! Doprava ZADARMO už od 20 € !

Jazyk


Veková kategória


Hodnotenie


Dostupnosť


Väzba


Stav


Rezervácia na predajni


Knihy - Verejné právo strana 1 z 10

Zákon o obecnom zriadení - Komentár


Komentár k zákonu SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení zahŕňa ústavnoprávne i medzinárodnoprávne východiská ako rozsiahlejší a nevyhnutný základ pre právne bezchybnú interpretáciu ustanovení zákonnej úpravy právneho postavenia obcí a miest na Slovensku. Výklad paragrafového znenia zákona je napísaný stručne a zrozumiteľne. Ponúka precízne spracovaný zoznam súvisiacich ustanovení zákona a súvisiacich právnych predpisov. Text sa člení podľa jednotlivých častí zákona, odsekov a písmen v rámci paragrafov. Vzhľadom na to, že obce amestá sú podľa § 4 písm. b) Správneho súdneho poriadku orgánmi verejnej správy, ktorých rozhodnutia, opatrenia a iné zásahy sa preskúmavajú v správnom súdnictve, text komentára zahŕňa aj súvisiace vysvetlivky k ustanoveniam tohto osobitného zákona. Týkajú sa špeciálnej úpravy konaní vo veciach územnej samosprávy (§ 312a – § 374). Okrem kľúčových súdnych rozhodnutí komentár obsahuje aj odkazy na publikované príspevky právnej teórie a na úpravu nových inštitútov vo všeobecne záväzných nariadeniach a vnútorných predpisoch obcí a miest, ktorých využitie v praxi odporúča aj Úrad splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rozvoj občianskej spoločnosti. Život v obciach a mestách neustále prináša nové otázky vo veciach aplikácie zákona SNR č. 369/1990 Zb. Najväčšou inšpiráciou pre zákonodarcu a pre právnu teóriu je prax. Právny stav k 1. júlu 2023.
U dodávateľa
52,25 € 55,00 €

Osobitné konania vo verejnej správe


Vysokoškolská učebnica „Osobitné konania vo verejnej správe' komplexne a systémovo objasňuje právnu podstatu najdôležitejších špeciálnych procesných postupov vo verejnej správe. Prináša najnovšie zjednocujúce pohľady na výklad základných procesnoprávnych inštitútov, na ich medzinárodnoprávne a ústavnoprávne aspekty. Má snahu analyticky vysvetliť a komparovať vzťah osobitných procesných režimov (stavebné konanie, katastrálne konanie, živnostenské konanie, colné konanie, priestupkové konanie atď.) vo vzťahu k všeobecným procesným inštitútom vo verejnej správe. Prehľadné a najmä zrozumiteľné spracovanie má napomôcť porozumieť spoločným vlastnostiam, ako aj odlišnostiam procesných postupov a inštitútov podľa správneho poriadku a osobitných (špeciálnych) konaní.Učebnicu ponúkame do pozornosti najmä študentom práva, ale aj zamestnancom vo verejnej správe, sudcom a prokurátorom.
Na sklade 3Ks
17,86 € 18,80 €

