! Doprava ZADARMO už od 20 € !

Karmelitánské nakladatelství

vydavateľstvo

Celým srdcem


„Jak ve 21. století žít klášterním životem? Jak plnit naše křesťanské povolání ve světě rozpadlých hodnot? Přes všechen zmatek, jenž kolem nás vládne, máme předávat křesťanskou víru. Ale tím naše odpovědnost nekončí. Naším úkolem je také pečovat o výchovu těch, které Bůh povolal k mnišské a kněžské službě, aby dokázali převzít dědictví, jež nám bylo svěřeno, a podle něho žít a předávat je dál. I tato má úvaha o některých věčných otázkách, jako je modlitba, kněžství, Eucharistie nebo Panna Maria, a o problémech ilustrovaných zkušenosti, jako výkon autority, poddajnost žáka, jasnozřivost nebo pokora, i tato má úvaha, v níž se opírám o pevné dogmatické a duchovní základy, čerpá z bohatých zdrojů lidství těch, kdo mi byli – a dosud jsou – v klášterním životě učiteli. Kdybych měl shrnout téma této knihy do jednoho slova, řekl bych: Odvahu! Odvahu, která se nebojí zkoušky a ví, že i ta patří k životu. Odvahu, neboli: Vzhůru srdce!“ Dom Samuel Dom Samuel vstoupil v r. 1983 jako novic do kláštera Notre-Dame de Sept-Fons, jehož novicmistrem byl v té době otec Mikuláš. V r. 1990 byl vysvěcen na kněze a posléze opatem Domem Patrickem jmenován klášterním převorem. V r. 2002 se stal jedním ze zakladatelů kláštera Panny Marie v Novém Dvoře v Čechách. V době, kdy psal tuto knihu, byl převorem. Koncem r. 2011 se z komunity, vyrostlé na troskách ateismu, stalo opatství.
U dodávateľa
11,56 € 12,17 €

dostupné aj ako:

Porta fidei - Brána k víře


Apoštolský list Porta fidei papeže Benedikta XVI. daný "motu proprio" k vyhlášení Roku víry 11. října 2011
Vypredané
1,74 € 1,83 €

Ikony


Publikace věnovaná jednomu z nejstarších projevů křesťanské spirituality ve výtvarném umění. Obrazový doprovod přináší zajímavé reprodukce z oblasti Balkánu. Bohatý barevný doprovod.
Vypredané
24,55 € 25,84 €

Slovník spirituality


Encyklopedická příručka pro studium duchovních nauk.
Vypredané
35,26 € 37,12 €

Evangelium podle Matouše


Karmelitánské nakladatelství vydalo komentář k Matoušovu evangeliu. Napsal ho americký jezuita Daniel J. Harrington, přeložil Pavel Jartym. Jde o první svazek řady Sacra Pagina, což je ve světě značně ceněná řada komentářů k jednotlivým novozákonn ím knihám a autor vydaného komentáře je také jejím editorem. Po desetiletích tak máme k dispozici skutečný velký komentář k evangeliu (kniha má 468 stran) v českém jazyce, který obsahuje i originální překlad biblického textu (nechci tím snížit už v ydanou řadu tzv. Stuttgartského komentáře, ale ten je opravdu jen orientačním uvedením do textu). Pro ty, kdo neznají jiný jazyk nebo nemají přístup cizojazyčné teologické literatuře to bude první příležitost ke studiu biblického textu s pomocí podro bnějšího komentáře.
Vypredané
21,21 € 22,33 €

Aforismy o víře


Soubor citátů významných osobností, které se vztahují v víře a duchovnímu životu. Náboženství - Hledání Boha pochybnosti Milost Naděje Vina Člověk Lidská láska Ukázky z knihy: Jakmile pochopíme lásku Ježíše Krista, budeme se jako lid é moci cítit hrdí a svobodní. Johann Wolfgang Goethe Pozná-li člověk Boha bez toho, aby současně poznal svou bídu, propadne pýše. Pozná-li svou bídu bez toho, aby současně poznal Boha, propadne zoufalství. Poznáním Ježíše Krista stojíme uprost řed, protože v něm poznáváme jak Boha, tak svou bídu. Blaise Pascal Než začneme věřit člověku, musíme jej nejprve znát. Než začneme poznávat Ježíše Krista, musíme v něj nejprve věřit. Giovanni Rossi Kristus přijal potupu, a tím nám vrátil čes t; vzal na sebe bolest, a tím nás uzdravil; podstoupil smrt, čímž nám dal život. Augustin Aurelius
Vypredané
3,97 € 4,18 €

dostupné aj ako:

Malé dějiny filosofie


U nás asi nejrozšířenější přehledné dějiny filosofie z pera německého autora vycházejí již po sedmé, v nové přepracované a rozšířené úpravě. Znovu si můžete připomenout, jakou úlohu hrálo myšlení v různých epochách, jaké řešení se nabízela na cestě poznání nebo jak se nahlížela otázka boha. Kniha je uspořádána chronologicky a dále podle osobností či směrů.
Vypredané
20,08 € 21,14 €

