Filozofická fakulta Trnavskej univerzity

vydavateľstvo

Studia Historica Tyrnaviensia VIII


Historický výskum v poslednom období na Slovensku nepochybne naberá novú dynamiku, co nie je spôsobené len zvýšeným poctom špecializovaných pracovísk po roku 1989, ale aj skutocnostou, že sa postupne etabluje nová generácia historikov, ktorá sa zameriava na výskum tém a historických otázok v minulosti zanedbávaných alebo (vtedy) zo spolocensko–politických dôvodov aj neprípustných. Aj prítomná publikácia Vybrané problémy slovenských dejín vo forme kolektívnej vedeckej monografie je svojím spôsobom predstavením takýchto výskumných výstupov historikov z prevažne mladšej nastupujúcej generácie a má ambíciu prispiet k riešeniu jednotlivých špecializovaných otázok, prípadne k nim vyvolat odbornú diskusiu. O všetkých platí jedno spolocné konštatovanie – sú príkladom riešenia zložitejších a komplexnejších výskumov vo forme analytických sond, ich význam teda prekracuje samotný skúmaný objekt jednotlivých kapitol.
U dodávateľa
5,70 € 6,00 €

Umenie na Slovensku v historických a kultúrnych súvislostiach 2011


Zborník príspevkov z vedeckej konferencie konanej v Trnave 26. a 27. októbra 2011
Na sklade 1Ks
6,65 € 7,00 €

Studia Historica Tyrnaviensia XIV-XV


Nové číslo katedrového periodika Studia Historica Tyrnaviensia vychádza po roku opäť, obrazne povedané, na svetlo božie s nádejou, aby šírilo svetlo nových poznatkov o našich dejinách. V slovenskom prostredí si udržiava peknú tradíciu každoročnej periodicity. Tentoraz vychádza ako dvojčíslo, v číselnom poradí XIV-XV. Rozdelený je tematicky na dve časti. Prvá z nich je venovaná okrúhlemu 900. výročiu vydanai známych zoborných listín. Druhá časť zborníka prináša príspevky z rôznych oblastí od stredoveku až po najnovšie obdobie.
Vypredané
11,40 € 12,00 €

Obraz ako predmet transdisciplinárneho skúmania


Publikácia je textovým výstupom z medzinárodnej doktorandskej konferencie Obraz ako predmet transdisciplinárneho skúmania konanej v dňoch 4. a 5. októbra 2012 v priestoroch Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave. Cieľom organizátorov bolo podnietiť medzioborovú komunikáciu, predstaviť a priblížiť charakteristiku výskumu zúčastnených študentov rôznych vedeckých disciplín zaoberajúcich sa spoločným predmetom záujmu. Zborník by mal svojim poskytnúť predstavu o širokej škále možností súčasných prístupov vedných disciplín k vizuálnemu obrazu a zároveň byť prínosom k ďalším kritickým diskusiám a k intenzívnejšej interdisciplinárnej výmene podnetov.
Na sklade 1Ks
5,70 € 6,00 €

Ztraceni v terrapolis. Antropologie -Dromologie - Víra


Název publikace naznačuje, že jejím předmětem je analýza problému člověka v současném světě. Jedná se o reflexi současného stavu problému, který se dá zachytit výrokem „člověk se stal sám sobě problémem“. Mluvíme-li o současném stavu problému člověka, musíme si uvědomit, že je tento stav výsledkem. Ale mluvíme-li o výsledku, nesmíme opomenout, že každý výsledek předpokládá jemu předcházející proces, proto v úvodu nejprve nabídneme stručný dějinno-filosofický exkurz věnovaný formování antropologického tématu.
U dodávateľa
7,85 € 8,26 €

Vzťahy medzi ČSR a USA 1945-1948


Cieľom predkladanej publikácie je oboznámiť čitateľov – predovšetkým vysokoškolských študentov histórie a politológie, ale aj širšiu čitateľskú verejnosť, zaujímajúcu sa o vzťahy medzi Československou republikou a Spojenými štátmi v prvých rokoch po skončení druhej svetovej vojny – s niektorými kľúčovými udalosťami československo-amerických vzťahov v rokoch 1945 – 1948.
U dodávateľa
9,50 € 10,00 €

Mala by byť epistemológia naturalizovaná?


Zámerom uvažovania v tejto práci je hľadanie odpovede na otázku, či by sa epistemológia mala naturalizovať. Odpoveď je však iba podmienená a hovorí, že ak chceme v epistemológii dospieť k pravdivým odpovediam na naše otázky o poznávaní, tak by sme mali epistemológiu naturalizovať. Naturalizovanou epistemológiou máme pritom na mysli takú epistemológiu, ktorá vychádza z poznatkov vied relevantných pre otázky poznávania; snaží sa, aby jej tvrdenia, hypotézy a teórie neboli s takýmito poznatkami v rozpore; usiluje sa o tú mieru logickej konzistentnosti, ktorá je prítomná vo vede (pričom v prípade, že by šlo o výsledky neempirických epistemologických skúmaní, tieto by mali vykazovať takú mieru konzistentnosti a presnosti, ako výsledky logiky a matematiky); nevenuje sa čisto normatívnym súdom, ale iba podmieneným normatívnym súdom; snaží sa o to, aby boli jej empirické tvrdenia, hypotézy a teórie falzifikovateľné.
U dodávateľa
8,55 € 9,00 €

Gaston Bachelard a filozofia pohľadu


Aby sme si mohli niečo predstavovať, nepotrebujeme to vidieť. Aby mohol moderný vedec hovoriť o mnohých súčasných vedeckých fenoménoch, takisto ich nepotrebuje vidieť. Tak by sa dal v skratke vyjadriť postoj francúzskeho filozofa Gastona Bachelarda k problematike pohľadu, ktorým sa človek priamo zameriava na predmety pred sebou. Anton Vydra svojou knihou na jednej strane predstavuje Bachelardov filozofický odkaz na pozadí jeho kritiky dominancie videnia v západnom myslení, na druhej strane poukazuje na to, že Bachelard touto kritikou neodmieta hodnotu videnia, ale ponúka stimuly k novým reflexiám otázky pohľadu a vizuality.
Na sklade 1Ks
9,50 € 10,00 €

Filozofia v celostnom porozumení


Autor v tomto diele zo systémového hľadiska skúma kultúrny fenomén filozofie a s ním úzko spätý fenomén metafyziky s cieľom zistiť, aké má mať miesto a postavenie filozofia v kultúre a či filozofia napriek pluralite svojich podôb má byť len jedna a má sa v tomto zmysle v dejinách kontinuálne sebaidentifikovať. Využívajúc dejinno-vývojovú metódu aplikovanú na oblasť duchovného vývoja osobností a societ, dospel k záveru, že napriek častým divergenciám filozofických svetonázorov a myšlienkových prúdov sa uplatňuje v hlavnej, často skrytej vývojovej línii ich konvergencia, ktorá postupne čoraz zjavnejšie poukazuje na formovanie sa akejsi philosophia perennis vyššej kvality, postupne emergujúcej z nižších úrovní jej porozumenia pomocou zložitého filozofického dialógu medzi nosnými filozofickými konceptmi reprezentovanými poprednými mysliteľskými osobnosťami a myšlienkovými prúdmi. Autor, hlásiaci sa k podobám filozofie inšpirovaným kresťanstvom, interpretuje túto filozofiu nového typu ako filozofiu božského Logosu, ktorá ako integrálna kristofilozofia nadobúda v dejinách čoraz zjavnejšie kontúry. Popri vlastnom dokazovaní týchto tvrdení sa odvoláva aj na rozsiahlu filozofickú literatúru i na svoje doterajšie filozofické dielo. Používa pritom najmä analektickú metódu, v zmysle ktorej z nižších úrovní porozumenia filozofie sa možno dostať výberovým zahrňovaním ich nosných prvkov a následnou syntetizáciou k takej kvalitatívne vyššej úrovni, ktorú už možno považovať in nuce za túto filozofiu nového typu. Táto podoba filozofie sa nemá chápať ako hotový filozofický útvar, ale ako centrálny útvar kultúry existujúci v zásadnej otvorenosti voči celku kultúry a smerujúci k zmysluplnému cieľu.
Vypredané
9,50 € 10,00 €

Etika a kultúra


Témy, obsiahnuté v kolektívnej monografii pod názvom Etika a kultúra, sa zrodili z potreby prehĺbiť prirodzený vzťah medzi etikou a kultúrou. Jednotlivé pohľady síce vychádzajú z osobnostnej úrovne, ale cez syntetizujúce závery prezentujúcich sa autorov smerujú k objasneniam zmyslu kontinuálnych eticko-kulturálnych prepojení a ich vzájomných nadväznosti v rôznych epochách dejín.
Na sklade 1Ks
7,60 € 8,00 €

Psychológia mravnosti v teoretických a empirických analýzach


Keď svedomie zaváži. Problém svedomia v existenciálnej analýze.
Vypredané
11,04 € 11,62 €

Kapitoly edukačnej psychológie


Skriptá z psychológie.
Vypredané
11,40 € 12,00 €

Netomistické metafyziky


Predkladané dielo nie je len vedeckým dielom, ale prístupným spôsobom informuje o krestanskej filozofii druhej polovice 19. storocia a 20. storocia s presahmi do 21. storocia, cím vyplna citelnú medzeru v tejto oblasti v dostupnej ceskej a slovenskej filozofickej literatúre. Je preto vhodnou príruckou na doplnujúce štúdium dejín filozofie 20. storocia. Spolu s predchádzajúcimi dvomi zväzkami predstavuje syntézu napísanú jedným autorom, ktorú v súcasnosti nenájdeme ani v iných európskych štátoch.
Vypredané
9,50 € 10,00 €

Vývoj cirkevnej správy na Slovensku


Predložená publikácia sa usiluje postihnúť niektoré aspekty cirkevnej organizácie na našom území, a to počnúc vývojom hlavnej štruktúry organizácie cirkevného života až po najnižšie zložky s dôrazom na vlastnú cirkevnú topografiu. Osobitne sa venuje pozornosť najmä juhozápadnému Slovensku, kde sa už najneskôr na začiatku 11. storočia sformovalo Bratislavské prepoštstvo a potom územiu Nitrianska (Nitrianskej župy) – ide o kľúčové teritória s ťažiskom cirkevného a politického života na našom území. Pozornosť sa však venuje aj ďalším územiam na južnom, strednom a východnom Slovensku, historickým epochám od stredoveku až do 20. storočia, či vybraným problémom, zasahujúcim do oblasti cirkevného života v minulosti. Pozornosti neuniká ani otázka reformácie a jej vplyv na ďalší vývoj konfesionálnych vzťahov na našom území a zmeny v cirkevnej organizácii vyvolané pod jej tlakom. Pre ľahšiu orientáciu v problematike osobitne publikujeme zoznam použitej relevantnej literatúry a pre sledovanie konkrétnych topografických súvislostí slúži výberový miestny register. Zostáva dúfať, že publikácia pomôže osvetliť viaceré momenty vo vývoji cirkevnej správy na našom území a nastolí nové témy pre nasmerovanie ďalšieho špecializovaného výskumu.
Vypredané
21,85 € 23,00 €

K vybraným otázkam slobody


Kolektívna monografia k sa zaoberá niektorými základnými otázky slobody. V prvej kapitole R. Kišoňová sa zaoberá niekoľkými vybranými charakteristikami základných slobôd a ich prioritami. Priorita slobody predovšetkým znamená to, že prvý princíp spra vodlivosti prisudzuje základným slobodám osobitý status. Tieto slobody majú špecifické postavenie vzhľadom k odôvodneniam odkazujúcim k verejnému dobru a perfekcionistickým hodnotám. Priorita slobody implikuje v praxi, že základná sloboda môže byť ob medzená, len pre inú základnú slobodu, no nikdy nie z dôvodu verejného dobra alebo perfekcionistických hodnôt. V kapitole Vzťah slobody človeka k hodnotám Štefan Šrobár približuje z rôznych hľadísk tézu, v zmysle ktorej rozvoj a uskutočňovanie zodpov ednej slobody zásadne závisí od správneho poznania hodnôt a od ich hierarchického usporiadania. Hodnota sa nesmie stať predmetom momentálneho záujmu a prospechu. Sloboda nemôže byť redukovaná na individualistickú voľbu hodnôt, lebo takáto voľba môže ľahko viesť do zajatia pseudohodnôt. Opravdivé hodnoty, ktoré človeka podnecujú k zodpovednej slobode, nesmú byť len hodnoty osebe, ale musia byť aktuálne pôsobiť v dianí doby. Majú to byť vzácne perly pre náš život, pred ktorými nič neuprednostním e. Mali byť spoločné pre veriacich i neveriacich. V tretej kapitole Kultúrna evolúcia a ľudská sloboda M. Kutáš dospieva k záveru, že je možné spojiť otázku zlučiteľnosti slobody s fyzikálnym determinizmom a indeterminizmom, osobitne keď sa vzťahuje na človeka. Ak prijmeme výsledky vedy ohľadom fyzikálnej determinovanosti a indeterminovanosti dejov, prebiehajúcich v našich telách, znova vstupuje do hry otázka našej slobody. Ukazuje sa, že nie sme neslobodní aj napriek tomu, že sa v kultúrnej evo lúcii zúčastňuje aj naše myslenie, posudzovanie a tvorivá aktivita. Môžeme sa totiž pýtať, či nie je, čo sa týka slobody problémom, ak sú tieto aktivity opísateľné na základnej úrovni pomocou fyzikálnych zákonov. Vo štvrtej kapitole nazvanej Sloboda porozumená na báze interpersonálnej a interpersonalitnej koaktivity, ktorá má charakter monografickej štúdie, Ján Letz načrtáva novú teóriu slobody na personalistickom základe. Podľa nej sloboda človeka je iniciovaná, rozvíjaná a dovršovaná za nevyhn utnej účasti slobôd druhých ľudí, ale predovšetkým Božej slobody, ktorá je jednak jej transcendentálno-transcendentým horizontom a jednak pôsobí na človeka a v človeku cez interpersonalitné koaktivity Boh človek, človek Boh a Boh - človek. Človek ova sloboda sa teda môže vývojovým narastaním a prehlbovaním dostávať na čoraz vyššiu úroveň, a to tak, že je čoraz väčšmi slobodou-pre-ľudí a slobodou-pre-spoločnosť, ako aj zodpovednou slobodou. Takýto rast v slobode sa uskutoční natoľko, nakoľko č lovek sa stane pneumatickým človekom a nakoľko bude aj v spoločnosti účinná pneumatická komunitárnosť. K tomu však musí prispievať aj sám človek svojou slobodnou a hlboko angažovanou tvorivou činnosťou.
U dodávateľa
5,70 € 6,00 €

Idey a vývoj slovenského národotvorného myslenia v 19. storočí


Práca Idey a vývoj slovenského národotvorného myslenia umožňuje čitateľom oboznámiť sa s mnohými aspektmi národotvorného myslenia, ktorých spracovanie im môže pomôcť sformovať si ucelenejší náhľad na problematiku vývoja slovenského politického myslenia a jeho premeny. Paralelným zámerom riešiteľov projektu bolo oprieť výskum o pôvodné literárne, tlačové pramene a na ich reinterpretáciu použiť aktuálnu vedeckú terminológiu a poznatky z dejín kultúry, historiografie, oblasti politického myslenia, politickej filozofie alebo teórie politiky. Týmto spôsobom sa autori jednotlivých statí usilovali obhájiť aj legitimitu vyššie spomenutých disciplín pri výskume slovenského politického myslenia a rozšíriť priestor pre jeho reinterpretáciu v nadväznosti na riešenie aktuálnych problémov hľadania vzťahu a významu národnej a občianskej identity.
Vypredané
9,50 € 10,00 €