! Doprava ZADARMO už od 15 € !

Jazyk


Veková kategória


Hodnotenie


Dostupnosť


Väzba


Stav


Edície


Knihy - Slovenský jazyk strana 1 z 6

Nový Slovenský jazyk pre SŠ 4 – učebnica


Sme schopní primerane komunikovať? Čítame vždy s porozumením? Čítame kriticky masmédiá a vedecký text? Dokážeme správne argumentovať? Postrehneme významové odtienky? Pomáha nám gramatika v presnom vyjadrovaní? Vieme zrozumiteľne prečítať text? Presvedčíme ostatných o svojej pravde? Vieme vytvoriť zrozumiteľný text? Sformulujeme rýchlo primeranú reakciu? Dokážeme ohodnotiť kvalitu textu? Sme schopní si vybrať vhodnú a kvalitnú informáciu? Môže byť reč prameňom nedorozumení?NOVÝ Slovenský jazyk pre stredné školy je prostriedkom, ako zvládnuť nároky na komunikáciu v 21. storočí: > uplatňuje nové didaktické prístupy (konštruktivizmus) – riešenie úloh a problémových situácií sa stáva podstatou učenia sa; > je aktualizovaný na základe súčasných trendov vo vedách o jazyku; > prináša aktuálne jazykové prejavy z rôznych komunikačných sfér; > ponúka množstvo podnetných príkladov na pochopenie a praktické využitie jazykového učiva; > ukazuje praktické uplatnenie rozličných slohových útvarov v bežnom živote; > prehľadne pristupuje ku konkretizácii obsahových a kompetenčných požiadaviek iŠVP; > zohľadňuje požiadavky iŠVP, súčasnej maturitnej skúšky, ale aj požiadavky komunikácie spoločnosti v 21. storočí.Súbor NOVÝ Slovenský jazyk pre stredné školy pre jeden ročník tvorí: > UČEBNICA > ZOŠIT PRE ŠTUDENTA > ZOŠIT PRE UČITEĽAUČEBNICA Základný prvok osvedčenej sady kolektívu autorov pod vedením Milady Caltíkovej. Východiskový materiál výučby obsahuje vyvodzovanie jazykového a slohového učiva, prehľad gramatiky a pravopisu, základné slohové útvary, jednoduchú aplikáciu učiva a úlohy na diskusiu a problematizáciu jazyka a komunikácie. Užitočná je aj pre toho, kto nestíhal v škole alebo kto v škole nebol. Zohľadňuje tradíciu vyučovania materinského jazyka a iŠVP, ale prináša aj pohľad na aktuálny stav komunikácie spoločnosti. Kladie dôraz na pragmatiku preberaných jazykových javov. Nabáda na kritické myslenie a schopnosť vyvarovať sa manipulácii, demagógii, rovnako schopnosť rozlišovať odtienky pri percepcii i produkcii komunikátu.V učebnici žiak nájde opakovanie a prehlbovanie poznatkov zo základnej školy, ale aj hlbšie prenikanie do podstaty javu, aby učivo jazyka nebolo iba mechanickým memorovaním, ale práve aplikáciou poznatkov v novom kontexte a budovaním schopnosti interpretovať rozličné typy komunikátov. Posilnila sa napr. argumentácia, kofola, tvorivé úlohy, primeranosť použitia (štylistika) jazykových jednotiek, masmediálna komunikácia, esej, príprava na písomné slohové práce… Nemá ambíciu byť „kompendiálnym“ zhrnutím stredoškolského učiva, ale systémom malých krokov buduje obsah i kompetencie žiaka. Učebnica upozorňuje aj na zložitejšie javy, nejednoznačnosť jazyka, rozličné videnie „pravdy“, aby žiak nepristupoval k jazyku ako schéme, ale ako živému organizmu.Učebnica poskytuje dostatok materiálu na výber učiteľovi na gymnáziu, strednej odbornej škole, ako aj na konzervatóriu a jej prvoradým cieľom je pripraviť žiaka nielen na maturitu, ale na reálny život a zamestnanie.Obsahuje prvky: – karta vyzdvihuje kľúčové pojmy preberanej témy; – výkladový text slúži na pochopenie preberanej témy; kľúčové slová sú vyznačené; – rozlišujte „vypichuje“ rôzne problémové javy; – znaky a výrazové prostriedky podčiarkuje javy typické pre daný slohový útvar; – viete, že...? upozorňuje na rôzne zaujímavosti; – schémy a tabuľky sprehľadňujú abstraktné a upozorňujú na problematické javy; – ukážky reálnych slohových útvarov, živých textov (videá, zvukové nahrávky) i nesúvislých textov slúžia na vyvodenie učiva, motiváciu žiaka; niektoré ukážky majú ambíciu nahrádzať vysvetľovací text; zohľadňujú prierezové témy a rôzne spoločensky aktuálne a problémové kontexty; – úlohy sa venujú jazyku a komunikácii alebo slohového útvaru a podporujú prácu na rozsiahlejšom projekte, diskusiu, individuálnu i spoločnú prácu; – riešenia umožňujú overiť si správnosť svojho postupu.
U dodávateľa
12,61 € 13,27 €

Ako písať stredoškolské písomné práce zo slovenského jazyka


Obsah Slohové útvary/žánre v stredoškolských písomných prácachKomentované ukážky s bodovým hodnotením:Súkromný list Úradný list Administratívny životopis Beletrizovaný životopis Administratívny referát (správa o činnosti) Rozprávanie Umelecký opis Odborný opis Charakteristika A. Individuálna charakteristika, autocharakteristika B. Skupinová charakteristika C. Charakteristika duševného stavu D. Charakteristika literárnej postavy Úvaha A. Úvahy na vždy aktuálne témy B. Úvahy s mottom C. Úvahy na porovnanie Výklad Interpretácia umeleckého textu Diskusný príspevok Slávnostný prejavSlohové postupy: zhrnutieJazykové štýly: zhrnutie
Na sklade 2Ks
9,03 € 9,50 €

Ťahák: Nový Slovenský jazyk – ľahká cesta k maturite


Prehľadná pomôcka vhodná pri príprave na maturitu, ktorá obsahuje všetko, čo budúci maturant potrebuje vedieť zo slovenského jazyka.Ťahák je vhodný pre všetkých stredoškolákov, ktorých čaká maturita, alebo pre tých, ktorí ho chcú používať ako pomôcku na hodinách slovenčiny od 1. ročníka SŠ (5. ročníka GOŠ). Obsahom nadväzuje na sériu učebníc a pracovných zošitov NOVÝ Slovenský jazyk pre stredné školy (M. Caltíková a kol.). Zohľadňuje cieľové požiadavky na maturitu zo slovenského jazyka a literatúry a je spracovaný v súlade s iŠVP.
Na sklade 2Ks
9,16 € 9,64 €
Plyšiaci Macko Uško
Brána do Európy. Dejiny Ukrajiny - Serhii Plokhy
Séria kníh Kubko sa učí

Nový Slovenský jazyk pre SŠ 3. roč. – Učebnica


Sme schopní primerane komunikovať? Čítame vždy s porozumením? Čítame kriticky masmédiá a vedecký text? Dokážeme správne argumentovať? Postrehneme významové odtienky? Pomáha nám gramatika v presnom vyjadrovaní? Vieme zrozumiteľne prečítať text? Presvedčíme ostatných o svojej pravde? Vieme vytvoriť zrozumiteľný text? Sformulujeme rýchlo primeranú reakciu? Dokážeme ohodnotiť kvalitu textu? Sme schopní si vybrať vhodnú a kvalitnú informáciu? Môže byť reč prameňom nedorozumení?NOVÝ Slovenský jazyk pre stredné školy je prostriedkom, ako zvládnuť nároky na komunikáciu v 21. storočí: 1. Uplatňuje nové didaktické prístupy (konštruktivizmus) – riešenie úloh a problémových situácií sa stáva podstatou učenia sa. 2. Je aktualizovaný na základe súčasných trendov vo vedách o jazyku. 3. Prináša aktuálne jazykové prejavy z rôznych komunikačných sfér. 4. Ponúka množstvo podnetných príkladov na pochopenie a praktické využitie jazykového učiva. 5. Ukazuje praktické uplatnenie rozličných slohových útvarov v bežnom živote. 6. Prehľadne pristupuje ku konkretizácii obsahových a kompetenčných požiadaviek iŠVP. 7. Zohľadňuje požiadavky iŠVP, súčasnej maturitnej skúšky, ale aj požiadavky komunikácie spoločnosti v 21. storočí.Súbor NOVÝ Slovenský jazyk pre stredné školy pre jeden ročník tvorí: A. UČEBNICA B. ZOŠIT PRE ŠTUDENTA C. ZOŠIT PRE UČITEĽA
Na sklade 2Ks
12,61 € 13,27 €

dostupné aj ako:

Literatúra 4 - pre SŠ a gymnáziá PZ


Pracovný zošit je zameraný na rozvoj analytických, interpretačných a tvorivých kompetencii študentov. Rešpektuje základné rámce výkonového vzdelávacieho štandardu. Typológia a náročnosť úloh je koncipovaná tak, aby zohľadnila nielen systémové požiadavky ale aj potreby každodennej školskej praxe.
Na sklade 2Ks
11,88 € 12,50 €

Ťahák: Literatúra - ľahká cesta k maturite


Ťahák: Literatúra – ľahká cesta k maturite je súčasťou série Literatúra pre stredné školy I. – IV. (A. Polakovičová a kol.).Je vhodný pre všetkých stredoškolákov na prípravu k maturite alebo pre žiakov na hodiny literatúry priebežne od 1. ročníka.Zohľadňuje cieľové požiadavky na maturantov zo slovenského jazyka a literatúry a je spracovaný v súlade s iŠVP.Vývin literatúry:– ponúka chronologický prehľad literárnych období a smerov. Farebne korešponduje s témami v učebniciach.Teória literatúry:– obsahuje stručný prehľad literárnych pojmov s názornými ukážkami.Povinné diela:– pripomenú žiakovi základné obsahové i formálne prvky diela.
Na sklade 1Ks
9,16 € 9,64 €