Stalo se ve Vatikánu


Kniha zachycuje drobné události, v nichž figurují papežové nebo jejich nejbližší spolupracovníci. V chodbách prastarých vatikánských paláců vystupují postavy papežů ze své oficiální majestátnosti, dostávají lidskou tvář a představují se nám jako l idé s pozoruhodným až svérázným smyslem pro humor. Napomáhá tomu i zvláštní, latinou proniknutý jazyk římské kurie. Anonymní autor dal přednost příběhům z ústního pramene, mnohé epizody vyslechnul od římských kněží, monsignorů a prelátů, s nimiž s e setkával už od šedesátých let. Jeho soubor příběhů si nečiní nárok na historickou hodnotu, protože je zřejmé, že skutečné jádro těchto vyprávění bylo obohaceno notnou dávkou fantazie. Život papežů a římské kurie je zachycen v jeho bezprostřednosti; z příběhů probleskují okamžiky humoru, k němuž mají Římané vždycky blízko a který proměňuje oficiální osobnosti církve v plně lidské a sympatické postavy. Publikace chce čtenáři promoci prožít velké jubileum roku 2000 s úsměvem na tváři.
Vypredané
4,42 € 4,65 €

Deset vyznání


"Začalo mi být nějak líto všech oslovujících myšlenek, které žijí buď den nebo týden, podle toho, jestli vyšly v deníku nebo v týdeníku. Nebo dokonce jen prolétnou televizí.
Vypredané
6,34 € 6,67 €

Evangelium podle Lukáše


Komwntář k Lukášovu evangeliu.
Vypredané
21,66 € 22,80 €

Rok se svatými


V knize jsou shromážděny informace o více než 2000 světcích, které doplňuje na 1000 reprodukcí obrazů či fotografií. Pojednání o českých světcích je rozšířeno a v závěru publikace jsou připomenuti některé české osobnosti, jejich proces svatořečení právě probíha. Uspořádání svatých je podle průběhu slavení jejich svátků v církevním kalendáři.
Vypredané
60,27 € 63,44 €

Kniha živých


Hovory s pamětníky 2. světové války. Na dobu vlády fašistické totality vzpomínají např. letec od RAF Ladislav Sitenský nebo filmový režisér Ladislav Rychman, bývalý válečný zajatec, historik Václav Vaško, bývalý partyzán, kytarista Štěpán Rak, kameraman Jan Špáta a mnoho dalších. Vzpomínky, které je třeba zachytit, dokud ještě pamětníci žijí...
Vypredané
11,56 € 12,17 €

Srdce má své důvody


Autobiografie nevšední ženy – lékařky Ruth Pfauové. Roku 1960 odešla do Pákistánu, kde začala v Karáčí pracovat na svém programu boje s malomocenstvím
Vypredané
11,12 € 11,70 €

Jak se volí papež


Stručné dějiny způsobů volby papeže. Vývoj od dob spontánních voleb až po volby uskutečňované v konkláve kardinálů. Vývoj předpisů upravujících řád konkláve kardinálů (až po současně platný dokument Jana Pavla II Universi Dominici Gregis). Jeho p říčinou byly různé nepokoje (i násilí), které volbu papežů doprovázely. Popis postupu volby. Podrobněji popsána konkláve při volbě velkých papežů XX. stol. Závěrem pokus o odhad dalšího vývoje, úvahy nad možnými kandidáty následnictví po Janu Pavlu I I.
Vypredané
4,42 € 4,65 €

Rozhovory s dědečkem


Rozhovory Kláry Lukavské s jejím dědečkem, Radovanem Lukavským.
Vypredané
12,94 € 13,62 €

A přesto říci životu ano


Svazek A přesto říci životu ano spojuje dva texty zakladatele logoterapie, psychiatra s českými kořeny Viktora Emanuela Frankla (1905–1997). V díle Psycholog prožívá koncentrační tábor, jež vzniklo během necelých dvou prosincových týdnů roku 1945, popisuje to, jakými fázemi odlidštění museli vězni procházet. Mnohým z nich tato strašná zkušenost přesto otevřela cestu k porozumění smyslu vlastního života. Hra Synchronizace v Březince z roku 1948, napsaná velmi působivým skicovitým způsobem, je myšlenkovým i literárnědramatickým experimentem. Propojují se v něm Franklovy bezprostřední osobní zážitky z tábora smrti s pomyslnou reflexí a dialogem tří filozofů, kteří mu byli blízcí – Sokrata, Spinozy a Kanta. Podle Frankla zůstává v člověku i v značně extrémní situaci prostor svobody a odpovědnosti, kterého se nesmíme za žádnou cenu vzdát: „Nic nemůže udolat člověka, který si vědomě přeje mít životní cíl.“
Vypredané
8,88 € 9,35 €