! Doprava ZADARMO už od 15 € !

Jazyk


Veková kategória


Hodnotenie


Dostupnosť


Väzba


Stav


Knihy - Verejné právo strana 1 z 10

Medzinárodné právo verejné - všeobecná a osobitná časť


Štvrté, prepracované a doplnené vydanie učebnice Medzinárodné právo verejné (všeobecná a osobitná časť) predstavuje text, ktorý by mal v prevažnej miere slúžiť na výučbu na právnických fakultách v Slovenskej republike. Celkom v šestnástich kapitolách sa autor pokúsil o prehľadnú analýzu všeobecne platných inštitútov a noriem medzinárodného práva, ale tiež o zachytenie vývojových trendov, prípadne budúceho smerovania jeho pravidiel. Spôsob výkladu pravidiel medzinárodného práva v praxi približujú vybrané citácie rozhodnutí medzinárodných súdnych orgánov (Medzinárodného súdneho dvora, Stáleho dvora medzinárodnej spravodlivosti), pokiaľ môžu prispieť k lepšiemu poznaniu a orientácii čitateľa. Hoci sa učebnica zaoberá predovšetkým platnou medzinárodnoprávnou úpravou, vo vybraných oblastiach sa venuje aj problémom ich aplikácie, prípadne prekonaniu jej nedostatkov praxou štátov a medzinárodných organizácií.Vzhľadom na spôsob spracovania predkladaná publikácia môže slúžiť nielen pre potreby pedagogického procesu na právnických fakultách, ale môže byť užitočná pre každého, kto sa intenzívnejšie zaujíma o medzinárodnú politiku a súčasné medzinárodné právo. Autor sa preto nádeja, že publikácia svojím dielom prispeje k zvýšeniu prehľadu čitateľov o základných inštitútoch medzinárodného práva a prípadným záujemcom poskytne vhodný základ na detailnejšie a hlbšie štúdium vybraných problémov.
Na sklade 3Ks
26,13 € 27,50 €

Sprievodca miestnou samosprávou, 3. vydanie


Nebýva zvykom, aby bola odborná téma spracovaná spôsobom zrozumiteľným širokému okruhu čitateľov. Len zriedka sa objaví publikácia, ktorá toto pravidlo popiera a spôsobom svojho spracovania vnesie do odbornej problematiky punc originality. Publikácia „Sprievodca miestnou samosprávou" tieto atribúty presne spĺňa. Mgr. Ladislav Briestenský, autor, pútavo rozoberá najdôležitejšie témy, ktoré musí zvládnuť každý poslanec a starosta obecného zastupiteľstva v záujme odborne zdatného výkonu svojej funkcie. Prvá časť publikácie sa zameriava na vysvetlenie podstaty fungovania miestnej samosprávy a obsahuje aj cenné odporúčania autora, relevantné ku konkrétnej téme. Druhá časť publikácie prináša až 100 autentických otázok z miestnych samospráv s kvalifikovanými odpoveďami.Autor s nezvyčajnou ľahkosťou pretavil odbornú problematiku do tzv. „ľudskej reči" a prihovára sa svojim čitateľom jednoduchým jazykom, čím však neznižuje odbornú hodnotu publikácie. Naopak, dodáva jej na atraktívnosti. Tretie, aktualizované a doplnené vydanie publikácie „Sprievodca miestnou samosprávou" je určená pre nových poslancov i starostov miestnych samospráv, no zaručene ju ocenia aj poslanci a starostovia, ktorí už v samospráve pôsobia.
Na sklade 2Ks
14,82 € 15,60 €

Verejná správa 3-4 / 2022 - Kurzarbeit, Škostvo


Zákon č. 215/2021 Z. z. síce bol prijatý v dôsledku pandémie COVID-19, bude však aplikovateľný všeobecne na rôzne situácie, ktoré v budúcnosti objektívne vplyvom vonkajšieho faktora zamestnávateľovi neumožnia prideľovať svojim zamestnancom prácu dohodnutým spôsobom. Zamestnávateľ bude v takom prípade vystupovať v režime skrátenej práce, označovanej ako „kurzarbeit“. Pôvodne mal nový zákon nadobudnúť účinnosť už v januári 2022. Vplyvom núdzového stavu vyhláseného dňom 25. 11. 2021 a s tým spojenej potreby zachovania kontinuity už poskytovanej pomoci podľa zákona o službách zamestnanosti, tzv. projektu Prvej pomoci, však Národná rada Slovenskej republiky prijala jeho zmenu a posunula účinnosť až na 1. 3. 2022.Titul obsahuje príspevky k zmenám v právnych predpisoch z oblastí verejného sektora, obcí štátnej správy a zdravotníctva.KURZARBEIT – nová právna úpravaŠkolstvo Vyhláška o pedagogickej dokumentácii - nová vyhláška Vyhláška o školských výchovno-vzdelávacích zariadení - nová vyhláška Vyhláška o špeciálnych školách - novela vyhlášky Vyhláška o zariadeniach poradenstva a prevencie - nová vyhláška Nariadenie o priamej výchovno-vzdelávacej činnosti - novela Finančná správa Zákon o finančnej kontrole a audite - novela zákona Finančná kontrola a audit po novom
U dodávateľa
3,33 € 3,50 €
Plyšiaci Macko Uško
Séria kníh Kubko sa učí
Brána do Európy. Dejiny Ukrajiny - Serhii Plokhy

Verejná správa 1-2/2022 – Odborné vzdelávanie a príprava, Verejné obstarávanie


Titul obsahuje príspevky k zmenám v právnych predpisoch z oblastí verejného sektora, obcí štátnej správy a zdravotníctva. Dňa 11. novembra 2021 bol schválený nový zákon o disciplinárnom poriadku Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov (disciplinárny súdny poriadok). Zákon vypracovaný Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky za aktívnej účasti zástupcov Súdnej rady Slovenskej republiky, Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky, Slovenskej komory exekútorov, Notárskej komory Slovenskej republiky, mimovládneho sektora a Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky nadobudol účinnosť dňa 1. decembra 2021. Cieľom zákona bolo upraviť a zjednotiť procesnú úpravu disciplinárneho konania vo veciach sudcov, prokurátorov, notárov a súdnych exekútorov pred najvyšším správnym súdom. Zároveň došlo k odstráneniu neefektívneho, v mnohých prípadoch až nefunkčného stavu disciplinárnych konaní.Titul obsahuje príspevky na témy: 1. Súdy Zákon č. 432/2021 Z. z. o disciplinárnom poriadku Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky (disciplinárny súdny poriadok) Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 433/2021 Z. z. o odmene prísediaceho disciplinárneho senátu Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 434/2021 Z. z., ktorou sa ustanovuje paušálna suma trov disciplinárneho konania Nová právna úprava disciplinárneho súdneho poriadku 2. Verejné obstarávanie Vyhláška Úradu pre verejné obstarávanie, ktorou sa ustanovujú obsahové náležitosti dotazníku na účely zápisu do zoznamu elektronických prostriedkov na elektronickú komunikáciu vo verejnom obstarávaní Novela zákona o verejnom obstarávaní 3. Školstvo Zákon č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave Odborné vzdelávanie a príprava - novela zákona Predprimárne vzdelávanie
U dodávateľa
3,33 € 3,50 €

Daňový podvod a zneužitie práva v oblasti daní


Publikácia predstavuje autorov pohľad na zásadné povinnosti daňových subjektov, podmienky vyvodzovania zodpovednosti, ako aj rôzne druhy súkromnoprávnych a verejnoprávnych následkov s akcentom na zneužitie práva v oblasti daní a daňové podvodné konanie. Autor sa zameral na rozsudky Súdneho dvora Európskej únie a iných nadštátnych a národných súdnych autorít, ktoré v tejto oblasti považuje za najzásadnejšie. Obsah publikácie predstavuje najmä pohľad daňový, pričom autorovou snahou bolo vystihnúť aj relevantné ustanovenia obchodného a trestného práva, ktoré majú na daňové normy nezanedbateľný vplyv. Majoritná časť publikácie sa venuje problematike DPH, pričom autor sa na viacerých miestach snaží zohľadniť aj situácie týkajúce sa dane z príjmov. S potrebnými zmenami preto vybrané časti publikácie vzťahujúce sa na DPH možno aplikovať aj na daň z príjmov.
Na sklade 1Ks
18,05 € 19,00 €

