! Doprava ZADARMO už od 15 € !

Eurounion

vydavateľstvo

Kto ma uhádne - lepor.


Kniha pre deti, plná ilustrácii.
Vypredané
1,52 € 1,60 €

Retail - banking


Táto kniha si kladie za úlohu oboznámiť zainteresovaného slovenského čitateľa s najdôležitejšími poznatkami, ku ktorým sa v oblasti skúmania retail bankingu v súčasnej odbornej literatúre došlo, taktiež s praktickými poznatkami v tejto oblasti a na základe kvantitatívnej a kvalitatívnej analýzy súčasného stavu v oblasti retail bankingu na Slovensku dospieť k námetom a odporúčaniam, ktoré by bolo možné využiť v podmienkach slovenských obchodných bánk. Kniha je určená pre pracovníkov bankovej sústavy, pre študentov ekonomických smerov na vysokých školách a stredných školách.
Vypredané
2,85 € 3,00 €

Mafie a zločinecké gangy


Aktuální problémy vzniku, výskytu a působení zločineckých organizací a boj proti nim.
Vypredané
18,07 € 19,02 €

Retail-Banking


Monografia Retail banking analyzuje teoretické, metodologické a manažérske aspekty rozvoja bankovníctva pre individuálnych klientov a prezentuje vybrané poznatky z praktickej činnosti obchodných bánk v integrujúcom sa európskom bankovom priestore. Na základe analýzy finančného, obchodného a organizačného modelu retailovej banky sú spracované východiská pre manažérske prístupy komerčných bánk v oblasti retail bankingu. Publikácia venuje pozornosť problematike skúmania spokojnosti a ziskovosti klienta, marketingovému mixu a predajným technikám. Súčasťou publikácie je aj prezentácia názorov na budúci vývoj retail bankingu. Monografia je určená odbornej verejnosti, zamestnancom komerčných bánk a študentom vysokých škôl s ekonomickým zameraním.
Vypredané
7,88 € 8,29 €

Nepriame dane v Slovenskej republike


Publikácia predstavuje rozbor platnej právnej úpravy nepriamych daní v Slovenskej republike k 1. 1. 2002. Ponúka ucelený pohľad na daňovú problematiku nepriamych daní. Zavedenie jednotného trhu v Európskej únii a odstránenie fiskálnych hraníc vyvolali nevyhnutnosť uskutočniť aj niektoré podstatné zmeny v systéme dane z pridanej hodnoty. Do nepriamych daní patria aj účelové alebo špeciálne spotrebné dane, ktoré kupujúci platí v cene alkoholu, tabakových výrobkov, automobilov a pod..
Vypredané
3,80 € 4,00 €

Daňové účtovníctvo v praxi


Publikácia je adresovaná riadiacim pracovníkom malých podnikov vo všetkých sektoroch, ktorí potrebujú pri svojom rozhodovaní základné informácie z účtovníctva, či už jednoduchého alebo podvojného, ako i väzbu na platné daňové predpisy.
Vypredané
6,62 € 6,97 €

Finančnoprávne inštitúty


Táto publikácia nadväzuje na niektoré publikácie z obdobia posledných troch rokov orientované na čiastkové oblasti finančného práva. Jej úlohou je uskutočniť ich čiastočné premostenie, predovšetkým však predložiť do určitej miery nadčasový rámec pre základné pojmy finančného práva a jeho systému. Vyšlo: Marec 2003
Vypredané
8,84 € 9,30 €

Podnikanie malých firiem v Slovenskej republike po vstupe do Európskej únie


Cieľom publikácie je pripraviť podnikateľské subjekty, aby zákonným spôsobom uplatňovali svoje právo v každodennom živote. Aj po vstupe Slovenskej republiky do Európskej únie úspešné podnikanie môže výrazným spôsobom ovplyvniť práve neznalosť právnych noriem, ich nesprávnu aplikáciu alebo podcenenie možností daných právnym poriadkom zmluvných strán, ktoré umožňujú odchýliť sa od konkrétnych ustanovení právnych predpisov, prípadne ich uplatnenie na konkrétny zmluvný vzťah vylúčiť.
Vypredané
13,21 € 13,90 €

Manažment zmien - cesta k rastu konkurencieschopnosti


Publikácia definuje kritériá konkurencieschopnosti a súvislosti so zrýchľujúcim sa procesom globalizácie. V jednotlivých kapitolách popisuje prístupy k riadeniu zmien, bariéry, ktoré sa pri ich uskutočňovaní objavujú a postupy, ktoré vedú k ich úspešnému zvládnutiu. Osobitné miesto je venované problematike procesného systému riadenia, ktoré autor považuje za kľúčové v dosahovaní špičkovej konkurencieschopnosti. Ďalej podrobne je definovaný pojem procesov a pojem procesného systému riadenia, jeho výhody a prínosy.
Vypredané
5,32 € 5,60 €

Metodika účtovania


Publikácia je ucelenou metodikou účtovania. Je spracovaná schematickou formou na základe platných predpisov. Je určená študentom, metodikom účtovníctva a účtovníkom v praxi.
Vypredané
9,50 € 10,00 €

Manažment pre malých a stredných podnikateľov


Publikácia je stručným zhrnutím potrebných poznatkov o riadení. Určená je predovšetkým malým podnikateľom, ktorí sú odkázaní na spoločné vykonávanie vlastníckych aj manažérskych kompetencií. Obsahuje rad praktických návodov, najmä ako plánovať malé podniky a ako viesť ľudí, bez profesionálnych personálnych pracovníkov.
Vypredané
3,80 € 4,00 €

Heslár verejného práva


Táto publikácia pomáha čitateľovi orientovať sa v neprebernom rade verejnoprávnych inštitútov, kategórií a ostaných relevantných skutočností, ktoré predstavujú esenciálny aparát verejnoprávnych odvetví akými sú finančné právo, hospodárske právo, medzinárodné právo, právo životného prostredia, správne právo, trestné právo a ústavné právo. Heslár obsahuje úctyhodné, i keď nie vyčerpávajúce množstvo hesiel, ktoré v abecednom poradí zoradené tvoria vademecum sprievodcu verejnoprávnymi odvetviami pre široké vrstvy čitateľov i z laickej verejnosti.
Vypredané
18,91 € 19,90 €

Samospráva ako súčasť verejnej správy


Zámerom a cieľom publikácie je vymedziť a stanoviť faktory reálneho fungovania a ďalšieho rozvoja samosprávneho zriadenia v oblasti kompetencií a prispieť k formovaniu názorov na vzťah verejná správa – územná samospráva s osobitným zreteľom na finančné a organizačné aspekty komunálnej politiky.
Vypredané
4,09 € 4,30 €

Propedeutika účtovníctva 2005


Publikácia podáva ucelený obraz o účtovníctve podniku. Vychádza zo súvahovej teórie účtovníctva a predpisov platných od roku 2003. Je určená študentom, teoretikom v oblasti účtovníctva, metodikom účtovníctva a účtovníckej praxi.
Vypredané
6,27 € 6,60 €

Kapitálové vybavenie komerčných bánk


Prvá časť publikácie sa zaoberá teoretickými stránkami bankového kapitálu. Štruktúra kapitálu je objasnená s ohľadom na najnovšie dokumenty Bazilejského výboru, direktívy Európskej únie a medzinárodné účtovné štandardy. Druhá časť publikácie je zameraná na kapitálovú pozíciu slovenského bankového sektora. Popisuje transformačný a reštrukturalizačný proces.
Vypredané
6,27 € 6,60 €