! Doprava ZADARMO už od 20 € !

Pavel Vilikovský

autor

Pavel Vilikovský
Pavel Vilikovský (1941 - 2020) bol synom literárneho historika českého pôvodu Jana Vilikovského (1904 - 1946). Narodil sa 27.6.1941 v Palúdzke. Z Bratislavy odišiel v roku 1958 študovať filmovú réžiu do Prahy, napokon však v rokoch 1960 - 1965 absolvoval odbor slovenčina - angličtina na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Zomrel 10.2.2020 v Bratislave.

Už počas štúdia pracoval ako redaktor časopisu Slovenské pohľady. V tom čase sa okrem písania prózy intenzívne venoval aj kritickej činnosti. Po problémoch, ktoré vyvolalo české číslo Slovenských pohľadov s menami už v Čechách zakázaných autorov, musel v roku 1970 z redakcie odísť a až do roku 1976 bol redaktorom vydavateľstva Tatran. V rokoch tzv. normalizácie výrazne obmedzil svoju publikačnú aktivitu (nie však tvorbu) v oblasti prózy a do povedomia sa zapisoval najmä ako jeden z najkvalitnejších prekladateľov anglo - americkej literatúry (J. Aldrige, J. Conrad, W. Faulkner, M. Lowry, Th. Kenneally a ďalší).
V období 1976 - 1996 bol redaktorom a šéfredaktorom Romboidu, neskôr pracoval v slovenskej redakcii Reader’s Digest.

Za knihu poviedok Krutý strojvodca (1996) získal niekoľko ocenení, o. i. Medzinárodnú literárnu cenu vo Vilenici. V roku 1998 mu vyšla kniha textov Okrídlená klietka (spolu s Tomášom Janovicom), ktorá okrem básní a aforizmov T. J. obsahuje texty P. V., ktoré vyšli pôvodne v r. 1995 - 1998 v prílohe denníka SME Fórum, v týždenníku Domino - fórum a v mesačníku OS č. 0-9/97.

Ocenenia:

1996 Medzinárodná literárna cena (za knihu poviedok Krutý strojvodca)
1996 Cena Všeobecnej úverovej banky za najlepšiu prózu (Krutý strojvodca)
1996 Cena Dominika Tatarku (Krutý strojvodca )
1999 Stredoeurópska cena (Vilenica)
2006 Anasoft litera (za knihu Čarovný papagáj a iné gýče)

V roku 2007 bol nominovaný na Literárnu cenu Anasoft litera za pôvodnú slovenskú prózu vydanú v uplynulom roku.

