Eurounion

vydavateľstvo

Kodex bytového práva 2011


Publikace Kodex bytového práva 2011 obsahuje tři základní tématické okruhy, které zahrnují základní právní předpisy upravující problematiku bytů a bydlení z pohledu bytových družstev (jejich práv a povinností při správě bytového fondu), je však velic e vhodná a použitelná i pro jednotlivé členy těchto družstev a správních firem, které ve prospěch těchto družstev spravují bytový fond, neboť všechny zúčastněné strany seznamuje s aktuálním zněním komentovaných stěžejních předpisů, upravujících tuto oblast. V zájmu úplnosti postižení celého spektra nájemních forem bydlení publikace obsahuje i aktualizovaný zákon č. 72/1994 Sb., zákon o vlastnictví bytů, včetně aktualizované dostatečně obsáhlé judikatury, neboť se neoddělitelně dotýká činnosti dr užstev v případě převodů jednotek bytových družstev do vlastnictví jeho členů. Vzhledem k širokému záběru této publikace a možnosti analogického využití jak předpisů upravujících nájem bytu či nájem a podnájem nebytových prostor včetně judikatury lze využít i publikovaných předpisů z oblasti bezpečnosti práce.
U dodávateľa
23,78 € 25,03 €

Medzinárodné ekonomické právo


Podnikanie v globálnom prostredí je determinované okrem iného aj relevantným právnym rámcom a má širšie súvislosti. Na rozvoji medzinárodného podnikania sa podieľajú nielen štáty, medzinárodné organizácie, ale aj iné subjekty, a to predovšetkým nadnárodné spoločnosti. Právny rámec pre výkon podnikateľskej činnosti v globálnom prostredí je založený vo väčšej miere na medzinárodných zmluvách, dohovoroch a právnych aktoch medzinárodných organizácií a na vnútroštátnych právnych predpisoch. V záujme prispôsobovania výchovno-vzdelávacieho procesu na FM UK v Bratislave medzinárodným štandardom daná problematika je súčasťou aj vzdelávania v študijnom programe Medzinárodný manažment. Za týmto účelom D. Nováčková a P. Milošovičová pripravili učebnicu s názvom "Medzinárodné ekonomické právo", ktorá je koncipovaná tak, aby zahŕňala všeobecnú teóriu o medzinárodnom ekonomickom práve a najmä, aby zohľadňovala aj aktuálne trendy týkajúce sa rozvoja medzinárodných hospodárskych vzťahov a medzinárodných investičných vzťahov na Slovensku. Autorky prispôsobili študijné texty požiadavkám Nemeckého programu FM UK v Bratislave a zohľadnili aj požiadavky praxe vzhľadom na skutočnosť, že študenti FM UK v Bratislave sú pripravovaní na rakúsky a nemecký trh práce alebo na výkon práce v zahraničných obchodných spoločnostiach pôsobiacich na Slovensku, kde využijú svoje odborné kompetencie a jazykové znalosti.
U dodávateľa
12,83 € 13,50 €

Peniaze


Peniaze nehrajú len svoju klasickú úlohu v bežnej domácnosti, ale aj úlohu oveľa väčšiu, silnejšiu - národohospodársku. Peniaze ovládajú svet, ale kto ovláda peniaze? Ako ich získať? Odpovede sú mnohoraké: požičať si, investovať, zobrať si úver... Každá z týchto činností je spojená so získavaním konkrétneho postupu. Zorientovať sa v súčasnom finančnom trhu, čo sa týka úverov, nemusí byť až také jednoduché, najmä ak vás neustále prenasledujú reklamné letáky a spoty, ktoré ponúkajú to pravé riešenie - počnúc kreditnými kartami, kontokorentnými úvermi ( povoleným prečerpaním úveru ) až po úvery na bývanie, prípadne na iné účely. Pri rozhodovaní o type pôžičky a ako dlho ju chcete splácať. A samozrejme, dôležité sú aj vaše príjmy. Táto publikácia by mala byť aspoň malým pomocníkom k tomu, ako sa možno dostať k peniazom a nepremárniť ich. Poskytne čitateľovi základnú orientáciu v načrtnutej problematike.
Na sklade 1Ks
7,13 € 7,50 €

Spotrebiteľská zmluva v aplikačnej praxi v SR a EÚ


Publikácia je vyjadrením snahy autora predložiť právnej verejnosti publikáciu zameranú na aplikačnú prax súdov, ktorá sa týka riešenia sporov vyplývajúcich zo spotrebiteľských vzťahov. Publikácia je rozdelená do častí, ktoré umožnia čitateľovi získať prehľad o súčasných prístupových postojoch na riešenie konfliktných situácií, ale v mnohých prípadoch aj o odporúčených riešeniach autora na otázky, ktoré nastoľuje aplikačná prax. Publikácia je určená predovšetkým aplikačnej praxi, a to sudcom, notárom, exekútorom, prokurátorom, zamestnancom verejnej správy, advokátom ako aj širšej právnej verejnosti, ktorým je ochrana práv fyzických a právnických osôb vlastná.
U dodávateľa
52,25 € 55,00 €

Výber právnych viet z rozhodovacej činnosti Ústavného súdu Slovenskej republiky 2001 - 2010


Publikácia, ktorá sa Vám práve ocitla v rukách, obsahuje súbor právnych viet z rozhodovacej činnosti Ústavného súdu Slovenskej republiky od roku 2001 do roku 2010. Právne vety predstavujú v dobe, keď je aj pre špecializovaného právnika náročnou úlohou poznať rýchle rastúcu masu rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky, jeden z mála prostriedkov na získanie prehľadu v jeho judikatúre. Už samotný fakt, že sa knižne vydáva výber a nie všetky právne vety z rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky za predchádzajúce desaťročie, pripomína, že od právnika, ktorý sa nesústredil na ústavné právo, možno spravodlivo požadovať znalosť iba základov jeho judikatúry. To, ktoré rozhodnutia patria do spomínaného základu, naznačuje aj táto kniha.
Na sklade 2Ks
31,35 € 33,00 €

Praktický sprievodca pozemkom ako predmetom vlastníctva a aktívnou hodnotou v konaní o dedičstve


Cieľom tejto publikácie je poskytnúť určitý kvalitný sumár nielen teoretických informácii, ale i praktických postrehov, skúseností, návodov, ako postupovať, ak sa jej čitateľ stretne s problémom súvisiacim s pozemkovým vlastníctvom, nadobúdaním vlastníctva, scudzením vlastníctva k pozemku, problematikou držby a vydržania pozemku, reštitúciami pozemkového vlastníctva, ale svoje miesto si v tejto publikácii našli i odpovede na niektoré praktické problémy súvisiace so zápismi vlastníckych a iných práv k pozemku. V neposlednom rade poslúži ako praktický návod tomu, kto sa stretne s problematikou pozemku ako predmetu konania o dedičstve. Táto publikácia bude nepochybne užitočnou pomôckou nielen každému vlastníkovi pozemku či záujemcovi o kúpu alebo predaj pozemku, realitnému maklérovi či zamestnancovi realitnej kancelárie, ale aj členom samosprávnych stavovských organizácií notárov či advokátov a rovnako aj tým študentom právnických fakúlt, ktorí sibudú chcieť rozšíriť obzor svojich vedomostí.
Vypredané
7,13 € 7,50 €

Vianoce v lese


Detičky, prežite krásne vianočné príbehy s kamarátmi macom, snehuliakom, zajkom v čarovne prekrásnom lese. Prekrásne a veselé zimné príbehy kamarátov z lesa. Vianočné leporelko, ktoré poteší každého malého čitateľa.
Vypredané
5,22 € 5,49 €

Moja rozprávková chalúpka


Najkrajších 7 rozprávok bratov Grimmovcov s pestrofarebnými ilustráciami na čítanie a objavovanie. V knižke nájdete rozprávky ako Snehulienka, Janko a Marienka, Kocúr v čizmách, Vlk a sedem kozliatok, Šípková Ruženka, Červená čiapočka a Pani Zima.
U dodávateľa
6,64 € 6,99 €

Trestní zákoník 2010


Kodifikované vydání trestního práva hmotného, na jehož zpracování se podíleli renomovaní právníci z oboru trestního práva hmotného z Právnické fakulty KU Praha, Policejní akademie ČR, Nejvyššího soudu ČR a Nejvyššího zastupitelství ČR pod vedením Doc . JUDr. Františka Novotného, CSc. Součástí publikace je rozsáhlý odborný komentář, vysvětlivky a další vybrané právní předpisy, které s touto tématikou bezprostředně souvisí.
Vypredané
19,02 € 20,02 €

Orgány obchodných spoločností a družstva s judikatúrou


Publikácia ponúka hlboký zárez do problematiky všetkými typmi obchodných spoločností, a to osobnými obchodnými spoločnosťami, akými sú verejná obchodná spoločnosť a komanditná spoločnosť s kapitálovými obchodnými spoločnosťami, ktorými sú spoločnosť s ručením obmedzeným a akciová spoločnosť, pričom publikácia nezabúda ani problematiku orgánov družstva. Práca vznikla synergiou mladých odborne zdatných autorov, ktorí prinášajú v mnohých prípadoch nový pohľad na pre niekoho možno mnohokrát popísanú problematiku. Autori pri tvorbe publikácie vychádzali z potreby vyplniť určité vákuum, ktoré ako autorský kolektív pociťovali, pretože orgány sú imanentnou zložkou obchodných spoločností a družstiev, pričom doposiaľ absentoval ucelený, a jednoliaty pohľad na predmetnú problematiku obsiahnutý v jednej publikácii. Cieľom publikácie je objasniť najdôležitejšie právne inštitúty vzťahujúce sa na tému práce, ich vývoj a zmeny. Autori sa nevyhýbajú ani poukazovaniu na relatívne stabilné aspekty právnej úpravy a súčasne sa pokúšajú odhaľovať aj jej slabé miesta. Autorský kolektív mal za cieľ poukázať na problém v širších súvislostiach, tento podrobiť vedeckému skúmaniu a priniesť riešenia, či podnet na diskusiu. Kritický pohľad na platnú právnu úpravu, poprípade judikatúru súdov bol jedným z cieľov, pretože nie je účelná snaha vyzdvihovať klady, ale práve poukázať na nedostatky a ponúknuť možné riešenia.
Na sklade 1Ks
31,35 € 33,00 €

Príbehy o Ježiškovi


Veľká nádielka rozprávok plných prekvapení, napätia a veselých príbehov o ježkovi, nočnej guľovačke, zajačikovi a mnohých ďalších kamarátoch. V tejto čarovnej rozprávkovej knižke nájdete krásne a veselé ilustrácie, ktoré potešia každého malého čitateľa. Nezabudli sme ani na psíka Boba, ktorý už tiež netrpezlivo čaká na svoje vianočné prekvapenie.
Vypredané
6,60 € 6,95 €

Najkrajšie rozprávky z dvora


Milé a veselé rozprávky o zvieratkách z gazdovského dvora, ktoré sa zapáčia každému malému čitateľovi. V tejto prekrásnej knižke sa stretneme s rozprávkami o psíkovi, mačičke, zachránime malé teliatko a veľa ďalších pekných príbehov doplnených o nádherné ilustrácie.
Vypredané
5,41 € 5,69 €

Bystré hlavičky (žltá)


Knižka Bystré hlavičky je poskladaná z krásnych obrázkov, bola vyvinutá za účelom kreatívneho a zmysluplného vyplnenia voľného času pre deti od 3 rokov. Rozvíja u detí vlastnosti, ako farebná predstavivosť, výdrž a schopnosť koncentrácie. Farebné nápady slúžia ako predlohy. Tlačené na vysokokvalitnom papieri vhodnom na maľovanie! Objav všetky 4 Bystré hlavičky z tejto edície.
U dodávateľa
2,75 € 2,89 €

Bystré hlavičky (zelená)


Knižka Bystré hlavičky je poskladaná z krásnych obrázkov, bola vyvinutá za účelom kreatívneho a zmysluplného vyplnenia voľného času pre deti od 3 rokov. Rozvíja u detí vlastnosti, ako farebná predstavivosť, výdrž a schopnosť koncentrácie. Farebné nápady slúžia ako predlohy. Tlačené na vysokokvalitnom papieri vhodnom na maľovanie! Objav všetky 4 Bystré hlavičky z tejto edície.
Na sklade 1Ks
2,75 € 2,89 €

Bystré hlavičky (červená)


Knižka Bystré hlavičky je poskladaná z krásnych obrázkov, bola vyvinutá za účelom kreatívneho a zmysluplného vyplnenia voľného času pre deti od 3 rokov. Rozvíja u detí vlastnosti, ako farebná predstavivosť, výdrž a schopnosť koncentrácie. Farebné nápady slúžia ako predlohy. Tlačené na vysokokvalitnom papieri vhodnom na maľovanie! Objav všetky 4 Bystré hlavičky z tejto edície.
U dodávateľa
2,75 € 2,89 €

Bystré hlavičky (fialová)


Knižka Bystré hlavičky je poskladaná z krásnych obrázkov, bola vyvinutá za účelom kreatívneho a zmysluplného vyplnenia voľného času pre deti od 3 rokov. Rozvíja u detí vlastnosti, ako farebná predstavivosť, výdrž a schopnosť koncentrácie. Farebné nápady slúžia ako predlohy. Tlačené na vysokokvalitnom papieri vhodnom na maľovanie! Objav všetky 4 Bystré hlavičky z tejto edície.
Na sklade 1Ks
2,75 € 2,89 €