Aleš Čeněk

vydavateľstvo

Policajná správa


Publikácia sa venuje teoretickým otázkam policajného práva, právnemu postaveniu Policajného zboru, jeho úlohami, oprávneniami a povinnosťami policajtov, ako aj donucovacím prostriedkom, ktoré môžu pri výkone služby používať. Ďalej sa zaoberá výkonom štátnej správy na úsekoch, ktoré patria do pôsobnosti Policajného zboru. Ide najmä o problematiku dokladov totožnosti fyzických osôb (občianske preukazy a cestovné doklady), štátnu správu na úseku bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, problematiku ochrany štátnych hraníc, štátnu správu na úseku strelných braní a streliva, agendu súkromných bezpečnostných služieb, štátnu správu na úseku pobytu cudzincov, zákona o poskytovaní azylu a problematiku ochrany utajovaných skutočností. Z pohľadu študentov publikácia poskytuje komplexný pohľad na výučbu danej problematiky, autori preto veria, že bude využívanou učebnou pomôckou pri štúdiu na príslušných vysokých školách.
Vypredané
12,10 € 12,74 €

Kriminalistická taktika


Druhé rozšířené vydání publikace zahrnuje nejnovější poznatky kriminalistické teorie a vyšetřovatelské praxe. Hlavní pozornost je věnována základním kriminalistickotaktickým metodám a prostředkům, jako je např. výslech, rekognice, rekonstrukce, ohledání místa činu či kriminalistické verze. Text je ilustrován názornými obrázky a schématy tak, aby byla učebnice pro čtenáře dobře přijatelná a mohl si podle ní snadno osvojit poznatky z kriminalistické taktiky. Publikace je především určena posluchačům Policejní akademie ČR v Praze pro výuku kriminalistiky v bakalářském studijním programu jako povinný studijní pramen. Může být však dobrou studijní pomůckou pro studenty magisterského studijního programu, jakož i vhodným pomocníkem při zpracování bakalářských a diplomových prací a při složení státní závěrečné zkoušky z kriminalistiky.
Vypredané
14,35 € 15,11 €

Kriminalistická technika 3. vydání


Třetí vydání učebnice je určeno především pro posluchače Policejní akademie ČR v Praze pro výuku kriminalistiky v bakalářském studijním programu jako povinný studijní pramen. Může být dobrou studijní pomůckou i pro studenty v magisterském studijním programu a vhodným pomocníkem při zpracování bakalářských a diplomových prací z oblasti kriminalistiky. Publikace poskytuje postačující rozsah poznatků pro předmět kriminalistická technika. V učebnici je hlavní pozornost věnována základním kriminalisticko-technickým metodám a prostředkům, vyhledávání, zajišťování a zkoumání různých druhů materiálních stop, např. daktyloskopii, mechanoskopii, balistice, trasologii, zkoumání ručního písma atd. Text je doplněn názornými obrázky a schématy tak, aby učebnice byla pro studenty dobře přijatelná a mohli si podle ní snadno osvojit poznatky z kriminalistické techniky.
Vypredané
21,89 € 23,04 €

Obchodné právo, 2.rozšírené vydanie


Druhé prepracované a doplnené vydanie knihy obsahuje výklad Obchodného zákonníka a súvisiacich predpisov, ktoré sú predmetom výučby obchodného práva. K doplneniu pôvodného vydania knihy došlo s prihliadnutím na viaceré zmeny v legislatíve Slovenskej republiky. Kniha zachytáva právny stav k 1. 1. 2012. Autori doplnili a rozšírili výklad všeobecnej časti Obchodného zákonníka najmä v súvislosti s konaním v mene právnických osôb a konanie na základe zastupovania. Reagovali aj na legislatívne zmeny týkajúce sa akciových spoločností v súvislosti s úpravou hlasovania akcionárov, ako aj plnenia informačnej povinnosti predstavenstva pri zvolávaní valného zhromaždenia spoločnosti v procese splynutia, zlúčenia a rozdelenia spoločností. Autori poukazujú aj na zmeny v živnostenskom zákone pri vydávaní živností v súvislosti so vznikom oprávnenia na podnikateľskú činnosť. Novo je spracovaná časť o konkurznom a reštruktualizačnom konaní na základe rozsiahlej novelizácie zákona.
Vypredané
18,15 € 19,11 €