Debutoval v časopise Mladá tvorba poviedkou Viac než kedykoľvek (1961). Dobovo príznačne sa v nej v lyrizujúcej forme odráža životný pocit mladého človeka, ktorý na ceste hľadá domov. Podobné motívy i formu, ktorá sa často blíži básni, nájdeme aj vo Vilikovského knižnom debute Citová výchova v marci (1965).
Významný literárny kritik 60. rokov M. Hamada však už v dobovej reakcii na túto knihu vyzdvihol poviedky, v ktorých pred lyrickým dostáva prednosť analytické: „Vo Vilikovského prózach sa zrážajú dve tendencie: úsilie o pluralitu videnia s úsilím o presné vymedzenia významu. Úsiliu po pluralite zodpovedá lyrická asociatívnosť, ale aj významová vágnosť, úsiliu po vymedzení významu zasa sústredenie na tvar a konštrukciu sujetu.“
Analytická „sústredenosť“ na presnosť výrazu, ktorý sa má stať nositeľom významu, charakterizuje všetky nasledujúce Vilikovského prózy. Zároveň však ako predstaviteľ racionálno - skeptického pohľadu na svet neustále spochybňuje nielen schopnosť slova niesť význam, ale občas, vo svojich neskorších vrcholných dielach, aj samu existenciu významu ľudského konania. Skepsa však v jeho prípade neznamená pesimizmus či dokonca nihilizmus: jeho postavy i autor sám sa v textoch prezentujú ako neustáli a dôslední hľadači tohto významu. Takým je aj detektív z druhej Vilikovského publikovanej knihy Prvá veta spánku (1983). Hoci ide o novelu s detektívnou zápletkou, ktorej dejovým pôdorysom je vyšetrovanie vraždy mladého dievčaťa, pre vyšetrovateľa tohto prípadu sa zdá byť podstatnejšou otázka, aký „význam“ mala táto vražda, než odpoveď na otázku, kto ju spáchal. Pre Vilikovského typická hra s literárnymi konvenciami našla v tomto prípade uplatnenie v zmenách pravidiel detektívneho žánru. Celá vyšetrovateľova činnosť, ktorá sa viac než k snahe racionálne vyriešiť blíži k úsiliu ľudsky pochopiť, končí v celkom banálnom (a vlastne nepodstatnom) odhalení vraha. Už pred vydaním tejto novely mal Vilikovský napísaných niekoľko ďalších próz, ktoré však publikoval len po častiach časopisecky alebo vôbec nie. Túto tvorbu zhodnotil roku 1989, keď mu vyšli hneď tri knihy, ktoré ho pasovali za výraznú osobnosť súčasnej slovenskej prózy. Prvá z nich, Eskalácia citu, opäť nesie v názve Vilikovského obľúbený nástroj vnímania a prežívania - cit. V týchto poviedkach je však reč aj o tele a telesnosti. Vilikovský napr. stelesňuje, sprítomňuje, počlovečuje postavy literárnej a národnej tradície (Turčín Poničan, Janko Kráľ, Iľja Muromec) a zbavuje ich mýtických nánosov. Hoci tieto prózy v sebe nesú silnú iróniu, Vilikovského smiech a výsmech nie je namierený voči samotným postavám, ale práve voči nikdy nekončiacim tendenciám historicky ich zaobľovať, emblematizovať, a tým umŕtvovať. Ďalšou knihou z toho istého roka je novela Kôň na poschodí, slepec vo Vrábľoch (súčasťou knihy je aj kratšia novela Extrémna osamelosť). Vilikovský si tu opäť zvolil silnú, expresívnu tému - problém matkovraždy, aby paradoxne mohol jemne a citlivo ukázať nejednoznačnosť ľudských motivácií a činov. Treťou je burleskná novela Večne je zelený..., v ktorej štylisticky bravúrnym spôsobom dekonštruuje rozličné typy neautentických (ideologických) jazykov. V spoločnej knihe s lajosom Grendelom (*1948) uverejnil pod súborným názvom Slovenský Casanova (1991) tri intímne, erotické listy straníckeho funkcionára s hviezdoslavovským menom Artuš Vilánni. Ďalšia Vilikovského novela Peší príbeh (1992) by mohla niesť aj názov retropríbeh. Nielen preto, že sa v nej vracia do tokov hlbokej „normalizácie“; táto kniha je aj návratom k Vilikovského „osvedčenej“ téme vraždy a jej pomalého, málo sľubného vyšetrovania s ironicky banálnou pointou. Zbierka poviedok Krutý strojvodca (1996) obsahuje texty, ktoré - pre autora príznačne - vznikali v rozpätí troch desaťročí, a napriek tomu si zachovávajú tvarovú i významovú homogénnosť. Aj v týchto poviedkach viac ako príbeh Vilikovského zaujíma akt rozprávania príbehu. Preveruje a spochybňuje jazyk ako nástroj myslenia i komunikácie, skúma jeho výpovednú hodnotu. Vilikovský tu teda opäť rezignuje na klasickú príbehovosť, príbeh sa mu nezdá dostatočne dôležitý (a ani vierohodný), a preto je jeho písanie v niektorých textoch knihy žánrovo bližšie eseji ako poviedke. Dôveru v príbeh akoby nahrádzal dôverou vo vetu. Nielen pre Krutého strojvodcu, ale pre všetky Vilikovského doterajšie knihy platí, že jeho veta je štylisticky dôkladná, presne pomenúvajúca, a pritom vtipná, a jasným, a pritom prekvapujúcim významom.

