Jazyk


Veková kategória


Hodnotenie


Dostupnosť


Väzba


Stav


Rezervácia na predajni


Série


Edície


Knihy - Medicína - ostatné strana 1 z 193

Komplexní přístup k léčbě abdominálních katastrof


První domácí monografie, která se věnuje tomuto mezioborovému tématu. Abdominální katastrofa je závažný klinický stav, který obvykle vzniká jako komplikace při léčbě nitrobřišních netraumatických onemocnění anebo při poranění břicha. Často je provázena nitrobřišní infekcí, laparostomatem, enterokutáními píštělemi a selháním střeva. Předkládaný text sumarizuje řadu aspektů v léčbě abdominálních katastrof, klade si za cíl vytvořit komplexní pohled na danou problematiku s důrazem na praktické použití. Popisuje tuto léčbu z mnoha úhlů pohledu, a poskytuje tak ucelený přehled problémů, kterým musejí zdravotníci při léčbě těchto nemocných čelit, a zároveň přináší základní návody pro jejich řešení. I přes setrvalý rozvoj vědy a poznání pacientů s abdominálními katastrofami na našich odděleních neubývá, proto by tato publikace měla být přínosem, a to pro širokou odbornou veřejnost při prevenci vzniku a léčbě abdominálních katastrof.
U dodávateľa
24,21 € 26,90 €

Dysfunkce čelistního kloubu


Onemocnění temporomandibulárního kloubu představuje široké spektrum obtíží týkajících se čelistního kloubu a funkčně spjatých struktur. Patří k relativně častým postižením, zasahuje v různých formách více než polovinu populace, často probíhá pod obrazem jiných onemocnění, zejména v oblastech ORL a neurologie. Diagnostika i léčba onemocnění čelistního kloubu jsou velmi komplexní, což je dáno zejména řadou souběžně působících etiologických faktorů. S ohledem na nedostupnost starších publikací a vývoj oboru připravil autor moderní monografii, zaměřenou zejména na okolnosti, které mají význam v diagnostice onemocnění temporomandibulárního kloubu, z nichž mnoho je u nás méně známo či zcela neznámo. Text vychází z autorových dlouholetých zkušeností v péči o pacienty s tímto onemocněním, informací z praktických kurzů a ze studia zahraniční odborné literatury. Monografie je koncipována jako učební text pro studenty i studijní příručka pro stomatology, orální a maxilofaciální chirurgy, fyzioterapeuty, rehabilitační lékaře, dentální hygienisty, zubní techniky i studenty, kteří se dostávají do kontaktu se stomatologickými pacienty. OBSAH: Předmluva * 1. Úvod * 2. Historie problematiky čelistního kloubu * 3. Epidemiologie onemocnění čelistního kloubu * 4. Etiologie onemocnění čelistního kloubu * 5. Projevy onemocnění čelistního kloubu * 6. Anamnéza * 7. Somatické vyšetření čelistního kloubu * 8. Pomocná vyšetření čelistního kloubu * 9. Diferenciálně diagnostická rozvaha * 10. Terapeutický plán u onemocnění čelistního kloubu * Literatura * Seznam zkratek * Poděkování * O autorovi * Souhrn * Rejstřík
U dodávateľa
34,65 € 38,50 €

Tabulky léčiv v těhotenství a při kojení


Praktická publikace věnovaná trvale závažnému tématu v moderní medicíně – podávání léků těhotným a kojícím ženám. Obecné doporučení minimalizovat podávání léků v těhotenství či při kojení je v praxi jen těžko splnitelné, i těhotné ženy mohou onemocnět a navíc léčbu chronických nemocí obvykle nelze v těhotenství přerušit. Hledání rovnováhy mezi pozitivním působením léku a jeho potenciálními riziky je dosti obtížné a většina lékařů v praxi nemá čas se tímto tématem podrobněji zabývat. Údaje týkající se těhotenství a kojení jsou v oficiálních materiálech výrobců nastaveny tak, aby minimalizovaly rizika ze strany regulačních orgánů. Lékař v praxi však potřebuje radu „tady a teď“. Cílem autorky bylo vytvořit příručku, která dává odpověď na téma těhotenství a kojení s důrazem na prakticky nejdůležitější lékové skupiny. Tabulková forma umožňuje velmi rychlou orientaci.
U dodávateľa
34,41 € 38,23 €

