Jazyk


Hodnotenie


Dostupnosť


Väzba


Stav


Edície


Správny súdny poriadok Úzz, 5. vydanie 2022


Publikácia obsahuje aktualizované úplné znenie zákona č. 162/2015 Z.z. Správneho súdneho poriadku s právnym stavom k 1. januáru 2022, a so zvýraznenými zmenami poslednej novelizácie zákona č. 512/2021 Z.z. s účinnosťou od 1. apríla 2022.
Na sklade 1Ks
4,47 € 4,70 €

Zákon o správnom konaní Úzz, 11. vydanie 2022


Publikácia obsahuje aktualizované úplné znenie Zákona o správnom konaní č. 71/1967 Zb. (správny poriadok) s právnym stavom k 1. januáru 2022.
Na sklade 2Ks
2,38 € 2,50 €

Katastrálny zákon - komentár, 2. vydanie


Ak predávate alebo kupujete nehnuteľnosť, kataster kontroluje, či je vaša kúpna zmluva v poriadku. Kontrolu zmluvy vykonávajú orgány katastra podľa katastrálneho zákona. Tento komentár poslúži každému, kto sa snaží porozumieť strohému a niekedy ťažko zrozumiteľnému textu tohto právneho predpisu. Je vhodný tak pre advokátov, ako aj pre realitných maklérov, geodetov, úradníkov a pre každého občana, ktorý chce samostatne nakladať so svojimi nehnuteľnosťami a chrániť svoje vlastnícke práva. Popri vysvetľovaní jednotlivých paragrafov sa autor nevyhýba ani riešeniu komplikovaných teoretických problémov, ako sú účinky odstúpenia od zmluvy, „technická jednota listiny" alebo otázka postupu katastra pri námietke relatívnej neplatnosti. Pri jednotlivých ustanoveniach tiež poukazuje na publikované názory súdov (judikáty), ako aj na nedostatky a vnútorné rozpory katastrálneho zákona. V texte sa autor opiera aj o ostatnú odbornú literatúru, o dôvodovú správu k pôvodnému zneniu zákona, ako aj o poznatky a skúsenosti získané od posledného vydania komentára z roku 2014. Hlavným cieľom komentára je ponúknuť zrozumiteľný, ucelený a argumentami podložený výklad katastrálneho zákona. Z tohto dôvodu ho autor (ako sám uvádza) nezostavoval ako kompiláciu všetkých názorov na teoretické problémy, ale snažil sa uprednostniť kvalitu, jednoznačnosť a konzistentnosť argumentácie. Keďže spravovanie katastra nehnuteľností je kombináciou technických a právnických činností, v katastrálnom zákone sa vyskytuje veľa odborných výrazov (napr. operát, lomový bod). Komentár je zameraný aj na vysvetlenie týchto pojmov. Autorove praktické skúsenosti, ktoré získal ako úradník na katastrálnom úrade, ako aj jeho skúsenosti z realitnej a publikačnej činnosti, sú zárukou užitočných informácií a odborného spracovania komentára.
Na sklade 3Ks
22,99 € 24,20 €
Pútač na knihu Priatelia - oficiálna kuchárka
Pútač na knihy druhej akosti

Správny súdny poriadok. Úzz, 4. vydanie 9/2021


Publikácia obsahuje aktualizované úplné znenie zákona č. 162/2015 Z.z. Správneho súdneho poriadku s právnym stavom k 15. septembru 2021, so zmenami poslednej novelizácie zákona č. 187/2021 Z.z.
U dodávateľa
4,47 € 4,70 €

