Krater

vydavateľstvo

A gazda és a kereskedő


"Azzal nyakába vette a tarisznyát, fejébe csapta a kalapot, s úgy ment ki a házból, mint aki nem is készül visszatérni soha. Ment, mendegélt az úton, lassan besötétedett. Haragja lelohadt, s bánta már, hogy eljött hazulról. Visszafordult volna szívesen, de nem tehette. Mert aki egyszer kimond egy szót, annak tartania kell magát hozzá."
Vypredané
5,48 € 5,77 €

A kis szürke nyúl


"A kis szürke nyúl azóta is folyton csak keres. Ha látod valahol, erdőszélen, tisztáson, figyeld meg: szökdös, bukdácsol, ide benéz, oda benéz, és ha valaki megkérdi, hogy miféle furcsa dolgot művel, akkor leül, és nagy fontoskodva felsorolja mindazt, amit még keresnie kell." Csak azt nem tudja, hogy az elveszített tegnapi napot, amit a ravasz nyest reábízott, hogyan fogja megtalálni. Gábor Emese természethű ábrázolása ismét maradandó képi kiegészítéssel mutatja be Wass Albert meséjének tartalmi szépségeit. A sorozatban megjelent: Mese az erdőről, Bulámbuk, A vén gombacsináló, Az éjjeli pávaszem.
Vypredané
0,94 € 0,99 €

Tonuzoba


"-Eskümet és hűségemet örömmel adom - felelte Tonuzoba. - Föld ne fogadja be testem, Ég tagadja meg lelkem, ha valaha is megszegem eskümet. A besenyők örömmel csatlakoznak vérszövetségbe magyar testvéreikkel. De vallást nem cserélünk, idegenek hitére nem térünk soha."
Vypredané
4,75 € 5,00 €

Magyar pólus


"Segítsetek megőrizni és magosra tartani a fáklyát! Ha ez a tűz kialszik, sötétben marad a nemzet! Segítsetek megteremteni azt a független és szabad magyar szellemi pólust, mely méltón módon képviselhesse a világ közvéleménye előtt a hazájából kiüldözött ezeréves magyar humanista kultúrát és tovább vigye azt a szellemi irányvonalat, mely egy Balassán, egy Vörösmartyn, egy Arany Jánoson, egy Petőfin, egy Ady Endrén és egy Babits Mihályon keresztül mindenkor az egyetemes emberi jogokat és igazságokat hirdette. Ne koldusalamizsnával segítsetek, hanem öntudatos és céltudatos kötelességvállalással, melynek parancsa véretekben él és kötelez!" (Wass Albert 1947-es Nyílt leveléből) Újabban fölkutatott versek, novellák, tárcák, közéleti írások, beszédek, interjúk és levelek segítik megértetnünk, hogy ki volt valójában a teljes magyar nemzet és az emberiség számára Wass Albert. Mit vesztettünk kényszer-emigrációja távollétében és mit nyerhetünk szellemi jelenlétével, művei és életcéljai megismerésével?
Vypredané
4,75 € 5,00 €

A bölcs bölömbika


Wass Albert meséjében szó esik a tó madarairól, akik királyt akartak választani, de szó esik a bölömbikáról is, aki legokosabb a madarak között. A kemény táblás kötet színes illusztrációkkal díszített.
Vypredané
5,11 € 5,38 €

Az erdélyi magyar népművészet


Wass Albert a 80-as években állította össze e kivételes kötetet, amely az erdélyi népművészet főbb vonalait és irányait vázolja fel. Gazdagon illusztrált, rövid ismertető könyv, ami hiánypótló a témában.
Vypredané
7,31 € 7,69 €

Kisbakter az intézetben


Magyarország, ötvenes évek, vasutas iskola... A rideg falak közé szorított mesterséges társadalom az "életre", azaz a szintén "mesterséges", diktatúrára épülő társadalomban való "boldogulásra" neveli rá a gyerekeket. Milyen is az intézeti élet? Pokrócozás és zseblámpa melletti olvasás, négyszögletesre berakott ágyak és "kenyérharc". Közben vasfegyelem és szerepkörök: kiskirályok, talpnyalók és smasszerek, az egyén vérbe fojtott lázadási kísérletei és behódolt nyáj. A népelnyomás romantikája és valósága. Ez a könyv hozzásegít ahhoz, hogy olvasóként átélhessük, mivel kellet megküzdenie diktatórikus békeidőben a gyermeki léleknek.
Vypredané
5,11 € 5,38 €

A Rossz virágai


"A Romlás virágai címének értelmét a magyar jól megközelíti, de nem fedi, nem fedheti egészen" - írta Szabó Lőrinc hajdanán, a magyar fordítás első, 1923-as megjelenésekor. Tornai József újrafordította Baudelaire "fő művét", 1991 óta most jelenik meg újra az átdolgozott és felfrissített műfordítói remeklés.
Vypredané
7,31 € 7,69 €

Csámpás, a rucafiú


Ötödik mese, amelyben megtudhatod, hogy vadruca Máminak van egy Csámpás nevű haszontalan fia, aki éppen olyan haszontalan, mint valamennyi rucafiú, aki a világon van, de lehet, hogy egy kicsit még haszontalanabb. Ez a mese is ugyanazon a tavon történt, és Mámi is pontosan ugyanaz a kicsit kövér vadruca asszonyság, aki már az előbbi mesében is szerepelt, ha még emlékszel rá. Hogy még kikről lesz szó, azt nem mondom el. Figyelj jól ide, s megtudod hamarosan.
Vypredané
6,57 € 6,92 €

A harkály meséje


Wass Albert meséje Gábor Emese festményeivel jelent meg.
Vypredané
4,75 € 5,00 €

Honfoglalás


"Örökre való kötést tettünk veled, magyarok földje - mondta lassú, mély, zengő hangon -, kötést tettünk és megpecsételtük azt vérrel és verejtékkel. Vérünkkel érdemeljük ki ezt a hazát, és verejtékünkkel tartjuk meg magyarnak. Bármennyi vért és verejtéket kívánjon tőlünk ez a föld, nem panaszkodunk miatta."
Vypredané
5,48 € 5,77 €

Magyar örökségünk


"A feladatok ma még nagyobbak, mint azelőtt. Először is nemzetté kell emeljük újra a fél évszázados kommunista diktatúra során megtört, hitét vesztett, néppé alázott magyarságot. Népünk nemzeti öntudatát kell visszaszereznünk, mert ezen a földön csak nemzetnek lehet hazája. Népnek mindössze otthona van. A Haza: lelki, szellemi, politikai és gazdasági egység. Az otthon mindössze födelet nyújt, védelmet nem. Feladatunk tehát, ha még van ilyen, kettős! Föl kell szabadítsuk Magyarország 'fölszabadult' népét attól a félelmetes lehetőségtől, hogy a jelen idők irányzatát követve a nemzetközi tőke rabszolgájává váljon, nemzeti öntudatának végleges föladása árán. Széles körben ismertetnünk kell a félrevezetett világgal a valóságos magyar múltat s az igazság feltárása által vissza kell szereznünk szétszakított népünk önrendelkezési jogát." Wass Albert, 1992
Vypredané
5,84 € 6,15 €

Wass Albert minden verse


A kibővített, gyűjteményes kötet hű tükre Wass Albert lírai életművének: a tehetségét felvillantó korai verseskötetek után a debreceni tanulóévek újonnan előkerült versciklusa mutatja fel az érlelődő lírikus szülőföldért és emberiségért aggódó költészetének értékeit, majd az emigrációban kiadott nagyhatású versesköteteit a föllelt publikációk és a posztumusz kéziratok egészítik ki. Az "Új székely ballada", a "Búcsú Európától" és a "Tölgyfa az idegen földön" címen összeállított ciklusok egy-egy önálló fejezetei az írófejedelem életének. Wass Albert - vershagyatékának tanúsága szerint - soha nem akasztotta fel a "parti fűzekre" a hárfát, bár sokan örültek volna elnémulásának, elnémításának.
Vypredané
7,80 € 8,21 €

Tavaszi szél és más színművek


"Wass Albert családja és rokonsága sokat tett Erdély és Kolozsvár magyar színházi életéért. Az író maga is több drámai művet írt, s ezek közül a legkülönbet - amely az erdélyi nemzetrész trianoni fájdalmait s a politikai változások haláltáncát dolgoz za fel - éppen 1944 Karácsonyán készült műsorra tűzni a budapesti Nemzeti Színház. A nagyszerű posthumus-mű végre a kezünkben van, s előadóira vár." (Turcsány Péter)
Vypredané
6,51 € 6,85 €

Magyar örökségünk


"A feladatok ma még nagyobbak, mint azelőtt. Először is nemzetté kell emeljük újra a fél évszázados kommunista diktatúra során megtört, hitét vesztett, néppé alázott magyarságot. Népünk nemzeti öntudatát kell visszaszereznünk, mert ezen a földön csak nemzetnek lehet hazája. Népnek mindössze otthona van. A Haza: lelki, szellemi, politikai és gazdasági egység. Az otthon mindössze födelet nyújt, védelmet nem. Feladatunk tehát, ha még van ilyen, kettős! Föl kell szabadítsuk Magyarország 'fölszabadult' népét attól a félelmetes lehetőségtől, hogy a jelen idők irányzatát követve a nemzetközi tőke rabszolgájává váljon, nemzeti öntudatának végleges föladása árán. Széles körben ismertetnünk kell a félrevezetett világgal a valóságos magyar múltat s az igazság feltárása által vissza kell szereznünk szétszakított népünk önrendelkezési jogát." (Wass Albert, 1992)
Vypredané
5,84 € 6,15 €

Ember az országút szélén


"- A szomszéd szobában ott aludt békésen az unokám, a Lajos fia. Egy darab tiszta ember. Egy darab tiszta erdélyi ember. Egy alapkő a jövendőhöz, ahoz a jönvendőhöz, amelyiknek majd egyszer mindezen véres részegség után el kell jönnie, mert hiszen a világot nem személyes démonok kormányozzák, hanem Isten, aki tudja, mit akar. És én rádöbbentem, hgoy ez a feladatom: megőrizni ezt az alapkövet tisztának és fölnevelni erősnek és átadni neki azt az erkölcsi mértéket, mellyet önmagunkban bent mérnünk kell a cselekedeteinket, s mely egyetlen maradandó öröksége a mi régi világunknak, a valamikor majd elkövetkezendő új világ számára."
Vypredané
6,14 € 6,46 €