Reprodukční medicína nejen pro urology


Unikátní vlastností neplodnosti je, že na rozdíl od všech ostatních diagnóz se nejedná o diagnózu jedince, ale konkrétního páru. V tomto duchu je tedy zapotřebí k neplodným párům přistupovat jako k celku, a nikoli izolovaně k ženě a muži. Přesto většina současné odborné literatury vychází z pohledu gynekologa s logickým důrazem na ženu. Kniha Reprodukční medicína pro urology je první monografií na českém trhu zevrubně se zabývající problematikou neplodného páru z pohledu urologa, tedy se zaměřením primárně na muže se zhoršeným fertilním potenciálem v kontextu neplodného páru, kdy cílem je diagnostikovat a v ideálním případě také léčit možné reverzibilní příčiny, a tím ve výsledku jednak deeskalovat náročnost použitých metod asistované reprodukce, jednak v konečném důsledku zvýšit šanci partnerky na úspěšné otěhotnění. Kniha obsahuje i kapitoly pojednávající o základech reprodukční endokrinologie, lékařské genetiky, reprodukční gynekologie a asistované reprodukce relevantní pro urologa. Důraz je v průběhu celé knihy kladen na srozumitelnost a praktické využití v klinické praxi, čemuž napomáhají četné ilustrativní kazuistiky.
Na sklade 2Ks
24,51 € 27,23 €

Klinická neuropsychologie v praxi


Druhé, aktualizované a doplněné vydání přináší základní i nejnovější poznatky z oblasti klinické neuropsychologie a klinické psychologie. Kniha je členěna do dvou částí. Obecná část zahrnuje příspěvky týkající se neuroanatomie CNS, zobrazovacích metod mozku, základních kognitivních funkcí a diagnostiky poruch v těchto oblastech. Doplňuje ji příspěvek o metodologii výzkumu a statistickém zpracování neuropsychologických dat. Speciální část, rozsahem výrazně větší, je členěna do několika oddílů, které se věnují neuropsychologické diagnostice u neurologických a psychiatrických onemocnění, rehabilitaci kognitivních funkcí u těchto onemocnění a možným neuropsychoterapeutickým přístupům. Jsou zde popisovány i některé další oblasti aplikované neuropsychologie, jako je např. problematika dětského věku, vojenská neuropsychologie a problematika terorismu či forenzní neuropsychologie. Obsaženy jsou i příspěvky experimentální a neurovědní (význam spánku pro naši paměť, digitální technologie v neuropsychologické praxi, strach z hadů a jiných „nemilých“ živočichů, neuropsychologie lži).Klinická neuropsychologie v praxi je aktuálně nejrozsáhlejší práce představující stav aplikované klinické (neuro)psychologie a diagnostiky v této oblasti u nás. Lze ji doporučit všem neuropsychologům, klinickým psychologům, lékařům (neurologům, psychiatrům, rehabilitačním lékařům, geriatrům apod.) a také odborníkům v jiných oblastech, např. speciálním pedagogům, poradenským psychologům, psychoterapeutům, fyzioterapeutům a ergoterapeutům.
U dodávateľa
27,23 € 30,25 €

Ampulárium


Publikace je zaměřena na lékové vybavení ambulancí záchranné zdravotní služby. Představuje léky používané v přednemocniční neodkladné zdravotní péči, které jsou v ní seřazené v abecedním pořadí. Každý lék obsahuje základní informace týkající se účinné látky, způsobu přípravy a podání léku, dávkování, indikace, kontraindikace a nežádoucích účinků. Součástí publikace je i obrazová dokumentace ke konkrétním lékům. Publikace je určena pro zdravotnické záchranáře jako pomůcka. Najdou zde potřebné léky ke zvládnutí akutních stavů při poskytování přednemocniční neodkladné zdravotní péče. Také bude nápomocná i pro studenty zdravotnických oborů.
Na sklade 1Ks
10,06 € 11,18 €

Hypertenze pro praxi


Moderní vývoj farmakoterapie umožňuje stále dokonalejší péči o pacienty s arteriální hypertenzí. Pravdou však je, že pro ošetřujícího lékaře je stále obtížnější se orientovat ve všech důležitých aspektech. Kniha tří předních expertů v oblasti hypertenze je koncipována zcela inovativním způsobem, s absolutním důrazem na srozumitelnost. Základem knihy jsou přehledná schémata, ilustrace, grafy a tabulky. Kniha se zabývá diagnostikou hypertenze – měření krevního tlaku a účelné použití laboratorních a zobrazovacích metod a vyšetření při podezření na sekundární hypertenzi. Věnuje se léčbě – nefarmakologické, farmakologické a přístrojové. Řeší specifické situace u hypertenze – hypertenze u mladých a starých osob, u diabetiků, u pacientů se syndromem spánkové apnoe, u sportovců, onkologicky nemocných, u žen (těhotenství, období okolo porodu, menopauza), hypertenze v akutních stavech. Poslední část knihy je věnovaná praktickým problémům u hypertenze – minerálové dysbalance, perioperační období, hypertenze u hospitalizovaných a dialyzovaných nemocných, paroxysmální hypertenze a další. Kniha je kromě kardiologů a internistů určena lékařům napříč obory.
U dodávateľa
34,41 € 38,23 €

Arytmie v otázkách a odpovědích


Nepravidelné bušení nebo přeskakování srdce trápí čím dál víc lidí. Kdo tyto potíže někdy zažil, ví, jak nepříjemné a obtěžující můžou být. Jak poznat, že jde jen o neškodnou epizodu, za kterou stojí například vyčerpání, a kdy už svítí červená kontrolka, která oznamuje závažný problém? A jak ho umí moderní medicína řešit? To vše se dozvíte v publikace uznávaného odborníka.
U dodávateľa
11,39 € 11,99 €

Edukační a komunikační proces u pacientů s poruchami sluchu


Autorka v knize popisuje edukační programy, komunikaci a rehabilitaci sluchově postižených. Sluchově postižení mají ve společnosti poměrně velké zastoupení, proto je nutné věnovat pozornost kvalitě jejich života. Sluchové onemocnění zasahuje nemocné v rovině somatické a psychické, jakož i sociální a emoční – to znamená, že péče o pacienty se musí odehrávat na všech těchto úrovních. Léčba sluchově postižených vyžaduje interdisciplinární přístup. Pacientovi se musí věnovat ve vzájemné spolupráci ošetřující lékař, sestra, popřípadě odborníci jiných specializací (psycholog, logoped, pediatr, neurolog). Při léčbě, edukaci, komunikaci a rehabilitaci sluchově postiženého pacienta je velmi důležitá funkce sestry, její individuální přístup k postiženému. Významná jsou také psychologická kritéria jako dostatečná motivace pacienta, podpora od jeho rodiny.
Na sklade 1Ks
7,46 € 8,29 €

Interna


Vnitřní lékařství, interna, je základním medicínským oborem, který se dotýká všech odvětví medicíny. Její rozmanitost zasahuje od poruch vnitřního prostředí, přes kardiologii, všechny životně důležité orgány, až po oblast revmatologie. Základní znalosti oboru musí patřit ke znalostem všech absolventů nejen lékařských, ale i nelékařských zdravotnických programů. S internou se ve své denní praxi setkávají všechny zdravotnické obory a právě pro ně je určena předkládaná kniha. Autorský kolektiv je sestaven z odborníků z jednotlivých specializací interní medicíny. Text je přehledně členěn a doprovází jej řada příloh.
U dodávateľa
44,06 € 48,95 €

Manuál starostlivosti o pacienta s vybranými chorobami v praxi farmaceuta - Časť I.


Farmaceuti, lekárnici, odborníci za tarou sú prioritne považovaní za špecialistov v oblasti terapeutického užívania liečiv. Dopĺňajú multidisciplinárny tým s cieľom optimalizácie farmakoterapie pacienta, vrátane edukácie a zvyšovania adherencie k stanovenej liečbe. Ďalšou z ich úloh je sledovať dodržiavanie liečebných režimov za súčasného zlepšovania kvality života pacienta. Nakoľko je v rámci poradenskej a konzultačnej činnosti lekáreň často miestom prvého kontaktu medzi pacientom a zdravotníckym pracovníkom poskytujú lekárnici, farmaceuti (okrem iného) aj služby zahŕňajúce manažment voľno predajných liekov. V tomto kontexte je preto nevyhnutné, aby vedeli správne interpretovať a uplatňovať vedomosti o farmakodynamike resp. farmakokinetike liečiv a boli schopní aj otvorenej komunikácie s lekármi pri identifikácii vzniknutých zdravotných problémov. V tom im pomôže táto publikácia vytvorená odborníkmi z oblasti farmácie, ktorá interaktívnym spôsobom prevedie používateľa teoretickým obsahom vírusových infekcií horných dýchacích ciest, podporou imunity, manažmentom gastrointestinálnych ťažkostí a konceptom personalizovanej medicíny. Formou praktických cvičení, modelových prípadov a iných zaujímavých úloh sa čitateľ zamyslí nad zaujímavými a zdanlivo bežnými skutočnosťami.
U dodávateľa
16,52 € 19,90 €

Debaty bez cenzury 3


Kolik v sobě máme neandrtálských genů? Jak ovlivní umělá inteligence medicínu? Jaké možnosti nám do budoucna poskytne plastická chirurgie? Jak máme správně užívat antibiotika? Odpovědi na tyto a další otázky přinášejí inspirativní debatní Cluby J. E. Purkyně, které moderují prezident České stomatologické komory doc. Roman Šmucler a předseda České lékařské společnosti J. E. Purkyně prof. Štěpán Svačina. Stejně jako předcházející dva díly Debat bez cenzury i tento přináší redakčně zpracované záznamy jednotlivých debatních clubů. Díky moderním technologiím lze velmi jednoduše přejít pomocí QR kódů umístěných v knize k videozáznamům těchto debat a umocnit tak zážitek z četby.
U dodávateľa
18,29 € 19,25 €

Cévní přístupy pro hemodialýzu, 2. vydání


Kniha přináší přehledné informace, doporučení odborných společností, ale také nové poznatky a názory specialistů stran cévních přístupů (CP) u hemodialyzovaných pacientů. Jednotlivé kapitoly pokrývají témata od predialyzační péče a přípravy pacienta k chirurgickému výkonu, přes monitoraci, surveillance dialyzačních zkratů, zobrazovací metody, až po možné komplikace zkratu a jejich řešení. Na úvodní kapitolu, která se zabývá anatomií, indikacemi a chirurgií CP, logicky navazuje kapitola na téma anestezie. Další kapitoly shrnují problematiku z pohledu nefrologa a kardiologa. Samostatná kapitola podrobně popisuje centrální žilní katétry pro dialýzu. Nově je zařazena kapitola věnující se nestandardním cévním přístupům. V obsáhlé kapitole o monitorování CP nalezne čtenář mj. informace o technikách měření recirkulace a průtoku krve CP či stávající směrnice a doporučení. V dalších dvou kapitolách se autoři zabývají angiografickým zobrazením a duplexním dopplerovským ultrasonografickým vyšetřením cévního zkratu. Poslední kapitola je věnována farmakologické prevenci uzávěru cévního přístupu. Kniha je určena nefrologům, kardiologům, chirurgům, radiologům a intenzivistům, užitečná bude také pro odborníky v geriatrii a gerontologii a rovněž pro všeobecné internisty.
U dodávateľa
39,36 € 43,73 €

Abdominální sonografie žlučníku a žlučových cest


Cílem knihy je formou kazuistik popsat roli abdominální sonografie jako základní zobrazovací modality při diagnostice onemocnění žlučníku a žlučových cest. Uvedeny jsou jednak kazuistiky obvyklé, kde je abdominální sonografie jedinou diagnosticky dostačující zobrazovací metodou, jednak kazuistiky složité, kdy sonografie vyslovuje pouze suspekci či diferenciální diagnostiku, a dále i kazuistiky raritní, ve kterých je abdominální sonografie (i přes nálezy na ostatních zobrazovacích metodách) spolu s interpretací klinických souvislostí právě tím vyšetřením, které vede ke správné diagnóze a k nasměrování léčby. Důraz je kladen na patřičný rozbor anamnézy, fyzikálního vyšetření a laboratorních výsledků. Kazuistiky jsou názorně fotograficky dokumentovány. Každá z kazuistik je doplněna teoretickou částí, obsahující sonografické a klinické poznámky či diferenciálnědiagnostické principy. Zvláštní kapitola je věnována sonografickým artefaktům, které jsou v oblasti žlučníku a biliárního stromu velice časté. Autorka knihy je internistka, gastroenteroložka, sonografistka a pedagožka působící na 2. lékařské fakultě UK, s téměř 30letou praxí v nemocniční péči o pacienty s (nejen) abdominálními chorobami. Kniha s podobným zaměřením dosud v českém písemnictví chybí. Je vhodná k postgraduálnímu vzdělávání gastroenterologů, internistů, praktických lékařů a radiologů.
U dodávateľa
19,84 € 22,04 €

