaradiť aj pracovný pomer a pojem závislej práce nielen z medzinárodného porovnania ale aj požiadaviek európskeho a medzinárodného práva. Podstatný význam pre ďalší rozvoj pracovného práva členských štátov EÚ má aj nové európske a medzinárodné pracovné kolízne právo a voľný pohyb služieb pri dočasnom vyslaní zamestnancov do krajín EÚ, ktoré autori analyzujú aj vo svetle existujúcej judikatúry Súdneho dvora ES. V centre pozornosti autorov je antidiskriminačné pracovné právo, ktoré sa v posledných rokoch rozvíjalo veľmi dynamicky podporené bohatou judikatúrou Súdneho dvora ES.
Na sklade 1Ks
15,93 € 16,77 €

Ústavné právo Slovenskej republiky


Kniha Ústavné právo Slovenskej republiky nie je obmedzená výlučne na ústavné právo Slovenskej republiky – má oveľa širší záber. Výklad zvolený v tejto príručke vychádza z pojmu a klasifikácie ústav a pokračuje stručným a orientačným prehľadom základných línií ústavného vývoja na území Slovenskej republiky za ostatných stopäťdesiat rokov. Rozsiahla časť je venovaná základným právam a slobodám v následnosti, ktorá sa riadi systematikou Ústavy Slovenskej republiky z roku 1992. Otázky týkajúce sa jednotlivých druhov moci v kontexte modelu deľby moci sú predmetom pozornosti záverečných kapitol: po tradičných mociach je do tejto časti zaradená aj kontrolná moc spolu s prokuratúrou a verejným ochrancom práv. Sprievodným znakom publikácie sú tiež odkazy na rozhodovaciu činnosť Ústavného súdu Slovenskej republiky, najmä v spojitosti s problematikou základných práv a slobôd.
Vypredané
20,02 € 21,07 €

Obchodné právo


Kniha Obchodné právo obsahuje výklad ustanovení Obchodného zákonníka. Výklad obchodných spoločností a družstva je doplnený o právnu úpravu nadnárodných spoločností a premietnutie Smerníc do národného právneho poriadku. Autori poukazujú aj na zmeny v legislatíve súvisiace so vstupom Slovenska do eurozóny a vplyvu eura na základné imanie spoločností a družstva a potrebu transformácie základného imania. Samostatnú časť tvorí úprava hospodárskej súťaže. Publikácia obsahuje aj výklad o konkurznom a reštrukturalizačnom konaní. V časti o cenných papieroch sa poukazuje na charakteristiku cenných papierov, možnosti ich prevoditeľnosti, najmä z hľadiska akcií a dočasných listov, ako aj uzavierania osobitne upravených zmluvných typov v zákone o cenných papieroch. V samostatnej časti sa charakterizujú náležitosti zmenky a podmienky uplatňovania nárokov zo zmeniek na súde. Knihu uzatvára samostatná časť o rozhodcovskom konaní. Jednotlivé časti sú doplnené judikátmi slovenských a českých súdov, ako aj Ústavného súdu SR. Odkaz na judikáty poskytuje obraz o dotváraní práva jeho výkladom súdmi.
Vypredané
14,30 € 15,05 €

Prípadové štúdie z finančného práva


Prípadové štúdie z finančného práva predstavujú publikáciu, prostredníctvom ktorej sa realizuje nový spôsob výučby finančného práva na vysokých školách. Primárnym cieľom učebnice je naučiť študentov právne myslieť, precvičiť si nadobudnuté vedomosti z finančného práva a aplikovať ich do praxe. Prípadové štúdie z finančného práva vypĺňajú vákuum existujúce v oblasti praktickej výučby finančného práva. Publikácia predstavuje doplnkovú literatúru, pomocou ktorej majú študenti možnosť získať rutinu pri práci s prameňmi práva, nadobudnúť schopnosť pracovať viac analyticky, uskutočňovať komparácie a riešiť praktickú rovinu skúmanej oblasti. Prípadové štúdie sú vydané v tlačenej a v elektronickej podobe, pričom elektronická verzia obsahuje právne predpisy na jednotlivé otázky, ktoré sú účinné k stavu vydania publikácie. Niektoré prípady vychádzajú z neúčinnej právnej úpravy, avšak do učebnice boli zaradené z dôvodu ich pretrvávajúcej aktuálnosti a odbornej hodnoty.
Vypredané
10,81 € 11,38 €

Rukověť rodinného práva


Rukověť rodinného práva přináší stručný přehled po právní úpravě rodinného práva, která se stala integrální součástí nového občanského zákoníku. Nová občanskoprávní úprava tak přinesla i některé změny v rodinném právu, na které je třeba upozornit alespoň stručným výkladem. Proto je svým obsahem rukověť zaměřena především na úpravu části druhé občanského zákoníku – rodinné právo a jen okrajově, pro ucelený přehled o problematice, je pojednáno i o úpravách v jiných právních předpisech. Z tohoto hlediska je rukověť široce využitelnou pomůckou pro informativní seznámení se s touto právní úpravou a současně stručným výkladem jednotlivých institutů rodinného práva.
Vypredané
7,60 € 8,00 €

Slovenské právní dějiny


Publikace dvou vysokoškolských pedagogů z Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně podává podrobný výklad právních dějin na území dnešní Slovenské republiky od počátku státního vývoje až po začátek 90. let minulého století. V jednotlivých částech (vývoj do roku 1848, léta 1948–1918 a 1918–1992) autoři nejdříve podávají charakteristiku daného období a jeho jednotlivých fází. Při charakterizování jednotlivých fází vývoje stručně nastiňují politické a státoprávní poměry a pak se zaměřují na podobu státního mechanismu a práva (systém a prameny práva). Pasáž o středověkém a raně novověkém právu doplňuje poměrně obsáhlý samostatný výklad jeho institutů, v dalších částech práce autoři připomínají základní instituty ve výkladech o pramenech práva. Kniha je určena pro vysokoškolskou výuku slovenských právních dějin, jistě však poslouží i zájemcům o politické a právní dějiny na území Slovenska. Může být i zdrojem užitečných informací pro praktické právníky, kteří chtějí pochopit slovenskou právní kulturu a lépe porozumět institutům platného slovenského práva.
Vypredané
23,22 € 24,44 €

Texty ke studiu světových právních dějin


Tato publikace navazuje na předchozí, především seminární, učební pomůcky týchž autorů, přinášející texty ke studiu právních dějin evropských zemí a USA. Oproti svým předchůdkyním však výrazněji reflektuje změny, které na tomto poli nastaly během posledního desetiletí. Záměrem autorů bylo především soustředění výňatků z textů pramenů v českém jazyce, s nimiž studenti přijdou přímo do styku v rámci oborů obecných právních dějin, mimoevropských právních dějin, právních dějin zemí a národů bývalého Sovětského svazu či dějin advokacie a notářství. Kniha je určena hlavně k účelům studijním. Z tohoto zorného úhlu byl učiněn výběr ukázek, které se přímo váží k výkladům při přednáškách a k dalším učebnicím zmiňovaných oborů. Jsou zde uvedeny texty, které poslouží k rozboru a diskusím při seminářích a které případně inspirují zájemce o jejich hlubší poznání při volbách témat seminárních a kvalifikačních prací. Čtenáři z řad mimofakultních zájemců dá publikace plasticky nahlédnout do vcelku rozsáhlé materie světových právních dějin a má pro něj být zajímavou čítankou.
Vypredané
16,07 € 16,92 €

Kapesní česko-čínský/čínsko-český právnický slovníček


Tento kapesní slovníček vznikl excerpcí nejdůležitějších právních předpisů Čínské lidové republiky a reprezentativních děl současné čínské právnické literatury z oblasti teorie práva, ústavního práva, občanského práva, trestního práva, obchodního práva, správního práva a mezinárodního práva soukromého i veřejného. Slovníček nechce a vzhledem ke svému obsahu ani nemůže vyčerpat veškerou čínskou ani českou právní terminologii a je proto založen na principu výběrovosti. Obsahuje právní termíny nejčastěji používané v právním styku mezi Českou republikou a Čínskou lidovou republikou a úmyslně vynechává výrazy archaické, jakož i výrazy specifické toliko pro právní prostředí české nebo čínské. U pojmů, které jsou do něj zahrnuty, neuvádí jejich obsah v celé šíři obecného jazyka, nýbrž pouze jejich význam právní. Kapesní slovníček je slovníčkem překladovým, nikoliv výkladovým. Přináší tedy právní ekvivalenty, nikoliv slovní výklad hesel.
Vypredané
8,88 € 9,35 €