Rudolf Steiner

autor

Tajemství Grálu


Jako každé velké tajemství je i mystérium Grálu obestřeno aureolou tajuplnosti. Co je Grál? Jaká byla Parsifalova cesta ke Grálu. V čem spočívá parsifalské hledání této posvátné misky? A jaký je vztah Artušova společenství kulatého stolu ke Grálu a Parsifalovi. Jaký význam má dnes pro nás artušovský a grálský proud? Jádrem této knihy jsou čtyři dosdu nepřekonané grálské přednášky Zdeňka Váni a také výběr pasáž Rudolfa Steinera k této tematice. Kromě uvedených otázek se čtenář v knize dočte také o Wagnerovi a jeho Parsifalovi, o vztahu Sfingy a Grálu a mnoho dalších pozoruhodných skutečností.
Na sklade 1Ks
12,42 € 13,07 €

Stavební kameny pro pochopení mysteria Golgoty


Pochopení mystéria ukřižování Krista - této nesmírně významné údálosti v dějinách novodobého lidstva - nás může přivést k nalezení vlastního tajemství života. Kvalita života není dána jeho délkou, ale jeho vnitřní kvalitou, tím, čeho každý z nás dosáhne na cestě poznání sebe sama. V této publikaci se nám srozumitelnou formou zjevují mystéria, která jinak zůstávají skryta za oponou života.
Na sklade 1Ks
9,82 € 10,34 €

Kosmická a lidská metamorfóza


Známý duchovní badatel Rudolf Steiner nás zasvěcuje nejen do hlubin vesmíru, ale i duše a do tajů duchovních světů všeobecně. Snad každý člověk hledá svůj vztah k životu. V této publikaci jsou nám jasnovidným způsobem odhalována tajemství Universa.
Na sklade 1Ks
9,82 € 10,34 €

O iniciaci


Soubor teosofických přednášek na téma spirituálního zasvěcení.
Na sklade 1Ks
10,63 € 11,19 €

Vědomí zasvěcence


Další kniha přednášek Rudolfa Steinera pronesených ve dnech 11. až 22. srpna 1924 v Torquay.
Na sklade 1Ks
11,61 € 12,22 €

dostupné aj ako:

Mysteria


Goethova Mysteria u nás vycházejí poprvé po osmdesáti letech. Čtenář v knize najde Goethovu skladbu v německém originále i v českém překladu Otokara Fischera, Goethův komentář k básni a také větší část přednášky Rudolfa Steinera, věnované Goethovým Mysteriím. Knihu doplňují ilustrace Rudolfa Michalíka a Aloise Bauera.Poutník Marek přichází k tajuplnému klášteru v horách, v němž žije dvanáct mužů, představitelů dvanácti proudů lidstva. Pod vedením třináctého, zvaného Humanus, tady společně pracují pro duchovní vzestup lidstva. Jejich práce se nese ve znamení kříže ovinutého růžemi, ve znamení Krista. V něm se lidstvo může bratrsky sjednotit - takový je Goethův ideál, ideál esoterního křesťana.
Na sklade 2Ks
7,95 € 8,37 €

Bhagavadgíta a Listy Pavlovy


Jakkoli předčí Bahagavadgíta Listy Pavlovy uměleckou brilantností, obě díla jsou obsahově na vrcholné úrovni. Listy Pavlovy přinášejí poselství nové doby, jaké se však ještě nenachází v Bhagavadgítě. A tím je smysl a význam příchodu Ježíše Krista a jeho oběti při mystériu na Golgotě.
U dodávateľa
8,93 € 9,40 €

Nutnost a svoboda


Rudolf Steiner v tomto přednáškovém cyklu přináší myšlenky, které se vymykají konvenčním pohledům na pojmy svobody a nutnosti, z kterých můžeme právě dnes nalézat poznání. Na pověsti o pražském orloji ilustruje dualitu a způsob, jak se v lidském konání i poznání projevují dvě krajnosti - nutnost a svoboda, minulost a budoucnost, ahrimanské a luciferské síly. Dále rozvádí tato témata: Nutnost toho, co se nezdařilo, Zvířeckost v člověku jako příčina zločinů, Spojení dědičnosti a duchovní bytosti v člověku, Oslabení vůle v budoucnosti a jiné. Uvádí známý příklad listonoše a jeho průvodce a tří učitelů. Zdůrazňuje, že za fyzickou událostí se souběžně odehrává dění v éterném světě a tyto události se mnohdy protichůdně doplňují.Přednáškový cyklus je doplněný o některé vybrané přednášky na téma Svoboda a láska, Svoboda a karma.
Na sklade 1Ks
10,18 € 10,72 €

