Nakladatelství Leges

vydavateľstvo

Zákon o priestupkoch - Podrobný komentár s judikatúrou


Komentár komplexne a prehľadne analyzuje ustanovenia zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch, a to aj v kontexte s Ústavou Slovenskej republiky a s Dohovorom o ochrane ľudských práv a základných slobôd. Obsahuje precízne rozpracovaný výklad k jednotlivým skutkovým podstatám priestupkov v znení účinnom od 1. decembra 2020. Špeciálnu pozornosť venuje objasňovaniu priestupkov. Detailne sa zaoberá právami obvineného, poškodeného i ďalších účastníkov konania o priestupku. Podrobne rozoberá osobitosti rozkazného konania a blokového konania. Absolútnou novinkou je výklad týkajúci sa povinnosti správnych súdov prihliadať pri prieskume zákonnosti rozhodnutí orgánov štátnej správy a obcí vo veciach priestupkov na základné zásady trestného konania podľa Trestného poriadku a zásady ukladania trestov podľa Trestného zákona. Zárukou kvality publikácie sú renomovaní recenzenti s bohatými skúsenosťami z trestného práva a správneho práva.
Na sklade 1Ks
55,75 € 58,68 €

Silniční právo


http://pemic-books.cz/ASPX/Annotation.aspx?kod=0120210
Vypredané
24,55 € 25,84 €

Kriminologie


http://pemic-books.cz/ASPX/Annotation.aspx?kod=0120023
Vypredané
12,05 € 12,68 €

Aktuální otázky financí a finančního práva z hlediska fiskální a monetární podpory hospodářského růstu v zemích střední a východní Evropy po roce 2010


Kniha je souborem odborných statí účastníků IX. mezinárodní konference „Aktuální otázky financí a finančního práva z hlediska fiskální a monetární podpory hospodářského růstu v zemích střední a východní Evropy po roce 2010“, která se konala ve dnech 12.–14. 9. 2010 v Praze. Konference byla pořádána pod záštitou děkana Právnické fakulty Univerzity Karlovy prof. JUDr. Aleše Gerlocha, CSc. Konference se účastnili odborníci z České republiky, Slovenska, Polska, Ruska a Běloruska, kteří se zabývají finančním právem. Kniha je určena nejen pedagogickým pracovníkům a studentům vysokých škol, ale rovněž všem odborníkům, kteří se finančním právem v praxi zabývají.
Vypredané
33,72 € 35,49 €

Střety legitimit v Evropské unii


Monografie se věnuje legitimitě Evropské unie a evropské integrace, která je v posledních desetiletích ve středu zájmu evropských integračních studií V první části autor rozebírá pojem legitimity a některé teoretické příspěvky týkající se legitimačního deficitu EU V druhé části, při analýze jednotlivých modalit legitimity v EU, vychází z té partie současné demokratické teorie, která se zabývá pojmem a fungováním demokratické reprezentace Rámcem je převzatá mechanicko-prostorová metafora čtyř modalit („vektorů“) legitimity (legitimace): legitimity nepřímé, parlamentní, technokratické a procedurální Autor si všímá jejich vzájemné nevyváženosti v období po přijetí Lisabonské smlouvy Hlavní tezí knihy je, že deficit legitimity EU je především deficitem demokratické reprezentace, přičemž bez plnohodnotné reprezentace se na evropské úrovni nelze obejít Demokratické rozhodování na „národní“ a „nadnárodní“ úrovni nestojí proti sobě v logice hry s nulovým součtem Etablování substantivní demokratické reprezentace je institucionální problém Řešení nespočívá jen v prostém přidávání pravomocí Evropskému parlamentu (popřípadě Komisi) Stejně tak jde o jeho složení a fungování, zejména v legislativním procesu Neobejde se bez viditelného politického soupeření v evropských otázkách, větší informovanosti a stále přítomné interakce zvolených zástupců s veřejností Současná podoba (a praxe) evropských institucí však neskýtá pobídky pro rozvinutí plnohodnotné reprezentace Její potřeba přitom v posledních letech zejména v souvislosti s krizí eurozóny vzrostla
U dodávateľa
10,06 € 10,59 €

