Prometheus

vydavateľstvo

Wilhelm Conrad Röntgen


Profesor würzburskej univerzity, Wilhelm Conrad Röntgen (1845 1923), fyzik známy úsporným popisom svojich experimentov a opatrnými formuláciami záverov, bol celý život na strane klasickej fenomenologickej školy, jeho dielo sa však napriek tomu stal o pilierom modernej atómovej teórie.
Vypredané
3,66 € 3,85 €

René Descartes


Významný francouzský filozof, matematik a přírodovědec René Descartes (15961650) ovlivnil rozhodnou měrou novověkou filozofii a vědu. Ve filozofii byl stoupencem dualismu, představitelem klasického racionalismu, na který přímo navázalo osvícenectví. Velký důraz kladl na nalezení a užívání správné metody pravdivého poznání. V matematice je jedním ze zakladatelů analytické geometrie, významně přispěl k pochopení významu proměnné veličiny, k rozvoji teorie funkcí, k rozšíření a uznání komplexních čísel a k zjednodušení matematické symboliky. Zasáhl i do mechaniky, kosmologie a fyziologie.
Vypredané
3,31 € 3,48 €

Albert Einstein


Meno Albert Einstein je spájané nielen s genialitou, ale aj s naivnými a hlúpymi predstavami o ňom. V knižke je na populárnej úrovni venovaná veľká pozornosť vedeckému odkazu Einsteina a jeho nadčasovým myšlienkam. Na tomto pozadí a z tohto uhla je n azeraný aj Einsteinov život, život radostný i bolestný, tak ako už život človeka býva.
Vypredané
3,39 € 3,57 €

Tycho Brahe


Publikácia hovorí o dánskom astronómovi, ktorý na sklonku svojho života pôsobil v Benátkach nad Jizerou a v rudolfínskej Prahe. Tycho Brahe patrí k najvýznamnejším astronómom 16. storočia. Publikácia uvádza jeho životnú púť od vybudovania observatóri a na ostrove Hveen až po jeho pôsobenie v Čechách. Opisovaná je aj jeho spolupráca s Keplerom, ktorý na základe Tychových pozorovaní odhalil tri zákony pohybu planét. Knižka je doplnená krátkymi citáciami dokumentov. Sú spomínané aj tie miesta Prahy, kde môžeme dodnes nájsť pamiatky na pôsobenie veľkého astronóma.
Vypredané
3,66 € 3,85 €

dostupné aj ako:

Isaac Newton


Knižka približuje život a dielo geniálneho anglického fyzika, matematika a astronóma, ktorý sformuloval zásady matematickej analýzy a vedeckého výskumu. Zaviedol nové pojmy v mechanike, ako hmotnosť, sila, gravitácia, akcia a reakcia, zotrvačnosť. Z aoberal sa aj optikou a metalurgiou. Zákony, princípy a metódy, ktoré objavil, sa stali základnými kameňmi fyziky, astronómie a matematiky a dodnes ovplyvňujú náš život.
Vypredané
3,66 € 3,85 €

Fyzika


V době, kdy se výrobci učebních pomůcek předhánějí v konstrukci nejrůznějších složitých přístrojů, stává se aktuální otázka experimentování s těmi nejjednoduššími prostředky, třeba s předměty denní potřeby nebo i s předměty, které by skončily v odpadkovém koši. V příručce jsou zpracovány jednoduché experimenty prakticky ze všech témat fyziky, při jejichž demonstraci použijeme např. plastikové láhve od nápojů, plechovky a řadu dalších běžně dostupných předmětů. Příručka je určena učitelům fyziky základních i středních škol, žákům se zájmem o domácí experimentování a studentům učitelství.
Vypredané
2,95 € 3,10 €

Základní geometrické útvary


Pracovní sešit je zaměřený na procvičování a opakování učiva. Většina řešení úloh spočívá v pouhém doplňování výsledků určovaných zpaměti a v dokreslování grafických situací. Systematicky jsou uváděny aplikační úlohy z běžného života, průběžně jsou zařazovány kontrolní testy. Sešit zefektivní a oživí práci ve škole, usnadní diferenciaci žáků, umožní individuální zadávání úloh. U většiny úloh je jako návod uveden vzor řešení, ke všem úlohám jsou uvedeny výsledky. Lze ho tedy využívat i doma k samostatnému docvičování a opakování probíraného učiva
Vypredané
2,32 € 2,44 €

Matematika Maturitní minimum


Sbírka obsahuje úlohy ze všech tematických celků, které jsou na středních školách probírány. Současně jsou u každého tématu shrnuty a pojmenovány potřebné dovednosti, které by měl maturant znát a ovládat. Tato publikace se tak v současné době nejvíce přibližuje charakteru katalogu cílových požadavků MŠMT pro získání státní maturity z matematiky. Její zvládnutí se tak stává možná nutnou (nikoliv však postačující) podmínkou k úspěšnému absolvování středoškolské maturity z matematiky.
Na sklade 1Ks
5,18 € 5,45 €

Sbírka řešených úloh z fyziky pro střední školy IV.