Aktualizácia V/3 2023 - štátna služba, informačné technológie verejnej správy


Cieľom navrhovanej právnej úpravy je prepojenie legislatívnej úpravy podpory regionálneho rozvoja a nástrojov implementácie európskych štrukturálnych fondov. Navrhovanou právnou úpravou dôjde k prepojeniu procesov implementácie európskych štrukturálnych fondov na procesy podpory regionálneho rozvoja a nastaveniu nedopytového mechanizmu implementácie integrovaných územných investícií. Titul obsahuje úplné znenia zákonov po ostatnej novele: Zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy Zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci (zákon o e-Governmente) Zákon č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe Zákon č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja Nariadenie vlády č. 200/2019 Z. z. o poskytovaní pomoci na dodávanie a distribúciu ovocia Vyhláška č. 173/2023 Z. z. o kvalif. predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov Vyhláška č. 335/2023 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o e-Governmente Vyhláška č. 541/2021 Z. z. o materskej škole Vyhláška č. 223/2022 Z. z. o základnej škole Vyhláška č. 24/2022 Z. z. o zariadeniach poradenstva a prevencie Zákon č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja Cieľom novely zákona je zakotvenie niektorých mechanizmov vo vzťahu k už existujúcej právnej úprave zákona č. 121/2022 Z. z. o príspevkoch z fondov Európskej únie a o zmene a doplnení niektorých zákonov za účelom efektívnejšieho využitia zdrojov z európskych fondov s prihliadnutím na územné potreby. Novela zákona upravuje činnosti Rady partnerstva a Kooperačnej rady udržateľného mestského rozvoja, ktorých cieľom je implementácia mimo dopytového výberu projektov prostredníctvom integrovaných územných investícií vychádzajúcich z integrovaných územných stratégií. Obe rady predstavujú participatívne územné fórum, združujúce relevantných aktérov z prostredia územnej samosprávy, štátnej správy a súkromného a občianskeho sektora. Novela zároveň upravuje aj procesné náležitosti, ktorými reaguje na aktuálnu situáciu nárastu cien, predovšetkým stavebných komodít, zavedením možnosti poskytovania dodatočnej dotácie za splnenia zákonom stanovených podmienok. Zároveň sa umožňuje navýšenie disponibilných finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu a predĺženie lehoty na predkladanie žiadostí o dotáciu, ak táto zmena nemá vplyv na zmenu podmienok poskytnutia dotácie. V záujme urýchlenia kontrolných procesov návrh zákona precizuje spôsob výkonu finančnej kontroly poskytnutej dotácie ministerstvom... Zákon č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe Novela zákona jasnejšie vymedzuje pôsobnosť zákona o ITVS, aby nedochádzalo k rozdielnym interpretáciám. Precizujú sa tiež kompetencie vládnej jednotky CSIRT v záujme objasnenia vzťahov medzi zákonom o ITVS a zákonom č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. Upravuje sa postup riešenia kybernetických bezpečnostných incidentov pre všetkých správcov informačných technológií verejnej správy, keďže v súčasnosti táto úprava absentuje. Zároveň sa zavádza štandard dizajnového manuálu, ktorého cieľom je zaistiť zjednotenie používateľských rozhraní a spôsobu komunikácie orgánov riadenia s používateľmi pri poskytovaní elektronických služieb najmä vo vzťahu k vyhláške Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky č. 547/2021 Z. z. o elektronizácii agendy verejnej správy. Spresňujú sa ustanovenia vyplývajúce z aplikačnej praxe a reflektuje sa ňou na požiadavky vyplývajúce z Národnej koncepcie informatizácie verejnej správy...
U dodávateľa
3,99 € 4,20 €

Medzinárodné právo verejné - všeobecná a osobitná časť


Štvrté, prepracované a doplnené vydanie učebnice Medzinárodné právo verejné (všeobecná a osobitná časť) predstavuje text, ktorý by mal v prevažnej miere slúžiť na výučbu na právnických fakultách v Slovenskej republike. Celkom v šestnástich kapitolách sa autor pokúsil o prehľadnú analýzu všeobecne platných inštitútov a noriem medzinárodného práva, ale tiež o zachytenie vývojových trendov, prípadne budúceho smerovania jeho pravidiel. Spôsob výkladu pravidiel medzinárodného práva v praxi približujú vybrané citácie rozhodnutí medzinárodných súdnych orgánov (Medzinárodného súdneho dvora, Stáleho dvora medzinárodnej spravodlivosti), pokiaľ môžu prispieť k lepšiemu poznaniu a orientácii čitateľa. Hoci sa učebnica zaoberá predovšetkým platnou medzinárodnoprávnou úpravou, vo vybraných oblastiach sa venuje aj problémom ich aplikácie, prípadne prekonaniu jej nedostatkov praxou štátov a medzinárodných organizácií. Vzhľadom na spôsob spracovania predkladaná publikácia môže slúžiť nielen pre potreby pedagogického procesu na právnických fakultách, ale môže byť užitočná pre každého, kto sa intenzívnejšie zaujíma o medzinárodnú politiku a súčasné medzinárodné právo. Autor sa preto nádeja, že publikácia svojím dielom prispeje k zvýšeniu prehľadu čitateľov o základných inštitútoch medzinárodného práva a prípadným záujemcom poskytne vhodný základ na detailnejšie a hlbšie štúdium vybraných problémov.
Na sklade 1Ks
26,13 € 27,50 €