Auditing pro manažery, 3. vydání


Audit účetní závěrky je proces upravený mezinárodními auditorskými standardy přijatými Komorou auditorů České republiky, jimiž jsou auditoři povinni se řídit a které kladou značné nároky na spolupráci účetní jednotky s auditorem. Z toho důvodu je důležité, aby vedoucí pracovníci měli představu o tom, co je podstatou auditu, jaké podklady bude po nich auditor požadovat a proč některé procedury auditoři dělají. Cílem publikace je vysvětlit, jak proces auditu probíhá, co je jeho smyslem, jaká je odpovědnost auditora na jedné straně a odpovědnost společnosti na straně druhé. Od druhého vydání této publikace došlo v Evropské unii a následně i v České republice k řadě legislativních změn týkajících se auditu a auditorů. Naposledy to byla např. významná novela zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, účinná od září 2016 anebo změny v mezinárodních auditorských standardech a v etickém kodexu. Třetí, přepracované a rozšířené vydání této knihy uvedené změny obsahuje.
Vypredané
13,22 € 13,92 €

Organizace státní správy


Vypredané
16,97 € 17,86 €

Správní řád s poznámkami a judikaturou, 3.vydanie


Třetí aktualizované a doplněné vydání publikace je zpracováno podle právního stavu k 1. 7. 2017. Reflektuje novelizace správního řádu (naposledy zákonem č. 183/2017 Sb.) a uvádí novou judikaturu, která byla rozšířena či obohacena o další zajímavé právní názory. Jednotlivá ustanovení zákona jsou opatřena podrobnými výkladovými poznámkami a tam, kde je to instruktivní, jsou doplněna i důvodovou zprávou. Poznámky jsou pojaty jako koncentrovanější výkladový pohled na obsah úpravy ve správním řádu, což čtenáři umožní pohotovější orientaci ve správním řádu. Významnou součástí výkladu jsou citace z právních vět soudní judikatury a také ze závěrů poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu. Uživatelskou vlídnost zvyšuje věcný rejstřík. Kniha je určena především úředníkům veřejné správy, zdrojem informací však může být i pro ostatní osoby, které se dostávají do režimů upravených správním řádem tzv. na „druhé straně“, jakož i pro jejich zástupce.
Vypredané
27,94 € 29,41 €

Předběžné opatření v právu nekalé soutěže


Prakticky pojatá publikace se zaměřuje na problematiku předběžného opatření v právu nekalé soutěže (se zaměřením na uplatňování zdržovacích a odstraňovacích nároků). Věnuje se jak právu procesnímu, tak právu hmotnému. Procesní část obsahuje podrobný rozbor institutů civilního procesu, které souvisí s nařízením předběžného opatření – mimo jiné obecných a zvláštních podmínek řízení, otázek souvisejících s formulací petitu, postupu po nařízení předběžného opatření včetně možností při jeho nerespektování či problematiky náhrady škody a jiné újmy vzniklé v důsledku nařízení předběžného opatření. Hmotněprávní část rozebírá především znaky generální klauzule nekalé soutěže a právní prostředky ochrany proti nekalé soutěži. Z důvodu rozsáhlého zpracování odborné literatury a judikatury nalezne publikace využití v právní praxi nejen jako návod pro podání předběžného opatření, ale i jako praktický pomocník při řešení složitějších právních otázek s předběžným opatřením souvisejících.
U dodávateľa
9,31 € 9,80 €