UZZ 21/2021 Správny súdny poriadok


Podľa právneho stavu k 14. 6. 2021 (Úplné znenia zákonov 21/2021). Úplné znenie zákona č. 162/2015 Z. z. SPRÁVNY SÚDNY PORIADOK Po zmene zákonom č. 423/2020 Z. z.: V súvislosti so zriadením najvyššieho správneho súdu je potrebné vykonať nevyhnutnú zmenu v kreácii tzv. kompetenčného senátu. Novelizácia Správneho súdneho poriadku sa vykonáva v nadväznosti na zriadenie najvyššieho správneho súdu. Nové znenie § 8 zohľadňuje znenie čl. 126 ods. 1 ústavy, podľa ktorej bude ústavný súd rozhodovať kompetenčné spory medzi najvyšším súdom a najvyšším správnym súdom. Vzhľadom na to, že pojem správne kolégium je v Správnom súdnom poriadku pojmom prekonaným, je potrebné vykonať súvisiacu zmenu v § 22 ods. 2. V ustanovení, ktoré rozoberá oprávnenia prokurátora, sa v nadväznosti na nový typ konania, ktorým je konanie vo veciach ústavnosti a zákonnosti volieb, navrhuje vyslovene pomenovať oprávnenie generálneho prokurátora iniciovať tento typ konania. Tu treba uviesť, že generálny prokurátor má toto oprávnenie aj podľa doteraz platnej úpravy v konaní pred ústavným súdom. Doterajšie znenie § 92 ods. 3 sa vzťahovalo na sudcov správneho kolégia najvyššieho súdu. Po novom je potrebné upustiť od tejto terminológie a právnu úpravu je potrebné prispôsobiť zriadeniu najvyššieho správneho súdu. Systematika nového šiesteho dielu (Konanie vo veciach ústavnosti a zákonnosti volieb) je prispôsobená systematike ostatných dielov obsiahnutých v tretej hlave piatej časti Správneho súdneho poriadku. Právna úprava preto reguluje účel konania, účastníkov konania, žalobnú legitimáciu, lehotu na podanie žaloby, náležitosti žaloby, dokazovanie a rozhodnutie o žalobe. Po zmene zákonom č. 187/2021 Z. z.: Stanovuje sa lehota pre správny súd na preskúmanie rozhodnutia protimonopolného úradu o uložení dočasného opatrenia podľa všeobecne záväzného právneho predpisu upravujúceho oblasť ochrany hospodárskej súťaže. Z dôvodov uvedených k tomuto novelizačnému bodu je potrebné zaviesť aj lehotu pre kasačný súd na prieskum rozhodnutia.
U dodávateľa
4,26 € 4,48 €

Správní řád. Komentář (2. vydání)


Nový komentář ke správnímu řádu se svým zpracováním vymyká již vydaným publikacím, na které otevřeně navazuje. Jeho cílem je poskytnout co nejpřehlednější výklad s důrazem na využitelnost a přínosnost v praxi. Autoři v maximální možné míře přibližují relevantní a aktuální judikaturu a správní praxi a přinášejí zcela konkrétní odpovědi na otázky, s nimiž se praxe potýká. Komentář je vhodný pro všechny, kteří se dostávají do kontaktu s veřejnou správou a správnímu orgány, ale stejně tak je užitečný pro aplikační praxi samotnou tj. úřady a úředníky, kteří se správním řádem pracují.
U dodávateľa
62,06 € 65,33 €

Správny poriadok a správny súdny poriadok 2. diel - Judikatúra


Správny poriadok a Správny súdny poriadok 2. diel, vychádza v edičnej rade JUDIKATÚRA vydavateľstva EUROKÓDEX. Publikácia sa snaží svojím obsahom veľmi citlivo reagovať na potreby aplikačnej praxe a ponúknuť čitateľovi široké spektrum veľmi zaujímavých rozhodnutí prijatých správnym kolégiom Najvyššieho súdu Slovenskej republiky. Predkladané judikáty ( 87 judikátov ) sa týkajú rozsiahlej problematiky z rôznych oblastí verejnej správy. V mnohých judikátoch a ich dôvodoch je možné nájsť vhodnú interpretačnú pomôcku i pre rozhodovacie procesy jednak v oblasti rozhodovania vo verejnej správe, ako i v správnom súdnom konaní. V súčasnej hektickej dobe, keď sú orgány verejnej moci doslova zaplavené veľkým množstvom agendy z rôznych oblastí verejnej správy, môže sa stať táto publikácia pri rozhodovacej činnosti doslova pravou rukou zamestnancov verejnej správy, tiež i pomôckou akademickej obce pri prepájaní teórie s aplikačnou praxou, ale i pre advokátov špecializujúcich sa na problematiku správneho práva, ako i oblasť správneho súdnictva. Publikáciu vhodným spôsobom využijú i študenti právnických fakúlt v Slovenskej republike, mimovládne neziskové organizácie a v neposlednom rade i sudcovia správnych súdov, ale i asistenti sudcov NS SR, vyšší súdni úradníci správnych súdov, a to obzvlášť po kreovaní veľkého senátu v rámci správneho kolégia NS SR, keď tento právny stav kladie ešte väčší dôraz a oprávnené požiadavky na právnu istotu a s ňou úzko spätú zásadu legitímneho očakávania v rozhodovacích procesoch. Publikácia obsahuje skutočnú judikatúru Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, pretože sú tu zaradené iba tie rozhodnutia, ktoré prešli kvalifikovaným judikatúrnym procesom na najvyššom súde, čo je veľká pridaná hodnota publikácie pre aplikačnú prax. Predmetná judikatúra je zaradená do určitých systematických celkov z hľadiska jej lepšej prehľadnosti. Na záver je potrebné uviesť, že predkladané judikáty predstavujú ustálenú rozhodovaciu prax a po prijatí Správneho súdneho poriadku (zákon č. 162/2015 Z. z.), ktorý nadobudol účinnosť 1. júla 2016 mnohé rozhodnutia môžu byť inšpiráciou a zároveň významnou pomôckou nielen pre rozhodovacie procesy vo verejnej správe, ale i pre podanie napr. všeobecnej správnej žaloby, sankčnej žaloby, zásahovej žaloby, nečinnostnej žaloby, ale i ďalších správnych žalôb, ako i kasačnej sťažnosti a vôbec v správnom súdnom konaní.
Na sklade 1Ks
38,00 € 40,00 €