Čtvrtý díl čtyřdílné sbírky. Svojí koncepcí odpovídá učebnicím fyziky pro gymnázia a střední školy. Sbírka je pojata netradičně, jsou v ní uvedena různá řešení úloh, jejich diskuse a analýza typických chyb, kterých se žáci při řešení dopouštějí.
Na sklade 1Ks
5,44 € 5,73 €

Matematika příprava k maturitě a k přijímacím zkouškám na vysoké školy


Sbírka obsahuje 4 500 úloh. Úlohy jsou uspořádány do 20 kapitol. Na závěr jsou uvedena zadání písemných zkoušek při přijímacím řízení na některých vysokých školách. Kromě třídění úloh do jednotlivých kapitol jsou úlohy ještě systematicky seřazeny v rámci jednotlivých kapitol. Vyučující tak může podle typu třídy, ale i podle zvolené vysoké školy, snadno provést výběr úloh, které budou studenti řešit. U každé úlohy je obvykle několik variant. To proto, aby si student mohl úlohu zopakovat, ale aby i vyučující měl ještě další úlohy, které může zadat např. při písemném zkoušení. Při přípravě k přijímacím zkouškám lze studentům doporučit, které kapitoly mají podle typu zvolené vysoké školy podrobně propočítat. Sbírka obsahuje dostatečné množství úloh jednoduchých, ale i úlohy náročnější. Maximální rozsah je dán osnovami pro třídy se zaměřením na matematiku a fyziku. Je tedy možné sbírku použít také pro seminář z matematiky, kdy s minimálním výkladem lze řešit další úlohy, které úzce souvisejí s běžně probíraným učivem.
Vypredané
12,14 € 12,78 €

Fyzika


Příručka je určena studentům středních škol – uchazečům o studium na těch fakultách vysokých škol, na nichž se předpokládá znalost středoškolské fyziky. Užitečná je i pro studenty 1. ročníků vysokých škol. Umožní jim zopakovat a doplnit si znalosti středoškolské látky. Je koncipována tak, aby vedla čtenáře ke skutečnému osvojení si látky a k poznání, že fyzika není jen školský předmět, nýbrž především mohutný nástroj k poznávání hlavních zákonitostí dějů, s nimiž se setkáváme denně a z nichž mnohé budou předmětem čtenářova dalšího studia. Těžištěm textu jsou řešené i neřešené příklady. Tvoří větší část každé kapitoly. Jsou koncipovány tak, aby co do obsahu a formy důsledně respektovaly to, že řešení vědomě formulovaných konkrétních úkolů není jen opakování a užívání získaných poznatků, nýbrž přímo součást studia vedoucí k opravdovému pochopení pojmu, podstaty a smyslu studovaných zákonitostí.
Vypredané
5,80 € 6,11 €

Středoškolská matematika v úlohách II


Sbírka úloh je určena pro procvičování a opakování celého středoškolského učiva matematiky. Obsahuje řadu řešených příkladů i úlohy k procvičování s uvedenými výsledky. Vhodně doplňuje Přehled středoškolské matematiky od téhož autora. Sbírku doporučujeme pro přípravu k maturitní zkoušce z matematiky a k přijímacím zkouškám na vysoké školy. Mohou ji využít i studenti prvních ročníků vysokých škol, zejména s matematicko-fyzikálním a technickým zaměřením.
Vypredané
17,59 € 18,52 €

Sbírka řešených úloh z fyziky pro střední školy III.


Třetí díl čtyřdílné sbírky. Svojí koncepcí odpovídá učebnicím fyziky pro gymnázia a střední školy. Sbírka je pojata netradičně, jsou v ní uvedena různá řešení úloh, jejich diskuse a analýza typických chyb, kterých se žáci při řešení dopouštějí.
U dodávateľa
5,44 € 5,73 €

dostupné aj ako:

Sbírka řešených úloh z fyziky pro střední školy I.


První díl sbírky obsahuje úlohy z mechaniky. Je součástí čtyřdílné publikace, která pokrývá celé středoškolské učivo fyziky. Je proto vhodná pro průběžné studium studentů středních škol i pro přípravu k maturitě a k přijímacím zkouškám na vysoké školy. Svojí koncepcí odpovídá monotematickým učebnicím fyziky pro gymnázia. Sbírka je pojata netradičně, jsou v ní uvedena různá řešení úloh, jejich diskuse a analýza typických chyb, kterých se žáci dopouštějí. Tím přispívá k rozvoji fyzikálního myšlení žáků.
Na sklade 1Ks
7,19 € 7,57 €

Testy ze středoškolské fyziky


Publikace vychází z osvědčené série didaktických testů ze všech oborů středoškolské fyziky, vydaných v dřívějších letech. Je navíc doplněna o úlohy umožňující zopakování a prověření znalostí fyziky ze základní školy a o úlohy zaměřené na znalost fyzikálních veličin a jejich jednotek. Uspořádáním, výběrem popoznatků i použitou terminologií odpovídají testy středoškolským učebnicím fyziky. Jsou zpracovány ve dvou ekvivalentních variantách, přičemž každý test obsahuje 12 úloh různé obtížnosti, s volitelnou odpovědí. Předpokládaná doba práce na jednom testu je 20 minut. Kniha obsahuje také pokyny pro zpracování testů, které vycházejí z dlouhodobých výzkumů a prověřování testů. Součástí publikace je CD-ROM obsahující všechny testové úlohy včetně metodických pokynů pro zpracování a vyhodnocení testů.
Vypredané
8,80 € 9,26 €

500 testových úloh z fyziky


Soubor testových úloh umožní studentům středních škol samostatně se přesvědčit, jak zvládli znalosti a dovednosti z celého učiva středoškolské fyziky a připravit se na přijímací zkoušky na vysokou školu. V publikaci je 500 testových úloh s výběrem správné odpovědi ze čtyř možností. Správné odpovědi jsou v tabulkách na vnitřních stranách obálky knížky. Úlohy jsou setaveny tak, aby odpověď mohla být správně zodpovězena za předpokladu dobrého porozumění danému tématu.
Vypredané
5,71 € 6,01 €