Public International Law


Učebnica slúži ako úvod do medzinárodného práva verejného, predovšetkým pre výučbu študijného programu právo v anglickom jazyku. Prvá časť učebnice je venovaná všeobecnej časti, druhá osobitnej časti medzinárodného práva verejného. Kapitoly pozostávajú z úvodu do problematiky (vlastný učebný text), úryvkov z relevantných dokumentov (rozsudky, medzinárodné zmluvy a iné podklady pre prácu na seminárnych cvičeniach), otázok a odporúčanej súvisiacej literatúry pre ďalšie štúdium.
Na sklade 2Ks
16,72 € 17,60 €

Sprievodca miestnou samosprávou, 3. vydanie


Nebýva zvykom, aby bola odborná téma spracovaná spôsobom zrozumiteľným širokému okruhu čitateľov. Len zriedka sa objaví publikácia, ktorá toto pravidlo popiera a spôsobom svojho spracovania vnesie do odbornej problematiky punc originality. Publikácia „Sprievodca miestnou samosprávou" tieto atribúty presne spĺňa. Mgr. Ladislav Briestenský, autor, pútavo rozoberá najdôležitejšie témy, ktoré musí zvládnuť každý poslanec a starosta obecného zastupiteľstva v záujme odborne zdatného výkonu svojej funkcie. Prvá časť publikácie sa zameriava na vysvetlenie podstaty fungovania miestnej samosprávy a obsahuje aj cenné odporúčania autora, relevantné ku konkrétnej téme. Druhá časť publikácie prináša až 100 autentických otázok z miestnych samospráv s kvalifikovanými odpoveďami. Autor s nezvyčajnou ľahkosťou pretavil odbornú problematiku do tzv. „ľudskej reči" a prihovára sa svojim čitateľom jednoduchým jazykom, čím však neznižuje odbornú hodnotu publikácie. Naopak, dodáva jej na atraktívnosti. Tretie, aktualizované a doplnené vydanie publikácie „Sprievodca miestnou samosprávou" je určená pre nových poslancov i starostov miestnych samospráv, no zaručene ju ocenia aj poslanci a starostovia, ktorí už v samospráve pôsobia.
Na sklade 1Ks
14,82 € 15,60 €

Verejná správa 3-4 / 2022 - Kurzarbeit, Škostvo


Zákon č. 215/2021 Z. z. síce bol prijatý v dôsledku pandémie COVID-19, bude však aplikovateľný všeobecne na rôzne situácie, ktoré v budúcnosti objektívne vplyvom vonkajšieho faktora zamestnávateľovi neumožnia prideľovať svojim zamestnancom prácu dohodnutým spôsobom. Zamestnávateľ bude v takom prípade vystupovať v režime skrátenej práce, označovanej ako „kurzarbeit“. Pôvodne mal nový zákon nadobudnúť účinnosť už v januári 2022. Vplyvom núdzového stavu vyhláseného dňom 25. 11. 2021 a s tým spojenej potreby zachovania kontinuity už poskytovanej pomoci podľa zákona o službách zamestnanosti, tzv. projektu Prvej pomoci, však Národná rada Slovenskej republiky prijala jeho zmenu a posunula účinnosť až na 1. 3. 2022. Titul obsahuje príspevky k zmenám v právnych predpisoch z oblastí verejného sektora, obcí štátnej správy a zdravotníctva. KURZARBEIT – nová právna úprava Školstvo Vyhláška o pedagogickej dokumentácii - nová vyhláška Vyhláška o školských výchovno-vzdelávacích zariadení - nová vyhláška Vyhláška o špeciálnych školách - novela vyhlášky Vyhláška o zariadeniach poradenstva a prevencie - nová vyhláška Nariadenie o priamej výchovno-vzdelávacej činnosti - novela Finančná správa Zákon o finančnej kontrole a audite - novela zákona Finančná kontrola a audit po novom
U dodávateľa
3,33 € 3,50 €

