% Zľavy na hry %

LEDA

vydavateľstvo

Finština nejen pro samouky + klíč


Učebnice je určena jak pro tradiční výuku pod vedením učitele, tak pro samostatné studium. Její součástí je brožura obsahující kromě překladů učebních textů a klíče ke cvičením i velmi užitečný finsko-český a česko-finský slovník. Jako samostatný doplněk je vydána audionahrávka.
Vypredané
17,81 € 18,75 €

Mluvnice francouzštiny


Tato volná součást 4. dílu souboru On y va česky shrnuje učivo prvních tří dílů a podává ucelený přehled mluvnice francouzštiny. Je určena všem zájemcům o tento jazyk, nejen studentům středních škol.Vedle stručného přehledu fonetického systému a tvoření slov je ve výkladu hlavní důraz kladen na jednotlivé slovní druhy a skladbu. Kniha obsahuje i řadu přehledů a tabulek a doplňuje ji sešit s cvičeními a klíčem, umožňující ověřit si, zda konkrétní mluvnické jevy byly skutečně zvládnuty.
Vypredané
13,35 € 14,05 €

Mluvnice francouzštiny


Tato volná součást 4. dílu souboru On y va česky shrnuje učivo prvních tří dílů a podává ucelený přehled mluvnice francouzštiny. Je určena všem zájemcům o tento jazyk, nejen studentům středních škol.Vedle stručného přehledu fonetického systému a tvoření slov je ve výkladu hlavní důraz kladen na jednotlivé slovní druhy a skladbu. Kniha obsahuje i řadu přehledů a tabulek a doplňuje ji sešit s cvičeními a klíčem, umožňující ověřit, zda mluvnické jevy byly skutečně zvládnuty.
Vypredané
7,10 € 7,47 €

Portugalština pro samouky + klíč


Nová moderní učebnice portugalštiny přináší základní znalosti mluvnice a slovní zásoby (v rozsahu 2 500 slov) rozšířené o řadu tématických okruhů každodenního života, nejčastější frazeologii a konverzační obraty. Důraz je kladen na* osvojení základní struktury portugalštiny * pochopení odlišností mezi portugalštinou a češtinou * porozumění psanému i ústnímu projevu * aktivní používání portugalštiny Učebnice je určena pro samostatné studium i pro výuku pod vedením učitele. Její součástí je Antologie doplňkových textů a brožura obsahující klíč ke cvičením í užitečný portugalsko-český a česko-portugalský slovník.
Vypredané
17,81 € 18,75 €

Ruština v praxi


Ruština v praxi je učebnice současného, živého jazyka pro pokročilé uživatele. V prvních devíti lekcích se opakují běžné konverzační obraty potřebné při společenském styku, při seznamování, navazování kontaktů, při cestování, nákupech, návštěvě u lékaře apod. Dalších osm lekcí je zaměřeno na odbornou ruštinu v těchto tematických okruzích: peněžnictví, burza a obchod komoditami, akciové společnosti a jejich organizace, export a import, podnikání v cestovním ruchu, výstavnictví, celní kontrola. Kniha je doplněna ukázkami úředních formulářů, kapitolou o obchodní korespondenci a smlouvách, přehledem ruské mluvnice a skladby, rusko-českým a česko-ruským slovníkem a klíčem ke cvičením. Samostatně se vydává audionahrávka vybraných textů a cvičení. Učebnice je určena obchodním školám, gymnáziím, posluchačům vysokých škol, zvláště bakalářského studia, i široké veřejnosti.
Vypredané
13,35 € 14,05 €

Srbsko-český česko-srbský slovník


Poprvé od rozdělení Jugoslávie a následném rozdělení srbochorvatštiny na dva samostatné jazyky vychází na našem trhu Srbsko-český a česko-srbský praktický slovník. Je určen širokému okruhu uživatelů k běžné konverzaci například na dovolené, ale i pro studenty, ekonomy a komerční pracovníky. Jelikož jsou v něm zachovány i některé vžité pojmy ostatních jazyků národů původní federace, může být využíván i pro potřeby dorozumívání v jiných republikách bývalé SFRJ. S ohledem na potřeby českého uživatele obsahuje slovník i stručný přehled srbské fonetiky, pravopisu a gramatiky. První moderní srbsko-český a česko-srbský slovník přináší: - více než 19300 srbských výrazů a 26900 českých ekvivalentů v srbsko-české části, 19800 českých výrazů a 29000 srbských ekvivalentů v česko-srbské části - současnou slovní zásobu včetně hovorových a slangových výrazů, nových slov a slovních spojení - základní odborné termíny z nejrůznějších odborů - nejčastější frazeologii - základní gramatické údaje
Vypredané
15,58 € 16,40 €