Prevencia kriminality


Publikácia predstavuje voľnú nadstavbu prevencie kriminality. Informácie z prevencie kriminality poskytnuté v publikácii majú slúžiť ako metodický návod k štúdiu prevencie kriminality a na prehĺbenie vedomostí v danej problematike. Autori si predsavzali rozpracovať v rámci jednotlivých časti publikácie problémy, akými sú systém prevencie kriminality s dôrazom na systém prevencie kriminality v Slovenskej republike, hlavné ciele a zamerania jednotlivých druhov prevencie, prevencia kriminality mládeže a kriminality proti mládeži, prevencia súvisiaca s návykovými látkami, právne aspekty prevencie kriminality a prevencia v činnosti bezpečnostných zborov. V neposlednom rade spracovali aj problematiku medzinárodnej spolupráce v oblasti prevencie kriminality a v záverečnej kapitole ilustratívne uviedli aj niektoré preventívne projekty realizované v krajinách Európskej únie.
Vypredané
7,78 € 8,19 €

Daňové trestné činy


Daňové trestní právo je podoborem trestního práva, které se zabývá trestním postihem závažných porušení předpisů daňového práva a cílem vydávané monografie je seznámit čtenáře komplexně s touto problematikou, a to jak z pohledu trestního práva, tak i správního práva, reprezentovaného zejména daňovým řádem a souvisejícími právními předpisy, které se k daňovým trestným činům vztahují. Nosná část monografie je věnována tzv. daňovým trestným činům, jejichž úprava se nachází ve druhém dílu VI. hlavy trestního zákoníku. Nejčastěji se vyskytující daňové trestné činy jsou rozebírány s důrazem na platnou právní úpravu, jsou popsána vývojová stadia trestné činnosti, důvody zániku trestní odpovědnosti a především pak institut účinné lítosti. V návaznosti na zpracovávanou problematiku je také věnována zvýšená pozornost aktuální problematice vztahující se k zákonu o trestní odpovědnosti právnických osob. Monografie také zpracovává úpravu daňových trestných činů ve Slovenské republice a Německé spolkové republice. Monografie je určena nejen pro odbornou právnickou veřejnost, tj. zejména pro soudce, státní zástupce, advokáty, ale i pro podnikatelskou veřejnost, pro daňové poradce a zaměstnance finančních úřadů. Monografie by mohla být oceněna také akademickými pracovníky, kteří se zabývají v širším slova smyslu daňovým právem.
Vypredané
15,14 € 15,94 €

Energetická bezpečnost


Cieľom publikácie je priblížiť fenomén energetickej bezpčnosti v súčasnom svete, ktorého význam implikuje bezpečnosť exportu, importu, tranzitu zdrojov i politické aspekty, ktoré obchod s neobnoviteľnými zdrojmi energie sprevádzajú. Dôraz kniha kladie na problematiku dvoch kľúčových surovín - ropy a zemného plynu, s prihliadnutím k energetickej bezpečnosti EÚ a mnohých svetových regiónov (Perzský záliv, Kaspické more, Latinská Amerika a oceánia).
Vypredané
12,50 € 13,16 €

Gamblerství aneb Ztráta svobody


Po čtenářskou veřejností pozitivně přijaté knize „Psychologie gamblerství“ – aneb Sázka na štěstí“ se předložená kniha pokouší vyslat další nové signály lidem, kteří si neuvědomují či podceňují možnost vzniku gamblerství. Kromě jiného poukazuje na „Psychologické aspekty“ rizikového hraní ve spojení se vznikem aktuálního psychického naladění, které v době hraní u gamblera vede k narušení schopnosti „sebeřízení“. Kniha se rovněž snaží v ucelené a široké veřejnosti přístupné formě předkládat výsledky mnohaleté a rozsáhlé výzkumné sondy, podávající obraz populace dětí a dospívající mládeže v České republice z pohledu jejich vztahu k „hraní o peníze“. Na naprosto exaktně postavených důkazech jsou předkládány cenné informace, které by si měli uvědomit hlavně rodiče, kteří si v naprosté většině vůbec nepřipouštějí, že jejich děti jsou mnohdy již nyní ve velkém ohrožení tímto celospolečensky vysoce nebezpečným „virem“. Čtenář se tak může například dovědět, jaké jsou naprosto konkrétní vzájemné vazby mezi hraním „počítačových her“ a hraním „o peníze“ u jednotlivých věkových kategorií.
Vypredané
17,42 € 18,34 €