Veřejná správa v zemích Visegrádské čtyřky


Veřejná správa, její obsah a vývoj je v trvalé pozornosti odborné veřejnosti více vědních disciplín. Značný problém tvoří samotné vymezení pojmu veřejné správy a z tohoto důvodu je obtížné sjednotit i terminologii. V české odborné literatuře je organizaci veřejné správy v zemích EU věnována minimální pozornost. Cílem této publikace je deskripce základních institutů organizace veřejné správy v zemích Visegradské čtyřky včetně otázek státní služby. Snahou autorů bylo zachovat jednotnou strukturu kapitol, věnovaných jednotlivým státům, s ohledem na specifika jednotlivých zemí. Jsou zde popsány hlavní znaky veřejné správy vybraných zemí a struktura orgánů veřejné moci. Pozornost je také věnována systémům uspořádání místní správy a samosprávy. Text nevyčerpává problematiku veřejné správy řešených zemí, ale vytváří předpoklady pro další rozvoj získaných poznatků. Publikace je určena odborníkům ve veřejné správě, ale může být i cenným informačním zdrojem pro zájemce z řad širší veřejnosti a studentů vysokých škol.
U dodávateľa
10,43 € 10,98 €

Historiografia rímskeho práva na Slovensku


Pohnuté dejiny 20. storočia neraz dramaticky zasiahli aj do života univerzitných profesorov. Na mnohých miestach to demonštruje táto vedecká monografia. Čitateľa zoznamuje s osudmi a vedeckou tvorbou štyroch významných profesorov rímskeho práva, ktorí pôsobili na Slovensku v priebehu 20. storočia. Obsahuje vedecky spracované biografie Otakara Sommera Miroslava Boháčka, Karola Rebra a Petra Blaha. Na tomto základe monografia predstavuje ucelený pohľad na vývoj právnického vzdelávania v Československu, pričom reflektuje najmä zmeny vo výučbe rímskeho práva presadených pod vplyvom dobových udalostí. Prostredníctvom pútavého výkladu o zaujímavostiach zo života profesorov však poukazuje aj na dôležitú metodologickú otázku, prečo je výučba rímskeho práva dôležitá. Svojím biografickým charakterom môže kniha zaujať prakticky každého, ocenia ju však predovšetkým záujemcovia o problematiku právnického vzdelávania a jeho novších dejín.
U dodávateľa
26,69 € 28,09 €

Odhaľovanie trestných činov


Publikácia sa zaoberá predovšetkým problematikou odhaľovania trestných činov. Uvedená časť boja s kriminalitou nie je v súčasnosti komplexne skúmaná a rozpracovaná. Aktuálne trendy vo vývoji kriminality, najmä organizovanej a s medzinárodným prvkom, potvrdzujú, že doterajšie prístupy už nie sú dostatočné na zabezpečenie jej kontroly. Je potrebné klásť väčší dôraz na činnosť bezpečnostných zložiek zameranú na predchádzanie a zamedzovanie trestnej činnosti. Autori sa pokúsili priblížiť odhaľovanie trestných činov, cez prizmu získavania, spracovávania a využívania predovšetkým indikátorov trestnej činnosti, s prepojením na trestné konanie. Zameriavajú sa na prácu s informáciami v štádiu pred trestným konaním, ako aj v jeho rámci, osobitne v procese dokazovania. V monografii približujú nové stratégie a prístupy odhaľovania trestných činov s využitím operatívno-pátracej činnosti a spravodajskej činnosti. Odhaľovanie trestných činov chápu ako činnosti, ktoré sú vykonávané s cieľom zistenia samotnej existencie skutku, ktorý je možné kvalifikovať ako trestný čin a ktorý nebol oznámený príslušným orgánom a nie je ani inak evidovaný v príslušných štatistikách. V praxi sa v súčasnosti pozornosť dominantne zameriava na objasňovanie trestných činov, čo znamená reakciu na už spáchané a zistené protizákonné aktivity. Bezpečnostné zložky musia aktívnejšie pôsobiť už v „predpolí zločinu“ a teda získavať, analyzovať a vyhodnocovať informácie o pripravovanej trestnej činnosti. Takýto prístup je dôležitý aj pre neskoršie štádium objasňovania trestnej činnosti, nakoľko umožňuje získať a zadokumentovať informácie, ktoré môžu byť významné v trestnom konaní. Niektoré informácie získané v rámci odhaľovania trestnej činnosti môžu byť, pri dodržaní zákonom určených podmienok, využiteľné aj v procese dokazovania a môžu nadobudnúť hodnotu dôkazu. Vedecká monografia je určená najmä pre odbornú verejnosť. Svoje nezastupiteľné miesto si nájde aj pri výučbe na vysokých školách s právnym a bezpečnostným zameraním a taktiež môže prispieť k rozvoju vedných odborov „Právo“ a „Bezpečnostné vedy“.
Vypredané
17,95 € 18,89 €

Limity autorskoprávní ochrany


Monografie se zabývá analýzou a srovnáním problematiky limitů autorskoprávní ochrany v České republice a v zahraničí. Středem pozornosti jsou obecné (definiční) limity a výjimky a omezení. Kniha klade zvláštní důraz na komparaci a vyhodnocení právních názorů a závěrů, které jsou v současnosti aktuální nebo o kterých se vede diskuze. První část se věnuje vymezení limitů autorskoprávní ochrany a obecným limitům, zejména principu jedinečnosti, dichotomii myšlenky a vyjádření, době trvání majetkových autorských práv a principu vyčerpání autorského práva. Zabývá se také vyvážeností autorského práva a ostatních přirozených práv. V druhé části autor analyzuje, srovnává a vyhodnocuje ústavní, mezinárodní a unijní rámec právní úpravy výjimek a omezení, systém výjimek a omezení v českém autorském právu a judikatuře, výjimku pro účely parodie, karikatury, parafráze, koláže. Druhou část zakončuje budoucí vývoj v oblasti výjimek a omezení.
Vypredané
17,41 € 18,33 €

Trestní právo Evropské unie, 2.vyd.


Monografie poskytuje podrobný přehled o nejdůležitějších právních normách a institucích Evropské unie v oblasti trestního práva. Ve druhém vydání autoři reagují na rozvoj práva Evropské unie a na nové instituty, které právní úprava přináší nebo konkretizuje (např. projekt evropského veřejného žalobce nabyl od prvního vydání konkrétních podob). V úvodu se kniha zabývá obecnými otázkami: zasazením trestněprávních norem do systému práva Evropské unie, historickým vývojem procesu europeizace trestního práva, vlivu Lisabonské smlouvy na tento proces či vztahem evropských trestněprávních norem a ochrany lidských práv. Druhá část je věnována otázkám unijního trestního práva hmotného, konkrétně pak jednotlivým druhům kriminality, jež jsou předmětem trestněprávní regulace i v rámci evropského práva. Autoři v jednotlivých kapitolách analyzují právní stav postihující takováto jednání v České republice a konfrontují jej s normami práva unijního. Tato část obsahuje také novou kapitolu o trestní odpovědnosti právnických osob. Další část se zaměřuje na unijní trestní právo procesní. Zabývá se aktuálními tématy mezinárodní justiční spolupráce, evropského zatýkacího rozkazu, zajištění majetku a důkazů v rámci Evropské unie, procesních práv obviněného a ochrany obětí trestných činů či problematikou Schengenského prostoru. Poslední část se věnuje unijním orgánům, jež koordinují justiční a policejní spolupráci ve věcech trestních. Jednotlivé kapitoly přibližují fungování těchto institucí, důvody a historii jejich vzniku, působnost a jejich možný budoucí vývoj. Publikace je příspěvkem do rozsáhlé a relativně roztříštěné problematiky unijního trestního práva a jeho vztahu k trestnímu právu České republiky. Může se stát východiskem pro další zkoumání a zároveň inspirací pro legislativní a aplikační praxi, případně také pro studenty právnických fakult.
Vypredané
21,98 € 23,14 €

Kolíska vzniku zákonov v Slovenskej republike


Publikácia sa zaoberá vznikom právnych predpisov v kontexte ústavného systému Slovenskej republiky aj v kontexte vplyvov členstva v Európskej únii. Obsahuje prehľad legislatívneho procesu v Slovenskej republike a obsahové požiadavky na normotvorbu nielen v teoretickej súvislosti, ale i z pohľadu praktických implikácií, pričom je zohľadňovaná judikatúra Ústavného súdu Slovenskej republiky, ako aj implikácie vyplývajúce z potreby transpozície či implementácie právnych aktov Európskej únie.
Vypredané
17,41 € 18,33 €