Ďalšie diela: spoločenská publicistika Okrídlená klietka (1998, spolu s T. Janovicom), Posledný kôň Pompejí (2001), výber z diela Pavla Vilikovského pod názvom Prózy (2007),v roku 2009 mu vyšiel román Vlastný životopis zla a v roku 2010 próza Pes na ceste.

(Zdroj www.osobnosti.sk, foto: wikipedia)

viac

Prvá a posledná láska


Je veľa druhov lásky a tá, o ktorej sa hovorí v dvoch novelách Pavla Vilikovského, nezodpovedá celkom predstave, ktorá sa nám pri tomto slove zvyčajne vybaví. Niekto možno v príbehu úspešného fotografa pochybujúceho o význame svojej práce v rýchlo sa meniacom svete nijaký ľúbostný motív nepostrehne, a aj v príbehu dôchodcu, ktorý sa pri svojej dobrovoľníckej práci musí vyrovnávať s dramatickými osudmi, aké ľudstvu pripravilo dvadsiate storočie, by sme erotické vzplanutie hľadali márne. A predsa je ich ústrednou témou láska, láska utajená, nepriznaná a často neopätovaná, láska, o ktorú hrdinovia noviel napriek všetkým svojim neúspechom a zlyhaniam neprestávajú bojovať. Je to láska k životu – k svojmu vlastnému i k životu ostatných, bez ktorých by ten náš nemal zmysel.
Na sklade 1Ks
11,35 € 11,95 €

dostupné aj ako:

Letmý sneh


Bolo by to pekné povedať, že novela Pavla Vilikovského dáva odpovede na základné otázky života, ale nebola by to pravda. Hlavný hrdina a rozprávač príbehu sa len pokúša klásť tie odveké otázky trochu ináč, tak ako mu ich vnucujú na jazyk jeho vlastné zážitky a skúsenosti. No ako vieme, dobre položená otázka je už polovicou odpovede, a druhú polovicu si iste doplní sám učiteľ. Dozvie sa popritom všeličo o láske, lavínach, kožuchoch, duši, materských znamienkach, zen budhizme a na neposlednom mies t aj o bilabiálnych konsonantoch v jazyku algonquinských Indiánov. Nie všetkému, čo rozprávač vraví, sa dá veriť, ale to nie je čudné, on si len píska na ceste tmavým lesom, aby si dodal odvahu. Iste ho poteší, ak ho čitateľ na kuse odprevadí a prípa dne sa aj pridá svojím vlastným popiskovaním - vo dvojici sa ani ten najhustejší les už nezdá taký temný.
Na sklade 3Ks
11,11 € 11,95 €

dostupné aj ako:

Příběh opravdického člověka


Příběh opravdického člověka je vědomou polemikou s ostentativním heroismem kanonického propagandistického díla Borise Polevého. Naznačuje ji už jemná jazyková distinkce v titulu. Slovo „opravdický“ v sobě nese jednak příznak hovorové expresivnosti, ale také určitý náznak infantility dětské mluvy (zde subjektivně promlouvá osobní paměť autora těchto řádků). To by samo o sobě ovšem bylo značným zjednodušením Vilikovského odvážného a čtenářsky náročného textu. Vazba na jednoduchost a přímočarost dětství je jen jedním z interpretačních klíčů k hlavní postavě, bezejmennému bratislavskému „středoškolskému kádru“, který si během devíti měsíců jakéhosi sedmdesátého roku zapisuje své zážitky a myšlenky. Čteme tak reflexe sebe sama, vztahu k manželce, synovi, rozvíjejícího se milostného vzplanutí ke spolupracovnici, názory na dobovou politickou situaci, na ženy obecně, výchovu, nedávnou historii. Autorovi se podařilo prostřednictvím jazykové stylizace brilantně vystihnout nejen dobový, ale nadčasový lidský typus, který svou konformností, nevědomou nesoudností kombinovanou s přeceňováním a vysokými ambicemi stál, stojí a pravděpodobně i nadále stát bude u základů každé společnosti, která si adjektivum „občanská“ do erbu určitě nedává.
Na sklade 1Ks
11,12 € 11,70 €

dostupné aj ako:

Krásna strojvodkyňa, krutá vojvodkyňa


Vo svojej novej próze nás Pavel Vilikovský zasväcuje do ľúbostného príbehu mladého pracovníka reklamnej agentúry Ivana, až kým odrazu s prekvapením nezistíme, že je to vlastne postava z románu bezmenného slovenského spisovateľa. Ivan sa svojmu tvorcovi vymkne z rúk a proti jeho vôli začne viesť nezávislý život. Vilikovský ukazuje spisovateľa ako bežného občana, ktorý sa pohybuje vo svete všedných starostí, no zároveň ako autor žije vo vymyslenom svete a čoraz ťažšie sa mu darí tieto dva svety rozlíšiť. V oboch sa musí vyrovnávať s dotieravými pochybnosťami i trpkým poznaním. Pavel Vilikovský odhaľuje zákulisie tvorivého procesu a stavia pred seba i čitateľa otázky o rozličných polohách a podobách skutočnosti, ktoré si v zhone súčasného života na vlastnú škodu zabúdame položiť.
Na sklade 3Ks
11,35 € 11,95 €

RAJc je preč


Pavel Vilikovský je v každej svojej knihe ten istý, ale zároveň je aj vždy iný objavný. Takáto iná, objavná je aj rozsiahla novela RAJc je preč, na ktorej pracoval autor dva roky. Názov zvádza k chápaniu knihy ako bilancovania prežitého, je to však pravdou iba do určitej miery. Dielo treba skôr vnímať ako mozaiku príbehov väčších i menších, vlastných aj odpozorovaných, smiešnych i smutných. Príbehy sú v knihe radené nie podľa časovej postupnosti, ale podľa toho, ako sa ich autor rozhodol vsunúť do deja podobne ako keď výtvarník kladie kamienok do vznikajúcej mozaiky. Takto sa mu knihou podarilo vytvoriť mimoriadne zaujímavú kompozíciu. Vilikovský píše i s múdrym odstupom, vnímavým porozumením a humorom, ale i iróniou a sebairóniou, napriek tomu je ľudský a chápavý. Kniha je výnimočná aj po výtvarnej stránke je celá autorská. Využili sme autorovu umeleckú všestrannosť a ako ilustrácie sme použili 25 gvašov z Vilikovského voľnej tvorby a na obálku koláž z autorovej dielne. Sto kusov publikácie vychádza v špeciálnej úprave, číslovaných a s podpisom autora.
U dodávateľa
11,39 € 11,99 €

Rómeo z epochy socialistického realizmu


Výber z prozaickej a esejistickej tvorby jedného z najvýznamnejších slovenský spisovateľov súčasnosti prináša Tranoscius ako štvrtý zväzok edície Profily. Pavel Vilikovský je dvojnásobným držiteľom Ceny Anasoft Litera a držiteľ štátneho vyznamenania Pribinov kríž II. triedy. Je nielen prozaikom, ale aj esejistom, významným prekladateľom angloamerickej literatúry, kritikom, publicistom a dlhoročným redaktorom literárnych časopisov i vydavateľským redaktorom. Editor Vladimír Petrík zostavil prierezový výber z bohatej tvorby autora a výber obohatili fundované kritické ohlasy Milana Hromadu, Milana Šútovca, Zory Pruškovej. Osobnosť, postoje, spomienky spisovateľa zas prenikajú na svetlo z rozhovorov Vladimíra Barboríka a Petra Darovca a z aktuálneho rozhovoru Vladimíra Petríka. Výber z prozaickej a esejistickej tvorby jedného z najvýznamnejších slovenský spisovateľov súčasnosti prináša Tranoscius ako štvrtý zväzok edície Profily. Pavel Vilikovský je dvojnásobným držiteľom Ceny Anasoft Litera a držiteľ štátneho vyznamenania Pribinov kríž II. triedy...
U dodávateľa
8,74 € 9,20 €

Silberputzen (audiokniha)


