Key publishing

vydavateľstvo

Európska hospodárska súťaž


Publikácia sa zaoberá právnou úpravou hospodárskej súťaže, najmä antitrustového práva a práva koncentrácií. Teoretické aspekty sú podporené relevantnou judikatúrou. Cieľom publikácie je priblížiť komunitárne právo hospodárskej súťaže - najmä aspekty zneužívania dominantného postavenia podniku na trhu, kartelového práva a fúzií podnikov. Autor vysvetľuje aplikáciu komunitárneho práva s odkazmi na rozhodnutia Súdu prvej inštancie, Európskeho súdneho dvora a Európskej komisie v relevantných prípadoch.
U dodávateľa
6,27 € 6,60 €

Právní aspekty zakládání a provozování offshore spoločnosti na Guernsey ve světle práva ČR a EU


Publikácia sa venuje aktuálnej téme offshore podnikania. V knihe nejde len o právnu a obchodnú analýzu podnikateľského prostredia na Guernsey, jedného z Normandských ostrovov, ale aj o plnohodnotný návod ako toto prostredie využiť. Dôraz kladie na transparentnosť a etiku offshore podnikania a jeho zladenie s právnymi normami EÚ.
U dodávateľa
7,17 € 7,55 €

Příručka pro piloty vrtulníku


Významný rozvoj letectví v poslední době přinesl zvýšený zájem o létání s vrtulníky. Pro studium teoretických znalostí pilota vrtulníku lze využít příslušné předpisy, případně učebnice, které na českém trhu již existují. Pro zvládnutí pilotáže vrtulníku bude vždy nejdůležitější osobnost instruktora, jeho profesionální a pedagogické schopnosti. Přesto je vhodné před zahájením vlastního létání, ale i během výcviku, mít alespoň základní informace o způsobech řízení a letových schopnostech. Tato publikace Vám má umožnit na základě nejnutnější teorie pochopit vliv jednotlivých prvků řízení na pohyb vrtulníku a upozornit na možné chyby a jejich následky.
U dodávateľa
25,51 € 26,85 €

Zásada ne bis in idem v konaní o porušení súťažného práva


Publikácia sa zaoberá výkladom a aplikáciou zásady ne bis in idem v práve hospodárskej súťaže, ako významným a zložitým právnym problémom, ktorý musí často riešiť Súdny dvor EÚ, Komisia, aj vnútroštátne súdy a orgány na ochranu hospodárskej súťaže. Analyzuje stav a vývoj právnej regulácie hospodárskej súťaže v EÚ a v SR s cieľom preveriť či a v akom rozsahu sa pôsobnosť Komisie prekrýva s pôsobnosťou národných úradov na ochranu hospodárskej súťaže.
U dodávateľa
7,56 € 7,96 €

Obchodní strategie založení advokátní kanceláře


Predmetom publikácie je obchodná stratégia založenia advokátskej kancelárie. Problematika je spracovaná z pohľadu ekonomického a právneho a môže poslúžiť ako príklad pre vytvorenie a stanovenie vlastnej business stratégie pre advokátskych koncipientov.
U dodávateľa
8,22 € 8,65 €

Dedičské právo


Komplexný pohľad na vývoj, základné zásady, pramene a inštitúty dedičského práva, objasňuje teoretické i praktické súvislosti. Venuje sa otázkam ako dedenie zo zákona, zo závetu, dedenie obchodného podielu, vydedenie, predpokladom dedenia, prechodu dlhov, odmietnutiu dedičstva a samotnému dedičskému konaniu.
Vypredané
8,51 € 8,96 €

Vybrané kapitoly z práva EU


Študijný text zaoberajúci sa problematikou práva EÚ. Objasňuje pojmy a inštitúty danej oblasti práva ako sú pramene práva EÚ, inštitúcie EÚ, legislatívny proces či súdna kontrola v EÚ. Kniha zohľadňuje reformné zmeny súvisiace s Lisabonskou zmluvou, ktorá sa priamo dotýka i právneho postavenia jednotlivcov, ich výhod, ale i záväzkov plynúcich z členstva štátov v tejto významnej nadnárodnej organizácii.
U dodávateľa
16,08 € 16,93 €

