% Zľavy na hry %

Slovak Academic Press

vydavateľstvo

Po stopách komunizmu a míľniky slovenskej krútňavy


Predložená práca je historickým prehľadom, či skôr mozaikou turbulentných čias od začiatku tzv. "priemyselnej revolúcie" v 18. storočí (roku 1780 vo Veľkej Birtánii), ktorú nasledovali prudké otrasy v politickom, sociálnom a kultúrnom vývoji spoločnosti, ktoré vyústili a nakoniec aj uviedli komunizmus začiatkom 20. storočia na scénu Európy. Toto spastické obdobie fundamentálne otriaslo a zmenilo politickú štruktúru spoločnosti na európskom kontinente a následne aj vo svete, aby tak nakoniec kriticky zasiahlo základný prvok, či kameň spoločnosti, t. j. "občana" a jeho život. Tieto otrasy citeľne zasiahli aj Slovensko. Pôvodný výskum dejín tohto obdobia uskutočnili predošlí a povolanejší historici, a tak zásluhy primárneho výskumu patria im! ...
U dodávateľa
13,30 € 14,00 €

Princípy internej medicíny


Človek je neopakovateľnou a jedinečnou bytosťou, integráciou štruktúr a funkcií tkanív, orgánov, systémov a duševnej činnosti. Pomoc človeka človeku a lekára pacientovi je od vekov oceňovaná nad iné. Snaha pomôcť korigovať poruchu, odstrániť jej príčinu alebo zmierniť bolesť vyžaduje enormné úsilie, obrovskú šírku vedomostí a schopnosť využiť vedecké poznatky spolu so zodpovednosťou za rozhodnutia, ktoré by mohli byť osudovo nevratné, keby sa nerešpektovalo, že medicína je veda a umenie súčasne. Veda vyžaduje vysoký stupeň vzdelania a pre umenie sú potrebné vlohy, ktoré treba rozvíjať a obohacovať o skúsenosť.
Vypredané
82,48 € 86,82 €

Princípy chirurgie


1 - História chirurgie a jej východiská 2 - Chirurgický pacient 3 - Asistované vyšetrenie chirurgického pacienta 4 - Anestézia, reanimácia a výživa 5 - Základné a špecifické chirurgické výkony
U dodávateľa
46,55 € 49,00 €

Arabi, islam a výzvy modernej doby


Pôvodná práca slovenského arabistu v širokom zábere analyzuje rozvoj národného hnutia medzi Arabmi od jeho počiatkov v 19. storočí až do polovice 50. rokov 20. storočia.
Na sklade 1Ks
3,80 € 4,00 €

Slovensko - anglický slovník, 2. vydanie


Slovník je výberom hesiel zameraný na širokú verejnosť. Okrem všeobecnej slovnej zásoby sú doň zahrnuté odborné termíny z ekonomiky, obchodu, účtovníctva, politiky, vedy, práva, spoločenských vied,... Za každým slovom je uvedená aj výslovnosť slova. Výber slov sa opiera o Pravidlá slovenského pravopisu a spracovanie o Krátky slovník slovenského jazyka.
Vypredané
14,96 € 15,75 €

Anatómia ľudského tela 1


Učebnica anatómie vychádza z profesionálnych skúseností autorov. Stručná a prehľadná učebnica systémovej anatómie s obrázkami. Umožňuje ľahšie pochopiť aj funkciu príslušného orgánu, orgánovej sústavy ako celku, a to považujeme za veľmi dôležité.
Vypredané
48,35 € 50,89 €

Prozaik Gejza Vámoš


Literárno - vedná monografia o slovenskom medzivojnovom spisovateľovi maďarského pôvodu G. Vámošovi.
Vypredané
7,57 € 7,97 €

dostupné aj ako:

Infekčná endokarditída


Infekčná endokarditída už nie je takým ochorením, akým bývala. Nadšenie a predstavy zo začiatku antibiotickej éry sa nenaplnili. Endokarditída ostáva život ohrozujúcim ochorením s neuspokojivým znížením chorobnosti a úmrtnosti. Edokarditída sa často natrvalo negatívne zapisuje do ďalšieho osudu pacienta. Moderné patofyziologické skutočnosti infekčnej endokarditídy, jej celkový manažment vrátane problematickej prevencie, odkrývajú nové obzory, nútia nás prehodnotiť naše skúsenosti, predstavy, postupy a odporúčania.
Vypredané
9,69 € 10,20 €

Interakcie liečiv v klinickej praxi


Monografia je prvým komplexným monotematickým dielom tohto typu na Slovensku. Je určená predovšetkým lekárom, farmaceutom, poslucháčom lekárskych a farmaceutických fakúlt, ale aj iným zdravotníckym pracovníkom zúčastňujúcim sa v procese farmakoterapie.Monografia v druhom vydaní dopĺňa: - prehľad najčastejších induktorov a inhibítorov CYP3A4, CYP2C9, CYP2D6 - aktualizované informácie v kapitolách antitrombotík, hypolipidemík, antifungálnych látok.
Vypredané
5,23 € 5,50 €

