! Doprava ZADARMO už od 20 € !

Jazyk


Veková kategória


Hodnotenie


Dostupnosť


Väzba


Stav


Rezervácia na predajni


Edície


Knihy - Slovenský jazyk strana 1 z 7

Sprievodca dielami slovenskej a svetovej literatúry C - 3. ročník SŠ


Rozbor diel slovenských a svetových autorov s ukážkami. Štruktúra: O autorovi, útvar, kompozícia, postavy, dej a ukážky, forma, použitá literatúra. Obsah SVETOVÁ MEDZIVOJNOVÁ LITERATÚRA Starec a more (Ernest Hemingway) stratená generácia Proces (Franz Kafka) predchodca existencialistickej a absurdnej literatúry Thér?se Desqueyrouxová (François Mauriac) katolícka moderna Peter a Lucia (Romain Rolland) realizmus Požehnanie zeme (Knut Hamsun) realizmus s prvkami ruralizmu Buddenbrookovci (Thomas Mann) realizmus Na západe nič nové (Erich Maria Remarque) súbežník americkej stratenej generácie Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války (Jaroslav Hašek) realistické dielo s heroikomickou postavou SLOVENSKÁ MEDZIVOJNOVÁ LITERATÚRA Cesta životom (Ladislav Nádaši-Jégé) naturalizmus Adam Šangala (Ladislav Nádaši-Jégé) naturalizmus Živý bič (Milo Urban) expresionizmus Jozef Mak (Jozef Cíger-Hronský) expresionizmus Matka (Július Barč-Ivan) expresionizmus Cválajúce dni (Ján Smrek) vitalizmus Si krajšia moja vlasť (Gorazd Zvonický) katolícka moderna Nedeľa (Ladislav Novomeský) proletárska poézia Zvieratník (Štefan Žáry) nadrealizmus O dvoch bratoch, z ktorých prvý druhého vôbec nepoznal (Peter Jilemnický) socialistický realizmus Malka (František Švantner) naturizmus Drak sa vracia (Dobroslav Chrobák) naturizmus Tri gaštanové kone (Margita Figuli) naturizmus
Na sklade 2Ks
6,56 € 6,90 €

Sprievodca dielami slovenskej a svetovej literatúry A - 1. ročník SŠ


Rozbor diel slovenských a svetových autorov s ukážkami. Štruktúra: O autorovi, útvar, kompozícia, postavy, dej a ukážky, forma, použitá literatúra. Obsah Staroveká literatúra Gilgameš (Prerozprával Vojtech Zamarovský) Antigona (Sofokles) Ódy (Horácius) Umenie milovať I, Lieky proti láske (Ovídius) Staroslovienska (stredoveká) literatúra Proglas (Konštantín) Moravsko-panónske legendy (Kliment a neznámy autor) Humanistická a renesančná literatúra Dômyselný rytier Don Quijote de la Macha (Miguel de Cervantes Saavedra) Sonety Laure (Francesco Petrarca) Hamlet (Wiliam Shakespeare) O rozvrstvení obyvateľstva a príčinách štátnych prevratov (Martin Rakovský) Baroková literatúra Valaská škola mravúv stodola (Hugolín Gavlovič) Osvietenská literatúra René mláďenca príhodi a skúsenosťi (Jozef Ignác Bajza) Klasicistická literatúra Lakomec (Moli?re) Svatopluk (Ján Hollý) Slávy dcera (Ján Kollár) Kocúrkovo, aneb Jen abychom v hanbě nezůstali (Ján Chalupka) Svetová preromantická a romantická literatúra Utrpenie mladého Werthera (Johann Wolfgang Goethe) Kráľ tmy (Johann Wolfgang Goethe) Viliam Tell (Friedrich Schiller) Putovanie Childa Harolda (George Noël Gordon Byron) Havran (Edgar Alan Poe) Jama a kyvadlo (Edgar Alan Poe) Chrám Matky Božej v Paríži (Victor Hugo) Kapitánova dcéra (Alexander Sergejevič Puškin) Piková dáma (Alexander Sergejevič Puškin) Máj (Karel Hynek Mácha) Babička (Božena Němcová) Slovenská romantická literatúra Kde leží naša bieda (Ľudovít Štúr) Matúš z Trenčína (Ľudovít Štúr) Marína (Andrej Sládkovič) Detvan (Andrej Sládkovič) Zakliata panna vo Váhu a divný Janko (Janko Kráľ) Kvet (Janko Kráľ) Mor ho! (Samo Chalupka) Smrť Jánošíkova (Ján Botto) Margita a Besná (Ján Botto) Reštavrácia (Janko Kalinčiak) Olejkár (Jozef Miloslav Hurban)
Na sklade 3Ks
6,56 € 6,90 €

Zbierka textov a úloh z literatúry 4 pre SŠ


Zbierka textov a úloh z literatúry pre stredné školy 4 je neoddeliteľnou súčasťou kompletu Literatúra pre stredné školy 4. Obsahuje: literárne texty a úlohy k nim, ktoré rozširujú a precvičujú učivo učebnice; tentokrát sú usporiadané podľa literárnych druhov a žánrov pričom rešpektujú ŠVP; pre orientáciu sú pri jednotlivých ukážkach uvedené aj literárne smery, informácie o diele i autorovi. Žiak si tak môže na rozličných textoch overiť svoje vedomosti a zručnosti. Navyše sa v zbierke objavujú aj texty, ktoré doteraz v školskej praxi neboli bežné, ktoré podnecujú žiakov k diskusii a ktoré majú žiakom zatraktívniť literatúru; ukážky žiackych prác z literatúry (analýzy, interpretácie), vďaka ktorým sa žiak môže porovnať so svojimi rovesníkmi, príp. získať námet na vlastnú prácu; teóriu literatúry formou minislovníka, ktorý žiak môže používať pri vyučovaní literatúry – podnecuje tak žiaka pracovať samostatne; riešenia úloh z učebnice i zbierky, ktoré sú nevyhnutné pri konštruktivistickom prístupe k výučbe literatúry, keďže jeho súčasťou je aj overenie si správnosti postupu práce; dobové umelecké diela, ktorých funkciou je, aby žiaci nevnímali literatúru ako neukotvenú časť širokého spektra umenia. Odporúčaná MŠVVaŠ SR.
Na sklade 3Ks
7,09 € 7,46 €

Nový Slovenský jazyk pre SŠ 4. ročník – zošit pre študenta


Zošit je neoddeliteľnou súčasťou učebnice a je prvým svojho druhu pre stredné školy. Pripravenými a premyslenými úlohami šetrí učiteľovi čas na prípravu. Má ambíciu nahradiť poznámkový zošit. Obsahuje vyvodzovacie, precvičovacie, aplikačné, tvorivé i problémové úlohy, napr. aj s dvoma/žiadnym riešením. Spája jazykové prostriedky (fonetiku, lexikológiu, morfológiu, syntax) s praktickou a efektívnou komunikáciou (štylistikou). Úlohy problematizujú učivo učebnice, prinášajú rôzne komunikačné situácie, varianty preberaných útvarov (reálne – nedokonalé, nevhodné, neprimerané, zavádzajúce a pod.) a nútia žiaka aplikovať poznatky v novom kontexte. Predostiera aj rôzne paradoxné situácie z praktickej komunikácie. Učiteľovi to prináša obraz, či žiak učivu rozumie. Novinkami sú úlohy na dôslednú prípravu na školské písomné práce, testy na nácvik na externú maturitu, rôzne typy jazykových produktov, napr. videá, zvukové nahrávky… Úlohy zďaleka nevyčerpávajú potenciál ukážok a komunikačných prostriedkov. Autori predpokladajú schopnosť učiteľa tvorivo pracovať s ponúknutým materiálom. prináša úlohy na kritické čítanie textu, kombinuje jazykové prostriedky a komunikačnú prax, obsahuje úlohy na prácu s textom (reprodukcia, vysvetlenie, analýza, zdôvodnenie, porovnávanie, tvorba a hodnotenie), sprostredkováva ukážky súčasných jazykových prejavov, napomáha efektívnemu precvičovaniu pravopisu, gramatiky a štylistiky, poskytuje podklady k príprave na maturitnú skúšku, pripravuje žiakov na písanie školskej slohovej práce.
Na sklade 4Ks
6,21 € 6,54 €

Nový Slovenský jazyk pre SŠ 4 – učebnica


Sme schopní primerane komunikovať? Čítame vždy s porozumením? Čítame kriticky masmédiá a vedecký text? Dokážeme správne argumentovať? Postrehneme významové odtienky? Pomáha nám gramatika v presnom vyjadrovaní? Vieme zrozumiteľne prečítať text? Presvedčíme ostatných o svojej pravde? Vieme vytvoriť zrozumiteľný text? Sformulujeme rýchlo primeranú reakciu? Dokážeme ohodnotiť kvalitu textu? Sme schopní si vybrať vhodnú a kvalitnú informáciu? Môže byť reč prameňom nedorozumení? NOVÝ Slovenský jazyk pre stredné školy je prostriedkom, ako zvládnuť nároky na komunikáciu v 21. storočí: > uplatňuje nové didaktické prístupy (konštruktivizmus) – riešenie úloh a problémových situácií sa stáva podstatou učenia sa; > je aktualizovaný na základe súčasných trendov vo vedách o jazyku; > prináša aktuálne jazykové prejavy z rôznych komunikačných sfér; > ponúka množstvo podnetných príkladov na pochopenie a praktické využitie jazykového učiva; > ukazuje praktické uplatnenie rozličných slohových útvarov v bežnom živote; > prehľadne pristupuje ku konkretizácii obsahových a kompetenčných požiadaviek iŠVP; > zohľadňuje požiadavky iŠVP, súčasnej maturitnej skúšky, ale aj požiadavky komunikácie spoločnosti v 21. storočí. Súbor NOVÝ Slovenský jazyk pre stredné školy pre jeden ročník tvorí: > UČEBNICA > ZOŠIT PRE ŠTUDENTA > ZOŠIT PRE UČITEĽA UČEBNICA Základný prvok osvedčenej sady kolektívu autorov pod vedením Milady Caltíkovej. Východiskový materiál výučby obsahuje vyvodzovanie jazykového a slohového učiva, prehľad gramatiky a pravopisu, základné slohové útvary, jednoduchú aplikáciu učiva a úlohy na diskusiu a problematizáciu jazyka a komunikácie. Užitočná je aj pre toho, kto nestíhal v škole alebo kto v škole nebol. Zohľadňuje tradíciu vyučovania materinského jazyka a iŠVP, ale prináša aj pohľad na aktuálny stav komunikácie spoločnosti. Kladie dôraz na pragmatiku preberaných jazykových javov. Nabáda na kritické myslenie a schopnosť vyvarovať sa manipulácii, demagógii, rovnako schopnosť rozlišovať odtienky pri percepcii i produkcii komunikátu. V učebnici žiak nájde opakovanie a prehlbovanie poznatkov zo základnej školy, ale aj hlbšie prenikanie do podstaty javu, aby učivo jazyka nebolo iba mechanickým memorovaním, ale práve aplikáciou poznatkov v novom kontexte a budovaním schopnosti interpretovať rozličné typy komunikátov. Posilnila sa napr. argumentácia, kofola, tvorivé úlohy, primeranosť použitia (štylistika) jazykových jednotiek, masmediálna komunikácia, esej, príprava na písomné slohové práce… Nemá ambíciu byť „kompendiálnym“ zhrnutím stredoškolského učiva, ale systémom malých krokov buduje obsah i kompetencie žiaka. Učebnica upozorňuje aj na zložitejšie javy, nejednoznačnosť jazyka, rozličné videnie „pravdy“, aby žiak nepristupoval k jazyku ako schéme, ale ako živému organizmu. Učebnica poskytuje dostatok materiálu na výber učiteľovi na gymnáziu, strednej odbornej škole, ako aj na konzervatóriu a jej prvoradým cieľom je pripraviť žiaka nielen na maturitu, ale na reálny život a zamestnanie. Obsahuje prvky: – karta vyzdvihuje kľúčové pojmy preberanej témy; – výkladový text slúži na pochopenie preberanej témy; kľúčové slová sú vyznačené; – rozlišujte „vypichuje“ rôzne problémové javy; – znaky a výrazové prostriedky podčiarkuje javy typické pre daný slohový útvar; – viete, že...? upozorňuje na rôzne zaujímavosti; – schémy a tabuľky sprehľadňujú abstraktné a upozorňujú na problematické javy; – ukážky reálnych slohových útvarov, živých textov (videá, zvukové nahrávky) i nesúvislých textov slúžia na vyvodenie učiva, motiváciu žiaka; niektoré ukážky majú ambíciu nahrádzať vysvetľovací text; zohľadňujú prierezové témy a rôzne spoločensky aktuálne a problémové kontexty; – úlohy sa venujú jazyku a komunikácii alebo slohového útvaru a podporujú prácu na rozsiahlejšom projekte, diskusiu, individuálnu i spoločnú prácu; – riešenia umožňujú overiť si správnosť svojho postupu.
Na sklade > 5Ks
13,47 € 14,18 €

Ako písať stredoškolské písomné práce zo slovenského jazyka


Obsah Slohové útvary/žánre v stredoškolských písomných prácach Komentované ukážky s bodovým hodnotením: Súkromný list Úradný list Administratívny životopis Beletrizovaný životopis Administratívny referát (správa o činnosti) Rozprávanie Umelecký opis Odborný opis Charakteristika A. Individuálna charakteristika, autocharakteristika B. Skupinová charakteristika C. Charakteristika duševného stavu D. Charakteristika literárnej postavy Úvaha A. Úvahy na vždy aktuálne témy B. Úvahy s mottom C. Úvahy na porovnanie Výklad Interpretácia umeleckého textu Diskusný príspevok Slávnostný prejav Slohové postupy: zhrnutie Jazykové štýly: zhrnutie
Na sklade 2Ks
9,03 € 9,50 €

Ťahák: Nový Slovenský jazyk – ľahká cesta k maturite


Prehľadná pomôcka vhodná pri príprave na maturitu, ktorá obsahuje všetko, čo budúci maturant potrebuje vedieť zo slovenského jazyka. Ťahák je vhodný pre všetkých stredoškolákov, ktorých čaká maturita, alebo pre tých, ktorí ho chcú používať ako pomôcku na hodinách slovenčiny od 1. ročníka SŠ (5. ročníka GOŠ). Obsahom nadväzuje na sériu učebníc a pracovných zošitov NOVÝ Slovenský jazyk pre stredné školy (M. Caltíková a kol.). Zohľadňuje cieľové požiadavky na maturitu zo slovenského jazyka a literatúry a je spracovaný v súlade s iŠVP.
Na sklade 4Ks
9,84 € 10,36 €

Slovenský jazyk - Gramatika a sloh


Plnofarebný pracovný zošit pre maturantov ponúka: - všetky pojmy podľa aktuálneho ŠVP; - úlohy na čítanie s porozumením, prácu s ukážkami; - úlohy na overenie naplnenia obsahového a výkonového štandardu pre stredné školy podľa inovovaného ŠVP pre predmet Slovenský jazyk (gramatika a sloh); - diktáty aj stručné vysvetlenie priebehu písomnej formy maturitnej skúšky; - praktické tipy na tvorbu slohovej maturitnej práce; - upozornenia na problémové javy z praxe; - prípravu aj na maturitný test v štýle NUCEM testov.
Na sklade 1Ks
5,42 € 5,70 €

Nový Slovenský jazyk pre SŠ 3. roč. – Učebnica


Sme schopní primerane komunikovať? Čítame vždy s porozumením? Čítame kriticky masmédiá a vedecký text? Dokážeme správne argumentovať? Postrehneme významové odtienky? Pomáha nám gramatika v presnom vyjadrovaní? Vieme zrozumiteľne prečítať text? Presvedčíme ostatných o svojej pravde? Vieme vytvoriť zrozumiteľný text? Sformulujeme rýchlo primeranú reakciu? Dokážeme ohodnotiť kvalitu textu? Sme schopní si vybrať vhodnú a kvalitnú informáciu? Môže byť reč prameňom nedorozumení? NOVÝ Slovenský jazyk pre stredné školy je prostriedkom, ako zvládnuť nároky na komunikáciu v 21. storočí: 1. Uplatňuje nové didaktické prístupy (konštruktivizmus) – riešenie úloh a problémových situácií sa stáva podstatou učenia sa. 2. Je aktualizovaný na základe súčasných trendov vo vedách o jazyku. 3. Prináša aktuálne jazykové prejavy z rôznych komunikačných sfér. 4. Ponúka množstvo podnetných príkladov na pochopenie a praktické využitie jazykového učiva. 5. Ukazuje praktické uplatnenie rozličných slohových útvarov v bežnom živote. 6. Prehľadne pristupuje ku konkretizácii obsahových a kompetenčných požiadaviek iŠVP. 7. Zohľadňuje požiadavky iŠVP, súčasnej maturitnej skúšky, ale aj požiadavky komunikácie spoločnosti v 21. storočí. Súbor NOVÝ Slovenský jazyk pre stredné školy pre jeden ročník tvorí: A. UČEBNICA B. ZOŠIT PRE ŠTUDENTA C. ZOŠIT PRE UČITEĽA
Na sklade > 5Ks
13,47 € 14,18 €

Literatúra 4 - pre SŠ a gymnáziá PZ


Pracovný zošit je zameraný na rozvoj analytických, interpretačných a tvorivých kompetencii študentov. Rešpektuje základné rámce výkonového vzdelávacieho štandardu. Typológia a náročnosť úloh je koncipovaná tak, aby zohľadnila nielen systémové požiadavky ale aj potreby každodennej školskej praxe.
Na sklade 2Ks
11,88 € 12,50 €

Ťahák: Literatúra - ľahká cesta k maturite


Ťahák: Literatúra – ľahká cesta k maturite je súčasťou série Literatúra pre stredné školy I. – IV. (A. Polakovičová a kol.). Je vhodný pre všetkých stredoškolákov na prípravu k maturite alebo pre žiakov na hodiny literatúry priebežne od 1. ročníka. Zohľadňuje cieľové požiadavky na maturantov zo slovenského jazyka a literatúry a je spracovaný v súlade s iŠVP. Vývin literatúry: – ponúka chronologický prehľad literárnych období a smerov. Farebne korešponduje s témami v učebniciach. Teória literatúry: – obsahuje stručný prehľad literárnych pojmov s názornými ukážkami. Povinné diela: – pripomenú žiakovi základné obsahové i formálne prvky diela.
U dodávateľa
9,84 € 10,36 €

Literatúra 3 - pre stredné školy a gymnáziá PZ


Pracovný zošit je zameraný na rozvoj analytických, interpretačných a tvorivých kompetencii študentov. Rešpektuje základné rámce výkonového vzdelávacieho štandardu. Typológia a náročnosť úloh je koncipovaná tak, aby zohľadnila nielen systémové požiadavky ale aj potreby každodennej školskej praxe.
Na sklade 1Ks
11,88 € 12,50 €

Literatúra 4 - Učebnica pre SŠ


Záverečná časť učebnice literatúry pre stredné školy kolektívu autoriek pod vedením A. Polakovičovej pokračuje v novom prístupe k vyučovaniu literatúry v súlade so ŠVP: odlišnom od doteraz známych koncepcií a na základe praxe autoriek. Prelína sa tu žánrový a literárnoteoretický princíp s literárnohistorickým prístupom. Kapitoly sa venujú literatúre druhej polovice 20. storočia (povojnový sociálny a psychologický realizmus, socialistický realizmus, existencializmus, nový román, absurdná dráma, magický realizmus, fantastika, postmoderna a rôzne podoby revolty voči moci v literatúre), ako aj súčasnej literatúre. Autorky v nich stručne predstavia literárny (umelecký) smer alebo tendenciu a na základe vybraných typických literárnych textov uskutočňujú požiadavky ŠVP. Testy Preskúšajte sa sú formulované ako súčasné externé maturity zo slovenského jazyka a literatúry. Učebnica kontextovo spája s literatúrou aj dejepis, dejiny umenia, učivo jazyka i náuky o spoločnosti, etickej výchovy i mediálnej výchovy. Žiak si tak vytvára ucelenú predstavu o umení, kultúre, minulosti a literatúre, keď si vedomosti a zručnosti z literatúry od začiatku triedi a dáva do súvisu s inými odbormi, bez ktorých by často text nebol interpretovateľný. Učebnica okrem výkladového textu, ktorý dopĺňa ilustračný materiál typický pre dané obdobie, obsahuje aj ukážky vybraných literárnych diel a úlohy k nim. Okrem toho v nej nájdete aj rubriky, ktoré dopĺňajú učivo a rozširujú tak všeobecný prehľad žiakov strednej školy. Kvalitatívnou výhodou učebnice je jej snaha aktualizovať umelecké texty na súčasnú situáciu a dianie, preto aj tradičné i menej známe ukážky diel sú prostredníctvom vhodne formulovaných úloh atraktívne. Obsahovo prekonáva požiadavky ŠVP, preto si žiak i učiteľ vyberá, čo na hodinách absolvuje. Výsledky úloh, prehľadný slovník teórie literatúry, ukážky žiackych prác a ďalšie úryvky a úlohy nájdete v Zbierke textov a úloh z literatúry 4, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto učebného kompletu. Odporúčaná MŠVVaŠ SR. V súlade so ŠVP.
Na sklade 4Ks
13,98 € 14,72 €

Literatúra 2 pre stredné školy a gymnáziá - PZ


Pracovný zošit je zameraný na rozvoj analytických, interpretačných a tvorivých kompetencii študentov. Rešpektuje základné rámce výkonového vzdelávacieho štandardu. Typológia a náročnosť úloh je koncipovaná tak, aby zohľadnila nielen systémové požiadavky ale aj potreby každodennej školskej praxe.
Na sklade 2Ks
11,88 € 12,50 €
  • 5 /5

Literatúra 1 - Učebnica pre SŠ


Nová učebnica literatúry je prvou zo série pripravovaných učebníc pre stredné školy. Kolektív autorov pod vedením A. Polakovičovej predstavuje novú koncepciu literatúry: odlišnú od doteraz známych koncepcií a na základe praxe aj overenú. V nej sa prelína žánrový a literárnoteoretický princíp s literárnohistorickým prístupom. Prvá časť začína teoretickým úvodom, ktorý pomocou ukážok súčasnej literatúry umožňuje učiteľovi zjednotiť rozdielne úrovne žiakov v prvom ročníku na strednej škole, príp. ju možno využiť ako teoretickú bázu, ku ktorej sa môže žiak kedykoľvek vracať. Nasledujú kapitoly v chronologickom poradí (staroveká literatúra, stredoveká literatúra, humanistická a renesančná literatúra, baroková literatúra, klasicistická literatúra), v ktorých autori stručne predstavia dané obdobie a na základe vybraných typických žánrov uskutočňujú požiadavky ŠVP. Každá kapitola je ukončená testom Preskúšajte sa, ktorý je formulovaný ako súčasné maturity zo slovenského jazyka a literatúry. Učebnica spája s literatúrou aj dejepis, dejiny umenia i náuku o spoločnosti. Žiak si tak vytvára ucelenú predstavu o umení, kultúre, minulosti a literatúre, keď si vedomosti a zručnosti z literatúry od začiatku triedi a dáva do súvisu s inými odbormi. Učebnica okrem výkladového textu, ktorý dopĺňa bohatý ilustračný materiál, obsahuje aj ukážky vybraných diel a úlohy k nim. Okrem toho v nej nájdete aj rubriky, ktoré dopĺňajú učivo a rozširujú tak všeobecný prehľad žiakov strednej školy. Kvalitatívnou výhodou učebnice je jej snaha aktualizovať historické texty na súčasnú situáciu a dianie. Obsahovo prekonáva požiadavky ŠVP, preto si žiak i učiteľ vyberá. čo z tohto obsahu na hodinách absolvuje. Výsledky úloh nájdete v Zbierke textov a úloh z literatúry 1, ktorá je doplnkovým pracovným zošitom a príručkou literatúry zároveň. Literatúra pre stredné školy 1: - je v súlade so Štátnym vzdelávacím programom, - rešpektuje konštruktivistický princíp vyučovania, - rešpektuje komunikačno-zážitkový model vyučovania, - literárnu teóriu používa na postupne sa prehlbujúcu analýzu a interpretáciu textu, - literárnu históriu používa na spoznanie umeleckého dedičstva, - literárnu kritiku používa na spoznanie iného ako vlastného názoru, - učebnica aktualizuje texty z minulosti na súčasnosť a dnešného človeka, - poskytuje dostatok materiálu na vyučovanie literatúry, - rešpektuje rôzne druhy škôl, - rešpektuje žiaka, ktorý „nebol na vyučovaní“, - je prepojená s inými druhmi umenia (film, hudba, architektúra, maliarstvo...). Dielo je v súlade so ŠVP a odporúčané MŠVV a Š SR.
Na sklade 2Ks
13,98 € 14,72 €

Literatúra 2 – Učebnica pre SŠ


Druhá časť učebnice literatúry pre stredné školy kolektívu autoriek pod vedením A. Polakovičovej pokračuje v novom prístupe k vyučovaniu literatúry v súlade so ŠVP: odlišnom od doteraz známych koncepcií a na základe praxe autoriek aj prístupe overenom. Prelína sa tu žánrový a literárnoteoretický princíp s literárnohistorickým prístupom. Kapitoly sa venujú tentoraz 19. storočiu (preromantizmus, romantizmus, postromantizmus a realizmus). Autorky v nich stručne predstavia dané obdobie a na základe vybraných typických žánrov uskutočňujú požiadavky ŠVP. Každá kapitola je ukončená testom Preskúšajte sa, ktorý je formulovaný ako súčasné externé maturity zo slovenského jazyka a literatúry. Učebnica spája s literatúrou aj dejepis, dejiny umenia, učivo jazyka i náuku o spoločnosti. Žiak si tak vytvára ucelenú predstavu o umení, kultúre, minulosti a literatúre, keď si vedomosti a zručnosti z literatúry od začiatku triedi a dáva do súvisu s inými odbormi. Učebnica okrem výkladového textu, ktorý dopĺňa bohatý ilustračný materiál typický pre dané obdobie, obsahuje aj ukážky vybraných diel a úlohy k nim. Okrem toho v nej nájdete aj rubriky, ktoré dopĺňajú učivo a rozširujú tak všeobecný prehľad žiakov strednej školy. Kvalitatívnou výhodou učebnice je jej snaha aktualizovať historické texty na súčasnú situáciu a dianie, preto aj tradičné i menej známe ukážky diel sa prostredníctvom úloh javia ako atraktívne. Obsahovo prekonáva požiadavky ŠVP, preto si žiak i učiteľ vyberá, čo z tohto obsahu na hodinách absolvuje. Výsledky úloh, prehľadnú teóriu literatúry, ukážky žiackych prác a ďalšie úryvky a úlohy nájdete v Zbierke textov a úloh z literatúry 2, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto učebného materiálu. Literatúra pre stredné školy 2: je v súlade so Štátnym vzdelávacím programom, rešpektuje konštruktivistický princíp vyučovania, rešpektuje komunikačno-zážitkový model vyučovania, literárnu teóriu používa na postupne sa prehlbujúcu analýzu a interpretáciu textu, literárnu históriu používa na spoznanie umeleckého dedičstva, literárnu kritiku používa na spoznanie iného ako vlastného názoru, učebnica aktualizuje texty z minulosti na súčasnosť a dnešného človeka, poskytuje dostatok materiálu na vyučovanie literatúry, rešpektuje rôzne druhy škôl, rešpektuje žiaka, ktorý „nebol na vyučovaní“, je prepojená s inými druhmi umenia (film, hudba, architektúra, maliarstvo…). Dielo je v súlade so ŠVP. Odporúčané MŠVV a Š SR
Na sklade 2Ks
13,98 € 14,72 €

Nový Slovenský jazyk pre SŠ 2 – Zošit pre študenta 2. časť


Prečo je Slovenský jazyk NOVÝ? 1. Prešiel rozsiahlou inováciou a bol rozdelený na učebnicu, zošit pre študenta, zošit pre učiteľa a on-line podporu e-orbispictus.sk, pričom sa posilnila pracovná časť súboru. 2. Uplatňuje nové didaktické prístupy (konštruktivizmus) a riešenie úloh a prípadov sa stáva podstatou učenia sa. 3. Bol aktualizovaný na základe súčasných trendov vo vedách o jazyku. 4. Prehodnotil sa výber a forma ukážok jazykových prejavov z rôznych komunikačných oblastí. 5. Zjednodušila a sprehľadnila sa štruktúra preberaných tém. 6. Zohľadnili sa požiadavky iŠVP, súčasnej maturity, ale aj aktuálny stav komunikácie spoločnosti. Titul je odporúčaný MŠVVaŠ SR. ZOŠIT PRE ŠTUDENTA Zošit je neoddeliteľnou súčasťou učebnice a je prvým svojho druhu pre stredné školy. Pripravenými a premyslenými úlohami šetrí učiteľovi čas na prípravu. Má ambíciu nahradiť poznámkový zošit. Obsahuje vyvodzovacie, precvičovacie, aplikačné, tvorivé i problémové úlohy, napr. aj s dvoma/žiadnym riešením. Spája jazykové prostriedky (fonetiku, lexikológiu, morfológiu, syntax) s praktickou a efektívnou komunikáciou (štylistikou). Úlohy problematizujú učivo učebnice, prinášajú rôzne komunikačné situácie, varianty preberaných útvarov (reálne – nedokonalé, nevhodné, neprimerané, zavádzajúce a pod.) a nútia žiaka aplikovať poznatky v novom kontexte. Predostiera aj rôzne paradoxné situácie z praktickej komunikácie. Učiteľovi to prináša obraz, či žiak učivu rozumie. Novinkami sú úlohy na dôslednú prípravu na školské písomné práce, testy na nácvik na externú maturitu, rôzne typy jazykových produktov, napr. videá, zvukové nahrávky… Úlohy zďaleka nevyčerpávajú potenciál ukážok a komunikačných prostriedkov. Autori predpokladajú schopnosť učiteľa tvorivo pracovať s ponúknutým materiálom. Zameranie úloh: – porozumenie textu (súvislého, nesúvislého, ikonického) na viacerých úrovniach: reprodukcia, vysvetlenie, analýza, zdôvodnenie, porovnávanie, hodnotenie – tvorba textu, navrhnutie riešenia a posudzovanie; – kombinovanie jazykových prostriedkov v komunikačnej praxi; – argumentácia; – zameranie na psychomotorickú a afektívnu doménu; – práca s externými zdrojmi; – korigovanie neprimeraných slohových útvarov; – precvičovanie základných komunikačných zručností (pravopis, typografia, gramatika); – otvorené a uzavreté úlohy; – úlohy bez riešení i s viacerými riešeniami zohľadňujúcimi konkrétnu komunikačnú situáciu; – testy pripravujúce na externú maturitu. OBSAH 3. Masmediálna komunikácia Publicistický štýl. Znaky publicistického štýlu Útvary publicistického štýlu Z dejín masmédií Výrazové prostriedky publicistického štýlu Médiá Fotografia Titulok Jednoduchá správa. Rozšírená správa. Noticka Interview Recenzia Komentár Editoriál Glosa Blog Reportáž Fejtón Stĺpček Reklama Plagát Pravda v médiách Otestujte sa 3 4. Syntaktické jazykové prostriedky Syntaktické jednotky. Vetný sklad Vetný člen Veta a výpoveď. Jednoduchá veta Vety podľa členitosti Slovosled Zápor Modifikácia vetnej stavby Priraďovacie súvetie Podraďovacie súvetie Polovetná konštrukcia Zložené súvetie Otestujte sa 4 Školská písomná práca II
Na sklade 2Ks
6,04 € 6,36 €

Literatúra 3 – Učebnica pre SŠ


Tretia časť učebnice literatúry pre stredné školy kolektívu autoriek pod vedením A. Polakovičovej pokračuje v novom prístupe k vyučovaniu literatúry v súlade so ŠVP: odlišnom od doteraz známych koncepcií a na základe praxe autoriek. Prelína sa tu žánrový a literárnoteoretický princíp s literárnohistorickým prístupom. Kapitoly sa venujú tentoraz koncu 19. storočia a prvej polovici 20. storočia (naturalizmus, moderna, avantgardy, literatúra so spoločenskou funkciou). Autorky v nich stručne predstavia literárny (umelecký) smer a na základe vybraných typických lit. textov uskutočňujú požiadavky ŠVP. Každá kapitola je ukončená testom Preskúšajte sa, ktorý je formulovaný ako súčasné externé maturity zo slovenského jazyka a literatúry. Učebnica spája s literatúrou aj dejepis, dejiny umenia, učivo jazyka i náuku o spoločnosti, etickej výchovy i mediálnej výchovy. Žiak si tak vytvára ucelenú predstavu o umení, kultúre, minulosti a literatúre, keď si vedomosti a zručnosti z literatúry od začiatku triedi a dáva do súvisu s inými odbormi. Učebnica okrem výkladového textu, ktorý dopĺňa bohatý ilustračný materiál typický pre daný umelecký smer, obsahuje aj ukážky vybraných diel a úlohy k nim. Okrem toho v nej nájdete aj rubriky, ktoré dopĺňajú učivo a rozširujú tak všeobecný prehľad žiakov strednej školy. Kvalitatívnou výhodou učebnice je jej snaha aktualizovať historické texty na súčasnú situáciu a dianie, preto aj tradičné i menej známe ukážky diel sa prostredníctvom úloh javia ako atraktívne. Obsahovo prekonáva požiadavky ŠVP, preto si žiak i učiteľ vyberá, čo z tohto obsahu na hodinách absolvuje. Výsledky úloh, prehľadnú teóriu literatúry, ukážky žiackych prác a ďalšie úryvky a úlohy nájdete v Zbierke textov a úloh z literatúry 3, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto učebného materiálu. Literatúra pre stredné školy 3: je v súlade so Štátnym vzdelávacím programom, rešpektuje konštruktivistický princíp vyučovania, rešpektuje komunikačno-zážitkový model vyučovania, literárnu teóriu používa na postupne sa prehlbujúcu analýzu a interpretáciu textu, literárnu históriu používa na spoznanie umeleckého dedičstva, literárnu kritiku používa na spoznanie iného ako vlastného názoru, učebnica aktualizuje texty z minulosti na súčasnosť a dnešného človeka, poskytuje dostatok materiálu na vyučovanie literatúry, rešpektuje rôzne druhy škôl, rešpektuje žiaka, ktorý „nebol na vyučovaní“, je prepojená s inými druhmi umenia (film, hudba, architektúra, maliarstvo…). Titul je odporúčaný MŠVVaŠ SR.
U dodávateľa
13,98 € 14,72 €

Nový Slovenský jazyk pre SŠ 3. roč. – Zošit pre študenta


Sme schopní primerane komunikovať? Čítame vždy s porozumením? Čítame kriticky masmédiá a vedecký text? Dokážeme správne argumentovať? Postrehneme významové odtienky? Pomáha nám gramatika v presnom vyjadrovaní? Vieme zrozumiteľne prečítať text? Presvedčíme ostatných o svojej pravde? Vieme vytvoriť zrozumiteľný text? Sformulujeme rýchlo primeranú reakciu? Dokážeme ohodnotiť kvalitu textu? Sme schopní si vybrať vhodnú a kvalitnú informáciu? Môže byť reč prameňom nedorozumení? NOVÝ Slovenský jazyk pre stredné školy je prostriedkom, ako zvládnuť nároky na komunikáciu v 21. storočí: 1. Uplatňuje nové didaktické prístupy (konštruktivizmus) – riešenie úloh a problémových situácií sa stáva podstatou učenia sa. 2. Je aktualizovaný na základe súčasných trendov vo vedách o jazyku. 3. Prináša aktuálne jazykové prejavy z rôznych komunikačných sfér. 4. Ponúka množstvo podnetných príkladov na pochopenie a praktické využitie jazykového učiva. 5. Ukazuje praktické uplatnenie rozličných slohových útvarov v bežnom živote. 6. Prehľadne pristupuje ku konkretizácii obsahových a kompetenčných požiadaviek iŠVP. 7. Zohľadňuje požiadavky iŠVP, súčasnej maturitnej skúšky, ale aj požiadavky komunikácie spoločnosti v 21. storočí. Súbor NOVÝ Slovenský jazyk pre stredné školy pre jeden ročník tvorí: A. UČEBNICA B. ZOŠIT PRE ŠTUDENTA C. ZOŠIT PRE UČITEĽA ZOŠIT PRE ŠTUDENTA Zošit je neoddeliteľnou súčasťou učebnice a je prvým svojho druhu pre stredné školy. Pripravenými a premyslenými úlohami šetrí učiteľovi čas na prípravu. Má ambíciu nahradiť poznámkový zošit. Obsahuje vyvodzovacie, precvičovacie, aplikačné, tvorivé i problémové úlohy, napr. aj s dvoma/žiadnym riešením. Spája jazykové prostriedky (fonetiku, lexikológiu, morfológiu, syntax) s praktickou a efektívnou komunikáciou (štylistikou). Úlohy problematizujú učivo učebnice, prinášajú rôzne komunikačné situácie, varianty preberaných útvarov (reálne – nedokonalé, nevhodné, neprimerané, zavádzajúce a pod.) a nútia žiaka aplikovať poznatky v novom kontexte. Predostiera aj rôzne paradoxné situácie z praktickej komunikácie. Učiteľovi to prináša obraz, či žiak učivu rozumie. Novinkami sú úlohy na dôslednú prípravu na školské písomné práce, testy na nácvik na externú maturitu, rôzne typy jazykových produktov, napr. videá, zvukové nahrávky… Úlohy zďaleka nevyčerpávajú potenciál ukážok a komunikačných prostriedkov. Autori predpokladajú schopnosť učiteľa tvorivo pracovať s ponúknutým materiálom. Zameranie úloh: – porozumenie textu (súvislého, nesúvislého, ikonického) na viacerých úrovniach: reprodukcia, vysvetlenie, analýza, zdôvodnenie, porovnávanie, hodnotenie – tvorba textu, navrhnutie riešenia a posudzovanie; – kombinovanie jazykových prostriedkov v komunikačnej praxi; – argumentácia; – zameranie na psychomotorickú a afektívnu doménu; – práca s externými zdrojmi; – korigovanie neprimeraných slohových útvarov; – precvičovanie základných komunikačných zručností (pravopis, typografia, gramatika); – otvorené a uzavreté úlohy; – úlohy bez riešení i s viacerými riešeniami zohľadňujúcimi konkrétnu komunikačnú situáciu; – testy pripravujúce na externú maturitu. OBSAH Obsah Vstupný test Syntaktické jazykové prostriedky 2 Jednoduché súvetie Zložené súvetie Nadvetná (textová) syntax Súdržnosť a nadväznosť textu: slovosled, vetosled Súdržnosť a nadväznosť textu: konektory Členenie textu: odsek, kapitola Odstupňovanie textu Otestujte sa 1 Vedecká komunikácia Ako čítať odborný text Náučný štýl. Znaky náučného štýlu Výrazové prostriedky náučného štýlu Kompozícia textov náučného štýlu Výkladový slohový postup: myšlienkové postupy Vyjadrenie príčinnosti (kauzality) Argumentácia a chyby v argumentácii Interpretácia Výkladové texty (objektívne) Výklad a úvaha Úvahové texty (subjektívne) Esejistické texty (objektívno-subjektívne) Otestujte sa 2 Zvukové jazykové prostriedky Zvuk ako znak. Hlásky Spodobovanie – znelostná asimilácia Výslovnosť hláskových skupín Výslovnosť slov cudzieho pôvodu Prozodické vlastnosti reči: intonácia Tónová modulácia reči Silová modulácia reči Časová modulácia reči Štylistické využitie zvukových vlastností jazyka Otestujte sa 3 Školská písomná práca I Školská písomná práca II Citovaná literatúra
Na sklade 2Ks
7,94 € 8,36 €