Literatúra 3 - pre stredné školy a gymnáziá PZ


Pracovný zošit je zameraný na rozvoj analytických, interpretačných a tvorivých kompetencii študentov. Rešpektuje základné rámce výkonového vzdelávacieho štandardu. Typológia a náročnosť úloh je koncipovaná tak, aby zohľadnila nielen systémové požiadavky ale aj potreby každodennej školskej praxe.
Na sklade 1Ks
11,88 € 12,50 €

Literatúra 4 - Učebnica pre SŠ


Záverečná časť učebnice literatúry pre stredné školy kolektívu autoriek pod vedením A. Polakovičovej pokračuje v novom prístupe k vyučovaniu literatúry v súlade so ŠVP: odlišnom od doteraz známych koncepcií a na základe praxe autoriek. Prelína sa tu žánrový a literárnoteoretický princíp s literárnohistorickým prístupom. Kapitoly sa venujú literatúre druhej polovice 20. storočia (povojnový sociálny a psychologický realizmus, socialistický realizmus, existencializmus, nový román, absurdná dráma, magický realizmus, fantastika, postmoderna a rôzne podoby revolty voči moci v literatúre), ako aj súčasnej literatúre. Autorky v nich stručne predstavia literárny (umelecký) smer alebo tendenciu a na základe vybraných typických literárnych textov uskutočňujú požiadavky ŠVP. Testy Preskúšajte sa sú formulované ako súčasné externé maturity zo slovenského jazyka a literatúry. Učebnica kontextovo spája s literatúrou aj dejepis, dejiny umenia, učivo jazyka i náuky o spoločnosti, etickej výchovy i mediálnej výchovy. Žiak si tak vytvára ucelenú predstavu o umení, kultúre, minulosti a literatúre, keď si vedomosti a zručnosti z literatúry od začiatku triedi a dáva do súvisu s inými odbormi, bez ktorých by často text nebol interpretovateľný. Učebnica okrem výkladového textu, ktorý dopĺňa ilustračný materiál typický pre dané obdobie, obsahuje aj ukážky vybraných literárnych diel a úlohy k nim. Okrem toho v nej nájdete aj rubriky, ktoré dopĺňajú učivo a rozširujú tak všeobecný prehľad žiakov strednej školy. Kvalitatívnou výhodou učebnice je jej snaha aktualizovať umelecké texty na súčasnú situáciu a dianie, preto aj tradičné i menej známe ukážky diel sú prostredníctvom vhodne formulovaných úloh atraktívne. Obsahovo prekonáva požiadavky ŠVP, preto si žiak i učiteľ vyberá, čo na hodinách absolvuje. Výsledky úloh, prehľadný slovník teórie literatúry, ukážky žiackych prác a ďalšie úryvky a úlohy nájdete v Zbierke textov a úloh z literatúry 4, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto učebného kompletu.Odporúčaná MŠVVaŠ SR.V súlade so ŠVP.
Na sklade 2Ks
13,13 € 13,82 €

Literatúra 2 pre stredné školy a gymnáziá - PZ


Pracovný zošit je zameraný na rozvoj analytických, interpretačných a tvorivých kompetencii študentov. Rešpektuje základné rámce výkonového vzdelávacieho štandardu. Typológia a náročnosť úloh je koncipovaná tak, aby zohľadnila nielen systémové požiadavky ale aj potreby každodennej školskej praxe.
Na sklade 1Ks
11,88 € 12,50 €
  • 5 /5

Literatúra 1 - Učebnica pre SŠ


Nová učebnica literatúry je prvou zo série pripravovaných učebníc pre stredné školy. Kolektív autorov pod vedením A. Polakovičovej predstavuje novú koncepciu literatúry: odlišnú od doteraz známych koncepcií a na základe praxe aj overenú. V nej sa prelína žánrový a literárnoteoretický princíp s literárnohistorickým prístupom. Prvá časť začína teoretickým úvodom, ktorý pomocou ukážok súčasnej literatúry umožňuje učiteľovi zjednotiť rozdielne úrovne žiakov v prvom ročníku na strednej škole, príp. ju možno využiť ako teoretickú bázu, ku ktorej sa môže žiak kedykoľvek vracať. Nasledujú kapitoly v chronologickom poradí (staroveká literatúra, stredoveká literatúra, humanistická a renesančná literatúra, baroková literatúra, klasicistická literatúra), v ktorých autori stručne predstavia dané obdobie a na základe vybraných typických žánrov uskutočňujú požiadavky ŠVP. Každá kapitola je ukončená testom Preskúšajte sa, ktorý je formulovaný ako súčasné maturity zo slovenského jazyka a literatúry. Učebnica spája s literatúrou aj dejepis, dejiny umenia i náuku o spoločnosti. Žiak si tak vytvára ucelenú predstavu o umení, kultúre, minulosti a literatúre, keď si vedomosti a zručnosti z literatúry od začiatku triedi a dáva do súvisu s inými odbormi.Učebnica okrem výkladového textu, ktorý dopĺňa bohatý ilustračný materiál, obsahuje aj ukážky vybraných diel a úlohy k nim. Okrem toho v nej nájdete aj rubriky, ktoré dopĺňajú učivo a rozširujú tak všeobecný prehľad žiakov strednej školy. Kvalitatívnou výhodou učebnice je jej snaha aktualizovať historické texty na súčasnú situáciu a dianie. Obsahovo prekonáva požiadavky ŠVP, preto si žiak i učiteľ vyberá. čo z tohto obsahu na hodinách absolvuje. Výsledky úloh nájdete v Zbierke textov a úloh z literatúry 1, ktorá je doplnkovým pracovným zošitom a príručkou literatúry zároveň.Literatúra pre stredné školy 1:- je v súlade so Štátnym vzdelávacím programom, - rešpektuje konštruktivistický princíp vyučovania, - rešpektuje komunikačno-zážitkový model vyučovania, - literárnu teóriu používa na postupne sa prehlbujúcu analýzu a interpretáciu textu, - literárnu históriu používa na spoznanie umeleckého dedičstva, - literárnu kritiku používa na spoznanie iného ako vlastného názoru, - učebnica aktualizuje texty z minulosti na súčasnosť a dnešného človeka, - poskytuje dostatok materiálu na vyučovanie literatúry, - rešpektuje rôzne druhy škôl, - rešpektuje žiaka, ktorý „nebol na vyučovaní“, - je prepojená s inými druhmi umenia (film, hudba, architektúra, maliarstvo...).Dielo je v súlade so ŠVP a odporúčané MŠVV a Š SR.
Na sklade 5Ks
13,13 € 13,82 €

Nový Slovenský jazyk pre SŠ 2 – Zošit pre študenta 2. časť


Prečo je Slovenský jazyk NOVÝ?1. Prešiel rozsiahlou inováciou a bol rozdelený na učebnicu, zošit pre študenta, zošit pre učiteľa a on-line podporu e-orbispictus.sk, pričom sa posilnila pracovná časť súboru. 2. Uplatňuje nové didaktické prístupy (konštruktivizmus) a riešenie úloh a prípadov sa stáva podstatou učenia sa. 3. Bol aktualizovaný na základe súčasných trendov vo vedách o jazyku. 4. Prehodnotil sa výber a forma ukážok jazykových prejavov z rôznych komunikačných oblastí. 5. Zjednodušila a sprehľadnila sa štruktúra preberaných tém. 6. Zohľadnili sa požiadavky iŠVP, súčasnej maturity, ale aj aktuálny stav komunikácie spoločnosti.Titul je odporúčaný MŠVVaŠ SR.ZOŠIT PRE ŠTUDENTAZošit je neoddeliteľnou súčasťou učebnice a je prvým svojho druhu pre stredné školy. Pripravenými a premyslenými úlohami šetrí učiteľovi čas na prípravu. Má ambíciu nahradiť poznámkový zošit. Obsahuje vyvodzovacie, precvičovacie, aplikačné, tvorivé i problémové úlohy, napr. aj s dvoma/žiadnym riešením. Spája jazykové prostriedky (fonetiku, lexikológiu, morfológiu, syntax) s praktickou a efektívnou komunikáciou (štylistikou). Úlohy problematizujú učivo učebnice, prinášajú rôzne komunikačné situácie, varianty preberaných útvarov (reálne – nedokonalé, nevhodné, neprimerané, zavádzajúce a pod.) a nútia žiaka aplikovať poznatky v novom kontexte. Predostiera aj rôzne paradoxné situácie z praktickej komunikácie. Učiteľovi to prináša obraz, či žiak učivu rozumie.Novinkami sú úlohy na dôslednú prípravu na školské písomné práce, testy na nácvik na externú maturitu, rôzne typy jazykových produktov, napr. videá, zvukové nahrávky… Úlohy zďaleka nevyčerpávajú potenciál ukážok a komunikačných prostriedkov. Autori predpokladajú schopnosť učiteľa tvorivo pracovať s ponúknutým materiálom.Zameranie úloh:– porozumenie textu (súvislého, nesúvislého, ikonického) na viacerých úrovniach: reprodukcia, vysvetlenie, analýza, zdôvodnenie, porovnávanie, hodnotenie – tvorba textu, navrhnutie riešenia a posudzovanie; – kombinovanie jazykových prostriedkov v komunikačnej praxi; – argumentácia; – zameranie na psychomotorickú a afektívnu doménu; – práca s externými zdrojmi; – korigovanie neprimeraných slohových útvarov; – precvičovanie základných komunikačných zručností (pravopis, typografia, gramatika); – otvorené a uzavreté úlohy; – úlohy bez riešení i s viacerými riešeniami zohľadňujúcimi konkrétnu komunikačnú situáciu; – testy pripravujúce na externú maturitu.OBSAH3. Masmediálna komunikáciaPublicistický štýl. Znaky publicistického štýlu Útvary publicistického štýlu Z dejín masmédií Výrazové prostriedky publicistického štýlu Médiá Fotografia Titulok Jednoduchá správa. Rozšírená správa. Noticka Interview Recenzia Komentár Editoriál Glosa Blog Reportáž Fejtón Stĺpček Reklama Plagát Pravda v médiáchOtestujte sa 34. Syntaktické jazykové prostriedkySyntaktické jednotky. Vetný sklad Vetný člen Veta a výpoveď. Jednoduchá veta Vety podľa členitosti Slovosled Zápor Modifikácia vetnej stavby Priraďovacie súvetie Podraďovacie súvetie Polovetná konštrukcia Zložené súvetieOtestujte sa 4Školská písomná práca II
Na sklade 1Ks
5,70 € 6,00 €

Literatúra 3 – Učebnica pre SŠ


Tretia časť učebnice literatúry pre stredné školy kolektívu autoriek pod vedením A. Polakovičovej pokračuje v novom prístupe k vyučovaniu literatúry v súlade so ŠVP: odlišnom od doteraz známych koncepcií a na základe praxe autoriek. Prelína sa tu žánrový a literárnoteoretický princíp s literárnohistorickým prístupom. Kapitoly sa venujú tentoraz koncu 19. storočia a prvej polovici 20. storočia (naturalizmus, moderna, avantgardy, literatúra so spoločenskou funkciou). Autorky v nich stručne predstavia literárny (umelecký) smer a na základe vybraných typických lit. textov uskutočňujú požiadavky ŠVP. Každá kapitola je ukončená testom Preskúšajte sa, ktorý je formulovaný ako súčasné externé maturity zo slovenského jazyka a literatúry. Učebnica spája s literatúrou aj dejepis, dejiny umenia, učivo jazyka i náuku o spoločnosti, etickej výchovy i mediálnej výchovy. Žiak si tak vytvára ucelenú predstavu o umení, kultúre, minulosti a literatúre, keď si vedomosti a zručnosti z literatúry od začiatku triedi a dáva do súvisu s inými odbormi. Učebnica okrem výkladového textu, ktorý dopĺňa bohatý ilustračný materiál typický pre daný umelecký smer, obsahuje aj ukážky vybraných diel a úlohy k nim. Okrem toho v nej nájdete aj rubriky, ktoré dopĺňajú učivo a rozširujú tak všeobecný prehľad žiakov strednej školy. Kvalitatívnou výhodou učebnice je jej snaha aktualizovať historické texty na súčasnú situáciu a dianie, preto aj tradičné i menej známe ukážky diel sa prostredníctvom úloh javia ako atraktívne. Obsahovo prekonáva požiadavky ŠVP, preto si žiak i učiteľ vyberá, čo z tohto obsahu na hodinách absolvuje. Výsledky úloh, prehľadnú teóriu literatúry, ukážky žiackych prác a ďalšie úryvky a úlohy nájdete v Zbierke textov a úloh z literatúry 3, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto učebného materiálu.Literatúra pre stredné školy 3:je v súlade so Štátnym vzdelávacím programom, rešpektuje konštruktivistický princíp vyučovania, rešpektuje komunikačno-zážitkový model vyučovania, literárnu teóriu používa na postupne sa prehlbujúcu analýzu a interpretáciu textu, literárnu históriu používa na spoznanie umeleckého dedičstva, literárnu kritiku používa na spoznanie iného ako vlastného názoru, učebnica aktualizuje texty z minulosti na súčasnosť a dnešného človeka, poskytuje dostatok materiálu na vyučovanie literatúry, rešpektuje rôzne druhy škôl, rešpektuje žiaka, ktorý „nebol na vyučovaní“, je prepojená s inými druhmi umenia (film, hudba, architektúra, maliarstvo…). Titul je odporúčaný MŠVVaŠ SR.
Na sklade 2Ks
13,13 € 13,82 €

Literatúra 2 – Učebnica pre SŠ


Druhá časť učebnice literatúry pre stredné školy kolektívu autoriek pod vedením A. Polakovičovej pokračuje v novom prístupe k vyučovaniu literatúry v súlade so ŠVP: odlišnom od doteraz známych koncepcií a na základe praxe autoriek aj prístupe overenom. Prelína sa tu žánrový a literárnoteoretický princíp s literárnohistorickým prístupom. Kapitoly sa venujú tentoraz 19. storočiu (preromantizmus, romantizmus, postromantizmus a realizmus). Autorky v nich stručne predstavia dané obdobie a na základe vybraných typických žánrov uskutočňujú požiadavky ŠVP. Každá kapitola je ukončená testom Preskúšajte sa, ktorý je formulovaný ako súčasné externé maturity zo slovenského jazyka a literatúry. Učebnica spája s literatúrou aj dejepis, dejiny umenia, učivo jazyka i náuku o spoločnosti. Žiak si tak vytvára ucelenú predstavu o umení, kultúre, minulosti a literatúre, keď si vedomosti a zručnosti z literatúry od začiatku triedi a dáva do súvisu s inými odbormi. Učebnica okrem výkladového textu, ktorý dopĺňa bohatý ilustračný materiál typický pre dané obdobie, obsahuje aj ukážky vybraných diel a úlohy k nim. Okrem toho v nej nájdete aj rubriky, ktoré dopĺňajú učivo a rozširujú tak všeobecný prehľad žiakov strednej školy. Kvalitatívnou výhodou učebnice je jej snaha aktualizovať historické texty na súčasnú situáciu a dianie, preto aj tradičné i menej známe ukážky diel sa prostredníctvom úloh javia ako atraktívne. Obsahovo prekonáva požiadavky ŠVP, preto si žiak i učiteľ vyberá, čo z tohto obsahu na hodinách absolvuje. Výsledky úloh, prehľadnú teóriu literatúry, ukážky žiackych prác a ďalšie úryvky a úlohy nájdete v Zbierke textov a úloh z literatúry 2, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto učebného materiálu.Literatúra pre stredné školy 2:je v súlade so Štátnym vzdelávacím programom, rešpektuje konštruktivistický princíp vyučovania, rešpektuje komunikačno-zážitkový model vyučovania, literárnu teóriu používa na postupne sa prehlbujúcu analýzu a interpretáciu textu, literárnu históriu používa na spoznanie umeleckého dedičstva, literárnu kritiku používa na spoznanie iného ako vlastného názoru, učebnica aktualizuje texty z minulosti na súčasnosť a dnešného človeka, poskytuje dostatok materiálu na vyučovanie literatúry, rešpektuje rôzne druhy škôl, rešpektuje žiaka, ktorý „nebol na vyučovaní“, je prepojená s inými druhmi umenia (film, hudba, architektúra, maliarstvo…). Dielo je v súlade so ŠVP. Odporúčané MŠVV a Š SR
Na sklade > 5Ks
13,13 € 13,82 €

Nový Slovenský jazyk pre SŠ 3. roč. – Zošit pre študenta


Sme schopní primerane komunikovať? Čítame vždy s porozumením? Čítame kriticky masmédiá a vedecký text? Dokážeme správne argumentovať? Postrehneme významové odtienky? Pomáha nám gramatika v presnom vyjadrovaní? Vieme zrozumiteľne prečítať text? Presvedčíme ostatných o svojej pravde? Vieme vytvoriť zrozumiteľný text? Sformulujeme rýchlo primeranú reakciu? Dokážeme ohodnotiť kvalitu textu? Sme schopní si vybrať vhodnú a kvalitnú informáciu? Môže byť reč prameňom nedorozumení?NOVÝ Slovenský jazyk pre stredné školy je prostriedkom, ako zvládnuť nároky na komunikáciu v 21. storočí: 1. Uplatňuje nové didaktické prístupy (konštruktivizmus) – riešenie úloh a problémových situácií sa stáva podstatou učenia sa. 2. Je aktualizovaný na základe súčasných trendov vo vedách o jazyku. 3. Prináša aktuálne jazykové prejavy z rôznych komunikačných sfér. 4. Ponúka množstvo podnetných príkladov na pochopenie a praktické využitie jazykového učiva. 5. Ukazuje praktické uplatnenie rozličných slohových útvarov v bežnom živote. 6. Prehľadne pristupuje ku konkretizácii obsahových a kompetenčných požiadaviek iŠVP. 7. Zohľadňuje požiadavky iŠVP, súčasnej maturitnej skúšky, ale aj požiadavky komunikácie spoločnosti v 21. storočí.Súbor NOVÝ Slovenský jazyk pre stredné školy pre jeden ročník tvorí: A. UČEBNICA B. ZOŠIT PRE ŠTUDENTA C. ZOŠIT PRE UČITEĽAZOŠIT PRE ŠTUDENTAZošit je neoddeliteľnou súčasťou učebnice a je prvým svojho druhu pre stredné školy. Pripravenými a premyslenými úlohami šetrí učiteľovi čas na prípravu. Má ambíciu nahradiť poznámkový zošit. Obsahuje vyvodzovacie, precvičovacie, aplikačné, tvorivé i problémové úlohy, napr. aj s dvoma/žiadnym riešením. Spája jazykové prostriedky (fonetiku, lexikológiu, morfológiu, syntax) s praktickou a efektívnou komunikáciou (štylistikou). Úlohy problematizujú učivo učebnice, prinášajú rôzne komunikačné situácie, varianty preberaných útvarov (reálne – nedokonalé, nevhodné, neprimerané, zavádzajúce a pod.) a nútia žiaka aplikovať poznatky v novom kontexte. Predostiera aj rôzne paradoxné situácie z praktickej komunikácie. Učiteľovi to prináša obraz, či žiak učivu rozumie.Novinkami sú úlohy na dôslednú prípravu na školské písomné práce, testy na nácvik na externú maturitu, rôzne typy jazykových produktov, napr. videá, zvukové nahrávky…Úlohy zďaleka nevyčerpávajú potenciál ukážok a komunikačných prostriedkov. Autori predpokladajú schopnosť učiteľa tvorivo pracovať s ponúknutým materiálom.Zameranie úloh: – porozumenie textu (súvislého, nesúvislého, ikonického) na viacerých úrovniach: reprodukcia, vysvetlenie, analýza, zdôvodnenie, porovnávanie, hodnotenie – tvorba textu, navrhnutie riešenia a posudzovanie; – kombinovanie jazykových prostriedkov v komunikačnej praxi; – argumentácia; – zameranie na psychomotorickú a afektívnu doménu; – práca s externými zdrojmi; – korigovanie neprimeraných slohových útvarov; – precvičovanie základných komunikačných zručností (pravopis, typografia, gramatika); – otvorené a uzavreté úlohy; – úlohy bez riešení i s viacerými riešeniami zohľadňujúcimi konkrétnu komunikačnú situáciu; – testy pripravujúce na externú maturitu.OBSAHObsahVstupný testSyntaktické jazykové prostriedky 2 Jednoduché súvetie Zložené súvetie Nadvetná (textová) syntax Súdržnosť a nadväznosť textu: slovosled, vetosled Súdržnosť a nadväznosť textu: konektory Členenie textu: odsek, kapitola Odstupňovanie textuOtestujte sa 1Vedecká komunikácia Ako čítať odborný text Náučný štýl. Znaky náučného štýlu Výrazové prostriedky náučného štýlu Kompozícia textov náučného štýlu Výkladový slohový postup: myšlienkové postupy Vyjadrenie príčinnosti (kauzality) Argumentácia a chyby v argumentácii Interpretácia Výkladové texty (objektívne) Výklad a úvaha Úvahové texty (subjektívne) Esejistické texty (objektívno-subjektívne)Otestujte sa 2Zvukové jazykové prostriedky Zvuk ako znak. Hlásky Spodobovanie – znelostná asimilácia Výslovnosť hláskových skupín Výslovnosť slov cudzieho pôvodu Prozodické vlastnosti reči: intonácia Tónová modulácia reči Silová modulácia reči Časová modulácia reči Štylistické využitie zvukových vlastností jazykaOtestujte sa 3Školská písomná práca IŠkolská písomná práca IICitovaná literatúra
Na sklade 4Ks
7,43 € 7,82 €

Nový Slovenský jazyk pre SŠ 2. roč. – Učebnica


Nový Slovenský jazyk pre stredné školy 2 je osvedčená učebnicová sada kolektívu autorov pod vedením Milady Caltíkovej prešla rozsiahlou inováciou: 1.výkladový text sa aktualizoval na základe súčasných trendov vo vedách o jazyku, 2.prehodnotil sa výber a forma ukážok jazykových prejavov z rôznych komunikačných oblastí, 3.zjednodušila a sprehľadnila sa štruktúra učebnice, 4.zohľadnili sa nové prístupy vo vyučovaní slovenského jazyka, 5.prispôsobili sa jednotlivé komponenty požiadavkám iŠVP, aktuálnemu stavu komunikácie spoločnosti i súčasnej maturite.Nový Slovenský jazyk pre SŠ 2. roč. - Učebinca je východiskový materiál výučby, obsahuje vyvodzovanie jazykového a slohového učiva, prehľad gramatiky, základné ukážkové slohové útvary, jednoduchú aplikáciu učiva a úlohy na diskusiu a problematizáciu jazyka a komunikácie. Užitočná je aj pre toho, kto nestíhal v škole alebo kto v škole nebol. Obsahuje mnoho zaujímavostí, ale hlavným zámerom učebnice je slúžiť ako teoretické i pragmatické pozadie vyučovania. Obsahuje známe prvky: *karta vyzdvihuje kľúčové pojmy preberanej témy *výkladový text slúži na pochopenie alebo doplnenie informácií o preberanej téme; kľúčové pojmy sú vyznačené *rozlišujte rôzne problémové javy *znaky a výrazové prostriedky, ktoré sú typické pre daný slohový útvar *viete, že...? upozorňuje na rôzne zaujímavosti *prehľady, schémy, tabuľky sprehľadňujú abstraktné a upozorňujú na problematické javy *ukážky reálnych slohových útvarov aj živých textov slúžia na vyvodenie učiva, motiváciu žiaka, nútia zamyslieť sa; pracuje sa aj s nesúvislými textami; niektoré ukážky majú ambíciu nahrádzať vysvetľovací text; ukážky zohľadňujú aj prierezové témy a rôzne spoločensky aktuálne kontexty *úlohy o jazyku a komunikácii, týkajúce sa témy alebo slohového útvaru s riešeniami podporujú prácu na rozsiahlejšom projekte, diskusiu, individuálnu i spoločnú prácu
Na sklade 2Ks
12,61 € 13,27 €

Nový Slovenský jazyk pre SŠ 1. roč. – Učebnica


NOVÝ Slovenský jazyk pre stredné školy 1 je osvedčená učebnicová sada kolektívu autorov pod vedením Milady Caltíkovej prešla rozsiahlou inováciou:výkladový text sa aktualizoval na základe súčasných trendov vo vedách o jazyku, prehodnotil sa výber a forma ukážok jazykových prejavov z rôznych komunikačných oblastí, zjednodušila a sprehľadnila sa štruktúra učebnice, zohľadnili sa nové prístupy vo vyučovaní slovenského jazyka, prispôsobili sa jednotlivé komponenty požiadavkám iŠVP, aktuálnemu stavu komunikácie spoločnosti i súčasnej maturite.Nový Slovenský jazyk pre SŠ 1. roč. – Učebnica je východiskový materiál výučby, obsahuje vyvodzovanie jazykového a slohového učiva, prehľad gramatiky, základné ukážkové slohové útvary, jednoduchú aplikáciu učiva a úlohy na diskusiu a problematizáciu jazyka a komunikácie. Užitočná je aj pre toho, kto nestíhal v škole alebo kto v škole nebol.Obsahuje mnoho zaujímavostí, ale hlavným zámerom učebnice je slúžiť ako teoretické i pragmatické pozadie vyučovania. Obsahuje známe prvky:karta vyzdvihuje kľúčové pojmy preberanej témy výkladový text slúži na pochopenie alebo doplnenie informácií o preberanej téme; kľúčové pojmy sú vyznačené rozlišujte rôzne problémové javy znaky a výrazové prostriedky, ktoré sú typické pre daný slohový útvar viete, že…? upozorňuje na rôzne zaujímavosti prehľady, schémy, tabuľky – sprehľadňujú abstraktné a upozorňujú na problematické javy ukážky reálnych slohových útvarov aj živých textov slúžia na vyvodenie učiva, motiváciu žiaka, nútia zamyslieť sa; pracuje sa aj s nesúvislými textami; niektoré ukážky majú ambíciu nahrádzať vysvetľovací text; ukážky zohľadňujú aj prierezové témy a rôzne spoločensky aktuálne kontexty úlohy o jazyku a komunikácii, týkajúce sa témy alebo slohového útvaru s riešeniami podporujú prácu na rozsiahlejšom projekte, diskusiu, individuálnu i spoločnú prácuTitul je odporučený MŠVVaŠ SR.
Na sklade > 5Ks
12,61 € 13,27 €

Nový Slovenský jazyk pre SŠ 1. roč. – Zošit pre študenta 1. časť


Zošit Nový Slovenský jazyk pre stredné školy má ambíciu nahradiť poznámkový zošit. Pripravenými a premyslenými úlohami šetrí čas učiteľovi i žiakovi v škole aj doma. Obsahuje vyvodzovacie, precvičovacie, aplikačné, tvorivé i problémové úlohy, napr. s dvomi alebo žiadnym riešením.Spája jazykové prostriedky – fonetiku, lexikológiu, morfológiu, syntax s praktickou a efektívnou komunikáciou – štylistikou.Novinkou je dôsledná príprava na školské písomné práce, testy na nácvik na externú maturitu a rôzne typy jazykových produktov, napr. videá, zvukové nahrávky… Predostiera projekty v rôznych kontextoch na precvičenie učebného obsahu i kompetencií.Obsahuje úlohy:na prácu s textom a porozumenie textu (súvislého, nesúvislého aj ikonického) na viacerých úrovniach: reprodukcia, vysvetlenie, analýza, zdôvodnenie, porovnávanie, ale aj tvorba a hodnotenie, navrhnutie riešenia a posudzovanie; kombinujúce jazykové prostriedky a komunikačnú prax; kladúce dôraz na argumentáciu; zohľadňujúce psychomotorickú a afektívnu doménu; podporujúce prácu s externými zdrojmi; na korigovanie nevhodných podôb slohových útvarov; na rutinné precvičovanie komunikačných zručností (pravopis, typografia, gramatika, argumentácia, štylistika); otvorené a uzavreté; bez riešení i s riešením zohľadňujúcim komunikačnú situáciu; v otestujte sa po každom tematickom celku pripravuje žiaka na externú maturitu. Titul je odporučený MŠVVaŠ SR.
Na sklade 3Ks
5,70 € 6,00 €

Literatúra 1 - pre stredné školy a gymnáziá


Pracovný zošit je zameraný na rozvoj analytických, interpretačných a tvorivých kompetencii študentov. Rešpektuje základné rámce výkonového vzdelávacieho štandardu. Typológia a náročnosť úloh je koncipovaná tak, aby zohľadnila nielen systémové požiadavky ale aj potreby každodennej školskej praxe.
U dodávateľa
11,88 € 12,50 €

Nový Slovenský jazyk pre SŠ 1. roč. – Zošit pre študenta 2. časť


Zošit Nový Slovenský jazyk pre stredné školy má ambíciu nahradiť poznámkový zošit. Pripravenými a premyslenými úlohami šetrí čas učiteľovi i žiakovi v škole aj doma. Obsahuje vyvodzovacie, precvičovacie, aplikačné, tvorivé i problémové úlohy, napr. s dvomi alebo žiadnym riešením.Spája jazykové prostriedky – fonetiku, lexikológiu, morfológiu, syntax s praktickou a efektívnou komunikáciou – štylistikou.Novinkou je dôsledná príprava na školské písomné práce, testy na nácvik na externú maturitu a rôzne typy jazykových produktov, napr. videá, zvukové nahrávky… Predostiera projekty v rôznych kontextoch na precvičenie učebného obsahu i kompetencií.Obsahuje úlohy:na prácu s textom a porozumenie textu (súvislého, nesúvislého aj ikonického) na viacerých úrovniach: reprodukcia, vysvetlenie, analýza, zdôvodnenie, porovnávanie, ale aj tvorba a hodnotenie, navrhnutie riešenia a posudzovanie; kombinujúce jazykové prostriedky a komunikačnú prax; kladúce dôraz na argumentáciu; zohľadňujúce psychomotorickú a afektívnu doménu; podporujúce prácu s externými zdrojmi; na korigovanie nevhodných podôb slohových útvarov; na rutinné precvičovanie komunikačných zručností (pravopis, typografia, gramatika, argumentácia, štylistika); otvorené a uzavreté; bez riešení i s riešením zohľadňujúcim komunikačnú situáciu; v otestujte sa po každom tematickom celku pripravuje žiaka na externú maturitu.
Na sklade 4Ks
5,70 € 6,00 €