Verejná správa 1-2/2022 – Odborné vzdelávanie a príprava, Verejné obstarávanie


Titul obsahuje príspevky k zmenám v právnych predpisoch z oblastí verejného sektora, obcí štátnej správy a zdravotníctva. Dňa 11. novembra 2021 bol schválený nový zákon o disciplinárnom poriadku Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov (disciplinárny súdny poriadok). Zákon vypracovaný Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky za aktívnej účasti zástupcov Súdnej rady Slovenskej republiky, Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky, Slovenskej komory exekútorov, Notárskej komory Slovenskej republiky, mimovládneho sektora a Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky nadobudol účinnosť dňa 1. decembra 2021. Cieľom zákona bolo upraviť a zjednotiť procesnú úpravu disciplinárneho konania vo veciach sudcov, prokurátorov, notárov a súdnych exekútorov pred najvyšším správnym súdom. Zároveň došlo k odstráneniu neefektívneho, v mnohých prípadoch až nefunkčného stavu disciplinárnych konaní. Titul obsahuje príspevky na témy: 1. Súdy Zákon č. 432/2021 Z. z. o disciplinárnom poriadku Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky (disciplinárny súdny poriadok) Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 433/2021 Z. z. o odmene prísediaceho disciplinárneho senátu Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 434/2021 Z. z., ktorou sa ustanovuje paušálna suma trov disciplinárneho konania Nová právna úprava disciplinárneho súdneho poriadku 2. Verejné obstarávanie Vyhláška Úradu pre verejné obstarávanie, ktorou sa ustanovujú obsahové náležitosti dotazníku na účely zápisu do zoznamu elektronických prostriedkov na elektronickú komunikáciu vo verejnom obstarávaní Novela zákona o verejnom obstarávaní 3. Školstvo Zákon č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave Odborné vzdelávanie a príprava - novela zákona Predprimárne vzdelávanie
U dodávateľa
3,33 € 3,50 €

Obecné zastupiteľstvo


Publikácia Obecné zastupiteľstvo. Otázky a odpovede prináša 90 odborných stanovísk autora na otázky súvisiace s uplatňovaním zákona o obecnom zriadení, zákona o majetku obcí, ale takisto sa autor zameriava na otázky týkajúce sa pôsobnosti obecného zastupiteľstva. Autor, Mgr. Ladislav Briestenský, sa venuje najmä cieľovej skupine mestských a obecných samospráv ako lektor vzdelávania, konzultant, tréner a facilitátor. Tematicky sa venuje fungovaniu obecnej samosprávy z právnej stránky, ale aj zo stránky progresívneho riadenia, efektívnej komunikácie, riadenia ľudí v procesoch zmien a alternatívneho riešenia. konfliktov. Na základe dlhoročných skúseností spracoval ďalšiu publikáciu, ktorá spracúva obľúbenú formu čitateľov „otázka – odpoveď“ a výber obsahu prispôsobil reálnym potrebám miestnych samospráv. Poslaním publikácie je poskytnúť praktické informácie na pomoc voleným funkcionárom i zamestnancom v miestnych samosprávach.
Na sklade 1Ks
12,35 € 13,00 €

Najdôležitejšie rozsudky v medzinárodnom práve verejnom, 2.vydanie


Druhé, doplnené vydanie publikácie predstavuje sumár najdôležitejších rozhodnutí súdnych, arbitrážnych a iných medzinárodných orgánov v slovenskom jazyku, aktualizovaný najmä o kľúčové rozhodnutia prijaté od prvého vydania z roku 2016. Publikácia si zachováva štruktúru ôsmich častí, podľa typu orgánu, ktorý ich vydal. Keďže uvedené rozhodnutia predstavujú pretavenie medzinárodnoprávnych noriem do rozhodovacej činnosti príslušných orgánov, ambíciou publikácie je aj naďalej zostať pomôckou nielen pre študentov, ale aj právnikov pôsobiacich tak vo verejnej, ako aj v súkromnej sfére.
Na sklade 2Ks
27,55 € 29,00 €

