Jazyk


Hodnotenie


Dostupnosť


Väzba


Stav


Edície


Knihy - Slovenská poézia s. 1 z 54

O morskej reči


Sogel nepatrí medzi autorov, ktorí sa vydali na prvú plavbu okolo sveta poézie, skúsenosti získal už omnoho skôr a využil ich práve v básnickej zbierke O morskej reči. Vo vnútorných dialógoch sa najčastejšie obracia k žene, ale neraz polemizuje i s pomyselným druhým ja. Ťažiskom jeho lyriky je intímnosť chvíle. Tá, najmä vo dvojici, je vždy vítaná, umožňuje zabudnúť na problémy či občasnú únavu, prináša nadovšetko dôležité očarenie a poskytuje ešte aj východisko z blúdenia. Jej oslobodzujúcemu účinku nemôže nič zabrániť, ani sklamanie. V tomto presvedčení, keď tvoriť má zmysel napriek ničeniu, autor prirodzene spája hravosť a vážnosť výpovede, zachováva si odstup od skutočnosti a usúvzťažňuje fenomény na hranici jazyka, ktoré sa na prvý pohľad zdajú nespojiteľné. Využíva tušenie ako kľúč k tajomstvu a vďaka tomu, že sa opiera o vlastnú skúsenosť, dôveryhodne analyzuje vzťah človeka k človeku a svetu.
Na sklade 2Ks
5,61 € 5,90 €

Dielo X


Desiaty zväzok edície DIELO MILANA RÚFUSA obsahuje úvahy, eseje, príhovory, nekrológy, recenzie a články M. Rúfusa z rokov 1953 – 1979, publikované v knihách Človek, čas a tvorba (1968), Štyri epištoly k ľuďom (1969), O literatúre (1974) a v príležitostných tlačiach. Autor básnických kníh Až dozrieme, Zvony, Stôl chudobných a kníh pre deti Kniha rozprávok, Sobotné večery sa tu v polemických i filozoficky ladených textoch prejavil tiež ako významný esejista, ktorý vnášal do celospoločenského diskurzu závažné témy mravnosti, humanizmu a kresťanského postoja k rozporuplnému vývinu slovenskej spoločnosti, najmä v oblasti kultúry a tvorby ľudských hodnôt.
U dodávateľa
13,28 € 13,98 €

Dielo XI


Jedenásty zväzok edície DIELO MILANA RÚFUSA obsahuje úvahy, eseje, príhovory, nekrológy, recenzie a články M. Rúfusa z rokov 1981 – 2008, publikované v knihách Epištoly staré a nové (1996), Život básne a báseň života (2002) a v priležitostnych tlačiach. Básnik „veľkého mravného i umeleckého výtlaku“, v tom čase najväčšia osobnosť v slovenskej literatúre, sa tu zamýšľa nad tvorbou svojich generačných druhov (výtvarníkov, spisovateľov, literárnych vedcov), dáva priestor spomienkam na detstvo, mladosť a priateľstvo s básnikmi a maliarmi, lúči sa s inými, najmä staršími kolegami, dvíha varovný prst v období gorbačovovskej perestrojky a v čase po „nežnej revolúcii“, nadväzuje na diaľku kontakt s básnikmi celého sveta.
U dodávateľa
12,82 € 13,49 €
Pútač na knihu Priatelia - oficiálna kuchárka
Pútač na knihy druhej akosti

Verše z karantény


Autor (*1933) je významný slovenský lekár – gastroenterológ a vedec. V roku 1969 odišiel do USA, v New York City získal profesúru v odbore interného lekárstva a dlhé roky bol prednostom oddelenia gastroenterológie. Uverejnil stovky výskumných prác z oblasti chorôb zažívania a výživy. S manželkou Milenou žijú striedavo v New Yorku, na Floride a v Bratislave. Vyšli mu dve zbierky poézie Verše z diaľavy (2011) a Zblízka i diaľavy (2018). Tretia zbierka Verše z karantény vznikala najmä v USA, kam sa autor aj s manželkou uchýlili medzi dvomi vlnami pandémie. Epidémia Covidu 19 poznačila väčšinu napísaných básní a jej silnou reflexiou na jej priebeh. Časť básní má však inšpiráciu aj krásou prírody a dejinami Slovenska alebo aj bystrými aj reakciami na našu súčasnú politickú situáciu.Táto útla zbierka svedčí autorovej skúsenosti, vzdelanosti a nadhľade človeka, ktorý videl kus sveta a veľa toho zažil. Krátkym veršom dokáže navodiť náladu, či mimoriadne vystihnúť situáciu (pozri básne na s. 92 a 93). Knižočku kresbami jemne a priliehavo ilustroval blízky priateľ Vladimír Kordoš.
U dodávateľa
7,59 € 7,99 €