Friedrich Nietzsche, bojovník proti svojej dobe


Práca rakúskeho mysliteľa Rudolfa Steinera Friedrich Nietzsche, bojovník proti svojej dobe je jednou z prvých monografií o Nietzschem vôbec. Už v predslove k nej Steiner explicitne formuluje svoj zámer vytvoriť ňou protiváhu k dodnes populárnej knihe Nietzscheho „priateľky“ Lou Andreas-Salomé Friedrich Nietzsche vo svojich dielach a postaviť sa tak proti psychologizácii, patologizácii a mystifikácii Nietzscheho osobnosti.Text svojej monografie Steiner člení na tri časti. V prvej načrtáva hlavné charakterové črty Nietzscheho osobnosti a ich vplyv na spôsob jeho myslenia. Ťažisková druhá časť je venovaná interpretácii kľúčového pojmu Nietzscheho filozofovania, pojmu nadčlovek. V záverečnej časti Steiner predstavuje genézu Nietzscheho myslenia. Ukazuje, akým spôsobom a prečo je Nietzsche vo svojich raných dielach ovplyvnený Schopenhauerom a Wagnerom, ako sa od nich postupne emancipuje a zbavuje sa ich idealistického vplyvu, až kým sa nakoniec nedopracuje k výrazovým prostriedkom primeraným svojmu vlastnému spôsobu myslenia a vnímania sveta. Text monografie dopĺňa spomienková reč, ktorú Steiner predniesol po Nietzscheho smrti v roku 1900.
Na sklade 2Ks
7,60 € 8,00 €

Vztah hvězdného světa k člověku


Dlouho očekávaná kniha nám přináší odhalení mnohých tajemných souvislostí člověka a hvězd, můžeme se blíže seznámit s vlivem hvězd na život člověka a na vývoj ve světě. Méně známé informace přináší Rudolf Steiner, světoznámý autor a badatel v oblasti duchovní vědy.
U dodávateľa
8,56 € 9,01 €

Ako sa dosahujú poznatky o vyšších svetoch


Autor vysvetľuje, čo treba podniknúť na skutočné spoznanie nadzmyslového sveta. Opisuje cestu k nemu tak, aby aj ten, kto po nej sám nekráča, mohol nadobudnúť dôveru k tomu, čo hvorí ten, kto ňou prešiel. Iní čitatelia nájdu v tomto spise mnohé veci, ktoré sa dajú uplatniť vo vnútornom živote: životné pravidlá, odkazy na to, ako možno objasniť to či ono, čo s javí ako záhadné atď.
Na sklade 3Ks
11,40 € 12,00 €

Mystéria starověku a mystéria křesťanství


Svetoznámy autor duchovno-vedeckých spisov Rudolf Steiner nám približuje tajomné súvislosti starovekých duchovných prúdov a kresťanstva. Hovorí v tejto súvislosti aj o tajomstvách svätého Grálu.
Na sklade 1Ks
8,93 € 9,40 €

Lidská a kosmická myšlenka


Není mnoho knih, které by zkoumaly myšlení způsobem, jaký je obsažen v této knize. Naše myšlení úzce souvisí s duchovními světy. Existuje 12 různých hledisek pro utváření našeho názoru. Podíváme se rovněž na lidské myšlení z hlediska astrologie. V této knize Rudolfa Steinera naleznete množství dalších zajímavých a dosud nepublikovaných informací.
Na sklade 1Ks
8,93 € 9,40 €

Esoterní hodiny II


Esoterní hodiny byly určeny užšímu okruhu žáků Rudolfa Steinera. Tito žáci v nich dostávali zvláštní pokyny k meditacím a duchovním cvičením, které nebyly všeobecně přístupné a zároveň jim dávali informace o účincích esoterní cesty na duši. Dostávalo se jim také varování před úskalími i povzbuzení pro jejich překonávání. Poznávali tak, co je účelem jejich duchovní cesty, na co se mají zaměřit a čeho se mají vyvarovat. Pro duchovní usilování čtenáře je tato kniha, spolu s již vydanými Esoterními hodinami I, důležitou pomůckou.
Na sklade 1Ks
13,30 € 14,00 €

Trojčlennost jako inspirace


Kniha je výběrem textů a přednášek Rudolfa Steinera (výběr provedl a editoval Radomil Hradil), v nichž podává výklad, jaké stanovisko zaujímat k uspořádání společnosti a k dalším naléhavým sociálním otázkám. Stěžejním je pochopení zákonitostí lidské společnosti, která se skládá ze tří sfér, které se od sebe zásadně odlišují. V současné době vládne ve společnosti chaos, neboť tyto sféry jsou navzájem promíchané, ačkoliv každá vyžaduje, aby se k ní přistupovala podle jiného principu. Podněty k řešení sociálních otázek je proto nutné hledat na základě těchto principů. Je to princip svobody v kultuře a duchovní životě, princip rovnosti v oblasti práva, princip bratrství v oblasti ekonomie.
Na sklade 1Ks
9,42 € 9,92 €

Člověk a vesmírné slovo


Za fyzickým světem, který vnímáme běžnými smysly, se skrývá svět neviditelného. Rozvineme-li nadsmyslové vědomí, můžeme tento skrytý, duchovní svět vnímat v podobě imaginací a můžeme poznávat skutečnou podstatu světa.Rudolf Steiner nám v této knize předkládá velké množství takovýchto velkolepých imaginací, ukazujících souvislost člověka a kosmu, existenci a činnost přírodních duchů nebo procesy zdraví a nemoci v člověku. Tyto imaginace samy o sobě působí na naše vědomí a otevírají ho vnímání vyšších skutečností, a léčivě tím působí na naši duši.Z obsahu: tajemství sil zvěrokruhu a vztah člověka význam zvířat ve vesmíru přírodní elementární duchové rostlinná a živočišná strava nemoci a léčebné postupy prameny morálně duchovních sil terapie pedagogikou
U dodávateľa
14,20 € 14,95 €