Fundamentals of Procedural Criminal Law


This textbook has been specifically written for students studying law. Chapter 1 brings together a number of cases involving human rights. It also contains a new principle in the Slovak criminal procedure (for instance principle of proportionality, principle of opportunity etc.). Other chapters provide information about procedural institutions, evidentiary process in criminal proceedings, decisions, stages and special types of criminal proceedings. Criminal law is nowadays in the process of changes. The aim of this book is to reflect the contemporary situation in our legal system.
Vypredané
8,08 € 8,51 €

Případy z Římského práva


Římské právo, především římské soukromé právo, tvoří dodnes základ evropské kontinentální právní kultury. Proniknutí do její podstaty by proto mělo patřit do základní výbavy každého současného právníka. Právě k tomu slouží tato sbírka případů z římského práva. Jedná se o soubor testů určených nejen k pro-cvičení látky z tohoto oboru, ale stejně tak by měly budoucím právníkům pomoci k tomu, aby se naučili pracovat s texty obsahujícími právní informace. Texty zahrnuté do této publikace jsou výlučně výsledkem fantazie jejich autorů, kteří se snažili nejen o co jejich největší rozmanitost, ale zároveň i srozumitelnost a v neposlední řadě také o to, aby byly zachovány dobové reálie starověkého Říma; i ty totiž někdy mohou pomoci najít cestu ke správnému vyřešení některých otázek. K tomu, aby byly správně zodpovězeny všechny otázky, je samozřejmě nezbytné mít znalosti z římského práva, někdy je však třeba zapojit také kombinační schopnosti, logické myšlení i obyčejnou pozornost. Soubor právních případů z antického Říma by měl studentům práv nejen pomoci zvládnout jistě nelehkou materii římského soukromého práva, ale stejně tak naučit se právnicky myslet.
Vypredané
8,47 € 8,92 €

Právní dějiny evropských zemí a USA 3. vydání


3. rošířené vydání Kniha je vysokoškolskou učebnicí pro studenty právnických fakult, zároveň je určena právníkům i zájemcům o právní historii z řad širší čtenářské obce. Autoři předkládají přehled vývoje státu a práva od jejich počátků až do roku 1945. Výklad je rozdělen do partií o předstátní společnosti a její přeměně na stát, o právních dějinách ve starověku, za feudalismu a za kapitalismu. Pozornost je v jednotlivých kapitolách věnována institucím historických státních útvarů, pramenům práva a dobové podobě významných institutů veřejného i soukromého práva v širších historických souvislostech. Čtenář má možnost utřídit si základní informace z oboru, který společně s právní komparatistikou a právní filosofií patří k nejvýznamnějším pomocným vědám právním, a v období globalizace si připomenout důležité mezníky právních dějin evropských členských i nečlenských států Evropské unie a Spojených států amerických. Oproti předchozímu vydání je učebnice rozšířena zejména o problematiku jihovýchodní Evropy. Tématicky na tuto knihu navazuje učebnice týchž autorů "Právní dějiny mimoevropských zemí".
Vypredané
11,61 € 12,22 €

Manažerská informatika


Publikace se zabývá základními aspekty nově vznikajícího oboru bezpečnostní management a jeho vazbou na informatiku a informační bezpečnost. Reaguje tak na rychle se rozvíjející obor computer science a praktické aplikace informačních a komunikačních technologií v managementu, které se týkají především pojmového aparátu jednotlivých aspektů manažerské informatiky. Jejím cílem je mimo jiné přispět ke zvýšení a zkvalitnění vědomostí a jistých dovedností čtenářů z oblasti managementu v informatice. Popisuje informační procesy a obecné i speciální informační systémy. Dotýká se oblasti datových skladů a dolování dat. Zvláštní pozornost je věnována perspektivám data miningu v policejní činnosti. Snaží se také stručně popsat podstatu informační bezpečnosti a kybernetické kriminality v oblasti manažerské informatiky, dále uvádí právní a etické aspekty manažerské informatiky a poukazuje na další perspektivy rozvoje informačních a komunikačních technologií. Publikace je určena manažerům policejních útvarů a bezpečnostních služeb, dále studentům, kteří se zabývají problematikou informačních technologií a aplikací informací v manažerské teorii a praxi, a všem čtenářům, kteří si chtějí rozšířit znalosti z teorie informace a jejího praktického užití či pochopit užívání moderních informačních a komunikačních prostředků v manažerské činnosti.
Vypredané
16,65 € 17,53 €