Správny poriadok. Komentár (3. vydanie)


Tretie vydanie komentára k Správnemu poriadku je významné nielen svojím doplneným a prepracovaným obsahom, ale aj zložením rozšíreného autorského kolektívu, pričom ide o uznávaných odborníkov nielen z akademickej oblasti, ale aj verejnej správy, súdnictva či advokácie. Znenie komentára tak zahŕňa rôzne výkladové perspektívy s cieľom priniesť čitateľovi dielo, slúžiace ako pomôcka pri hľadaní správneho procesného postupu, či riešenia v konkrétnej situácii. Výklad autorov reflektuje prípadné zmeny v právnom poriadku, ale reaguje aj na posun v rámci judikatúry, ktorá podstatným spôsobom ovplyvňuje nielen doktrínu, ale aj aplikačnú prax. Tretie vydanie je tak ako prvé a druhé vydanie určené širokej odbornej verejnosti. Kolektiv autorov: Jozef Milučký, Daniela Medžová
Na sklade 1Ks
56,05 € 59,00 €

Základy správneho práva trestného


Učebnica Základy správneho práva trestného sa zameriava na súčasnú právnu úpravu správnych deliktov v Slovenskej republike. Táto oblasť správneho práva je pritom predmetom kritiky právnej teórie, ako aj právnej praxe, a to z dôvodu jej nedostatočnej zákonnej právnej úpravy. S výnimkou priestupkov, chýbajúca kodifikácia základných hmotnoprávnych inštitútov a následného procesnoprávneho postupu správnych orgánov spôsobuje nemalé ťažkosti právnej praxi v oblasti verejnej správy, čo rezultuje aj do mnohých rozhodnutí správnych súdov, ktoré často sú nútené zrušiť rozhodnutie správneho orgánu. V predkladanej učebnici autori spracovali poznatky o správnom práve trestnom v podmienkach Slovenskej republiky. Zameriavajú sa na charakteristiku správneho práva trestného, jeho prameňov, základných princípov správneho trestania, jednotlivých druhov správnych deliktov, ako aj na stále relatívne novú úpravu súdneho prieskumu rozhodnutí orgánov verejnej správy vo veciach správneho trestania podľa Správneho súdneho poriadku. Keďže problematika správneho trestania stojí v súčasnosti v pomerne značnej miere na súdnej judikatúre, jednotlivé kapitoly obsahujú a poukazujú aj na relevantné súvisiace súdne rozhodnutia. Učebnica je určená predovšetkým pre študentov právnických fakúlt, osobitne študentov Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, ale určite bude prínosom a zdrojom cenných informácií nielen pre študentov právnických fakúlt, ale aj pre širšiu odbornú verejnosť.
Na sklade 5Ks
14,92 € 15,70 €

Správne právo procesné. Všeobecná časť (2. vydanie)


