Jazyk


Hodnotenie


Dostupnosť


Väzba


Stav


Edície


Knihy - Medicína - ostatné s. 1 z 169

Naléhavé stavy z pohledu internisty


Moderně zpracovaná kniha zahrnuje nejčastější akutní stavy, se kterými se může setkat lékař (nejen interních oborů) u lůžka pacienta, v ambulanci či na příjmovém oddělení nemocnice. Stručně rekapituluje etiologii, kliniku a diagnostiku častých akutních stavů, předkládá podrobné prvotní léčebné postupy a nastiňuje navazující terapii. Prakticky psanou publikaci obohacují poznatky z praxe. Kniha původně vznikla na Interní klinice 2. LF UK a FN Motol jako učební text pro mladé lékaře. Doplněním textu vznikla publikace, kterou ocení nejen lékaři začínající, ale i zkušenější k rychlé orientaci v problematice. V neposlední řadě může být kniha pomocníkem při studiu medicíny či přípravě k atestačním zkouškám.
Predpredaj
22,92 € 24,13 €

Fyziologie - Repetitorium (2. rozšířené vydání)


Repetitorium neboli pomůcka k opakování před zkouškou od autorů z Fyziologického ústavu 1. LF UK je stručným přehledem základních fyziologických poznatků. Čtenářům nabízí penzum nutných znalostí bez nepřehledné heslovitosti. Může sloužit nejen k finální přípravě před zkouškou, ale i k úvodní orientaci v oboru. První vydání publikace získalo cenu Jaroslava Jirsy za nejlepší učebnici Univerzity Karlovy roku v oborech medicínsko-farmaceutických a nyní čtenářům autoři předkládají druhé, přepracované vydání. Doufáme, že bude i nadále pomáhat při hledání cesty v labyrintu informací jednoho ze základních oborů medicíny.
U dodávateľa
26,74 € 28,15 €

Atlas elektroencefalografie dospělých 3. díl


3. díl Atlasu elektroencefalografie dospělých se zabývá elektroencefalografickými nálezy u kriticky nemocných pacientů a iktálními vzorci epileptických záchvatů. Jde o témata, se kterými elektroencefalografisté nepřicházejí v běžné praxi do styku příliš často. Kniha navazuje na dva předchozí čtenářsky úspěšné díly atlasu a společně s nimi tvoří základ pro pojednání o indikacích a popisu EEG, o kterých autor plánuje pojednat ve 4. dílu atlasu. První kapitola je založena na převodu mezinárodně platné Standardizované EEG terminologie pro vyšetřování kriticky nemocných. Kromě elektroencefalografistů, epileptologů a neurologů může zaujmout i intensivisty. Druhá kapitola kromě instruktivních příkladů skalpově snímaných iktálních vzorců obsahuje i ukázky nejčastějších typů vzorců invazivně snímaných. Kromě elektroencefalografistů a epileptologů je určena zejména ambulantním neurologům, jimž pomůže v orientaci v problematice indikací epileptochirurgických výkonů. Kniha je založena na rozsáhlém studiu světové literatury, ve své textové části je však koncipována vcelku úsporně. Hlavní důraz je kladem na četné komentované příklady úseků grafů, které jsou prezentovány jako minikazuistiky a v řadě případů je doprovází nálezy z neurozobrazovacích vyšetření.
Na sklade 1Ks
116,04 € 122,15 €
Pútač na knihu Priatelia - oficiálna kuchárka
Pútač na knihy druhej akosti

Antibiotika v klinické praxi, 2. vydání


Monografie se zaměřuje na racionální a bezpečné používání antibiotik, základním cílem probírané problematiky je zdůraznit klinicky podstatné informace, protože nesprávné nakládání s antibiotiky má mnoho závažných nežádoucích důsledků. První - obecná - část probírá základy antibiotické terapie a je napsána z pohledu klinika, obsahuje tedy pouze stručné a klinicky relevantní informace. Druhá - speciální - část mapuje běžně používané skupiny antibiotik. Každá kapitola začíná přehledem nejdůležitějších zástupců dané antibiotické třídy, pokračuje shrnutím podstatných informací, uvádí historické a etymologické souvislosti, údaje o klasifikaci, mechanismech účinku a rezistence a přehledy antibakteriálního spektra účinku a výskytu rezistence u klinicky důležitých bakterií. U jednotlivých léčiv jsou popsány klinicky nejdůležitější nežádoucí účinky a lékové interakce a nechybějí ani typické dávky pro dospělé pacienty. Třetí - klinická - část knihy je zaměřena na správné použití antibiotik v klinické praxi, tj. na principy antibiotické terapie, diferenciální diagnostiku, odlišení infekční a neinfekční etiologie onemocnění, základní principy správné mikrobiologické diagnostiky, urgentní antibiotickou terapii u život ohrožujících infekcí, faktory pacienta, které je nutné znát pro správnou indikaci antibiotické léčby. Velká pozornost je věnována nežádoucím účinkům antibiotik, adekvátní délce antibiotické léčby a v závěru »tipům a trikům pro klinickou praxi« ve formě otázek a odpovědí.
U dodávateľa
30,81 € 32,43 €

Intenzívna starostlivosť v detskej kardiológii, 2.vydanie


Knižná publikácia Intenzívna starostlivosť v detskej kardiológii je druhé, prepracované a doplnené vydanie k rovnomennej monografii z roku 2015 od autorského kolektívu pod vedením doc. MUDr. Ľubici Kováčikovej, PhD. Monografia sa zaoberá kľúčovými témami súvisiacimi s vrodenými a získanými chybami srdca. Hoci viaceré kapitoly sú prenesené z prvého vydania, druhé vydanie obsahuje aktualizované informáce a často aj nové ochorenia a liečebné postupy. Príkladom je rozsiahla kapitola o pooperačnej starostlivosti. Kapitoly o akútnom srdcovom zlyhaní, pľúcnej hypertenzii, arytmiách, transplantácii srdca, mechanickej podpore cirkulácie a kardiopulmonálnej resuscitácii boli doplnené o problematiku bakteriálnej endokarditídy, myokarditídy, pľúcnej embólie, tumorov srdca, súvislostí vrodených chýb srdca s genetickými faktormi, prematuritou a lymfatickými anomáliami. Tiež poskytuje základné informácie o využití echokardiografie, CT zobrazenia a katetrizácie srdca. V oblasti terapie je publikácia rozšírená o prehľad kardiochirurgických výkonov, o farmakologické špecifiká kriticky chorých detí, neinvazívnu ventiláciu, neštandardné formy umelej pľúcnej ventilácie, nové prístupy v zavádzaní centrálnych venóznych katétrov a dlhodobú mechanickú podporu srdca. Niektoré kapitoly boli doplnené s ohľadom na interakcie ochorení srdca s funkciou iných orgánových systémov a venujú sa tak napríklad, respiračným, hematologickým a gastrointestinálnym ochoreniam. Významným prídavkom sú kapitoly o syndróme po intenzívnej starostlivosti, o umieraní na jednotkách intenzívnej starostlivosti a o tímovej spolupráci. Vzhľadom na pandémiu v čase zostavovania publikácie bola zaradená aj kapitola o multisystémovom zápalovom syndróme asociovanom s COVID-19. Učebnica pozostáva zo 43 kapitol s početnými subkapitolami. Sú na vysokej vedeckej a edukačnej úrovni, bohato doplnené obrazovou dokumentáciou a podporené citáciami z medicíny založenej na dôkazoch. Publikácia je určená lekárom pracujúcim v odbore detská kardiológia, intenzívna starostlivosť v pediatrii, neonatológia, pediatria, anestéziológia a intenzívna medicína, ako aj študentom vyšších ročníkov lekárskych fakúlt, ktorí majú záujem o hlbšie poznatky z oblasti detskej kardiológie a intenzívnej medicíny.
U dodávateľa
33,25 € 35,00 €

Infekce v ortopedii


Infekce v ortopedii patří mezi velmi obávané komplikace a představují i v nejvyspělejších zdravotnických systémech závažný medicínský a ekonomický problém.Kolektiv předních českých specialistů na problematiku infekcí pohybového aparátu, v jehož čele stojí prim. MUDr. David Musil, Ph.D., prof. MUDr. Jiří Gallo, Ph.D. a prim. MUDr. Aleš Chrdle, připravil fundovanou a přehlednou monografii, jejímž cílem je stát se denním průvodcem v prevenci, diagnostice a léčbě infekčních onemocnění pohybového aparátu v široké klinické praxi.
U dodávateľa
111,41 € 117,27 €

Antiobezitika - vývoj, současnost a perspektivy


Antiobezitika, léky k léčbě závažného onemocnění, obezity, mají dlouhou historii. Řada z nich byla stažena pro závažné nežádoucí účinky. Dnes používané přípravky jsou velmi účinné, ale podávání musí být dlouhodobé. Monografie je první v nové knižní řadě Farmakoterapie pro klinickou praxi, kterou bude profesor Svačina, předseda České lékařské společnosti JEP, odborně garantovat. V knize je podán podrobný přehled indikací, kontraindikací, nežádoucích účinků, dávkování a interakcí antiobezitik. Podrobně je probráno podávání antiobezitik u komorbidit – diabetu, hypertenze, srdečního selhání a dalších onemocnění. Autor se věnuje i perspektivám, protože ve vývoji je v současné době nejméně třicet dalších molekul s komplexními efekty nejen na hmotnost. Kniha je zajímavá pro lékaře internisty, endokrinology, obezitology, lékaře oboru klinická výživa i praktické lékaře.
Na sklade 1Ks
9,86 € 10,38 €

Zdravotník - první pomoc pro pedagogické pracovníky a pořadatele dětských táborů


Čtenář by měl po přečtení knihy umět přivolat pomoc v krizové situaci, znát základy technické první pomoci, zejména u dopravní nehody. Měl by umět poskytnout předlékařskou první pomoc do příjezdu zdravotnické záchranné služby u život ohrožujících stavů, jak improvizovaně bez pomůcek, tak s běžné dostupným materiálem – automatický externí defibrilátor, obsah autolékárničky, resuscitační maska. Dále bude čtenář schopen u úrazů a běžných onemocnění schopen rozhodnout, zda zvolit domácí léčbu, navštívit lékaře, či zda musí volat záchrannou službu. Pokud zvolí domácí léčbu, bude vědět jak na ni. Čtenář se dozví, jak pečovat o dítě s častými chronickými onemocněními, jako je astma nebo cukrovka. Nechybí ani kapitola věnující se nebezpečím spojeným s koupáním a záchraně tonoucích. Samostatné kapitoly se věnují právní stránce poskytování první pomoci v ČR, lékům, základní znalosti o lidském těle nebo těhotenství a překotnému porodu. Kniha je základní učebnicí pro rekvalifikační kurz zdravotník zotavovacích akcí, je určena táborovým zdravotníkům, medikům prvních ročníků v rámci předmětu první pomoc, profesím pracujícím s dětmi: učitelům, táborovým vedoucím, trenérům sportovních kroužků, skautským vedoucím, dále rodičům chtějícím umět poskytnout první pomoc svým dětem, členům organizací majících v náplni práce i první pomoc (například sbory dobrovolných hasičů) a široké laické veřejnosti, která se chce naučit první pomoc Autor je lékař dětského resuscitačního oddělení Fakultní nemocnice Motol a lékař zdravotnické záchranné služby, odborný garant Kurzu zdravotník zotavovacích akcí Cukříček (pořádaný každoročně od roku 2016), skautský vůdce. Mezi spoluautory je i právník, farmaceut a zaměstnanec hasičského záchranného sboru.
Na sklade 1Ks
15,40 € 16,21 €

Vybrané kapitoly z fyziologie


Publikace nabízí čtenáři témata, která dosud nebyla v naší literatuře komplexně zpracována a kterým nebyla věnována náležitá pozornost. Čtenář se tak seznámí s principy regulačních mechanismů a jejich integrací, fyziologií jednotlivých etap ontogeneze člověka, fyziologickými zvláštnostmi a změnami v průběhu novorozeneckého období, s úlohou vápníku v organismu, s membránovými transportními procesy a fyziologií kůže. Ve zpracování jednotlivých kapitol se odráží styl psaní i osobnost jednotlivých autorů, kapitoly však mají společný cíl – s určitým nadhledem a zamyšlením představit uvedená fyziologická témata a nasměrovat tak čtenáře dále ve studiu a také ukázat komplexnost a krásu fyziologie jako oboru. Kniha je určena nejen pro pregraduální studenty všeobecného lékařství, zubního lékařství, nelékařských zdravotnických oborů včetně farmacie, ale i pro studenty postgraduální i lékaře a další odborníky. Sepsal ji kolektiv autorů z Fyziologického ústavu Lékařské fakulty Masarykovy univerzity.
Na sklade 1Ks
11,84 € 12,46 €

Vybrané doporučené postupy v nefrologii


Prakticky koncipovaný přehled vybraných nejdůležitějších doporučení v nefrologické praxi. Jednotlivé kapitoly vycházejí z aktuálně platných mezinárodních doporučení. Kniha obsahuje jak specificky nefrologická témata, tak témata společná s kardiologií (hypertenze) či diabetologií. Dynamický, srozumitelný a čtivý text tak bude užitečný nejen pro nefrology, ale rovněž pro lékaře z ostatních zejména interních odborností.
U dodávateľa
22,11 € 23,27 €

Bolest na hrudi


Bolest na hrudi je jedním z nejdramatičtějších příznaků v medicíně, na který je nutno včas reagovat. Bolest na hrudi je subjektivní nepříjemný fyzický pocit. Může se projevovat různě, jako tlak, tíha, svírání, pálení, může vyústit až do nesnesitelného utrpení, a může skončit fatálně, pokud není stanovena včasná a správná diagnóza. Komplexní pohled na tento příznak, který se dotýká téměř všech medicínských oborů, nebyl v tomto rozsahu v českém písemnictví dosud zpracován. Kniha je strukturována do dvou základních částí. V části obecné jsou zařazeny kapitoly anatomie, fyziologie, propedeutika, biochemické vyšetření a vyšetřovací metody od základních až po vysoce specializované. Část speciální je široká diferenciální diagnostika bolestí na hrudi zpracovaná podle nozologických jednotek všech oborů, které se mohou s bolestí na hrudi potkat. Kapitoly zpracovali špičkoví specialisté (kardiolog, angiolog, pneumolog, gastroenterolog, pediatr, infektolog, dermatolog, mamolog, urolog, neurolog, psychiatr, gerontolog, onkolog, chirurg, hrudní chirurg, revmatolog, ortoped, rehabilitační lékař). Kniha je zajímavá především pro praktické lékaře, lékaře u emergency a příjmových oddělení nemocnic, internisty, ale i specialisty, především kardiology, pneumology a chirurgy.
U dodávateľa
59,34 € 62,46 €

Antikoagulační terapie


Antikoagulační terapie patří s ohledem na mortalitu trombózy a embolie ke klíčovým oblastem moderní farmakoterapie. Antikoagulancia a další léky ovlivňující krevní srážení patří k nejvíce předepisovaným lékům jak na interních odděleních, tak na pracovištích chirurgických oborů. Současná medicína navíc disponuje rozmanitými a velmi účinnými látkami, které lze u nemocných s přítomností nebo rizikem trombózy aplikovat. Určitým problémem však někdy bývá obava lékařů z nežádoucích účinků, které mohou být velmi závažné. Knížka kolektivu klinických farmaceutů je vynikající praktickou příručkou pro lékaře velkého spektra odborností – je dostatečně podrobná, ale přitom velmi stručná a má šanci dát lékaři jistotu při preskripci.
U dodávateľa
22,11 € 23,27 €

Léčebná rehabilitace ve vybraných oborech 2.díl


Druhé doplnené vydanie. V tejto časti sa venujeme balneológii, liečebnej telesnej výchove, zdravotným následkom vyplývajúcim z pravidelnej práci na počítači a možnostiam ich liečby, rozdielom medzi wellness a fitness a ovplyvneniu bolesti prostriedkami rehabilitačnej a fyzikálnej medicíny.
U dodávateľa
20,90 € 22,00 €

Endokrinológia pre všeobecných praktických lekárov


Cieľom autorov bolo konsolidovať poznatky o diagnostike, diferenciálnej diagnostike, terapii a prognóze endokrinných ochorení. Ide o prakticky pohľad na pacienta s endokrinnou poruchou. Súčasťou je aj bohatá, farebná a veľmi zaujímavá obrázková dokumentácia. Každá kapitola zdôrazňuje najvýznamnejšie črty preberanej problematiky. Pri každom ochorení sa charakterizuje podstata a diskutuje o význame a interpretácii jednotlivých nálezov – čo, ako a prečo sa vyšetruje – vrátane referenčných hodnôt.
Na sklade 3Ks
20,90 € 22,00 €

Doporučené postupy pro podávání anestezie dětem a dospělým, 3. vydání


Již 3. přepracované a doplněné vydání této monografie je důkazem toho, že si našla své pevné místo v knihovnách i na operačních sálech. Autoři, kolektiv předních specialistů z KARIM 2. LF UK a FN Motol, i nyní reagovali na poptávku lékařů po knize tohoto typu. Obsahuje stručně a prakticky zaměřené doporučené postupy v podávání anestezie dětem a dospělým pacientům v celé šíři chirurgických oborů, včetně doporučených postupů ČSARIM a ČKS, které jsou velmi užitečné v konkrétních klinických situacích, především u komplikovanějších pacientů. V neposlední řadě obsahuje i množství aktuálních informací, jejichž znalost je pro podávání bezpečné anestezie nezbytná. Kniha je určena nejen začínajícím anesteziologům v postgraduální přípravě, ale bezpochyby se stane vítaným zdrojem informací i pro zkušené lékaře zabývající se anesteziologickou praxí a lékaře dalších specializací. Své čtenáře si jistě najde i mezi anesteziologickými a perioperačními sestrami, které zda najdou užitečné informace pro svou náročnou práci. Je tedy nejen kuchařkou se základními kroky, ale též podrobným průvodcem všemi anesteziologickými postupy.
U dodávateľa
17,64 € 18,57 €

Léčba bolesti, 4. vydání


Monografie našich předních specialistů v oboru algeziologie si klade za cíl poskytnout čtenáři přehledné a aktuální informace o problematice především chronické bolesti včetně jejích dopadů na pacienta (fyzických, psychických a sociálních) a zároveň (vzhledem ke vzrůstajícímu počtu pacientů trpících chronickou bolestí) i dopadů na ekonomiku. Autoři mj. apelují na racionální volbu farmakoterapie s obezřetností při volbě volně prodejných přípravků a nepodceňování komunikace s pacientem. V úvodních kapitolách jsou stručně zmíněny patofyziologie bolesti, její dělení a psychosociální souvislosti chronické bolesti. Samostatné kapitoly jsou pak věnovány metodám léčby bolesti farmakoterapii, invazivním metodám, psychoterapii chronického algického syndromu a dalším léčebným metodám (např. akupunktuře a TENS). V druhé, speciální části publikace se autoři podrobně zabývají léčbou jednotlivých bolestivých syndromů bolestmi hlavy, zad, komplexním regionálním bolestivým syndromem, bolestmi na hrudi a bolestí břicha, léčbou bolesti u seniorů, neuropatickou bolestí, léčbou onkologické a průlomové bolesti. Zvláštní kapitola je věnována léčbě akutní bolesti. Text doplňuje obrazová dokumentace a řada tabulek.
U dodávateľa
22,11 € 23,27 €

Poškodenie pľúc pri umelej pľúcnej ventilácii


Ventilátorom indukované poškodenie pľúc (VILI) je akútne poškodenie pľúc spôsobené alebo zhoršené umelou ventiláciou. Poškodenie pľúc sa môže vyskytnúť pri invazívnej, ale aj pri neinvazívnej ventilácii a môže významne prispievať k morbidite a úmrtnosti kriticky chorých pacientov. UVP potenciálne poškodzuje nielen zdravé, ale aj choré pľúca, napr. pri ARDS. Je logické, že dôsledky poškodenia budú oveľa závažnejšie pri pľúcach, ktoré sú postihnuté z úplne iných príčin. Poranenie pľúc vyvolané ventilátorom (VILI) sa často používa ako synonymum s poranením pľúc s ventilátorom samotným (Ventilator Associated Lung Injury, VALI). Koncepcia poranenia UVP sa datuje do roku 1744, keď John Fothergill po úspešnej resuscitácii pacienta dýchaním z úst do úst vyjadril názor, že ventilácia z úst do úst by mohla byť lepšou možnosťou ako pri resuscitácii pomocou gumového vaku, pretože tento spôsob by mohol potenciálne poškodiť pľúca aplikáciou nekontrolovaného tlaku.
U dodávateľa
22,23 € 23,40 €

Geriatria, 2. vydanie


Táto publikácia nadväzuje na predchádzajúce mimoriadne úspešné vydania Geriatrie a Geriatrie pre praktického lekára (2004, 2006, 2010, 2015) prof. Hegyiho a prof. Krajčíka vo vydavateľstve Herba. Vytvorila sa tak veľmi cenná tradícia, ktorá odráža demografický vývoj nielen na Slovensku, ale trendy v najrozvinutejších krajinách Európskej únie a sveta. Množstvo informácií o starom človeku v zdraví i chorobe pomáha nielen riešiť aktuálne zdravotné problémy starších ľudí, ale aj smerovať sociálnu a medicínsku starostlivosť tam, kde je potrebná. Búrajú sa vžité predstavy o tom, že v starobe človek potrebuje stálu a nákladnú zdravotnú starostlivosť. Ukazuje sa, že nie je to tak! Pravdou je, že starý človek potrebuje zvýšenú starostlivosť v období pred koncom života. Vtedy by ju mal dostať, vtedy by sa mal sociálny a zdravotnícky systém o neho plne postarať. Starý človek má rovnaké choroby ako mladší ľudia, ale ich prejavy a často aj liečba sú odlišné a iné. Preto je nevyhnutné, aby lekári prvého kontaktu a samozrejme lekári a zdravotnícki pracovníci v systéme zdravotnej starostlivosti poznali osobitosti chorôb vo vyššom veku. A toto je hlavným poslaním tejto knihy, ktorá sa vám dostáva do rúk.
U dodávateľa
66,69 € 70,20 €

Očkovanie v kontexte ochrany zdravia nielen v boji s pandémiou COVID-19


Téma očkovania je zložitou problematikou nielen pre laickú, ale aj pre odbornú verejnosť. Ako ju uchopiť a ako sa v nej orientovať z medicínskeho, etického aj právneho hľadiska, má ambíciu ukázať odborná publikácia „Očkovanie v kontexte ochrany zdravia nielen v boji s pandémiou COVID-19". Renomovaný autorský kolektív zostavený z odborníkov na danú tému – lekárov, právnikov a virológa – pútavou formou podáva históriu očkovania a prostredníctvom príkladov zo sveta približuje princípy a význam očkovania pre ľudské zdravie. Publikácia mapuje vývoj vakcín počas pandémie COVID-19, venuje sa právnym aspektom dobrovoľného či povinného očkovania na pozadí judikatúry vybraných vnútroštátnych súdov a Európskeho súdu pre ľudské práva. Taktiež ponúka komparáciu na medzinárodnej úrovni, ako aj optimalizáciu modelu očkovania v interdisciplinárnych právnych súvislostiach (ústavné právo, trestné právo, správne právo, pracovné právo). Na záver odporúča riešenia v oblasti existujúcej alebo novej právnej úpravy. Publikácia je určená lekárom, farmaceutom, právnikom, študentom ošetrovateľstva, verejného zdravotníctva, medikom i študentom práva či farmácie, ale aj širokej čitateľskej verejnosti so záujmom o túto problematiku.
Na sklade 1Ks
16,72 € 17,60 €