Základy ultrasonografie v otorinolaryngológii a chirurgii hlavy a krku


Ultrasonografia zaznamenala v posledných desaťroćiach obrovský vývojový skok a stále sa obohacuje o nové technológie, ktoré zlepšujú kvalitu zobrazenia, ako aj vyhodnotenie nálezu. Je to jediná bežne používaná zobrazovacia metóda, ktorá sa etablovala aj mimo rádiológie. Využíva ju mnoho špecialistov a pridávajú sa k nim aj otorinolaryngológovia a maxilofaciálni chirurgovia. OBSAH KNIHY: Predslov 1 Všeobecné poznatky o ultrazvuku a ultrasonografii 2 Štítna žľaza 3 Prištítne žľazy 4 Slinné žľazy 5 Lymfatické uzliny 6 Koža a mäkké tkanivá krku 7 Dutina ústna a orofarynx 8 Larynx a hypofarynx 9 Cievy hlavy a krku 10 Prínosové dutiny 11. Oko a orbita
U dodávateľa
32,64 € 35,10 €

Borrelia burgdorferi a lymská borelióza


OBSAH KNIHY: Zoznam skratiek 1 Úvod 2 Všeobecná charakteristika 3 Transmisia borélií 4 Lymská borelióza 5 Prevencia 6 Epidemiológia 7 Záver 8 Zoznam literatúry Z recenzií
U dodávateľa
16,72 € 17,60 €

Vnitřní lékařství I.


První díl učebnice vnitřního lékařství patří v každé generaci ke klíčovým publikacím vzdělání mladých lékařů velkého počtu oborů. Vzhledem k velkému rozsahu oboru je problémem učebnic z posledních let buď neúměrný rozsah knihy nebo přílišná simplifikace, která komplikuje složení specializačních zkoušek v interním kmeni a neumožňuje následující využití pro vlastní ambulantní či klinickou praxi. Nová učebnice je koncipována jako kniha velmi praktická a zejména přátelská k čtenáři, text je informačně bohatý, ale stručný. Teoretické informace (patofyziologie) jsou omezeny na minimum, důraz je kladen na diagnostiku a léčbu, včetně problematiky akutních situací. Kniha je bohatě ilustrována, autoři se řídí principem, že jedna dobrá ilustrace má hodnotu desítek stran textu.
Na sklade 1Ks
104,24 € 109,73 €

EEG v intenzivní medicíně


V současnosti se EEG stále více prosazuje na jednotkách intenzivní péče (JIP), kde se stává nezbytnou metodou např. u pacientů s poruchami vědomí různého charakteru, tedy nejen u pacientů s epileptickými záchvaty nebo status epilepticus, ale obecně u pacientů v kritickém stavu. Každá kapitola je doplněná o část věnující se klinické interpretaci daného EEG vzorce. V rámci této klinické části jsou rozebrány možnosti postupu, tj. zda má být pacient s daným EEG vzorcem léčen antiepileptickou medikací. Na závěr monografie jsou samostatné kapitoly věnující se problematice status epilepticus, významu EEG u pacientů s posthypoxickým postižením mozku a specifické problematice dětského věku. Atraktivní publikace je nezbytná jak pro neurology, kteří jsou voláni na konzilium na jednotky intenzivní péče, tak pro lékaře intenzivisty.
U dodávateľa
41,54 € 43,73 €

Hepato-pankreato-biliární chirurgie, 2. doplněné vydání


Rozšířený kolektiv autorů (Plzeň, Praha, Brno) v této publikaci navazuje na svoje předchozí monografie Chirurgie jater (Maxdorf, 2004) a Hepato-pankreato-biliární chirurgie (Maxdorf 2010), jež nutně při překotném rozvoji chirurgie zastaraly. Původní kapitoly jsou doplněny a rozšířeny o nové postupy a aktualizovány v souladu s nejmodernějšími chirurgickými trendy a možnostmi. Text knihy je doplněn o nové barevné fotografie, snímky zobrazovacích metod a schematické obrázky. Nově přibyly i kapitoly o léčbě onkologické nádorů hepato-pankreato-biliární oblasti.
U dodávateľa
62,44 € 65,73 €