Roviny symetrie


Básnická zbierka Roviny symetrie Danuše Dragulovej-Faktorovej je prierezom jej básnickej tvorby v ostatných desiatich rokoch. Autorka v nej vzdáva úctu všetkému, čo človek vytvoril, či už sa to týka vedy, umenia... Vyjadruje postoj aj k ďalším nehmotným sféram, pod ktoré sa podpisuje ruka človeka – predovšetkým ide o vzťahy, ktoré vytvára. Nadväzuje na svoje predchádzajúce zbierky básní, ale siaha aj po experimente a objavovaní ďalších možností modernej poézie. Hľadá a nezriedka aj nachádza odpovede na mnohé otázky. Vytvára podnet na úvahy čitateľa a podnet na jeho spoluvytvárane dosahu básní. Knihu dotvárajú monotypy Milana Lukáča. Grafický dizajn vytvoril Ján Mikulčík.
Na sklade 2Ks
8,36 € 8,80 €

Možnosti neúspechu


Možnosti neúspechu Ivony Pekárkovej sú, azda paradoxne, básnickou zbierkou o úspechu – o predstavách a očakávaniach, ktoré od nás má spoločnosť a napokon aj my sami. Rovnako, ako v predchádzajúcich zbierkach Lepšia verzia seba alebo Manželská poézia (spolu s Vladom Šimekom), aj v Možnostiach neúspechu vystupuje Pekárková ako precízna pozorovateľka s mimoriadnym zmyslom pre humor a prepracovanou poetikou. Výrazným krokom vpred oproti jej predchádzajúcej tvorbe je však zmysel pre civilizačnú melanchóliu. Pekárková v básňach plasticky modeluje svet, smerujúci k zániku, v ktorom fantázie úspechu a autority poskytujú poslednú falošnú nádej pre hľadanie zmyslu. Ivona Pekárková ukazuje, že dúfať v úspech je márne (ba dokonca márnivé). Pred sebou totiž máme len rôzne možnosti neúspechu. „Marketingová, reklamná, výkonnostná rétorika, ktorú Lepšia verzia seba tak radostne ironizovala, sa v nových básňach objavuje už len ako rezíduum, nefunkčný artefakt, nad ktorým výraznejšie prevládajú existenciálne témy, aj keď treba povedať, že Pekárková občas ironizácii ľudského sveta neodolá. Častejšie však zamyslene na okraji mesta alebo pri jazere hľadí na púšť, v úsilí rozpomenúť sa, čo to vlastne celé tisícročia zažívame.“ - Mária Ferenčuhová
Na sklade 1Ks
9,50 € 10,00 €

Antigony, Ifigénie, Heleny a iné užitočné deje


Kniha je autorský a súčasne konsenzuálny (autorka – literárna veda – redakcia) výber zo šiestich básnických zbierok poetky Stanislavy CHROBÁKOVEJ REPAR (*1960), ktorá za štyri desaťročia svojich tvorivých aktivít (knižne debutovala v r. 1994) vniesla do slovenskej, ale i slovinskej poézie silnú osobnostno-existenciálnu pečať svojich básní. Kritika si všimla najmä autorkino posilňovanie rodovej perspektívy písania, ale tiež výrazný jazykovo-experimentálny „habitus“ jej textov, ktorý ťaží tak z auditívneho, ako aj vizuálneho plánu „prebývania v jazyku“ a postupne sa mení až na slobodnú básnickú performanciu. Poetka sa tak ocitá v samom srdci básnického paradoxu; bez tohto opusu by bola súčasná slovenská poézia zjavne ochudobnená o jednu neopakovateľnú dimenziu svojho sebauskutočnenia. Kniha je vybavená kvalifikovaným doslovom spod pera literárnej vedkyne Maríny ŠIMÁKOVEJ SPEVÁKOVEJ a obsahuje tiež autorkino Kalendárium s citátmi z recenzií jednotlivých Reparovej diel. Na obálke i vnútri sú použité výtvarné diela Miroslava CIPÁRA, knižný dizajn je dielom Evy KOVAČEVIČOVEJ FUDALA. Koncepcia edície POIESIS vychádza zo zámeru vydavateľa súhrnne predstaviť slovenskej literárnej a kultúrnej verejnosti tvorbu básnikov a poetiek, narodených zväčša okolo roku 1960 (+ / –), ktorí sa v slovenskej literatúre úspešne pohybujú už piate desaťročie, a okrem iného tak prispieť k vyššej miere ich čitateľskej, kultúrnej i odbornej identifikácie. „Lyrická subjektka Stanislavy Chrobákovej Repar sa vyznačuje silnou potrebou vydať zo seba autentický ženský hlas, dopĺňa ho však aj potreba stelesňovať čosi ako jeho univerzálnu kvalitu; tá prichádza zďaleka (ako ozvena pôvodnej orálnej kultúry) a odznieva doďaleka, rozkolísavajúc zavedené vzorce správania. Poetka si zároveň plne uvedomuje aj protirečivý dosah takéhoto prístupu, pretože sloboda prekračujúca zaužívané predstavy a obrazce si vždy vyberie svoju daň [...]“ (z doslovu M. Šimákovej Spevákovej).
U dodávateľa
14,25 € 15,00 €

Reči bokom


Posledná zbierka Jána Buzássyho je rozdelená do dvoch častí: Z testamentov a Reči bokom. Ako už oba názvy napovedajú, autor sa v knihe snaží vnoriť do hĺbky ľudskej psychiky a zážitkov pozemského života v konfrontácii s povrchom sveta. Citlivo reflektuje súčasné dianie — teda to, čo sa nás všetkých bytostne dotýka. Jednoducho povedané: z pohľadu duchovne založenej individuality autor vníma povrch sveta aj ako povrch ľudskej bytosti — človeka dneška, človeka hľadajúceho východiská. Najnovšiu básnickú zbierku farebnými abstrakciami ilustruje významný slovenský výtvarník Vladimír Kordoš. Dizajn a zalomenie Matúš Chalupa.
Na sklade 3Ks
11,39 € 11,99 €

Hermovská chôdza


Básnické médium v Hermovskej chôdzi Štrpku reflektuje aj pohlcuje nejednoznačnú, komplikovanú podobu sveta, ktorú zachytáva viacrozmerná významová sieť pripomínajúca hologram s naznačenou dynamickou hĺbkou, sémanticky ekvipolentnými perspektívami, ale paradoxne aj istou premenlivou difúziou významu a prebleskujúceho zmyslu. V texte koexistujú motívy a podtextové úvahy o zdanlivej inherentnosti vecí a javov na istej spoločnej platforme, ktorou môže byť len prenikajúce sa vedomie subjektu a jeho čitateľa.
U dodávateľa
15,20 € 16,00 €

Trojveršia spod trojvršia


Autor tejto zbierky chce dosiahnuť líniu priameho dotyku čitateľa s hodnotami a nádherami života. V jeho veršoch je cítiť prepojenie orientácie chcenia so skutkami. Pritom odkrýva aj nutnosť snaženia sa o dosiahnutie pochopenia prijať zvnútornenie všetkých k tomu potrebných predpokladov. Ako sám autor hovorí, k vzájomnej symbióze poézie a života je potrebné dosiahnuť rovnováhu srdca a mozgu.
U dodávateľa
9,41 € 9,90 €

Štyri nočné obdobia


Súborné básnické dielo Jozefa Mokoša Štyri nočné obdobia pozostáva zo zbierok Praskanie krvi (1962), Jesenné litánie (1969), Pribúdanie kruhov (1983), Písanie/é do snehu (2002) a sprevádzajú ich ilustrácie od Miloša Koptáka. Súčasťou knihy sú literárno-vedecké reflexie na dielo Jozefa Mokoša, ktoré vyšli v rozmedzí rokov 1961 - 2002.
Na sklade > 5Ks
12,67 € 14,90 €

Gestotexty


Debutová zbierka TJ Vjugu, semiotextového performera, a-poeta, hudobníka a fotoamatéra, ktorú tvoria parabásnické objekty, rébusy, žarty, parafrázy úradných formulárov, vedomostného kvízu, ako aj neverbálne fotobásne a fotodokumentácie performancií. Sú výsledkom jeho prekérnych hier so všemožnými textami. Ako píše Peter Macsovszky v tzv. Predoslove ku Gestotextom: TJ Vjuga do aktuálneho sveta mediálnych konštruktov, pseudoreality, vyfabrikovaných i spontánnych hoaxov, fakticky doložiteľných konšpirácií, desivejších ako najdivokejšie konšpiračné teórie, ktoré sa medzičasom stali súčasťou zábavného priemyslu, nevstupuje len v slovenčine a so slovenčinou, pretože niektoré jeho básnické objekty (či skôr sochy-objekty: sculpture-objects), práve preto, že sú objektmi (sochami, hoci zdanlivo len dvojrozmernými), majú aj mimojazykový presah. (...) Z hľadiska antropocentrického svetonázoru aby som sa vrátil k dielu, ktoré nekomentujem, lebo nechcem kaziť vzduch slovné, textové, typografické, vizuálny hry a špásy TJ Vjugu kopú byrokratov do riti. ,,Byrokrat staromódne slovo. Veď dnešnými byrokratmi sú mediálni manipulátori, reklamní černokňažníci, predsedovia predstavenstiev, šéfovia politických kampaní, strojcovia propagandistickej rétoriky, medicínski žongléri a psychopati najpokročilejších technológií. Realita prestala byť realitou, zastierajú ju fabrikované správy, ktoré sa valia z oficiálnych médií. (...) No a do pseudoreality plnej pseudoinfomácií a faktoidov, vstupuje TJ Vjuga so svojimi parabásničkami. Inú možnosť sotva má ak chce silou-mocou vstupovať. Povedať si svoje. Spôsobom, aký mu vyhovuje. Spôsobom natoľko vtipným a podvratným, až by z toho mala krv tuhnúť.,,
U dodávateľa
7,60 € 8,00 €

Tvárou k sebe


Najčastejším motívom písania poézie je istá úľava v duši. Autorka sa aj takýmto spôsobom dokázala vo svojej zbierke vysporiadať, vypísať z obáv, radosti,úvah o sebe a svete v ktorom žije. Písaním sa mnohokrát problémy nevyriešia, ale je dôležité, že sa pomenujú, prípadne sublimujú. Aj táto zbierka je akýmsi zosumarizovaním života a jeho každodenných príbehov.
Na sklade 3Ks
8,46 € 8,90 €

Kniha tmy


Tretia básnická zbierka Michala Talla je mrazivým svedectvom zániku sveta, ktorý až príliš pripomína ten náš. Jej nezvyčajný formát niekoľkých nájdených dokumentov najrôznejších typov - od náboženských textov záhadnej sekty, reportážnych básní, záznamov rituálov či osobných výpovedí viacerých ľudí, entít a iných bytostí - premieňa čítanie na interaktívnu detektívnu prácu. Jednotlivé básne nemajú stanovené poradie, často však spolu súvisia, či si naopak protirečia. Ich postupným skúmaním a porovnávaním sa nám tak v hlave skladá obraz spoločnosti v bode zlomu; spoločnosti, v ktorej zlo koná v mene lásky a všetko živé kolabuje v mene samozvanej čistoty. Zbierka vychádza vo výnimočnom knižnom spracovaní dizajnérok Terezy Maco a Aurélie Garovej. Publikáciu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, ktorý je jeho hlavným partnerom. Časť rukopisu tejto knihy vznikla počas pobytu na rezidencii Institutu umění v Prahe vďaka štipendiu Medzinárodného vyšehradského fondu.
Na sklade 1Ks
17,09 € 17,99 €

Rovnicová poézia


Radoslav Rochallyi v jeho Rovnicovej poézii pracuje vo vizuálnej matematickej forme. Rochallyi razí myšlienku, že forma nasleduje funkciu a preto pristupuje k vizuálu funkčne a teda jeho aranžmány aj keď na prvý pohľad schematické, intenzívne pozývajú čitateľa, aby sa presunul do priestoru špekulácií. V knihe Rovnicová poézia je viditeľný rukopis hybridnej tvorby s prvkami Novej avantgardy, Concrete poetry a čiastočne aj Neo-dada. Jeho poézia je kombináciou textu a matematického vizuálu. Jeho vizuálne poetické rovnice boli publikované časopisecky najmä v USA, napríklad v antológiách a časopisoch vydávaných na Stanford University, California State University, Dixie State University, Olivet College, alebo Las Positas College. Radoslav Rochallyi (1980), absolvent filozofie na FFPU. V rokoch 2005 2009 študoval a ukončil postgraduálne štúdium. V rokoch 2012 až 2014 študoval MBA na London International Graduate School. Priebežne študoval kurzy matematiky ako napríklad kurz lineárnej algebry na Imprerial college London. Tohto roku bude pokračovať štúdiom matematiky na Matematickom inštitúte na Sliezskej univerzite (Ak sa nerozhodne, že nebude). Rochallyi je členom spoločnosti Mensa. Autor píše filozofické eseje, prózu a poéziu, posledné roky najmä experimentálnu. Publikoval po celom svete v rôznych prekladoch mimo iného v časopisoch vydávaných na  Stanford University, California State University, Dixie State University, Olivet College, alebo Las Positas College. Publikoval experimentálnu poéziu aj v cca. 30 medzinárodných časopisoch ako napríklad v Roanoke Review (US), MAINTENANT (US), Dreich Magazine (UK), či Recours au poeme (FR).
Na sklade 1Ks
9,50 € 10,00 €

Prievozník duše


Autorka Adriana Bokrosova ponúka nazretie do duše človeka – ako ženskej, tak aj mužskej – a to sondou do reálneho či snového života. V jej básnickej zbierke Prievozník duše, tematicky rozdelenej do viacerých častí, preto čitateľ nájde jemné vyznania, obrazy krehkosti, hriešnosti, vrúcnosti, vzťah k domovu či deťom, ale najmä lásku – úprimnú a čistú, ťahajúcu sa ako vlákno všetkými básňami. Zbierka je doplnená o nádherné obrázky a ilustrácie, ktoré pohladia oko aj srdce.
Na sklade 3Ks
9,41 € 9,90 €

2020 a iné dni


Ako plynú roky i život v nich zaniká a rodí sa nový. Báseň žije neustále, či je smutná, či veselá alebo na zamyslenie. Štvrtá básnická zbierka autora Jozefa Kolibeckého 2020 A INÉ DNI je ovplyvnená zložitou dobou, ktorá všetkých zasiahla náhle a nečakane. Zbierka básní prináša pohľad autora na túto pre mnohých čiernu dobu, zároveň je však pohľadom aj na príjemnejšie dni, ktoré sa v spleti života vždy nájdu.
Na sklade 3Ks
9,41 € 9,90 €

Jasnota


Jasnota je opak temnoty. Poézia za ťažkých životných okolností vo viere v Dobro je tu dostupná všetkým ...
U dodávateľa
9,50 € 10,00 €

dostupné aj ako:

Apollo 69


Opakuj tie pohyby a ver mi. Daj mi viac, najviac, celú seba. Rytmus chodníka a zápach sídliska. Tvárim sa, že nič. Bolo slovo a Ty sa tváriš, že u Teba. Pocity z ľavej komory náhle tečú do pravej. Predný náhon a zadné kolesá. Nebesá. Kto to nepozná? Tak o tom je ôsma kniha poézie Juraja 8X. APOLLO 69 v sprievode obrazov Igora Piačku.
U dodávateľa
5,50 € 11,00 €