Obecné zastupiteľstvo


Publikácia Obecné zastupiteľstvo. Otázky a odpovede prináša 90 odborných stanovísk autora na otázky súvisiace s uplatňovaním zákona o obecnom zriadení, zákona o majetku obcí, ale takisto sa autor zameriava na otázky týkajúce sa pôsobnosti obecného zastupiteľstva. Autor, Mgr. Ladislav Briestenský, sa venuje najmä cieľovej skupine mestských a obecných samospráv ako lektor vzdelávania, konzultant, tréner a facilitátor. Tematicky sa venuje fungovaniu obecnej samosprávy z právnej stránky, ale aj zo stránky progresívneho riadenia, efektívnej komunikácie, riadenia ľudí v procesoch zmien a alternatívneho riešenia. konfliktov. Na základe dlhoročných skúseností spracoval ďalšiu publikáciu, ktorá spracúva obľúbenú formu čitateľov „otázka – odpoveď“ a výber obsahu prispôsobil reálnym potrebám miestnych samospráv. Poslaním publikácie je poskytnúť praktické informácie na pomoc voleným funkcionárom i zamestnancom v miestnych samosprávach.
Na sklade 1Ks
12,35 € 13,00 €

Najdôležitejšie rozsudky v medzinárodnom práve verejnom, 2.vydanie


Druhé, doplnené vydanie publikácie predstavuje sumár najdôležitejších rozhodnutí súdnych, arbitrážnych a iných medzinárodných orgánov v slovenskom jazyku, aktualizovaný najmä o kľúčové rozhodnutia prijaté od prvého vydania z roku 2016. Publikácia si zachováva štruktúru ôsmich častí, podľa typu orgánu, ktorý ich vydal. Keďže uvedené rozhodnutia predstavujú pretavenie medzinárodnoprávnych noriem do rozhodovacej činnosti príslušných orgánov, ambíciou publikácie je aj naďalej zostať pomôckou nielen pre študentov, ale aj právnikov pôsobiacich tak vo verejnej, ako aj v súkromnej sfére.
Na sklade 1Ks
27,55 € 29,00 €

Základy a kazuistika kánonického manželského práva


Predkladaná publikácia pojednáva o základných inštitútoch kánonického manželského práva latinského obradu. Čitateľa oboznamuje s teoreticko-praktickým podkladom chápania kánonického práva v korelácii a v strete s právom iných cirkví alebo náboženských spoločností či s právom štátu. Na podklade týchto poznatkov je následne predstavená matéria týkajúca sa typov manželstva, formy uzavretia manželstva, manželských prekážok, manželského súhlasu, zániku manželstva, procesné aspekty nápravy manželstva a zisťovania nulity manželstva. Publikácia originálne a novátorsky prináša na záver každej kapitoly praktické prípady, prostredníctvom ktorých čitateľ aplikuje získané vedomosti na konkrétne situácie. Autorka čerpala z vlastných pedagogických skúseností, a preto publikácia zohľadňuje didaktické a propedeutické hľadisko. Problematika publikácie je v dnešnej dobe nanajvýš aktuálna, keďže kánonický manželský proces sa stáva pomerne častým spôsobom riešenia rodinných situácií medzi kresťanmi.
Na sklade 2Ks
12,64 € 13,30 €

Efektívne zasadnutie obecného zastupiteľstva


Každé obecné zastupiteľstvo predstavuje jedinečnú zostavu osôb, čo sa premieta do rozmanitosti názorov a záujmov. Ako transformovať jedinečnú zostavu osôb obecného zastupiteľstva na kooperujúci tím a docieliť tak maximálnu efektívnosť ich zasadnutí? Odpovede na túto otázku prináša publikácia Efektívne zasadnutie obecného zastupiteľstva. Netradičný pohľad na zdanlivo jasnú tému vychádza z bohatých skúseností autora s vedením zasadnutí obecných zastupiteľstiev a dôverného poznania najčastejších problémov. Obsah publikácie je rozvrhnutý do krátkych, no obsahovo výdatných kapitol, ktoré sú vhodne doplnené príkladmi, odporúčaniami, praktickými skúsenosťami a stručnou rekapituláciou.Detailne spracované témy súvisiace s prípravou, zabezpečením a priebehom zasadnutia poskytujú vyčerpávajúci pohľad na zložitý proces a poskytujú návod, ako ho zefektívniť. Autor sa nevyhýba ani konfliktom počas zasadnutia obecného zastupiteľstva, ako aj zasadnutiam počas krízovej situácie.Publikácia je venovaná najmä poslancom obecných zastupiteľstiev, starostom a zamestnancom obecných samospráv, ale zaujme aj občanov, ktorí chcú lepšie porozumieť chodu obecného zastupiteľstva.
Na sklade 1Ks
14,25 € 15,00 €

Claim manažment v stavebnej praxi


Claim manažment v stavebnej praxi ako prvá publikácia na trhu podáva komplexný a podrobný výklad problematiky nárokov a dodatkov, ako aj metodiky požiadaviek predkladaných obidvoma zmluvnými stranami. Jej cieľom je poskytnúť čitateľovi presný návod, ako postupovať v prípade predkladania dodatočných požiadaviek počas výstavby od ich zistenia cez ocenenie, oznámenie nároku investorovi, vyčíslenie časového a finančného dosahu, rokovanie s investorom až po úhradu týchto položiek investorom. Publikácia nepodáva iba rozbor podmienok FIDIC v súvislosti s nárokmi a prípadne praxou verejného obstarávania u nás, ale v podstatne širšom zábere sa venuje problematike nárokov aj v nemeckej praxi podmienok VOB, podmienok projektových prác HOAI a v širšom meradle medzinárodnej stavebnej praxi. Súčasťou knihy sú vzorové listy v origináli a slovenskom preklade z praxe podmienok FIDIC a VOB, ktoré je možné využiť pri korešpondencii so zahraničným investorom, ako aj množstvo príkladov zo zahraničnej praxe. Kniha je určená stavebným dodávateľom, ktorí realizujú práce a dodávky na základe podmienok FIDIC vo všetkých verziách, podmienok VOB alebo inej aplikovanej zahraničnej praxe, pre verejný sektor, zahraničného investora u nás alebo v zahraničí a tiež pre zhotoviteľov, ktorí realizujú zákazky v súlade s našou stavebnou a obchodnou praxou. Poslúži rovnako projektantom a konzultantským spoločnostiam pracujúcim na projektoch pre zahraničného investora a zadávateľom týchto zákaziek pri príprave zmlúv a zmluvných podmienok a ako pomôcka na elimináciu rizík projektu.
U dodávateľa
13,21 € 13,90 €

Zelené verejné obstarávanie v aplikačnej praxi


Monografia „Zelené verejné obstarávanie v aplikačnej praxi“ sumarizuje viaceré odporúčania a dobrú prax v rámci zeleného verejného obstarávania a usmerňuje slovenských verejných obstarávateľov a obstarávateľov pri využívaní ekologického hľadiska vo verejnom obstarávaní. Keďže vzhľadom na Environmentálnu stratégiu SR je vysoko pravdepodobné, že sa podiel zákaziek s environmentálnym hľadiskom bude na Slovensku výrazne zvyšovať, je práve táto monografia cenným pomocníkom pre každého verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa, ktorý sa rozhodne vydať cestou zelených zákaziek. Dôležitosť tejto monografie vyzdvihuje aj fakt, že k využívaniu zeleného verejného obstarávania sa zaviazala aj vláda Slovenskej republiky práve jeho zavedením v štátnej a verejnej správe vrátane organizácií a podnikov ako povinného so zohľadnením dlhodobej ekonomickej návratnosti, ale aj environmentálnych a sociálnych vplyvov. Autorka, JUDr. Miriam Slobodníková, v publikácii približuje predovšetkým 19 skupín environmentálnych charakteristík definovaných Európskou komisiou a spoluautor, JUDr. Juraj Tkáč, garantuje ich spracovanie z hľadiska slovenskej aplikačnej praxe. Prínosom tejto monografie je aj autormi spracovaný model hodnotenia životného cyklu pre každú produktovú skupinu environmentálnych charakteristík doplnený návrhom použitých kritérií a matematickým vzorcom na konečný výpočet. Obsah monografie je prínosný najmä pre verejných obstarávateľov a obstarávateľov, ktorým záleží na výrazných finančných úsporách, ochrane životného prostredia a zachovaní trvalej udržateľnosti.
Na sklade 1Ks
15,53 € 16,35 €

Zákon o verejnom obstarávaní


Veľký komentár k zákonu o verejnom obstarávaní obsahuje rozsiahly, komplexný a podrobný rozbor jednotlivých ustanovení zákona, bohatú judikatúru a tiež rozhodnutia Rady Úradu pre verejné obstarávanie. Kolektív odborníkov na verejné obstarávanie pôsobiacich v advokátskej praxi poskytuje v komentári ucelený pohľad a praktický výklad k predpisu, zahŕňajúci zákon č. 215/2019 Z. z. účinný od 1.8.2019, vrátane veľkej novely zákona z roku 2018. Odpovede na otázky môžu v komentári nájsť nielen advokáti, sudcovia a subjekty zúčastnené na procese verejného obstarávania, ale aj široká odborná verejnosť.
Na sklade > 5Ks
141,55 € 149,00 €

Dokumenty k štúdiu medzinárodného práva verejného 2. časť


Praktická príručka na semináre z medzinárodného práva verejného obsahuje viaceré dôležité medzinárodné zmluvy vzťahujúce sa na problematiku medzinárodného práva verejného. Praktická príručka má dve časti, pričom jej obsah pokrýva základné a dôležité okruhy problémov, ktoré sú predmetom úpravy medzinárodného práva verejného, vrátane problematiky štátu ako subjektu medzinárodného práva, problematiky územia, obyvateľstva, ochrany ľudských práv a základných slobôd, zmluvného práva, práva medzinárodných orgánov a organizácií, humanitárneho práva i oblasti právnej úpravy ozbrojených konfliktov a bezpečnostných otázok. Cieľom príručky je sprístupniť študentovi najmä právne texty, ktoré využije nielen pri analýze prípadových štúdií z medzinárodného práva verejného v priebehu štúdia, ale aj v praktickom živote pri výkone právnického povolania.
Na sklade 2Ks
14,54 € 15,30 €

Repetitórium medzinárodného práva verejného


Medzinárodné právo verejné ako súbor právnych noriem obsiahnutý v obyčajovej i zmluvnej podobe nepredstavuje komplexne kodifikovaný právny systém. Aj z tohto dôvodu je účelom repetitória priniesť stručný, no sumárny prehľad medzinárodného práva verejného, ktorý má poskytnúť základy pre ďalšie nadobúdanie a rozvíjanie komplexných vedomostí o tomto právnom odvetví a má slúžiť ako pomôcka pri štúdiu učebníc a primárnych zdrojov. Repetitórium má uľahčiť pochopenie matérie prednesenej na prednáškach a napokon môže poslúžiť aj ako vodidlo pri analýzach kľúčových prípadov z medzinárodného práva verejného. Veríme, že repetitórium pomôže študentom medzinárodného práva pochopiť jeho špecifický systém, jeho základné pojmy a inštitúty, ako aj získať solídny základ pre ďalšie štúdium medzinárodného práva verejného, ktorý zúročia pri absolvovaní skúšok z predmetu medzinárodné právo verejné.
Na sklade 2Ks
19,95 € 21,00 €

Právny režim kontinentálneho šelfu


Autor tohto odborného diela analyzuje právny režim kontinentálneho šelfu tak, ako vyplýva z normatívnej právnej úpravy, medzinárodnej judikatúry a právnej doktríny, pričom jednotlivé okruhy problematiky sú kriticky analyzované z hľadiska teórie i praxe.Autor nadväzuje na monografiu Morské právo, ktorú vydal v roku 2013, pričom zohľadnil aj bývalé česko-slovenské (teraz české a slovenské) pramene a dôležité zahraničné zdroje. Ťažisko diela spočíva v piatej časti, v ktorej sa autor venuje historickému vývoju a podrobnej analýze režimu kontinentálneho šelfu, a v šiestej časti, v ktorej rozoberá najnovšie judikatúry v oblasti delimitácie kontinentálnych šelfov.
Na sklade 1Ks
20,81 € 21,90 €

Dokumenty k štúdiu medzinárodného práva verejného - 1. časť


Publikácia obsahuje viaceré dôležité medzinárodné zmluvy vzťahujúce sa na problematiku medzinárodného práva verejného. Má dve časti, pričom jej obsah pokrýva základné a dôležité okruhy problémov, ktoré sú predmetom úpravy medzinárodného práva verejného, vrátane problematiky štátu ako subjektu medzinárodného práva, problematiky územia, obyvateľstva, ochrany ľudských práv a základných slobôd, zmluvného práva, práva medzinárodných orgánov a organizácií, humanitárneho práva aj oblasti právnej úpravy ozbrojených konfliktov a bezpečnostných otázok.Cieľom publikácie je sprístupniť študentovi najmä právne texty, ktoré využije nielen pri analýze prípadových štúdií z medzinárodného práva verejného v priebehu štúdia, ale aj v praktickom živote pri výkone právnického povolania. S prihliadnutím na tento cieľ, študenti budú vedení k tomu, aby právne texty chápali v ich komplexnom historickoprávnom, sémantickom, štrukturálnom, logickom a právnom kontexte. Veľký význam v tomto smere má správne osvojenie si všeobecného výkladového pravidla, doplnkových a jazykových pravidiel výkladu jednotlivých medzinárodných zmlúv.
Na sklade 3Ks
14,06 € 14,80 €

Výkladový slovník pre verejný sektor


Slovník z oblasti verejnej správy, rozpočtových pravidiel, školstva, obcí, neziskových organizácii cca do 2 000 pojmov, s ktorými sa stretnete na úradoch či pri vybavovaní povolení a písomnosti na úradoch verejného sektora.Publikácia okrem iného obsahuje: - Rozpočet verejnej správy - Vyšší územný celok - Verejné obstarávanie - Katastrálne územie - Obecné zastupiteľstvo - Regionálny rozvoj
U dodávateľa
6,65 € 7,00 €

Základy mezinárodního práva veřejného


Tato učebnice je uceleným kurzem mezinárodního práva veřejného, jak je vyučováno na právnických fakultách v České republice. Publikace vykládá základní obecné pojmy mezinárodního práva veřejného a seznamuje čtenáře s jeho jednotlivými odvětvími. V knize lze najít vysvětlení témat jako jsou např. subjekty mezinárodního práva, obyvatelstvo a jednotlivci, definice mezinárodního práva veřejného a jeho prameny, státní území, mezinárodní prostory, mezinárodněprávní ochrana životního prostředí, státní orgány pro mezinárodní styky, mezinárodní orgány a organizace, mezinárodněprávní odpovědnost a donucení, právo mezinárodní bezpečnosti a právo ozbrojených konfliktů a mnohé další. Nová skripta jsou určena zejména studentům právnických fakult a dalších vysokých škol, kde se vyučuje mezinárodní právo veřejné. Lze je doporučit i odborníkům a dalším zájemcům o tento studijní obor.
U dodávateľa
21,88 € 23,03 €

Zákon o zvláštních řízeních soudních


Publikace přináší podrobný komentář nového procesního předpisu od renomovaných autorů.Do textu zákona byla zapracována novela zákonem č. 87/2015 Sb. Jednotlivá ustanovení jsou opatřena odkazy na související ustanovení a předpisy a důvodovou zprávou, následuje zevrubný komentář, v němž autoři již reagují na první zkušenosti s aplikací zákona o zvláštních řízeních soudních. U většiny ustanovení jsou připojeny odkazy na použitelnou judikaturu.Autorský kolektiv je tvořen soudci, pedagogy právnických fakult a zástupcem Veřejné ochránkyně práv:Doc. JUDr. Alena MackováPh.D., JUDr. Ladislav MuzikářJUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D.JUDr. Jiří Grygar, Ph.D.JUDr. Marian Kokeš, Ph.D.JUDr. Zdeněk KovaříkJUDr. Stanislav KřečekJUDr. Jiří Zrůst, Ph.D.
U dodávateľa
53,13 € 55,93 €