Eurounion

vydavateľstvo

Občiansky súdny poriadok I.+II.diel- Komentár


Občiansky súdny poriadok sa skladá z dvoch dielov. Prvý diel – Komentár – obsahuje dôvodové správy, vysvetlivky k jednotlivým paragrafom a judikatúry Ústavného súdu Slovenskej republiky. Druhý diel – Súvisiace predpisy – obsahuje právne predpisy, ktoré bezprostredne súvisia s právnou úpravou Občianskeho súdneho poriadku a sú publikované v aktuálnom znení a to podľa právneho stavu ku dňu 1. júna 2006. Vyšlo: jún 2006.
Vypredané
56,72 € 59,70 €

Základy trestného práva


V prvej časti publikácie Trestné právo hmotné autor objasňuje pojem, predmet, systém a funkcie trestného práva v našej spoločnosti, podáva výklad o trestnom čine, jeho druhoch, vývinových štádiách trestnej činnosti. V druhej časti publikácie Trestné právo procesné autor poukazuje na účel, úlohy a trestno-procesné vzťahy medzi subjektmi a stranami v trestnom konaní. V závere publikácie naznačuje právny styk s cudzinou, probačnú a mediačnú činnosť a jej význam pre trestné konanie.
Vypredané
11,97 € 12,60 €

Malý slovník daňového práva


Do rúk čitateľskej verejnosti sa dostáva slovník, ktorého poslaním je lepšie pomôcť pochopiť daňovú problematiku. Ide o stručný slovník zameraný na výklad základných pojmov daňového práva. Slovník má vo veľkej miere aj popularizačno-právny charakter, ktorý je prístupnejší pre širší okruh používateľov. Publikácia má za úlohu pomôcť zamestnancom verejného sektora, študentom, ako i všetkým daňovníkom k lepšej orientácii v daňovej problematike. Aj z toho dôvodu je súčasťou publikácie zákon o správe daní a poplatkov.
U dodávateľa
6,27 € 6,60 €

Obchodný zákonník a súvisiace predpisy, komentár


Komentár obchodného zákonníka, ktorý spracoval tím učiteľov Katedry obchodného práva a hospodárskeho práva Právnickej fakulty Univerzity P. J. Šafarika v Košiciach, odráža najnovší právny stav úpravy obchodných vzťahov, pričom už zohľadňuje relevantné právno-normatívne akty prijaté na úrovni Európskych spoločenstiev. Je koncipovaný v zásade ako nové dielo. Je určený aj advokátom a právnikom, sudcom a prokurátorom a širokej verejnosti.
Vypredané
9,50 € 10,00 €

Finančné právo na Slovensku a v Čechach


Finančné právo je profilovanou vedeckou a pedagogickou disciplínou a má logicky svoje pevné miesto nielen v našom právnom systéme, ale aj v rámci výučby práva na právnických fakultách a vysokých školách ekonomického a manažérskeho zamerania.
Vypredané
15,49 € 16,30 €

Ochrana práv maloletých v civilnom procese


Ochrane maloletého sa v oblasti práva venuje osobitná pozornosť, a to nielen na národnej úrovni, či už v hmotnoprávnej alebo procesnoprávnej, ale aj na úrovni medzinárodnej. Svedčí o tom viacero dohovorv, z ktorých má dominantné postavenie Dohovor o právach dieťaťa. Dôvodom je skutočnosť, že maloleté dieťa je pri ochrane svojich práv odkázané spravidla iba na iné osoby.
Vypredané
11,40 € 12,00 €

Správne právo procesné


Posudzované dielo patrí medzi rozsiahlejšie texty svojej kategórie. Početnosť strán je determinovaná jednak rozsahom spracovanej problematiky a jednak tým, že v diele sú obsiahnuté opisy konkrétnych prípadov, ktoré majú ilustrovať praktickú aplikáciu tlmočených právnych informácií. Hlavný cieľ knihy je ponúknuť čitateľovi informácie o osobitných druhoch správneho konania. Kniha napomáha na komplexnejšiu orientáciu pri individuálnej rozhodovacej činnosťi v oblasti verejnej správy.
Vypredané
14,25 € 15,00 €

Aby podnikanie bolo úspešné


Publikácia má dva hlavné ciele. Po prvé by mala poskytnúť podnikateľom realistický pohľad do neznámeho priestoru. Po druhé pre tých, ktorí už vstúpili alebo sa rozhodujú vstúpiť na pôdu podnikania by mala byť dobrým sprievodcom cez viaceré úskalia a mala by zodpovedať nezodpovedané otázky. Každá jej kapitola vám môže pomôcť otvoriť pokladnicu informácií, s ktorými sa budete stretávať počas celého podnikania.
Vypredané
3,52 € 3,70 €

List Ježiškovi


Leporelo pre najmenšie deti o zime a o Vianociach.
Vypredané
3,80 € 4,00 €

Finančné právo na Slovensku


Úlohou tejto učebnice je poskytnúť ucelený pohľad na právnu problematiku finančného práva na Slovensku. Vhodná učebnica pre študentov vysokých škôl právnického a ekonomického zamerania a tiež i iným okruhom čitateľov, pre ktorých je určená. Finačné právo je pozitívno-právnym odvetvím integrovaným do štruktúry platného slovenského právneho poriadku. Jeho základnou úlohou je finačno-právnymi normami upravovať správanie sa subjektov finančno-právnych vzťahov. Praktizované finančné právo je teda pre každého ekonomicky aktívneho človeka.
Vypredané
9,12 € 9,60 €

Exekučný poriadok


Publikácia obsahuje výpovedné časti dôvodových správ, komentár k jednotlivým ustanoveniam Exekučného poriadku, právne vety z judikatúry súdov, a to podľa stavu konania a rozhodovania k 1.7.2009. Vzhľadom na blízkosť právnej úpravy, do publikácie bola zaradená aj použiteľná judikatúra Českej republiky. Odkazy na rozhodovanie súdov neobchádzajú ani rozhodnutia Európskeho súdu pre ľudské práva v Štrasburgu, Ústavného súdu Slovenskej republiky a Ústavného súdu Českej republiky. K niektorým rozhodnutiam súdov autor pripojil svoje poznámky.
Vypredané
41,80 € 44,00 €

Společenství vlastníků jednotek


Praktická publikace pro potřeby předsedů a účetních SVJ, která zahrnuje jak právní tématiku k bytům a nebytovým prostorám, tak i povinnosti SVJ v otázkách revize technických zařízení, bezpečnosti práce a požární ochrany. V třetí části publikace se řeší problematika účetnictví v SVJ.
Vypredané
19,02 € 20,02 €

Pozemkové právo III. aktualizované vydanie


POZEMKOVÉ PRÁVO je sústavou právnych noriem, ktoré upravujú právne vzťahy k pozemkom a v tejto publikácii je to ucelený a prehľadný súbor informácií o danom platnom zákonodarstve s kvalifikovaným výkladom. Publikácia podáva výklad o podstate pozemkov ého vlastníctva z hľadiska ústavy a celého radu zákonov a súvisiacich predpisov, informuje o objekte pozemkového vlastníctva, teda o určení a vymedzení pozemku samotného, definuje právnu subjektivitu, kto je vlastníkom. Dôležité sú prevody vlastnícke ho práva: dedenie, kúpa a predaj, reštitúcie, vyvlastnenie, dnes pozemkové úpravy a pod. Významné sú kapitoly o užívacich právach k pozemkom, o právach voči pozemku iného majiteľa, ako je nájom, právo náhradného užívania, urbárske právo. Podobne je t u vysvetlené stanovisko štátu a jeho orgánov pri usporadúvaní pozemkovo-právnych vzťahov a to postavenie Slovenského pozemkového fondu, katastrálnych úradov a pozemkových úradov, obcí a miest. P ublikácia zahŕňa právny stav k 31. decembru 2009. Autorom publikácie je známy kvalifikovaný odborník i spolutvorca niektorých zákonných úprav pozemkového práva profesor JUDr. Milan Štefanovič.
Vypredané
16,15 € 17,00 €

Zákoník práce 2011


Připojené judikáty byly vybrány s cílem umožnit orientaci v případech, kdy nová právní úprava se obsahově neliší od úpravy předchozí a lze tedy předpokládat, že v tomto duchu se bude vykládat i tento nový právní předpis. Publikace je doplněna i vybranými prováděcími předpisy. Dále jsou u jednotlivých ustanovení uvedeny odkazy na případné souvislosti s jinými ustanoveními zákoníku. Publikace je doplněna i aktualizovaným zněním příslušných nařízení vlády, která tento zákoník provádí a seznamem vybraných souvisejících předpisů. Předkládaná publikace nepochybně přispěje k orientaci ve složité problematice pracovního práva a zvýší přehlednost zákoníku práce i po přijatých novelách. Věříme, že Vám umožní včasné seznámení se s novou úpravou pracovněprávních vztahů a zvolená koncepce Vám toto seznámení zjednoduší.
U dodávateľa
12,83 € 13,51 €

Zákoník práce 2011


Dále jsou u jednotlivých ustanovení uvedeny odkazy na případné souvislosti s jinými ustanoveními zákoníku. V publikaci také naleznete vybrané vzory smluv (dohod) a výpovědí. Předkládaná publikace Vám nepochybně přispěje k orientaci ve složité problematice pracovního práva a zvýší přehlednost zákoníku práce i po přijatých novelách. Věříme, že Vám umožní včasné seznámení se s novou úpravou pracovněprávních vztahů a zvolená koncepce Vám toto seznámení zjednoduší.
Vypredané
7,13 € 7,51 €

Ekonomické slobody vnútorného trhu Európskej únie


Z pera poprednej slovenskej a v zahraničí uznávanej odborníčky D. Nováčkovej vzišla učebnica, ktorá obsahuje ekonomické slobody vnútorného trhu Európskej únie so zreteľom na zmeny, ktoré priniesla Lisabonská zmluva. Učebnica obsahuje základné pojmy, inštitúty a súvislosti, ktoré tvoria základnú teóriu vnútorného trhu Európskej únie.
U dodávateľa
9,41 € 9,90 €