Cestovní ruch


Tato publikace slouží k přiblížení organizace a řízení jednotlivých služeb cestovního ruchu, pochopení vztahů mezi nimi a jimi vytvořené základny průmyslu cestovního ruchu. Předkládaný učební text „Základy cestovního ruchu“ je pojat interdisciplinárně. Znamená to, že obsahuje poznatky z dalších vědních disciplín, jako je geografie, ekonomie, sociologie a především management a marketing.
U dodávateľa
15,65 € 16,47 €

Co byste měli vědět o výrobě potravin?


Kniha Co byste měli vědět o výrobě potravin? je určena všem zájemcům o ucelené znalosti související s výrobou potravin a měla by sloužit nejen jako učebnice pro studenty potravinářského a příbuzného zaměření všech stupňů, ale také jako zdroj základních informací pro odbornou i laickou veřejnost. Text knihy je souhrnným přehledem tradičních potravinářských technologií, rozděleným do osmi kapitol.• Evropská technologická platforma – východiska pro výzkum v oblasti potravinářství• Obecné zásady výroby potravin• Konzervace potravin a technologie masa• Technologie mléka a mlékárenských výrobků• Technologie olejů, tuků, detergentů a kosmetiky• Fermentační technologie• Technologie sacharidů• Výroba pochutin a zpracování suchých plodů.
Vypredané
28,10 € 29,58 €

Introduction to Law for Business


Publikace je stručným, jasným a praktickým úvodem do práva s důrazem na obchodní a podnikatelské aspekty v rámci západních civilizací, tj. jak ve státech s kontinentálním právem, tak i s common law. Dělba na 21 samostatných kapitol a bodová prezentace umožňují snadnou a rychlou orientace a získání relevantních informací obratem. Nesporným pozitivem je rozsáhlý tematický záběr, tj. zahrnutí jak vnitrostátního práva, tak i práva mezinárodního a evropského (včetně judikatury), stejně jako práva hmotného i práva procesního. Dále je třeba vyzdvihnout uvedení řady praktických příkladů a doporučení (např. ohledně smluvních ustanovení).
Vypredané
10,37 € 10,92 €

Přehled obchodního práva


Publikace obsahuje stručný přehled českého obchodního práva. Hlavní pozornost je věnována obchodním společnostem a obchodním závazkům. Stručně je nastíněno i soutěžní právo. Kniha může sloužit i jako učebnice pro neprávnické vysoké školy.
U dodávateľa
8,47 € 8,92 €

Příslušnost soudu v souvislostech Nařízení Rady (ES) č. 44 2001


Vzhledem k narůstajícímu významu mezinárodní příslušnosti (pravomoci) soudů v evropském justičním prostoru se publikace zabývá souvislostmi Nařízení Rady (ES) č. 44/2001 ze dne 22. 12. 2000 (Brusel I) o příslušnosti, uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v civilních a obchodních věcech (přebírá text Bruselské úmluvy z 27. září roku 1968), které sjednocuje pravidla příslušnosti soudů členských států Evropské unie u vztahů, obsahujících mezinárodní prvek. Obsahem je analýza znění kriterií příslušnosti (pravomoci) soudů, terminologie, vztahů k jiným právním předpisům, působností, hiearchie příslušnosti, překážky litispendence. Závěrem publikace je poukázáno na problematické aspekty Nařízení Rady (ES) č. 44/2001 (Brusel I).
Vypredané
6,14 € 6,46 €

Trestní právo hmotné - obecná část, stav k 1.1.2010


Učebnice vymezuje základní principy obecné části trestního práva hmotného takovým způsobem, aby si studenti osvojili jeho základní teoretické instituty a to ve spojitosti s ním bezprostředně souvisejících právních odvětví, na které normy trestní práva odkazují a ze kterých vycházejí a problémy aplikační praxe. Díky tomu budou po prostudování tohoto textu disponovat znalostmi o celkové koncepci zpracovávané problematiky, jakož i praktickými dovednostmi při interpretaci a aplikaci právních předpisů v daném právním odvětví. Učebnice je prioritně určena pro studenty bakalářských či magisterských forem studia na právnických fakultách. Z hlediska jejího obsahu a způsobu zpracování je však samozřejmě použitelná i pro studenty vysokých škol tzv. neprávnického směru, studenty středních škol a fakticky pro jakoukoli neprávnickou veřejnost, která by se chtěla se zpracovávanou problematikou blíže seznámit. Právní úprava obsažená v této učebnici již reflektuje novou právní úpravu obsaženou v zákoně č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů a v zákoně č. 41/2009 Sb., o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím trestního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. Odráží tak fakticky právní stav platný a účinný k 1.1.2010.
Vypredané
12,06 € 12,69 €

Trestní právo hmotné - zvláštní část, stav k 1.1.2010


Učebnice vymezuje základní principy zvláštní části trestního práva hmotného takovým způsobem, aby si studenti osvojili jeho základní teoretické instituty a to ve spojitosti s ním bezprostředně souvisejících právních odvětví, na které normy trestní práva odkazují a ze kterých vycházejí a problémy aplikační praxe. Díky tomu budou po prostudování tohoto textu disponovat znalostmi o celkové koncepci zpracovávané problematiky, jakož i praktickými dovednostmi při interpretaci a aplikaci právních předpisů v daném právním odvětví. Učebnice je prioritně určena pro studenty bakalářských či magisterských forem studia na právnických fakultách. Z hlediska jejího obsahu a způsobu zpracování je však samozřejmě použitelná i pro studenty vysokých škol tzv. neprávnického směru, studenty středních škol a fakticky pro jakoukoli neprávnickou veřejnost, která by se chtěla se zpracovávanou problematikou blíže seznámit. Právní úprava obsažená v této učebnici již reflektuje novou právní úpravu obsaženou v zákoně č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů a v zákoně č. 41/2009 Sb., o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím trestního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. Odráží tak fakticky právní stav platný a účinný k 1.1.2010.
Vypredané
12,97 € 13,65 €

Trestní právo procesní


Učebnice vymezuje základní principy trestního práva procesního takovým způsobem, aby si studenti osvojili jeho základní teoretické instituty a to ve spojitosti s ním bezprostředně souvisejících právních odvětví, na které normy trestní práva odkazují a ze kterých vycházejí a problémy aplikační praxe. Díky tomu budou po prostudování tohoto textu disponovat znalostmi o celkové koncepci zpracovávané problematiky, jakož i praktickými dovednostmi při interpretaci a aplikaci právních předpisů v daném právním odvětví. Učebnice je prioritně určena pro studenty bakalářských či magisterských forem studia na právnických fakultách. Z hlediska jejího obsahu a způsobu zpracování je však samozřejmě použitelná i pro studenty vysokých škol tzv. neprávnického směru, studenty středních škol a fakticky pro jakoukoli neprávnickou veřejnost, která by se chtěla se zpracovávanou problematikou blíže seznámit. Právní úprava obsažená v této učebnici již reflektuje novou právní úpravu obsaženou v zákoně č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů a v zákoně č. 41/2009 Sb., o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím trestního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. Odráží tak fakticky právní stav platný a účinný k 1.1.2010.
Vypredané
17,68 € 18,61 €

Vývoj trestního řízení


Publikace obsahuje podrobný přehled vývoje trestního řízení od nejstarších dob do současnosti. V úvodu jsou zpracovány počátky trestního soudnictví a trestního řízení v nejstarších evropských státech. Další části jsou již věnovány jen českému právnímu prostředí. Čtenář se zde seznámí se středověkými důkazními prostředky jako byly ordály a tortura. V dalších částech jsou přiblíženy počátky moderního trestního řízení. Celý výklad je zakončen současnou právní úpravou.
U dodávateľa
8,22 € 8,65 €