Čínsko-český, česko-čínský slovník


Slovník obsahuje asi 14 000 čínských hesel v části čínsko-české a přibližně stejný počet českých hesel v části česko-čínské. Čínské znaky mají standardizovanou zjednodušenou podobu, u každého čínského hesla v části čínsko-české a u každého čínského ekvivalentu v části česko-čínské je uvedena výslovnost (pomocí čínské přepisové abecedy pinyin). Ve slovníku uživatel najde aktualizovanou slovní zásobu současné čínštiny a celou řadu příkladů k jednotlivým významům. Důležitou složkou slovníku je rejstřík znaků řazený podle radikálů. K části česko-čínské, zaměřené zejména na čínského uživatele, jsou připojeny paradigmatické tabulky pro češtinu a u každého českého hesla je uveden gramatický aparát. Slovník je určen Čechům, kteří se seznamují s moderní čínštinou, a také Číňanům, kteří se učí česky a chtějí se orientovat v českém prostředí.
Na sklade 1Ks
40,14 € 42,25 €

dostupné aj ako:

Velký německo-český slovník (A-L+M-Z) dvojzv.


V současnosti největší německo-český slovník přináší v komplexně vypracovaných heslech přes 210 000 německých výrazů a přibližně 360 000 českých ekvivalentů. Slovník obsahuje písmena A-L a M-Z.
Na sklade 1Ks
53,12 € 55,92 €

dostupné aj ako:

Ruština pro pokročilé


Učebnice umožňuje praktické zvládnutí současného ruského jazyka v jeho mluvené i psané podobě a otevírá studujícím cestu ke složení maturity nebo státní jazykové zkoušky. 22 lekcí vychází z nejrůznějších tematických okruhů a obsahuje stylisticky rozmanité texty – publicistické, populárně a teoreticky odborné, hovorové, umělecké. Předností učebnice je tematicky uspořádaná slovní zásoba, rozšířená nad rámec lekce. Komunikativní cvičení vedou k zvládnutí rozsáhlejších jazykových projevů. Doplňkem učebnice je metodický návod, diktáty a klíč ke cvičením a samostatně vydaná zvuková nahrávka textů a cvičení. Publikace je určena pro běžné i intenzivní kursy zájemců, kteří již absolvovali základní stupeň jazykové výuky, ale zároveň pro samouky, kteří si potřebují obnovit a prohloubit znalosti ruštiny.
Vypredané
12,94 € 13,62 €

Německo český právnický slovník


Zcela nově zpracovaný slovník popisuje v přibližně 16 000 heslech 26 000 německých slov a slovních spojení a 35 000 českých ekvivalentů ze všech právních oborů, s důrazem na právo občanské, trestní, obchodní a evropské. Nedílnou součástí hesláře jsou i latinské výrazy a zkratky. V heslech jsou uváděny příklady a frazeologie, německé termíny jsou přepsány podle nových pravidel pravopisu a jsou opatřeny základní gramatickou informací (včetně přízvuku). Excerpována byla současná právnická literatur a německy mluvících zemí, tj. nejen německá, ale i rakouská a švýcarská. Kromě originálních právnických publikací, učebnic a vzorů právních dokumentů byly významným zdrojem i německé právnické výkladové slovníky a zákoníky.
Vypredané
22,28 € 23,45 €

Česko - ruská konverzace


Příruční konverzace do kapsy obsahuje obvyklé obraty společenského styku, které potřebuje každý turista, ale i obchodník a podnikatel při cestě do Ruska nebo při styku s rusky mluvícím partnerem v tuzemsku. Každý konverzační okruh zahrnuje v první části běžné mluvené fráze a praktické informace na cesty o současných ruských reáliích a zvyklostech, ve druhé pak abecední seznam potřebné slovní zásoby. Příručka je doplněna přehledem ruské výslovnosti, gramatickým minimem, seznamem nejčastějších zkratek, praktickým rejstříkem uváděných témat.
Vypredané
6,69 € 7,04 €

Česko - anglický právnický slovník


Slovník široce a vyváženě pokrývá pojmosloví především hlavních odvětví českého práva, pozornost je však věnována i ostatním odvětvím, jako jsou právo patentované, autorské, ochrany životního prostředí atd. Dílo je výsledkem dlouhodobého srovnávání českého práva s angloamerického právního systému. Slovník je určen pro právníky, manažery, ekonomy, překladatele a tlumočníky, studenty právnických fakult i oboru překladatelství a tlumočnictví a další uživatele.
Vypredané
21,87 € 23,02 €

Velký anglicko - český slovník I.+II. - súbor


Nejrozsáhlejší a nejpropracovanější lexikografické dílo české anglistiky 2. poloviny 20. století. Obsahuje více než 100 000 komplexních hesel obecného i odborného jazyka (přibližně 280 000 anglických slov) a na 450 000 českých ekvivalentů. Slovník vyšel ve dvou svazcích v přehledném a účelném uspořádání: každý slovní druh má své vlastní heslové záhlaví s uvedenou výslovností, každé frázové sloveso má svůj samostatný odstavec. S počítačovou podporou byly dopracovány odkazy a velmi pečlivě opraveny tiskové chyby a formální nedostatky. Návodné charakteristiky významů a množství uváděných příkladů stejně efektivně využije jak běžný čtenář anglicky psaného periodického tisku, krásné prózy, poezie, dramatu a populárně vědecké literatury, tak i odborník – překladatel, tlumočník, pedagog a jeho studenti.
Vypredané
44,60 € 46,95 €

ON Y VA! 2


Učebnice je založena na srovnání francouzštiny jako cizího jazyka s češtinou a sleduje dvojí cíl: položit pevný základ komunikativní a jazykové kompetence umožňující dorozumění v běžných životních situacích a současně seznámit s reáliemi francouzsky mluvících zemí. Obsahuje texty k různým konverzačním tématům, gramatický výklad, cvičení a francouzsko-český a česko-francouzský slovníček. Učebnici doplňují 2 pracovní sešity a kazeta. O její kvalitě svědčí i to, že získala schvalovací doložku MŠMT ČR pro výuku francouzštiny na gymnáziích, středních odborných školách a středních odborných učilištích.
Vypredané
9,37 € 9,86 €

ON Y VA! 2B pracovní sešit


Tři vydané díly čtyřdílného učebnicového kompletu pro studenty, kteří hodlají po čtyřletém studiu z tohoto jazyka maturovat. Učebnice je založena na srovnání francouzštiny jako cizího jazyka s češtinou a sleduje dvojí cíl: položit pevný základ komunikativní a jazykové kompetence umožňující dorozumění v běžných životních situacích a současně seznámit s reáliemi francouzsky mluvících zemí. Obsahuje texty k různým konverzačním tématům, gramatický výklad, cvičení a francouzsko-český a česko-francouzský slovníček. Učebnici doplňují 2 pracovní sešity a kazeta. O její kvalitě svědčí i to, že získala schvalovací doložku MŠMT ČR pro výuku francouzštiny na gymnáziích, středních odborných školách a středních odborných učilištích.
Na sklade 1Ks
8,88 € 9,35 €

Ruština-čeština praktický slovník


Slovník obsahuje základní slovní zásobu češtiny a ruštiny důrazem na současný jazyk. Každá z jeho částí obsahuje více než 28 000 výrazů a spojení. Používání slovníku je usnadněno přehlednou strukturou hesel, aktivnímu užití slova napomáhají informace o gramatických vlastnostech pomocí přímých odkazů na moderně zpracované, podrobné a přehledné mluvnické tabulky. Je určen široké veřejnosti od začátečníků po pokročilé.
U dodávateľa
13,35 € 14,05 €

dostupné aj ako: