! Doprava ZADARMO už od 20 € !

Didaktis

vydavateľstvo

Zbierka testov pre 6. ročník ZŠ


Moderná učebná pomôcka na precvičenie vedomostí zo slovenského jazyka, slohu a literatúry podporuje praktické zvládnutie učiva v súlade so školskou reformou a novými vzdelávacími plánmi. Nové učivo aj opakovanie precvičuje v nadväznosti na kapitoly v novej učebnici Slovenský jazyk pre 6. ročník základných škôl (2009). Podrobný rozbor úloh žiakovi ponúka vysvetlenia, návody a rady, ako postupovať pri riešení. Rozbor je neoceniteľnou pomôckou pre žiaka pri domácej príprave.
U dodávateľa
8,06 € 8,48 €

Testy do prímy Matematika


V publikácii nájdete 15 modelových testov na prijímacie skúšky na osemročné gymnáziá. Okrem testov obsahuje knižka aj ich výsledky a riešenia. Každý test obsahuje dva typy úloh: úlohy, v ktorých treba vypracovať riešenie, úlohy s výberom správnej odpovede z ponúkaných možností. V knižke nájdete aj veľa príkladov z bežného života, čo podporuje využívanie matematických poznatkov v rôznych situáciách. Knižku využijú žiaci nielen pri príprave na prijímacie skúšky na osemročné gymnázium, ale aj žiaci 4. a 5. ročníka ZŠ ako zbierku rozmanitých príkladov na opakovanie a upevňovanie učiva matematiky.
Vypredané
5,49 € 5,78 €

Budem vedieť pravopis pre 5. ročník ZŠ


Publikácia vychádza v ústrety učiteľom a žiakom reformného ročníka a uľahčuje im aplikovanie školskej reformy vo vyučovaní. Všetky cvičenia diktáty sú prispôsobené aktuálnemu obsahovému štandardu pre 5. ročník podľa nového Štátneho vzdelávacieho programu. Zbierku využijú učitelia, ktorí v súčasných učebniciach používaných na základných školách a 8-ročných gymnáziách nenachádzajú dostatok textov na dôkladné precvičenie a upevnenie gramatických javov. Zároveň je bohatým zdrojom cvičení a diktátov na domáce precvičovanie. Kniha vychádza z koncepcie svojho predchodcu (Budem vedieť pravopis 1 – pre 5. a 6. ročník ZŠ). Novinkou však je, že cvičenia sú vypracované práve pre piaty ročník.
Na sklade 1Ks
5,60 € 5,89 €

Grammar Practice 2


Edici Language Practice Books tvoří univerzální cvičebnice vhodné k jakýmkoliv učebnicím německého nebo anglického jazyka pro začátečníky až středně pokročilé. Publikace poskytují studentům i učitelům těchto jazyků bohatý zdroj látky k procvičování i ověřování znalostí. Cvičení a úkoly jsou rozdělené do kapitol podle jednotlivých gramatických celků, kterým se věnují. Použitá slovíčka a fráze vycházejí z živého mluveného jazyka a umožňují kromě procvičování gramatiky i rozšiřování slovní zásoby a frazeologie. Cvičebnice jsou vhodné k výuce ve třídě či skupině i k samostatné přípravě doma např. k maturitě, k státní či mezinárodní zkoušce apod. Jsou určeny zejména žákům vyšších ročníků základních škol a studentům středních a jazykových škol, jejich učitelům, ale také samoukům a ostatním zájemcům o studium cizích jazyků. Cvičebnice jsou doplněny výsledky v samostatné vazbě.
Na sklade 1Ks
5,76 € 6,06 €

Testy testMONITOR Matematika


Publikácia Testy - testMONITOR - Matematika je zbierkou riešených príkladov pre žiakov základných škôl na preverenie a upevnenie vedomostí. TestMONITOR umožňuje žiakom vyskúšať si, ako by obstáli v celoplošnom testovaní, ktoré čaká všetkých žiakov v 9. ročníku ZŠ. Význam tohto testovania sa z roka na rok zvyšuje, keďže jeho výsledky mnohé stredné školy zohľadňujú pri prijímaní žiakov, či dokonca ním úplne nahrádzajú prijímacie skúšky. Prostredníctvom jedenástich modelových testov - každý s 30 úlohami - si žiak detailne preskúša nielen znalosti z aritmetiky, algebry a geometrie, ale zároveň má možnosť zlepšovať schopnosť využiť svoje poznatky aj pri riešení úloh. Rozmanitá štruktúra úloh umožňuje dôkladne si precvičiť celé učivo. Pri náročnejších úlohách sú uvedené podrobnejšie riešenia a vysvetlenia, napríklad ako zostaviť rovnicu v slovných príkladoch. Množstvo úloh je z bežného života, čo priamo podporuje využitie matematických poznatkov v praktických situáciách. Nechýbajú úlohy na počítanie v eurách a prepočty medzi korunami a eurami. Časť príkladov je vyriešená viacerými, niekedy aj netradičnými postupmi riešenia, čo podporujú premýšľanie a spájanie poznatkov. Kniha obsahuje dva typy úloh: úlohy, v ktorých treba vypracovať riešenie a úlohy, v ktorých treba správnu odpoveď vybrať z daných možností. Dvojfarebný dizajn prispieva k ľahšej čitateľnosti a prehľadnosti. Farebné odlíšenie často pomáha lepšie pochopiť súvislosti medzi jednotlivými krokmi riešenia.
U dodávateľa
7,50 € 7,89 €

1001 English Phrasal Verbs 1001 anglických frázových slovies


Frázové slovesá tvoria jednu z najživších a významovo najrozsiahlejších častí anglickej slovnej zásoby, v bežnej komunikácii sa frázové slovesá používajú veľmi často. Ich ovládanie je nevyhnutné na to, aby ste dokázali porozumieť najmä hovorovému jazyku (pretože ľudia, ktorí tieto zvraty nepoznajú, často nevedia, o čom je reč) i na to, aby ste ich sami dokázali správne používať. Obsahuje: 1001 frázových slovies – phrasal verbs – spojení slovies s rôznymi predložkami alebo príslovkami príklady na použitie v anglických vetách so slovenským prekladom slovenský register Výhody: prehľadná forma spracovania s dôrazom na rýchle vyhľadávanie slovesá sú abecedne zoradené svieža grafická úprava Určené: pre všetkých, ktorí sa učia anglický jazyk, pre všetkých, ktorí sa chcú bez problémov pohybovať v anglicky hovoriacom prostredí, začiatočníkom aj pokročilým
Vypredané
8,92 € 9,39 €

Osvetľovník z matematiky 2. - zlomky


Druhá časť matematky pre ZŠ nadväzuje na Osvetľovník matematiky 1. Podobne ako prvá časť osvetľovníka, aj druhá časť pomáha spriateliť sa s matematikou aj slabším žiakom, pretože veľmi zrozumiteľne vysvetľuje pojmy a operácie a učí žiaka prakticky ich použiť. Knihu uvítajú žiaci šiestych, ale aj vyšších ročníkov základnej školy. Učitelia i rodičia v nej nájdu množstvo námetov na vysvetlenie nejasností. Po osvetľovníku však radi siahnu aj tí, ktorí si potrebujú osviežiť alebo doplniť doterajšie vedomosti o zlomkoch.
Na sklade 1Ks
6,60 € 6,95 €

Zmaturuj! z biológie


Učivo je rozdelené do logických celkov a zahŕňa široké spektrum poznatkov od všeobecnej biológie až po ochranu životného prostredia. Prvá kapitola sa zaoberá vlastnosťami a taxonómiou živých sústav, základným rozdelením organizmov. Venuje sa bunke ako základnej stavebnej a funkčnej jednotke živých organizmov, ako aj chemickému zloženiu, metabolizmu a rozmnožovaniu živých sústav. V ďalších kapitolách postupne podáva poznatky o vírusoch, jednobunkovcoch, rastlinách, hubách a živočíchoch. Rozsiahla samostatná kapitola je venovaná biológii človeka a jednotlivým sústavám ľudského tela. Obohatením knihy sú aj obe záverečné kapitoly, ktoré prinášajú poznatky z genetiky a ekológie.
Na sklade 3Ks
9,82 € 12,10 €

Zmaturuj z nemeckého jazyka 1.


Obsahuje podrobný prehľad gramatiky nemeckého jazyka, pričom rešpektuje nový nemecký pravopis. Všetky dôležité gramatické javy sú podrobne vysvetlené v slovenskom jazyku a doplnené množstvom konkrétnych príkladov zo živej hovorenej nemčiny. Dôležité gramatické pojmy sú v záujme lepšieho porozumenia uvádzané aj v nemčine. Učebnica je doplnená prehľadnými tabuľkami s gramatickými tvarmi a ich použitím a tiež prílohou s prehľadmi výslovnosti, skloňovania, časovania, najpoužívanejších väzieb, nepravidelných slovies. Príloha obsahuje stručný prehľad zmien reformy nemeckého pravopisu v porovnaní s predošlým pravopisom.
Na sklade 2Ks
9,97 € 10,49 €

Odmaturuj! z matematiky 3


Poutavá učebnice určená k přípravě na maturitu (i k nové podobě maturity) a k přijímacím zkouškám na vysoké školy Obsahuje řešené příklady k celé středoškolské látce matematiky, která je teoreticky obsažená v titulech Odmaturuj z matematiky 1, 2. Snadnou orientaci v knize podporuje grafické odlišení jednotlivých částí řešených příkladů, které tvoří zadání, podrobný postup řešení, komentáře k postupu řešení, výsledek, názorné obrázky
Na sklade 1Ks
8,17 € 8,60 €

Zmaturuj! z náuky o spoločnosti


Sprievodca stredoškolským učivom náuky o spoločnosti predkladá v desiatich kapitolách základy spoločenských vied – politológie, ekonómie, filozofie, práva, medzinárodných vzťahov, sociológie, psychológie, etiky, logiky, teórie vedy a náboženstiev (najväčší priestor je venovaný prvým trom spoločenským vedám).
Vypredané
10,97 € 11,55 €

Jak (ne)vyhodit školu do povětří 2


Návody chemických pokusů pro žáky 8. a 9. tříd, studenty středních škol a jejich učitele. 48 jednoduchých, ale atraktivních pokusů zvládnutelných pomocí dostupných pomůcek a chemikálií. Zpracováno formou vtipných příběhů, jejichž hlavní postavou je svérázný učitel Horák. Součástí každé kapitoly je také vysvětlení obsahující doplňující komentář k pokusu, seznam použitých pomůcek a chemikálií a odkazy na tematické celky učiva, při jejichž probírání je možné daný pokus použít. Všechny pokusy jsou rozděleny do třech kategorií podle náročnosti a označeny názornými ikonami (některé pokusy mohou provádět žáci samostatně nebo pod dohledem učitele, některé může provádět pouze učitel). Publikaci lze využít v hodinách chemie, laboratorních cvičeních, chemických kroužcích. Autor publikace napsal i knihu Rafťáci.
Vypredané
6,00 € 6,32 €

Zmaturuj! z anglického jazyka 1


Praktický pomocník pre každého študenta, ktorý chce úspešne zmaturovať z angličtiny a uspieť na prijímacích skúškach na vysokú školu. Publikácia predkladá ucelený súhrn stredoškolského učiva gramatiky anglického jazyka. Všetky dôležité gramatické javy sú podrobne vysvetľované v slovenskom jazyku a sú doplnené množstvom príkladov (slov, väzieb, viet, fráz), ktoré vychádzajú z živej hovorovej angličtiny. Kapitoly sú systematicky doplnené prehľadnými tabuľkami, znázorňujúcimi gramatické tvary a ich použitie i praktickými prehľadmi rôznych väzieb (napr. predložkových, časových). V prílohe čitateľ nájde zhrnutie nepravidelných a frázových slovies, skrátených tvarov slovies aj základné zásady týkajúce sa pravopisu. Rozdelenie textu na hlavný text a doplňujúce poznámky v stĺpci na okraji umožňuje rozlíšiť základné a rozširujúce informácie. V poznámkovom stĺpci čitateľ nájde aj odkazy na cvičenia, v ktorých si môže príslušné gramatické javy precvičiť (v publikácii Grammar Practice 1, 2, Didaktis 2002). Vyhľadávanie v knihe zjednodušuje grafické zvýraznenie dôležitých pojmov a tiež register anglických a slovenských pojmov v závere knihy. Publikácia je určená študentom stredných škôl, ktorí ju využijú počas celého stredoškolského štúdia, na prípravu na maturitu i na prijímacie skúšky na vysoké školy
Vypredané
9,97 € 10,49 €

Grammar Practice 1


Cvičebnica anglickej gramatiky pre začiatočníkov a mierne pokročilých. Žiakom, študentom a učiteľom poskytuje bohatý zdroj doplňovacích cvičení usporiadaných do 65 gramatických celkov so zameraním na problémové oblasti. Výhodou je, že použité slovíčka, frázy a vety vychádzajú zo živého hovorového jazyka, a tak súčasne podporujú rozvoj komunikácie, slovnej zásoby a frazeológie. Riešenia cvičení tvoria samostatnú prílohu každého dielu. Publikácia je určená žiakom vyšších ročníkov základných škôl, študentom stredných a jazykových škôl i samoukom.
Vypredané
6,93 € 7,29 €

Grammar Practice 2


Výborný pomocník na precvičenie gramatiky. Žiakom, študentom a učiteľom poskytuje bohatý zdroj doplňovacích cvičení usporiadaných do 65 gramatických celkov so zameraním na problémové oblasti. Výhodou je, že použité slovíčka, frázy a vety vychádzajú zo živého hovorového jazyka, a tak súčasne podporujú rozvoj komunikácie, slovnej zásoby a frazeológie. Riešenia cvičení tvoria samostatnú prílohu každého dielu. Publikácia je určená žiakom vyšších ročníkov základných škôl, študentom stredných a jazykových škôl i samoukom. Publikáciu odporúča Ministerstvo školstva Slovenskej republiky ako doplnkovú literatúru pre žiakov stredných škôl učiacich sa anglický jazyk.
Na sklade 2Ks
6,93 € 7,29 €