! Doprava ZADARMO už od 15 € !

Jazyk


Veková kategória


Hodnotenie


Dostupnosť


Väzba


Stav


Edície


Knihy - Divadlo - teória, história,... strana 1 z 37

České surrealistické drama


Antologie přináší výběr surrealistických dramatických textů od dvacátých let 20. století až po současnost. V jednom svazku se tak poprvé setkávají díla dnes již kanonická s texty neznámými či doposud nezveřejněnými, texty se surrealismem běžně spojovaných autorů (Vítězslav Nezval, Vratislav Effenberger, Jan Švankmajer) s hrami tvůrců známých spíše z jiných uměleckých oblastí (Karel Šebek, Ladislav Novák, Jiří Suchý). Celek publikace pak dokládá, že i když psaní pro divadlo nikdy nestálo v centru zájmu českých surrealistů, věnovali mu soustavnou pozornost. Výbor uvádí rozsáhlá studie, která charakterizuje základní konstanty surrealistické poetiky a zároveň mapuje historickou proměnlivost vztahu surrealismu a dramatu.
U dodávateľa
34,16 € 35,96 €

Pozorovat prázdný prostor


Tato kniha směřuje k formulování několika možných přístupů, jak se popasovat s prázdnotou, neurčitostí a otevřeností, které stojí na začátku každého nového tvůrčího procesu divadla nesoucího přízviska autorské a neinterpretační. Kniha přibližuje kontext tohoto typu tvorby, všímá si okolností, které ovlivňují formulování tématu, hledá způsoby, jak shromažďovat materiál a jak jej strukturovat, a reflektuje vnášení řádu do chaosu i naopak chaosu do řádu (pokud je potřeba dostat proces ze zaseknutého stavu znovu do pohybu). Zkoumá moment, kdy se z počátečního nic stává něco. Za možné nástroje řešení těchto otázek volí svobodu a intuici – a tytéž fenomény zároveň tvarovaly i její vznik.
U dodávateľa
11,12 € 11,70 €

Témy na okraji záujmu?


Zborník vedeckých príspevkov z teatrologického sympózia
U dodávateľa
13,30 € 14,00 €

Divadlo a svoboda


Publikace Divadlo a svoboda – První dekáda nezávislosti českého divadla po roce 1989 představuje bouřlivou energii a pluralitu estetik, témat i aktivit českého nezávislého divadla prvního porevolučního desetiletí. Jedná se o kritický katalog, který rozšiřuje o odborné studie a úryvky z rozhovorů, které byly v rámci výzkumu vedeny s téměř sedmdesátkou osobností české divadelní scény 90. let, původní materiál ze stejnojmenné výstavy, již IDU uspořádal k 30. výročí sametové revoluce. Jednotlivé oddíly publikace se soustředí na vývoj podmínek a infrastruktury pro provozování nezávislého divadla a na činoherní, loutkové a pohybové divadlo 90. let, přičemž pro potřeby popisu divadelního dění během přechodu české společnosti ze socialistické na tržní je časové vymezení mírně, zřídka i více, vychýleno rovněž do období před rokem 1989.
Na sklade 2Ks
22,28 € 23,45 €

Svetová dráma na slovenských javiskách


Ladislav Čavojský (1932 – 2014) patril ku generácii prvých vysokoškolsky vyštudovaných slovenských divadelných vedcov. Jednou z konštantne prítomných línií v jeho výskume boli analýzy uvádzania inonárodnej drámy do nášho kultúrneho kontextu. Čavojského pohľad na túto oblasť bol literárny aj divadelný, teda komplexný a poučný nielen pre historikov, dejiny literatúry a divadla, ale aj pre prax, pre režisérov, hercov i dramaturgov. Kniha prináša výber štúdií týkajúcich sa udomácňovania dramatickej spisby Shakespeara, Moli?ra, Goldoniho, Goetheho, Gogoľa, Ostrovského a Ibsena na Slovensku a rozbory jej súdobého inscenovania. Túto obsahovú os určil sám autor. Aktualizovať, dopísať po súčasnosť svoje staršie texty, žiaľ, už nestihol. Napriek tomu sú cennými zdrojmi pre štúdium dejín slovenského divadla.
U dodávateľa
17,10 € 18,00 €

České loutkářství


Publikace České loutkářství – Tradice a kontinuita je výsledkem dvouletého týmového výzkumu (2021–2022), jehož hlavní inspirací se stal zápis českého loutkářství na seznam nehmotného kulturního dědictví UNESCO v roce 2016. Ke zkoumání české loutkářské tradice a jejích fascinujících a dodnes inspirativních proměn se připojily dvě desítky osobností z tuzemského loutkářského světa, jak teoretici a historici, tak také divadelní praktici, amatéři i profesionálové. autoři textů: Marek Bečka; Kateřina Dolenská; Simona Chalupová; Miloslav Klíma; Andrea Králová; Markéta Králová; Jakub Maksymov; Nina Maláková; Jan Novák; Luděk Richter; Lenka Šaldová; Veronika Švecová; Zdeněk A. Tichý; Pavel Vašíček; Zuzana Vojtíšková; Elena Volpi; Adéla Vondráková.
U dodávateľa
35,27 € 37,13 €

Jevištní technologie v 21. století


Publikace Jevištní technologie v 21. století se primárně věnuje moderní strojní jevištní technologii, kterou však vnímá v kontextu jejího historického vývoje i prostředí divadelní budovy. Název knihy, evokující sice zaměření na nejnovější trendy oboru, tak záměrně vystihuje i tento druhý rozměr jejího obsahu, zabývající se existencí současné jevištní technologie v širších souvislostech. První polovina je zaměřena na zasazení jevištní technologie do divadelního prostoru, kodifikaci jejího názvosloví a shrnutí její historie zejména ve vazbě k mašinérii barokního divadla, věnuje se však také divadelní budově jako celku a pojmenování i funkci prostor, které se v ní nacházejí. Součástí této části práce je představení referenčních projektů divadelních budov, které jednak rámcově zastupují jejich současnou typologii a jejichž jevištní technologie byly postaveny či rekonstruovány v 21. století. Uvedené příklady poskytují příležitost následně zobecnit problematiku stavby a rekonstrukce divadelní budovy a jevištní technologie. Ve své druhé části publikace nabízí podrobný technický rozbor jednotlivých existujících zařízení strojní jevištní technologie, systémů jejich pohonu a způsobů jejich ovládání. Na třídění informací o jevištní technologii je přitom s ambicí o zprostředkování přehlednější cesty jejího poznání nahlíženo novým způsobem, oddělujícím samotné systémy pohonu od podstaty funkce jednotlivých zařízení. Stranou nezůstává ani oblast provozu, obsluhy a údržby jevištní technologie. Závěr je věnován zamýšlení nad využitím a budoucností jevištní technologie. Jako součást knihy vznikl unikátní obrazový doprovod, názorně doplňující její textovou část.
U dodávateľa
22,33 € 23,50 €

Antoine Vitez: režisér a pedagog…tedy dramaturg?


Je skutečně s podivem, že české prostředí prozatím dílo a působení Antoina Viteze do značné míry ignorovalo. Estetika jeho inscenací a jeho myšlení o divadle přitom přesahují ryze francouzský kontext a rozvíjejí otázky spjaté s evropskou činohrou a její tradicí obecně: podvojnost divadla dramatu a divadla hereckého mimování a tzv. velké a malé činohry; divadlo jako umění konvence a stylizace, které je s to klást otázky vzhledem ke scénování historické či žité skutečnosti; vztah mezi mýtem a současností; vztah divadelní instituce k vlastní historii i k sociálněpolitickému prostředí, v němž působí; forma a poslání divadelní výchovy; nebo role a funkce dramaturgie a její místo v tvůrčím procesu, v rozvíjení divadelního myšlení i ve formování kultury v širším slova smyslu. Monografii doplňuje překlad vybraných statí Antoina Viteze.
U dodávateľa
10,72 € 11,28 €

Šimek a Grossmann v divadle SEMAFOR


Kdo se jednou zamiluje do humoru a kouzla dvojice Šimek a Grossmann, stává se jejich doživotním fanouškem. Po beatových začátcích v neopakovatelné atmosféře klubu Olympik (více v knize Historie klubu Olympik, Česká citadela 2020), se slavná dvojice přemisťuje na prkna divadla Semafor. Kniha Šimek & Grossmann v divadle Semafor, mapuje kompletní historii dvojice na prknech divadla Semafor v letech 1967 – 1971 a to opět formou archivních fotografií, textů, dobových materiálů a vzpomínek kolegů a přátel. Přeneste se za pomocí dobových fotografií a unikátních materiálů na prkna divadla SEMAFOR a prožijte devět autorských představení postupně realizovaných v letech 1967-1971. Šimek s Grossmannem si zaslouží, aby se na jejich tvorbu nezapomnělo, aby i po pětapadesáti letech od jejich prvního semaforského vystoupení nadále rozesmávali nejen pamětníky, ale i mladou generaci. To bylo vždycky jejich přání.
U dodávateľa
26,74 € 28,15 €

DIVADLO SkRAT. CTIBOR BACHRATÝ. FOTOGRAFIE


Monografia Divadlo SkRAT. Ctibor Bachratý. Fotografie. má niekoľko prvenstiev – napríklad je prvou publikáciou, ktorá dokumentuje etapu tvorby Divadla SkRAT vo fotografii a je tiež prvou samostatnou publikáciou venovanou tvorbe Ctibora Bachratého. Výber fotografií je vizuálnou prechádzkou takmer 20-ročnou históriou tvorby tohto divadla, ktoré je výnimočným reprezentantom fenoménu devised theatre („metóda kolektívnej tvorby“). Fotografie z 25 inscenácií sú zoradené chronologicky od prvej premiéry (Morča, 2003) až po poslednú inscenáciu, ktorú bolo možné do tohto edičného projektu zaradiť (Skupinová terapia, 2021). Na knihe spolupracovali. Autorkou úvodnej štúdie je Anna Grusková, druhým textom v tejto primárne výtvarnej publikácii je osobne ladený príspevok vedúcej osobnosti SkRATu – Ľubomíra Burgra. Spoločné východiská, pohľady na tému pomenúva sám Bachratý v citátoch, ktoré čitateľa sprevádzajú fotografickou prechádzkou:„SkRAT prešiel veľkým a odvážnym vývojom. Poetiku tohto divadla zachytávam, ale nedokážem alebo nechcem ju pomenovať a hodnotiť. Na začiatku bola určitá mágia, niečo, čo sa prenieslo zo Stoky a prešlo premenou. A potom prišla tá špecifická paródia v Umri, skap a zdochni. A ďalej tie inscenácie so zvláštnou vizualitou širokouhlého plátna ako napríklad Napichovači a lízači.“ (...) „Vždy mám pochybnosti. Ale keď som vyberal fotografie do tejto knižky, povedal som si – predovšetkým to bude dobré svedectvo o jednom dobrom divadle. Na prvom mieste je to divadlo a až potom fotograf.“ (...) „Moje pomenovanie podstaty SkRAT-u je v týchto fotografiách.“ Autorkou návrhu obálky a grafického dizajnu je Mária Rojko.
Na sklade 1Ks
37,91 € 39,90 €

Technologie, loutky, magie


Tato monografie vychází z potřeby definovat a ohledat území, ve kterém se nachází loutka a loutkové divadlo ve vztahu k současnému postmediálnímu diskursu. V následujících kapitolách se setkávají přístupy teoretické i praktické v záměru představit co nejširší úhel pohledu na současný vztah technologie, loutky, magie k našemu světu. Příspěvky od jednotlivých autorů jsou prokládány vybranými pasážemi z přepisů diskusí na tematických seminářích, které probíhaly online v pandemických letech 2020–2021.
U dodávateľa
22,24 € 23,41 €

Feministické divadlo a jeho slovenská cesta


Často sa v súvislosti s činnosťou žien, napr. v autorskej tvorbe, pri manažovaní divadla, v teatrológii, konštatuje tzv. pragmatický rozpor, ktorý „nehovorí o tom, o čom nie je možné hovoriť, ale ukazuje, že je tu niečo, o čom sa hovoriť nedá...“  Na tento rozpor narážam v praxi a v osobnom živote stále. (Iveta Škripková) Monografia Ivety Škripkovej Feministické divadlo a jeho slovenská cesta je vôbec prvou odbornou publikáciou, ktorá sa venuje prieniku feministického umenia a filozofie do slovenskej divadelnej praxe. Vzácnym prínosom textu významnej slovenskej divadelníčky – autorky, režisérky, divadelnej manažérky a v neposlednom rade teoretičky – Ivety Škripkovej je práve zameranie sa na dokumentáciu a hĺbkovú analýzu feministického divadla na Slovenska od deväťdesiatych rokov. No publikácia neprináša len pohľad na aktivity banskobystrického zoskupenia T.W.I.G.A a zaujímavý pohľad na súčasnú slovenskú drámu a divadelnú prax. Čitateľ sa okrem fundovaného pohľadu na slovenské divadlo oboznámi so svetovými teoretickými koncepciami feminizmov, feministickou filozofiou, feministickým divadlom, s prínosmi a dielami najvýznamnejších feministických autoriek a umelkýň. Ide o výberový a subjektívny exkurz do problematiky – aj v tom tkvie jeho výnimočnosť, pretože čitateľa zároveň nabáda k úvahe o zdrojových myšlienkových kódoch súčasného slovenského feministického divadla. Ivetu Škripkovú môžeme považovať za jeho iniciátorku a zakladateľku.
Na sklade 2Ks
25,65 € 27,00 €

Oleg Bogajev


V interdisciplinárně pojaté monografii je poprvé v českém překladu publikována část dramatické tvorby jednoho z lídrů postperestrojkové ruské dramatiky Olega Bogajeva. Skrze komentovaný překlad autorka monografie otevírá texty her interpretaci. Zpřístupňuje osobnost tvůrce, jenž si navzdory realitě, která ho obklopuje, zachovává svobodné myšlení – originálním způsobem zpracovává otázky lidského bytí, ale také neurastenické body novodobé historie.
Na sklade 1Ks
13,40 € 14,10 €

Sen o vášni: Ako vznikala metóda Lee Strasberg


Revolučná herecká teória, ktorú vypracoval Stanislavskij a rozvinul Strasberg , významnou mierou ovplyvnila súčasné herecké umenie. Svojej knihe zasvätil Strasberg posledných desať rokov života, aby v nej raz a navždy vysvetlil, v čom Metóda vlastne spočíva a ako funguje, a aby rozpovedal príbeh jej vzniku a ľudí, ktorí sú s ňou spätí. Výsledkom je majstrovské dielo plné múdrosti a rád pre každého, kto sa pohybuje v oblasti divadla. „ Povinné pre mladých hercov, vlastne aj pre tých starých „ Paul Newman
Na sklade 2Ks
12,83 € 13,50 €

Verdi a Wagner na slovenských operných javiskách


Príčiny rozdielnej recepcie Giuseppe Verdiho a Richarda Wagnera na Slovensku – veľkej a trvalej obľúbenosti svetovo najhrávanejšieho talianskeho operného skladateľa Verdiho i „neobľúbenosti“ nemeckého velikána Wagnera. Skladateľ Giuseppe Verdi bol celoživotnou láskou teatrológa Ladislava Čavojského (1932 – 2014), ale úctu mal aj k tvorbe Richarda Wagnera. Z jeho vzťahu k týmto dvom velikánom sa zrodila kniha o ich tak odlišnom opuse, a zároveň aj kniha o ich operách na slovenských javiskách. Autor v nej porovnáva život i dielo talianskeho a nemeckého skladateľa a vychádzajúc z cudzích i vlastných kritík inscenácií ich diel načrtáva obraz vývoja operného umenia na Slovensku v uplynulom storočí. Ladislav Čavojský vždy vedel zaujať neopakovateľným jazykom, humorom aj schopnosťou získať si čitateľa svojím nadšením pre scénické umenie. Tieto vlastnosti charakterizujú aj jeho poslednú knihu, ktorú však už nestihol dokončiť. Jeho zámer naplnil a chýbajúce časti doplnil operný kritik Vladimír Blaho, nedokončený rukopis Ladislava Čavojského na vydanie pripravila dcéra Ladislava Čavojského, Katarína Ducárová.
Na sklade 1Ks
28,50 € 30,00 €

Paradise now - aneb revoluce v umění, Paříži a Avignonu


V polovině 60. let odchází Living Theatre do Evropy, aby uskutečnil rozchod s americkou kulturou a šířil myšlenku anarchistické revoluce. Během pobytu v Evropě vytvoří soubor několik inscenací, které zobrazí téma revoluce pomocí řady nových scénických postupů. Skutečný příspěvek k anarchistické revoluci pak zinscenuje v létě revolučního roku 1968 na Avignonském festivalu, kde uvede premiéru inscenace Paradise NOW a v programu představí i dva starší projekty Mysteries and Smaller Pieces a Antigone. Každá z inscenací obsahuje jiný princip proměny vnímání, který má vést diváky k novému, revolučnímu způsobu jednání. Inscenace Mysteries and Smaller Pieces směřuje pozornost účastníků k aktivaci smyslů a k prohloubení dojmu slyšení skrze poslouchání, vidění skrze dívání se, cítění prostřednictvím tělesného vnímání; inscenace Antigone zobrazuje pohyb a jeho absenci, která se stává zdrojem bytí, života a smyslu; inscenace Paradise NOW otevírá dveře zakoušení přítomného času, který vstupuje do reality scénického díla a naplňuje ji životem. Prostřednictvím nových scénických forem Living Theatre usiluje objevit nové formy vnímání, které umožní vytvořit podmínky pro anarchistickou revoluci. Pokusy promítnout revoluci ze scény do skutečnosti však vedou k dystipickým účinkům. Inscenování revoluce na druhou stranu otevírá účastníkům nové druhy dojmů, které by nebylo možné vyjádřit jinak a jinými prostředky.
U dodávateľa
12,95 € 13,63 €

Dějiny divadla - Úvod


Od antické tragédie k postdramatickému divadlu: v sedmi přehledně strukturovaných kapitolách představuje Andreas Kotte dějiny evropského divadla od starověku po současnost. Všímá si impulsů, novinek i rušivých zlomů ve vývoji divadelního umění stejně jako proměn podmínek, v němž probíhal: kde leží kořeny divadla? Rozprostírá se v jeho dějinách mezi 6. a 10. stoletím vakuum, a bylo tedy koncem středověku a v renesanci objeveno znovu? Základní historická příručka nabízí nejen chronologický průřez epochami evropského divadla, ale také cílí na jeho ústřední otázky a problémy.
Na sklade 1Ks
31,30 € 32,95 €

Queen Margaret - Christian dramas


Ez az angol nyelvű könyv két keresztény történelmi drámát tartalmaz. Az első egy magyar vonatkozású királydráma, Skóciai Szent Margit élettörténete. Margit hercegnő "Vasbordájú" Edward angol király, és a magyar katolikus hagyomány szerint Szent István király unokája volt, aki Magyarországon, Mecseknádasdon született, és ott élt tíz éves koráig. Az ő hite és álhatatos szeretete vezette vissza hitéhez III. (későbbi "Nagy") Malcolm skót királyt és Skócia népét. A második dráma A Rabbi, a Pápa és a Sátán Israel Zoller római főrabbi és Eugenio Pacelli, a későbbi pápa párhuzamos életrajza a XX. század legvéresebb, legbrutálisabb történelmi korszaka idején. Számos más tény mellett Zoller élete is ragyogó bizonyítéka annak, hogy fontos diplomáciai tevékenysége mellett XII. Piusz pápa jelentős szerepet játszott zsidók megmentésében, szemben azzal a képpel, amelyet Rolf Hochhut A Helytartó című drámájában, nevének befeketítési szándékával festett a pápáról. Sárosi István írói tevékenysége (aktív orvosi működése mellett) 1984-ben kezdődött. Jelentek meg novellái, regényei, költeményei, írt TV-játékokat, forgatókönyveket, esszéket, útleírásokat. Legnagyobb sikereit drámaíróként aratta. Műveit magyar, angol és horvát nyelven is kiadták. Drámáit számos magyar színház vitte színre, könyvének megjelenésekor két magyar színház játsza műveit.
U dodávateľa
9,20 € 9,68 €

Nemzeti színháztörténet - Előadás-rekonstrukciók 1948-1996


A kötetünk címében jelzett időtartomány két rendszerváltást, a hatalmi és kulturális struktúrák két radikális átrendeződését foglalja magába. A tulajdonnevesült melléknév - a Nemzeti - pedig a színházra utal, abban az alapértelmezésben, amely jól mutatja, hogy a Kárpát-medencében alighanem ez a legszélesebb és legtartósabb konszenzussal övezett kulturális intézmény, miközben változó helyeken felépülő és leomló falai között még változóbb ideológiák, hatalmi és művészi aspirációk töltik ki a teret. Ezzel az intézménnyel mindnyájunknak összetett és személyes a viszonya, amelyben a nemzeti kánon magasztos szempontjai keverednek a múlandó sláger gyanútlan élvezetével; a levéltári kutatások révén megszerezhető ritka tudás a magától értetődő evidenciával. Kiindulásunk az a közös felismerés, hogy a Nemzeti Színház ideája mindenekelőtt a tradíciót hordozza, s ez egyszerre jelenti a közösség múltjának újrajátszását, az újraértés progresszív folyamatának működését, s ugyanakkor a közös múltból megképzett, merev magyarságképek múzeumi tárlatba rendezését. A kötet írásai ezeket a folyamatokat elemzésekkel (és némelykor azok hiányával) jelzik, hiszen a kötet metodikáját alkotó Philther-módszer hangsúlyosan a kontextuális és a hatástörténeti jelenlétre fókuszál. A válogatás repertoár-preferenciákat megvilágítva, rendezői életműveket követve, színészi alakításokat kiemelve közel fél évszázad negyvenhárom előadását tárja az olvasó elé, de nem törekszik reprezentatív összegzésre. A nemzeti múlt összetettségét kívánja megmutatni, amelybe belenézni csak felkészülten érdemes, s a felkészültséget a történészi tudás, a párbeszédkészség, az előítéletmentesség és a szakmai kíváncsiság adhatja össze.
U dodávateľa
13,76 € 14,48 €