Extremismus a společnost


Publikace je určena jako základní studijní materiál studentům vysokých škol bezpečnostně právního zaměření, pracovníkům bezpečnostní složek, kteří se touto problematikou zabývají a rovněž široké veřejnosti. První část textu seznamuje čtenáře s podstatou extremismu, ideologickými kořeny, nejvýznamnějšími subjekty extremistické scény v České republice, propagačními nástroji, tematickou základnou a současnými trendy v této oblasti. V druhé části jsou popsány protiextremistické aktivity a postupy Policie ČR, Ministerstva vnitra ČR a dalších specializovaných bezpečnostních složek státu, které na tomto procesu participují. Na vybraných příkladech jsou demonstrovány problémové aspekty této činnosti a nutnost komplexního přístupu k tomuto fenoménu. Informovanost a zapojení veřejnosti bezprostředně ovlivňuje úspěšnost a efektivitu tohoto procesu. Cílem publikace je na základě racionálního přístupu, objektivního náhledu a praktických příkladů nabídnout čtenáři způsob, jak této problematice porozumět a vytvořit si vlastní názor a postoj.
Vypredané
15,62 € 16,44 €

Medzinárodná migrácia, krajania a volebné právo


Publikácia sa venuje súvislostiam medzi medzinárodnou migráciou a najnovšími tendenciami vo vývoji volebného práva v strednej Európe. Problematika migrácie vždy súvisela s otázkou integrácie migrantov do spoločnosti ich nového domova. Monografia však nevenuje pozornosť len otázke volebnej integrácie prisťahovalcov, ale aj možnostiam participácie občanov-vysťahovalcov na politickom živote pôvodnej vlasti. V čase prehlbujúcej sa globalizácie a intenzívnej migrácie totiž aj táto časť spoločnosti získava na ekonomickom a politickom význame. Mnohé krajiny sa preto usilujú o proaktívnu krajanskú politiku voči svojej diaspóre v zahraničí. Veľmi dôležitým determinantom tejto politiky je politické, resp. kultúrno-jazykové chápanie národa v danom štáte. Historickému vývoju chápania českého, poľského, maďarského a slovenského národa je preto venovaná celá jedna kapitola. Toto chápanie ovplyvňuje taktiež vývoj legislatívy o štátnom občianstve a menšinové zákonodarstvo jednotlivých krajín.
Vypredané
15,64 € 16,46 €

Diplomacie


Publikace představuje v českém prostředí první komplexní odborně koncipovanou práci zabývající se diplomacií a využívající zejména v oblasti teorie relevantní poznatky a přínosy obsažené v nejnovějších pracích zahraničních autoru. Práce je strukturována celkem do dvanácti kapitol postihujících hlavní témata problematiky, jakými jsou pojetí, strukturace a představitelé diplomacie, diplomatické vztahy, ministerstva zahraničních vecí, diplomatické mise, konzuláty, osobnost a postavení diplomata, diplomatická komunikace, diplomatické písemnosti, diplomatický protokol a etiketa, diplomatické jednání a vyjednávání. Autor výklad doložil a doprovodil řadou zajímavých a konkrétních příkladů jak z historie, tak ze současnosti. Součástí publikace jsou hlavní dokumenty upravující diplomatické vztahy, organizační struktura vybraných ministerstev zahranicních vecí, prehled diplomatických styku CR a obsáhlý seznam literatury. Odborný prínos publikace vedle rady nových skutečností a poznatků spocívá predevším v tom, že autor nezkoumá diplomacii pouze z prevažujícího aspektu diplomatické praxe a diplomatického práva, ale z aspektu mezinárodnepolitického a historického s důrazem na teoretickou problematiky, což je v českém prostředí zatím pohled velmi málo frekventovaný. Publikace je určena zejména studentům mezinárodních vztahů, v jejichž rámci se na nekterých vysokých školách studuje také diplomacie. Vzhledem k novému pojetí a zpracování nekterých tematických celku je snahou autora vyvolat touto publikací též diskusi v akademickém prostředí. A v neposlední řade je zámerem publikace vzbudit zájem o diplomacii jako odbornou disciplínu i profesní obor i u širší, zajímající se veřejnosti. Struktura, rozsah i obsah byly ve 2. vydání zachovány, avšak v textu i v prílohách došlo k několika úpravám, zpresnením a aktualizacím.
Vypredané
25,20 € 26,53 €