Autorský kolektív pod vedením prof. JUDr. Mariána Vrabka, CSc. prináša v poradí už druhé vydanie všeobecnej časti správneho práva procesného. Tematicky pritom nadväzuje na všeobecnú časť správneho práva hmotného. Zásadnou zmenou, ktorou učebnica prešla, bolo zapracovanie zákona č. 162/2015 Z. z. (Správny súdny poriadok). Prijatie tohto zákona, ktorý reguluje preskúmavanie rozhodnutí správnych orgánov pred správnymi súdmi, malo a má zásadný význam aj pre priebeh správneho konania pred správnymi orgánmi a na formovanie správneho práva procesného. Najrozsiahlejšou a nosnou časťou monografie zostali rozhodovacie procesy vo verejnej správe podľa správneho poriadku, výsledkom ktorých sú procesné rozhodnutia všeobecnej povahy. Učebnica je určená nielen pre študentov právnických fakúlt, ale slúži aj ako vedecká publikácia vhodná pre aplikačnú prax i vedecký výskum v oblasti správneho práva procesného. Kolektiv autorů Zuzana Hamuľáková, Martvoň Anton, Munková Veronika, Pekár Bernard, Mária Srebalová, Škrobák Ján, Tóthová Katarína, Juraj Vačok
Na sklade 4Ks
27,55 € 29,00 €

Repetitórium zo správneho práva hmotného s praktickými prípadmi


Predkladané učebné texty sú určené najmä študentom právnických fakúlt. Ich cieľom je zrozumiteľnou formou oboznámiť študentov právnických fakúlt nielen so základnými poznatkami z vedného odboru správneho práva hmotného – všeobecnej časti, ale aj s problémami spojenými s ich uplatňovaním v aplikačnej praxi. Pri formulovaní základných poznatkov verejnej správy autor vychádzal z najnovších výsledkov súčasnej našej, ako aj zahraničnej teórie a aktuálnej judikatúry. V ôsmich kapitolách a na viacerých praktických prípadoch sa pokúsil priblížiť základy fungovania verejnej správy a postavenia správneho práva vo verejnej správe v slovenskom, ako aj európskom práve. Učebné texty majú snahu v skrátenej verzii objasňovať inštitúty ako sústava orgánov verejnej správy, fungovanie územnej samosprávy, metódy a formy činnosti verejnej správy, administratívnoprávna zodpovednosť, ako aj zodpovednosť za samotný výkon verejnej správy. Pre lepšiu ilustráciu sú obsahom publikácie konkrétne prípady s kontrolnými otázkami. Učebné texty sú primárne určené na bakalárske štúdium, no predpokladá sa, že čitateľ už má základné vedomosti z danej problematiky, pretože predkladané učebné texty sa venujú len vybraným inštitútom vo verejnej správe a len dopĺňajú základné vedomosti.
Na sklade 3Ks
11,50 € 12,10 €

Zákon o obecní policii - Komentář (2. vydání)


Komentář k zákonu o obecní policii vychází ve druhém vydání. Reaguje na změny v právní úpravě nastalé v důsledku všech provedených novelizací zákona. Současně je zohledněn nárůst související judikatury, doplněn je i přehled souvisejících právních předpisů vztahujících se k činnosti obecné policie. Výklad komentáře usnadňuje odbroné i laické veřejnosti dobrou orientaci v zákoně a v souvislostech právních předpisů vztahijících se k činnosti obecní policie. Nalézá řešení u sporných ustanovení a na názorných příkladech prezentuje strážníkům obecní policie, jak by měli využívat zákonná oprávnění, ale též jak dodržovat zákonné povinnosti. Cílovou uživatelskou skupinou tohoto komentáře jsou zejména strážníci obecní policie a vrcholní představitelé obecní samosprávy, kteří obecní policii řídí či se starají o bezpečnost na území obce. Publikaci lze doporučit studentům škol s právnickým zaměřením, neboť problematika policejního práva je základní součástí správního práva.
U dodávateľa
57,60 € 60,63 €

Škoda spôsobená pri výkone verejnej moci


Úvaha o možnosti jej paušalizovanej náhrady de lege ferenda Publikácia sa venuje problematike zodpovednosti orgánov verejnej moci za zákonnosť výkonu im zverenej právomoci. Hoci sa zákonnosť výkonu verejnej moci zo strany príslušných orgánov predpokladá, občania zostanú fakticky vo svojej dôvere neraz sklamaní. Zameriava sa na kategóriu nezákonného rozhodnutia a nesprávneho úradného postupu, ktoré sú dvomi možnými príčinami rezultujúcimi vo vznik (majetkovej) škody alebo iného obdobného následku. V centre pozornosti autora je vznik škody následkom týchto skutočností a otázka jej spravodlivej kompenzácie, v duchu hlavného motta publikácie „Pamätajme si, že spravodlivosť treba zachovávať aj voči najnižšie postaveným“ (Cicero), pričom autor zvýrazňuje, že z hľadiska právnej informovanosti je občan vo vzťahu k orgánom verejnej moci v asymetrickom postavení. Za týmto účelom sa analyzujú jednotlivé inštitúty zákona č. 514/2003 Z. z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci, pričom autor k nim pristupuje analyticko-opisným a následne kriticko-hodnotiacim prístupom. V centre úvah je snaha o zabezpečenie poskytnutia čo najprimeranejšej a najvčasnejšej náhrady škody poškodenému; autor sa zameriava na prípady vzniku malej škody (operujúc s orientačnou výškou 10-20 eur, ev. nepresahujúcej 100 eur), ktorá je pre nejedného občana bagateľnou, čím však nie je dotknuté, že k porušeniu práva zo strany orgánu verejnej moci reálne došlo. Po analýze týchto inštitútov dospieva autor k záveru, že procesný postup náhrady škody v týchto prípadoch je neprimerane prísny, nastavený v neprospech poškodených, čo ich môže demotivovať od uplatnenia nárokov na náhradu škody daným procesným postupom. Na podklade analýzy rezortnej štatistiky Ministerstva financií SR dospieva k záveru, že nároky na náhradu škody v zvolenej výške sa uplatňujú v minimálnej miere, čo autor pripisuje predovšetkým náročnosti stanoveného procesného postupu. Za týmto účelom sa zvažuje možnosť poskytovania náhrady aj v paušalizovanej výške (uplatňujúc dispozičnú zásadu pri jej poskytovaní). Autor sa zaoberá vhodnosťou a prospešnosťou tohto návrhu de lege ferenda, a to aj vo vzťahu k preventívno-výchovnému pôsobeniu na personálny substrát orgánov verejnej moci. V súvislosti so zabezpečením spravodlivej, včasnej a administratívne nenáročnej náhrady škody sa navrhuje aj zmena viacerých inštitútov tohto právneho predpisu vrátane predbežného prerokovania nároku na náhradu škody na príslušnom orgáne. Na záver autor komparuje navrhované paušalizované uhrádzanie nákladov na odstránenie následkov nezákonného rozhodnutia alebo nesprávneho úradného postupu s paušalizovanými náhradami podľa viacerých právnych predpisov, čím podporuje svoje tvrdenia o prospešnosti daného návrhu de lege ferenda.
U dodávateľa
10,36 € 10,90 €

Bankové právo záväzkové


Publikácia „Bankové právo záväzkové“ ponúka prehľad základnej štruktúry špeciálneho bankového zákonodarstva a všeobecných otázok zmluvných záväzkov pri vykonávaní bankových činností. Týka sa tém verejnoprávnych aj súkromnoprávnych (práva hmotného i procesného), osobitne tiež verejnoprávnych pravidiel obozretného podnikania bánk a riadenia konfliktu záujmov banky a klienta. Právne postavenie účastníkov peňažných záväzkových vzťahov nie je dané len právami a povinnosťami vyplývajúcimi z týchto vzťahov, ale zahŕňa aj právo nakladať s nimi. Na vykonávanie peňažných práv a povinností sú podstatné práva na ich ochranu a vynútenie. Predmet peňažných záväzkov je v prvom rade kategóriou mimoprávnou, ekonomickou. V týchto súvislostiach je titul interdisciplinárnym textom, ktorý je systematickým opisom právnej úpravy subjektovo ohraničenej osobou banky a jej klienta a predmetovo záväzkami pri vykonávaní bankových činností. Publikácia je výnimočným dielom vo viacerých ohľadoch. Rozsah spracovania témy peňažných záväzkov a s tým súvisiacich otázok (vrátane podrobného spracovania problematiky úrokových záväzkov) spolu s použitou bibliografiou dávajú predpoklad, že sa stane praktickou pomôckou pre zamestnancov právnych odborov bánk, špecialistov orgánov dohľadu nad bankovníctvom, advokátov a v neposlednom rade aj pre sudcovskú obec a študentov so záujmom o bankové právo.
Na sklade 2Ks
50,16 € 52,80 €

Zákon o energetike


V súčasnosti nie je trhu s domácou odbornou literatúrou publikácia, ktorá by sa systematicky venovala energetickej legislatíve. Ambíciou predkladaného praktického komentára je túto medzeru zaplniť. Komentár je postavený na odbornom výklade inštitútov zákona č. 251/2012 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorý predstavuje základný predpis slovenskej energetickej legislatívy. Osobitým spôsobom doň autori včlenili aj výklad k vybraným, súvisiacim inštitútom zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Súčasťou komentára sú tiež početné odkazy na európsku legislatívu a judikatúru súdov. Praktický komentár pripravil autorský kolektív zložený z erudovaných odborníkov na problematiku energetickej legislatívy a právnej regulácie, ale aj z praktikov, ktorí sa podieľajú na aplikácii energetickej legislatívy v oblasti elektroenergetiky a plynárenstva. Titul je určený pre všetkých, ktorí podnikajú v energetike a jej jednotlivých segmentoch alebo poskytujú odborné služby pre podnikateľov v energetike. Jeho pragmatický a užívateľsky prístupný obsah však určite osloví nielen odborníkov a podnikateľov v energetike, ale aj odberateľov energií, teda širokú spotrebiteľskú verejnosť.
Na sklade 1Ks
40,47 € 42,60 €

Konanie vo veciach dohľadu


Viac ako dvanásť rokov existencie integrovaného dohľadu nad finančným trhom spolu s vývojom vedy finančného práva inšpirovalo autorov k predloženiu monografie vzťahujúcej sa na vybrané právne aspekty regulácie konania vedeného Národnou bankou Slovenska. Publikácia je určená odbornej verejnosti, a to predovšetkým finančným inštitúciám, ktoré sú účastníkmi daného konania, ako aj advokátskym kanceláriám poskytujúcim klientom právne služby v danej oblasti.
U dodávateľa
22,61 € 23,80 €

Ochrana osobních údajů v rámci veřejné správy


Publikace se podrobně zabývá ochranou osobních údajů zejména při užití ve veřejné správě. Autorka se zaměřuje na analýzu aktuální právní úpravy a zpracovává problematiku i v evropském kontextu. Zabývá se jednotlivými aspekty ochrany osobních údajů i souvislostmi s právem na svobodný přístup k informacím. Dotýká se také některých otázek spojených s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR). Součástí výkladu jsou praktické příklady řešení ze soudní i správní praxe. Kniha umožňuje lepší pochopení důležitosti (a nevyhnutelnosti) ochrany osobních údajů a stane se tak užitečnou pomůckou nejen pro veřejnou správu, ale i širokou odbornou veřejnost.
Na sklade 1Ks
12,95 € 13,63 €

Reklamné stavby podľa stavebného zákona


Monografia „Reklamné stavby podľa stavebného zákona“ prichádza na slovenský knižný trh po troch rokoch od účinnosti novely stavebného zákona, ktorou sa zaviedli do praxe prísnejšie pravidlá pre reklamné stavby. JUDr. Helena Spišiaková, autorka publikácie, pri jej písaní načrela do svojich praktických skúseností právničky, ktorá rieši priestupky a správne delikty týkajúce sa reklamných stavieb na dennej báze, ako aj konkrétne prípady v rámci konzultácií pre obce a mestá. Výsledkom jej snaženia je publikácia, ktorá podrobne rozoberá problematické oblasti týkajúce sa reklamných stavieb podľa stavebného zákona.Autorka sa venuje novým „pravidlám hry“ pre povoľovanie, legalizáciu, sankcionovanie i odstraňovanie čiernych reklamných stavieb, pričom publikáciu skrášľujú aj zaujímavé fotografie získané pri štátnom stavebnom dohľade. Publikácia je určená predovšetkým zamestnancom stavebných úradov, ale aj odbornej verejnosti, ako aj podnikateľským subjektom pôsobiacim v oblasti vonkajšej reklamy.
Na sklade 1Ks
11,02 € 11,60 €

Správní právo - Casebook


Učebnice představuje správní právo v České republice v ojedinělé formě. Je připravená na bázi soudních rozhodnutí, zdůrazňuje dynamičnost tvorby a aplikace práva a inspiruje tedy čtenáře svým důrazem na nehotové odpovědi, namísto odpovědí perfektních. V tomto ohledu je velmi blízká realitě správního práva. Realistický pohled totiž vede ke zjištění, že pravidla je nutné hledat souběžně v legislativě i v judikativě a že i tak se občas jednoznačného výsledku nedobereme. Casebook správního práva tedy není jen klíčem k zákonodárství a soudnictví, ale především nástrojem pro porozumění veřejné správě. Casebook je rozčleněn na 94 částí, z nichž každá je věnována některému klíčovému soudnímu rozhodnutí. Rozhodnutí předchází úvod o skutečnostech a průběhu řízení, následuje citace z odůvodnění a výroku a každá část je uzavřena komentářem autorů k příslušnému rozhodnutí.
Na sklade 1Ks
30,59 € 32,20 €