Základy a kazuistika kánonického manželského práva


Predkladaná publikácia pojednáva o základných inštitútoch kánonického manželského práva latinského obradu. Čitateľa oboznamuje s teoreticko-praktickým podkladom chápania kánonického práva v korelácii a v strete s právom iných cirkví alebo náboženských spoločností či s právom štátu. Na podklade týchto poznatkov je následne predstavená matéria týkajúca sa typov manželstva, formy uzavretia manželstva, manželských prekážok, manželského súhlasu, zániku manželstva, procesné aspekty nápravy manželstva a zisťovania nulity manželstva. Publikácia originálne a novátorsky prináša na záver každej kapitoly praktické prípady, prostredníctvom ktorých čitateľ aplikuje získané vedomosti na konkrétne situácie. Autorka čerpala z vlastných pedagogických skúseností, a preto publikácia zohľadňuje didaktické a propedeutické hľadisko. Problematika publikácie je v dnešnej dobe nanajvýš aktuálna, keďže kánonický manželský proces sa stáva pomerne častým spôsobom riešenia rodinných situácií medzi kresťanmi.
Na sklade 2Ks
12,64 € 13,30 €

Efektívne zasadnutie obecného zastupiteľstva


Každé obecné zastupiteľstvo predstavuje jedinečnú zostavu osôb, čo sa premieta do rozmanitosti názorov a záujmov. Ako transformovať jedinečnú zostavu osôb obecného zastupiteľstva na kooperujúci tím a docieliť tak maximálnu efektívnosť ich zasadnutí? Odpovede na túto otázku prináša publikácia Efektívne zasadnutie obecného zastupiteľstva. Netradičný pohľad na zdanlivo jasnú tému vychádza z bohatých skúseností autora s vedením zasadnutí obecných zastupiteľstiev a dôverného poznania najčastejších problémov. Obsah publikácie je rozvrhnutý do krátkych, no obsahovo výdatných kapitol, ktoré sú vhodne doplnené príkladmi, odporúčaniami, praktickými skúsenosťami a stručnou rekapituláciou. Detailne spracované témy súvisiace s prípravou, zabezpečením a priebehom zasadnutia poskytujú vyčerpávajúci pohľad na zložitý proces a poskytujú návod, ako ho zefektívniť. Autor sa nevyhýba ani konfliktom počas zasadnutia obecného zastupiteľstva, ako aj zasadnutiam počas krízovej situácie. Publikácia je venovaná najmä poslancom obecných zastupiteľstiev, starostom a zamestnancom obecných samospráv, ale zaujme aj občanov, ktorí chcú lepšie porozumieť chodu obecného zastupiteľstva.
Na sklade 1Ks
14,25 € 15,00 €

Claim manažment v stavebnej praxi


Claim manažment v stavebnej praxi ako prvá publikácia na trhu podáva komplexný a podrobný výklad problematiky nárokov a dodatkov, ako aj metodiky požiadaviek predkladaných obidvoma zmluvnými stranami. Jej cieľom je poskytnúť čitateľovi presný návod, ako postupovať v prípade predkladania dodatočných požiadaviek počas výstavby od ich zistenia cez ocenenie, oznámenie nároku investorovi, vyčíslenie časového a finančného dosahu, rokovanie s investorom až po úhradu týchto položiek investorom. Publikácia nepodáva iba rozbor podmienok FIDIC v súvislosti s nárokmi a prípadne praxou verejného obstarávania u nás, ale v podstatne širšom zábere sa venuje problematike nárokov aj v nemeckej praxi podmienok VOB, podmienok projektových prác HOAI a v širšom meradle medzinárodnej stavebnej praxi. Súčasťou knihy sú vzorové listy v origináli a slovenskom preklade z praxe podmienok FIDIC a VOB, ktoré je možné využiť pri korešpondencii so zahraničným investorom, ako aj množstvo príkladov zo zahraničnej praxe. Kniha je určená stavebným dodávateľom, ktorí realizujú práce a dodávky na základe podmienok FIDIC vo všetkých verziách, podmienok VOB alebo inej aplikovanej zahraničnej praxe, pre verejný sektor, zahraničného investora u nás alebo v zahraničí a tiež pre zhotoviteľov, ktorí realizujú zákazky v súlade s našou stavebnou a obchodnou praxou. Poslúži rovnako projektantom a konzultantským spoločnostiam pracujúcim na projektoch pre zahraničného investora a zadávateľom týchto zákaziek pri príprave zmlúv a zmluvných podmienok a ako pomôcka na elimináciu rizík projektu.
Na sklade 2Ks
13,21 € 13,90 €

Zelené verejné obstarávanie v aplikačnej praxi


Monografia „Zelené verejné obstarávanie v aplikačnej praxi“ sumarizuje viaceré odporúčania a dobrú prax v rámci zeleného verejného obstarávania a usmerňuje slovenských verejných obstarávateľov a obstarávateľov pri využívaní ekologického hľadiska vo verejnom obstarávaní. Keďže vzhľadom na Environmentálnu stratégiu SR je vysoko pravdepodobné, že sa podiel zákaziek s environmentálnym hľadiskom bude na Slovensku výrazne zvyšovať, je práve táto monografia cenným pomocníkom pre každého verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa, ktorý sa rozhodne vydať cestou zelených zákaziek. Dôležitosť tejto monografie vyzdvihuje aj fakt, že k využívaniu zeleného verejného obstarávania sa zaviazala aj vláda Slovenskej republiky práve jeho zavedením v štátnej a verejnej správe vrátane organizácií a podnikov ako povinného so zohľadnením dlhodobej ekonomickej návratnosti, ale aj environmentálnych a sociálnych vplyvov. Autorka, JUDr. Miriam Slobodníková, v publikácii približuje predovšetkým 19 skupín environmentálnych charakteristík definovaných Európskou komisiou a spoluautor, JUDr. Juraj Tkáč, garantuje ich spracovanie z hľadiska slovenskej aplikačnej praxe. Prínosom tejto monografie je aj autormi spracovaný model hodnotenia životného cyklu pre každú produktovú skupinu environmentálnych charakteristík doplnený návrhom použitých kritérií a matematickým vzorcom na konečný výpočet. Obsah monografie je prínosný najmä pre verejných obstarávateľov a obstarávateľov, ktorým záleží na výrazných finančných úsporách, ochrane životného prostredia a zachovaní trvalej udržateľnosti.
Na sklade 1Ks
15,53 € 16,35 €

Zákon o verejnom obstarávaní


Veľký komentár k zákonu o verejnom obstarávaní obsahuje rozsiahly, komplexný a podrobný rozbor jednotlivých ustanovení zákona, bohatú judikatúru a tiež rozhodnutia Rady Úradu pre verejné obstarávanie. Kolektív odborníkov na verejné obstarávanie pôsobiacich v advokátskej praxi poskytuje v komentári ucelený pohľad a praktický výklad k predpisu, zahŕňajúci zákon č. 215/2019 Z. z. účinný od 1.8.2019, vrátane veľkej novely zákona z roku 2018. Odpovede na otázky môžu v komentári nájsť nielen advokáti, sudcovia a subjekty zúčastnené na procese verejného obstarávania, ale aj široká odborná verejnosť.
U dodávateľa
141,55 € 149,00 €

Rozpočtové pravidlá v praxi


Publikácia „Rozpočtové pravidlá v praxi“ sa venuje téme rozpočtových pravidiel verejnej správy a územnej samosprávy. Autorka publikácie Ing. Ingrid Konečná Veverková využila pri jej písaní svoje skúsenosti, teoretické a praktické vedomosti, ktoré získala z dlhoročnej praxe hlavnej kontrolórky, lektorky a autorky. Do obsahu publikácie zahrnula široké spektrum tém z oblasti rozpočtového hospodárenia, ako aj z oblasti aplikácie rozpočtových pravidiel v praxi. Výsledkom jej snaženia je praktická pomôcka, na stránkach ktorej sa venuje rozpočtovým pravidlám, pravidlám zriaďovania a hospodárenia rozpočtových a príspevkových organizácií, podmienkam prijímania návratných zdrojov financovania, porušeniu finančnej disciplíny subjektmi verejnej správy a uplatňovaniu sankcií. V publikácii možno nájsť aj veľa príkladov, odpovedí na otázky a vzorov. Forma spracovania publikácie, jej komplexnosť a renomé autorky, ktorá je naslovovzatá odborníčka v danej oblasti, predurčujú tejto publikácii stať sa užitočnou pomôckou odborných zamestnancov pôsobiacich v oblasti verejnej správy a územnej samosprávy.
Na sklade 1Ks
10,36 € 10,90 €

Dokumenty k štúdiu medzinárodného práva verejného 2. časť


Praktická príručka na semináre z medzinárodného práva verejného obsahuje viaceré dôležité medzinárodné zmluvy vzťahujúce sa na problematiku medzinárodného práva verejného. Praktická príručka má dve časti, pričom jej obsah pokrýva základné a dôležité okruhy problémov, ktoré sú predmetom úpravy medzinárodného práva verejného, vrátane problematiky štátu ako subjektu medzinárodného práva, problematiky územia, obyvateľstva, ochrany ľudských práv a základných slobôd, zmluvného práva, práva medzinárodných orgánov a organizácií, humanitárneho práva i oblasti právnej úpravy ozbrojených konfliktov a bezpečnostných otázok. Cieľom príručky je sprístupniť študentovi najmä právne texty, ktoré využije nielen pri analýze prípadových štúdií z medzinárodného práva verejného v priebehu štúdia, ale aj v praktickom živote pri výkone právnického povolania.
Na sklade 2Ks
14,54 € 15,30 €

Repetitórium medzinárodného práva verejného


Medzinárodné právo verejné ako súbor právnych noriem obsiahnutý v obyčajovej i zmluvnej podobe nepredstavuje komplexne kodifikovaný právny systém. Aj z tohto dôvodu je účelom repetitória priniesť stručný, no sumárny prehľad medzinárodného práva verejného, ktorý má poskytnúť základy pre ďalšie nadobúdanie a rozvíjanie komplexných vedomostí o tomto právnom odvetví a má slúžiť ako pomôcka pri štúdiu učebníc a primárnych zdrojov. Repetitórium má uľahčiť pochopenie matérie prednesenej na prednáškach a napokon môže poslúžiť aj ako vodidlo pri analýzach kľúčových prípadov z medzinárodného práva verejného. Veríme, že repetitórium pomôže študentom medzinárodného práva pochopiť jeho špecifický systém, jeho základné pojmy a inštitúty, ako aj získať solídny základ pre ďalšie štúdium medzinárodného práva verejného, ktorý  zúročia pri absolvovaní skúšok z predmetu medzinárodné právo verejné.
Na sklade 1Ks
19,95 € 21,00 €

Právny režim kontinentálneho šelfu


Autor tohto odborného diela analyzuje právny režim kontinentálneho šelfu tak, ako vyplýva z normatívnej právnej úpravy, medzinárodnej judikatúry a právnej doktríny, pričom jednotlivé okruhy problematiky sú kriticky analyzované z hľadiska teórie i praxe. Autor nadväzuje na monografiu Morské právo, ktorú vydal v roku 2013, pričom zohľadnil aj bývalé česko-slovenské (teraz české a slovenské) pramene a dôležité zahraničné zdroje. Ťažisko diela spočíva v piatej časti, v ktorej sa autor venuje historickému vývoju a podrobnej analýze režimu kontinentálneho šelfu, a v šiestej časti, v ktorej rozoberá najnovšie judikatúry v oblasti delimitácie kontinentálnych šelfov.
Na sklade 2Ks
20,81 € 21,90 €

Verejné právo je odvetvie práva, ktoré sa týka vzťahov medzi štátom alebo verejnými orgánmi a jednotlivcami, firmami alebo inými subjektmi. Toto právo upravuje práva a povinnosti občanov voči vláde, ako aj spôsob, akým verejné orgány vykonávajú svoje právomoci. Patrí sem široké spektrum právnych oblastí, vrátane ústavného práva, administratívneho práva, trestného práva, daňového práva a mnohých ďalších. Verejné právo hrá kľúčovú úlohu pri udržiavaní poriadku, zabezpečovaní spravodlivosti a ochrane práv a slobôd občanov.