Arabský východ


K pozoruhodným stránkam historického vývoja v období po druhej svetovej vojne patrí búrlivý rozvoj a obrovský rozsah národnooslobodzovacieho hnutia v Ázii, Afrike a Latinskej Amerike. Jeho význam spočíval v tom, že sa stalo hlavným prúdom, ktorým bola do spoločenských premien v globálnom meradle vtiahnutá veľká časť ľudstva, stovky miliónov ľudí. V podmienkach bipolárneho sveta a studenej vojny boli možnosti západných mocností vojensky zasahovať do vnútorných záležitostí krajín Ázie, Afriky a Latinskej Ameriky a usmerňovať ich vývin podľa vlastných predstáv, do značnej miery obmedzené...Cieľom práce Karola R. Sorbyho bolo podať syntetický prehľad politických dejín arabského východu v období po druhej svetovej vojne. Ide o konkrétny historický výskum procesu, ktorý je významný tým, že sa tu kládli základy nového spoločenského poriadku a jeho ďalšie smerovanie. Práca si teda kladie za cieľ prispieť k hlbšiemu poznaniu historického vývoja arabského sveta v sledovanom období v celej jeho zložitosti a protirečivosti.Z obsahu:Arabský východ medzi dvoma svetovými vojnami (1918 - 1945) Povojnové revolučné vrenie (1945 - 1949) Obdobie egyptskej revolúcie (1950 - 1954) Vyvrcholenie národnooslobodzovacieho zápasu (1955 - 1957) Prelomový rok 1958
Vypredané
3,80 € 4,00 €

Moderná spisovná arabčina I. diel


Ako vyplýva z názvu, ide o učebnicu súčasnej arabčiny a zároveň spisovnej arabčiny. Tým je mienený jazyk, ktorým sú písané knihy, noviny a časopisy a ktorým sa hovorí v rozhlase, televízii a pri oficiálnych slávnostných príležitostiach. Táto poznámka zároveň upozorňuje na jazykovú situáciu v arabských krajinách, t. j. na existenciu spisovného jazyka a hovorového jazyka resp. dialektov.Moderná spisovná arabčina je tým jazykom, ktorým sa píše (a číta) vo všetkých arabských krajinách. Je to teda jazyk, ktorý záujemcovi otvára bránu k arabskej literatúre.Táto učebnica je koncipovaná ako I. diel dvojdielnej práce. Môže byť použitá tak pri intenzívnom ako aj pri tradičnom spôsobe výučby, pre vysokoškolské štúdium (ako základný kurz) aj pre štúdium v účelových kurzoch.
Vypredané
26,60 € 28,00 €

Arabský svet v premenách času


Zborník prináša vedecké štúdie popredných slovenských a českých arabistov, ktoré sú tematicky rozdelené do dvoch oblastí. Týkajú sa jednak vybraných problémov arabského jazyka a literatúry a tiež arabských dejín a kultúry. Aj keď zborník svojím obsahom je v prvom rade určený pre odbornú verejnosť, dá sa predpokladať, že aj širšia čitateľská verejnosť v ňom môže nájsť zaujímavé sondy do minulých a súčasných problémov meniaceho sa arabského sveta.
U dodávateľa
3,80 € 4,00 €

Fyziologie mozku a jeho myšlení


Krátky obsah:Vývojové stupně nervové soustavy a její funkce Vývojové etapy lidského mozku Stereotaktické operace a jejich přínos k fyziologii mozku Hypotéza o funkční souvislosti dvou pamětí
Na sklade 1Ks
9,41 € 9,90 €

Molekulové modelovanie


Účelom molekulového modelovania je pochopiť základné vzťahy medzi chemickými a fyzikálnymi vlastnosťami molekúl, t.j. ich chemickou štruktúrou a trojrozmernou (3D) štruktúrou, ktorú molekuly zaujímajú v priestore. Na základe pochopenia vzťahov štruktúra-vlastnosť je možné tieto vlastnosti dávať do súvisu s chemickou, katalytickou alebo biologickou funkciou molekúl a čo je omnoho dôležitejšie, schopnosťou racionálne projektovať molekuly so zmenenou funkciou. Spojenie medzi chemickou štruktúrou a vlastnosťami zlúčeniny je veľmi dôležité v mnohých odvetviach vedeckého výskumu, napr. molekulovej biológii, projektovaní liečiv, chemickej katalýze, materiálových aj makromelekulových vedách. Autor knihy sa dlhodobo venuje zavádzaniu metód molekulového modelovania v oblasti chemického a farmaceutického výskumu. Prof. Remko je členom viacerých profesných medzinárodných organizácií, v roku 1998 mu bolo vo Veľkej Británii udelené ocenenie The Order of International Fellowship (MOIF).
U dodávateľa
6,65 € 7,00 €

Cesty po Afrike, Ázií a Európe v rokoch 1325 - 1354


Zážitky a spomienky marockého pútnika a učenca stredoveku (1304-1368/1369) v tradičnom štýle arabských cestopisov.
Vypredané
21,85 € 23,00 €

Princípy chirurgie II.


6.) Neurochirurgia 7.) Oftalmochirurgia 8.) Stomatochirurgia 9.) Hrudníková chirurgia 10.) Akútny kompartmentový syndróm
Vypredané
46,55 € 49,00 €