Krátká novela jednoho z nejvýznamnějších současných slovenských prozaiků (1941 – 2020) představuje lehce ironický příběh pubertálního jinocha za trest přesazeného z vídeňského do prešpurského (bratislavského) gymnázia. Ve Vilikovského vyprávění ožívají již dávno neexistující bratislavská zákoutí plná pokušení a erotických výzev, jako byla vyhlášená Vydrica. Především se ale před námi otevírá svět dospívajícího jinocha, připomínajícího třeba chovance Törlesse ze slavné novely Roberta Musila – ten žije ovšem ve světě nepoměrně nevlídnějším než Vilikovského Andreas Pohl. Pavel Vilikovský ve svých románech otevíral nejen tragické temnoty lidských charakterů, končící v osidlech komunistické tajné policie (Vlastný životopis zla, Príbeh ozajstného člověka), smutek z vytrácející se lásky vinou nemoci (Letmý sneh), ale také ironicky odlehčené průhledy do hříšných lidských duší, jako je právě novela Silberputzen. Délka: 2 hodiny 15 minut
Na sklade 2Ks
15,63 € 16,45 €

dostupné aj ako:

Večne je zelený


O próze Večne je zelený, ktorá vznikala v sedemdesiatych rokoch, no prvýkrát vyšla až v roku 1989, autor povedal: „Je pravda, že o novele Večne je zelený som bol presvedčený, že nikdy nevyjde, a nielen pre režim. Možno aj vedomie, že ju nikto nebude čítať, spôsobilo, že sa mi písala báječne, uvoľnene. To bol jediný prípad, keď som na jeden dúšok vychrlil aj tri-štyri strany.“ Bezmenný rozprávač Vilikovského prózy je prototypom hochštaplerov, ktorí poťahujú nitky spoza dejinných kulís. Nepoznáme síce jeho meno, dokonca ani národnosť, a z toho, čo o sebe prezrádza, nikdy nevieme rozlíšiť pravdu, klamstvo, domýšľavosť či ilúziu. Je presvedčený nielen o svojom pôvabe a ume, ale predovšetkým o oprávnenosti svojho svetonázoru, o správnosti svojho výkladu sveta a svojom nespochybniteľnom mieste na strane víťazov dejín. V každom režime, v každej situácii vie, ako byť víťazom, a tomu prispôsobuje svoje postoje, správanie i lojalitu.
Na sklade 4Ks
11,11 € 11,95 €

dostupné aj ako:

Kôň na poschodí, slepec vo Vrábľoch


Ústrednou témou novely je vzťah matky a syna počas jej psychického a fyzického odchádzania. Psychicky chorá matka stráca vedomie, pamäť a všetky mentálne schopnosti, ostáva už len telesne prítomná. Práve tento nesúlad medzi telom a dušou je pre jej syna, ktorý sa o ňu stará nepochopiteľný a neprijateľný. Pavel Vilikovský uvažuje o živote a smrti ako o nepochopiteľných paradoxoch.
Na sklade 3Ks
11,35 € 11,95 €

Vlastní životopis zla


Asi nejzásadnější Vilikovského román, spolu s Příběhem opravdického člověka (Větrné mlýny 2014). Dvě části knihy, nesoucí v názvech téma osamělosti, spolu vzdáleně příběhově souvisejí, ale nahlížejí na zlo ze dvou úhlů. Zevnitř a zvenčí. V první části čteme nemilosrdnou vivisekci proměny charakteru ve prospěch totalitní moci, za kterou je potřeba zaplatit. Ve druhé části je to potom zpráva o snaze dopátrat se podstaty největšího zla. Vilikovský jako bravurní vypravěč a mistr jazyka nechává po sobě dlouhodobě platné poselství, a nejen touto knihou.
Na sklade 1Ks
17,81 € 18,75 €

Z nočníčka


Spoločná kniha Pavla Vilikovského a Mira Cipára začala vznikať už v roku 2019. Zámerom projektu bolo spojiť v jednom diele dvoch významných umelcov a zároveň dvoch veľmi dobrých priateľov. Na dielko, ktoré malo vyjsť v edícii 2v1 sa obaja autori tešili, ale osud neumožnil ani jednému držať ho vytlačené v ruke. Podstatnú časť svojich príspevkov však autori stihli vydavateľovi odovzdať a majster Cipár aj navrhol dizajn a úpravu knihy. A tak, milý čitateľ, dúfame, že táto knižočka aforizmov Pavla Vilikovského a vtipných ilustrácií Mira Cipára ťa pobaví a umožní ti spomenúť si na dvoch velikánov slovenskej kultúry.
Na sklade 1Ks
9,50 € 10,00 €

Letmý sneh - audiokniha


Bolo by to pekné povedať, že novela Pavla Vilikovského dáva odpovede na základné otázky života, ale nebola by to pravda. Hlavný hrdina a rozprávač príbehu sa len pokúša klásť tie odveké otázky trochu ináč, tak ako mu ich vnucujú na jazyk jeho vlastné zážitky a skúsenosti. Dozvie sa popritom všeličo o láske, lavínach, kožuchoch, duši, materských znamienkach, zen budhizme a na neposlednom mieste aj o bilabiálnych konsonantoch v jazyku algonquinských Indiánov. Audioknihu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Číta: Ady Hajdu
Na sklade 2Ks
11,35 € 11,95 €

dostupné aj ako:

Kôň na poschodí, slepec vo Vrábľoch


Ústrednou témou novely je vzťah matky a syna počas jej psychického a fyzického odchádzania. Psychicky chorá matka stráca vedomie, pamäť a všetky mentálne schopnosti, ostáva už len telesne prítomná. Práve tento nesúlad medzi telom a dušou je pre jej syna, ktorý sa o ňu stará nepochopiteľný a neprijateľný. Pavel Vilikovský uvažuje o živote a smrti ako o nepochopiteľných paradoxoch.
Na stiahnutie
8,39 €

Krásna strojvodkyňa, krutá vojvodkyňa


Vo svojej novej próze nás Pavel Vilikovský zasväcuje do ľúbostného príbehu mladého pracovníka reklamnej agentúry Ivana, až kým odrazu s prekvapením nezistíme, že je to vlastne postava z románu bezmenného slovenského spisovateľa. Ivan sa svojmu tvorcovi vymkne z rúk a proti jeho vôli začne viesť nezávislý život. Vilikovský ukazuje spisovateľa ako bežného občana, ktorý sa pohybuje vo svete všedných starostí, no zároveň ako autor žije vo vymyslenom svete a čoraz ťažšie sa mu darí tieto dva svety rozlíšiť. V oboch sa musí vyrovnávať s dotieravými pochybnosťami i trpkým poznaním. Pavel Vilikovský odhaľuje zákulisie tvorivého procesu a stavia pred seba i čitateľa otázky o rozličných polohách a podobách skutočnosti, ktoré si v zhone súčasného života na vlastnú škodu zabúdame položiť. Koho môže kniha zaujať: Čitateľov kvalitnej literatúry od slovenských autorov.
Na stiahnutie
7,99 €

Letmý sneh


Bolo by to pekné povedať, že novela Pavla Vilikovského dáva odpovede na základné otázky života, ale nebola by to pravda. Hlavný hrdina a rozprávač príbehu sa len pokúša klásť tie odveké otázky trochu ináč, tak ako mu ich vnucujú na jazyk jeho vlastné zážitky a skúsenosti. No ako vieme, dobre položená otázka je už polovicou odpovede, a druhú polovicu si iste doplní sám učiteľ. Dozvie sa popritom všeličo o láske, lavínach, kožuchoch, duši, materských znamienkach, zen budhizme a na neposlednom miest aj o bilabiálnych konsonantoch v jazyku algonquinských Indiánov. Nie všetkému, čo rozprávač vraví, sa dá veriť, ale to nie je čudné, on si len píska na ceste tmavým lesom, aby si dodal odvahu. Iste ho poteší, ak ho čitateľ na kuse odprevadí a prípadne sa aj pridá svojím vlastným popiskovaním - vo dvojici sa ani ten najhustejší les už nezdá taký temný.
Na stiahnutie
8,39 €

dostupné aj ako: