% Zľavy na hry %

Grada

vydavateľstvo

Obkládáme


Kniha Obkládáme vám nabízí jasné a snadno použitelné postupy a návody ke všem potřebným technikám. Zjistíte, jak plánovat a připravovat obkládání,l aby to bylo pro vás časově i finančně nejvýhodnější, dozvíte se také, jaké obkladové materiály zvol it pro konkrétní účel a jak udržovat obklady v dobrém stavu. Budete umět obkládat problematická místa, jako jsou vany a umyvadla, potrubí a elektrické vývody. Naučíte se kombinovat kachlíky různých velikostí a vzorů a také opravovat a renovovat starš í obklady a dlažby.
Vypredané
6,28 € 6,61 €

Řízení jakosti a ochrana spotřebitele


K tomuto titulu existuje nové vydanie z roku 2007: Řízení jakosti a ochrana spotřebiteleDotisk 2002.Publikace přináší přehled nejaktuálnějších poznatků z oblasti jakosti, zabezpečování jakosti a ochrany spotřebitele. Je určena jednak studentům především vyšších odborných škol a středních odborných škol a učilišť, jednak poskytuje velmi cenný a kvalifikovaný pohled na problematiku jakosti a na přístupy k jejímu zabezpečování, který přivítají malí a střední podnikatelé i manažeři v různých o borech. Kniha obsahuje přehled nejdůležitější legislativy jakosti, postupů zabezpečování jakosti ve smyslu norem ISO 9000 i přístupů TQM. Autor, uznávaný vysokoškolský pedagog a konzultant, se zabývá výkladem vybraných metod řízení jakosti a přináší i naznačení směrů, kam se management jakosti bude ubírat v nejbližším období.
Vypredané
7,86 € 8,27 €

První pomoc v psychiatrii


Jednou z hlavních zásad v medicíne je rozpoznat zdravotní poruchu co nejdříve a co nejdříve provést terapeutický zásah. Stejně tak je tomu i v psychiatrii, kde je však situace poněkud složitější. První pomoc je často vyžadována na místě, kde se předpokládaná porucha objevila. V psychiatrii má tato skutečnost opravdu mimořádný význam. Snahou publikace První pomoc v psychiatrii autorů doc. MUDr. Karla Duška, CSc. a MUDr. Aleny Večeřové–Procházkové je nabídnout vodítka v problematice první pomoci z různých hledisek. Jsou tu proto uvedeny všechny druhy terapeutických přístupů používaných v současné době v psychiatrii. Cílem této jedinečné knihy je především přispět ke zkvalitnění péče při poskytování psychiatrické první pomoci na různých úrovních.
Vypredané
12,24 € 12,88 €

Vše o přijímacím pohovoru


K tomuto titulu existuje nové vydanie z roku 2007: Vše o přijímacím pohovoruKniha shrnuje čtivě a přehledně podstatné momenty, které souvisejí s přijímacím pohovorem z pohledu zaměstnavatele i uchazeče. Autoři v ní popisují i jiné formy výběrov ého řízení, především psychologické testování. Součástí knihy jsou ukázky osobnostních testů, komentované příklady životopisů, vzory osobních dotazníků a personální inzerce. Také přehled typových otázek, které jsou pokládány při přijímacích pohovorec h (99 otázek na tělo) přinese užitek všem, kteří přijímací pohovor připravují či podstupují. Zajímavé pro oblast řízení lidských zdrojů jsou testy stylu řízení a našeho působení na ostatní. Publikace pomůže uchazečům o zaměstnání sestavit atraktivn í životopis, připravit se na přijímací pohovor a psychologické testování, správně reagovat a vyhnout se zbytečným chybám. Personalistům poradí jaké zvolit formy náboru a výběru kandidátů, jaké sledovat dovednosti, osobnostní a znalostní rysy uchazečů , jak připravit, vést a vyhodnotit přijímací pohovor.
Vypredané
6,91 € 7,27 €

Německo–český/česko–německý lékařský slovník


Prohlubující se pracovní styky, řada školicích míst na německých univerzitách a nemocnicích, změna klientely v lázních a příhraničních oblastech vyžadují dobrou znalost německé lékařské terminologie. Současně v odborném životě stoupá význam německy mluvících států EU. Také se podstatně rozvíjí výuka německého jazyka na lékařských fakultách.
U dodávateľa
44,80 € 47,16 €

Pěstujeme rybíz, angrešt a jostu


Knížka radí zájemcům o pěstování bobulovin při výběru a přípravě stanoviště, seznamuje se základními tvary keřů, s jejich výsadbou, množením, řezem, výživou a hnojením, uvádí nejvhodnější odrůdy a nejčastější choroby a škůdce. Kromě běžně rozšířeného rybízu a angreštu čtenáři představuje méně známou, ovšem neméně chutnou jostu, křížence rybízu a angreštu.
Vypredané
3,13 € 3,29 €

Zateplování v praxi


V knize jsou přístupnou formou ukázány řemeslné zásady provádění kontaktních zateplovacích systémů. Je určena k prohloubení znalostí potřebných jak pro vlastní práci s novou technologií, tak pro sledování kvality díla ze strany investora.
Vypredané
5,59 € 5,88 €

Balkánská kuchyně


Po více než dvaceti letech vychází kuchařka, která uceleně představuje tradiční jídla balkánských zemí. Jde o jídla dokonale chuťově vyvážená a přitom velice rozmanitá. Balkánská kuchyně totiž věrně odráží nejen geografickou různorodost tamějších kra jů, ale také historii balkánských národů, která byla ovlivněna střetáváním křesťanství, islámu a pravoslaví, a zejména dědictvím osmanské říše. Rozpisy jednotlivých receptů jsou původní a autory osobně vyzkoušené.Z obsahu: Úvod Předkrmy Polévky a čor by Pokrmy z masa Pokrmy z masa a zeleniny Pokrmy ze zeleniny Pokrmy z ryb a mořských živočichů Saláty Konzervovaná zelenina a ovoce Moučníky a jiné sladkosti Pokrmy z mouky Nápoje, vína Slovníček
Vypredané
8,73 € 9,19 €

Chirurgie v kostce


Kniha je psána formou vádeméka a opírá se o recentní poznatky ze všech oborů chirurgie. Informace jsou podávány stručně v bodech s důrazem na to, co se přednáší, co se vyžaduje na praktikách a stážích a co se zkouší. Ve speciální části knihy se zohledňuje především praktické hledisko. Členění obsahu kapitol uvádí: charakteristiku onemocnění z epidemiologického hlediska, přirozený průběh onemocnění, diagnostický postup, možnosti chirurgické léčby a indikace, komplikace, výsledky léčby. Publikace je především určena pregraduálnímu studiu a měla by se setkat se zájmem mediků.
Vypredané
32,48 € 34,19 €

Propedeutika vybraných klinických oborů


Cílem multioborové Lékařské propedeutiky je podat komplexní pohled na klinické vyšetření nemocného. Kniha si zároveň klade za cíl věnovat větší pozornost komplementárním vyšetřovacím metodám (laboratorním, Rtg atd.) v rámci komplexního přístupu k nemocnému. Lékařská propedeutika je napsána předními odborníky v základních medicínských specializacích a je členěna do jednotlivých kapitol odpovídajících danému oboru. Větší prostor je vymezen akutní medicíně. Každá specializace je zastoupena samos tatně speciálními vyšetřovacími postupy, avšak v komplexu knihy jako celku se tyto postupy nepřekrývají, naopak se vzájemně doplňují, a tak kniha podává všeobecný pohled na metodiku lékařské propedeutiky. Vymyká se tak dosavadním učebnicím Lékařské p ropedeutiky, které byly úzce specializované na jeden obor. Multioborová Lékařská propedeutika je vybavena dostatečným obrazovým materiálem tak, aby umožnila studentům medicíny a lékařům pregraduálního studia zcela jednoduše a názorně pochopit danou p roblematiku. Pro praktické lékaře bude mít jistě i význam v každodenním hodnocení různých patologických stavů (popsaných v publikaci) u ambulantních nemocných.
Vypredané
23,28 € 24,50 €

Kapesní průvodce zdravotní sestry


Další vydání ve výborném překladu shrnuje nové poznatky, se kterými by se dobře školená sestra měla seznámit a využít je ve své odborné práci.
Vypredané
12,24 € 12,88 €

Anglicko–český slovník pojišťovnictví


Slovník byl připraven kolektivem pracovníků z České asociace pojišťoven. Obsahuje více než 24 000 hesel a zaplňuje citelnou mezeru na našem knižním trhu. Kromě vysloveně odborných termínů z oblasti pojištění a zajištění jsou ve slovníku zastoupeny rovněž termíny vztahující se k ekonomické činnosti pojišťoven, a také termíny z oblasti pojistného práva. Nezanedbatelnou část slovníku představují výrazy týkající se pojišťovnictví v Evropské unii. Tento jedinečný slovník se jistě stane užitečnou pomůckou nejen českým a zahraničním pracovníkům pojišťoven, zprostředkovatelům pojištění a zajištění, ale i studentům vysokých škol, středních odborných škol a široké veřejnosti.
Vypredané
23,28 € 24,50 €

Marketingová komunikace


Marketingové komunikace jsou nejviditelnějším a nejdiskutovanějším nástrojem marketingového mixu. Kniha nabízí úplný přehled stavebních kamenů, technik a aplikací marketingových komunikací, a to především v evropském kontextu. Jednotlivé kapitoly pokrývají všechny složky komunikačního mixu, včetně reklamy, public relations, sponzoringu, podpory prodeje, direct marketingu, komunikace na místech prodeje, výstav, osobního prodeje a interentové komunikace. Publikace je výsostně uživatelsky komfortní a přehledná, obsahuje příklady, případové studie, shrnutí kapitol a otázky k opakování. Případové studie se týkají například značek Pringles, Pepsi, Max, Mercedes, Pentene, Redbull, Yahoo! Kniha se nevyhýbá oblastem, které získávají na důležitosti, jako kupříkladu vytváření značky. Vynikajícím způsobem pokrývá specifické sektory a souvislosti, zvláště v oblasti mezinárodních marketingových komunikací a v oblasti komunikace mezi firmami (B2B). Je určena předem marketingovým a komunikačním manažerům všech úrovní řízení, brand manažerům, pracovníkům v oblasti médií, reklam, public relations, prodeje a pak také všem studentům, marketingu, managementu a podnikání.
Vypredané
39,42 € 41,49 €

Windows XP


Kniha je určena především pro začínající a nepříliš zkušené uživatele osobních počítačů, které jsou oživovány systémem Windows XP. Mnohé cenné rady tu však najdou i čtenáři, kteří se již letmo seznámili s některou z předchozích verzí Windows. Autor je seznámí jednak s novinkami ve Windows XP, jednak se základními uživatelskými postupy, k nimž se ve své počítačové praxi doposud nestihli propracovat.
Vypredané
4,61 € 4,85 €

Windows XP


Začínající i méně zkušení uživatelé se v této knize srozumitelnou formou seznámí se základy práce v novém operačním systému Windows XP. Po vysvětlení základních pojmů vám autor poodhalí všechna zákoutí ovládání programů, přiblíží vám práci se složkami a soubory, aplikace Windows XP a výměnu dat mezi nimi, nezapomíná samozřejmě ani na problematiku internetu a práce v síti.
Vypredané
9,40 € 9,89 €

Sklářství


Kniha obsahuje kapitoly o vývoji technik a technologiích, o jejich aplikaci v současnosti, zachycuje umělecko-historický vývoj skla i dějiny sklářství, zejména u nás. Je určena nejširšímu okruhu zájemců – odborným a kulturním institucím, uměleckým a sklářským školám, výrobcům a prodejcům skla, starožitníkům, sběratelům a dalším zájemcům o tento obor.
Vypredané
6,84 € 7,20 €