% Zľavy na hry %

LEDA

vydavateľstvo

Praktický slovník Švédština Čeština


Rozšířené a aktualizované vydání kapesního slovníku obsahující přibližně 40 000 hesel. Kromě spisovné slovní zásoby a frazeologie je v něm do určité míry zastoupena rovněž slovní zásoba hovorová a základní terminologie z oborů, v nichž nastaly v poslední době velké změny: z politiky, ekonomie, obchodu, bankovnictví, práva, výpočetní techniky apod. Součástí slovníku je přehled švédské výslovnosti a mluvnice. Slovník je určen k rychlé orientaci širokému okruhu uživatelů se zájmem o švédštinu: začátečníkům až středně pokročilým pro časté užití, pokročilejším pro připomenutí. Ve slovníku je uplatněna nejnovější jazyková reforma švédštiny.
Vypredané
20,05 € 21,10 €

Česko-latinský slovník


Nové vydanie unikátneho slovníka starovekej a súčasnej latinčiny obsahuje asi 40000 českých hesiel a viac ako 12000 ich latinských ekvivalentov.
Vypredané
31,21 € 32,85 €

dostupné aj ako:

Anglicko-čes./čes.-angl.slovník výtvarného umění


Zcela nový slovník přináší více než 9 500 hesel z hlavních oborů umění, tedy z malířství, sochařství, grafiky, kresby, architektury a užitého umění, i ze souvisejících oblastí, jako jsou fotografie, lidové umění a řemeslo, restaurování a archeologie, teorie a kritika umění atd. Slovník je určen pro studenty výtvarného umění, odborníky, učitele, novináře, překladatele, tlumočníky a všechny zájemce o výtvarné umění, kteří se setkávají s anglickými texty.
Vypredané
12,94 € 13,62 €

dostupné aj ako:

Česko-albánský slovník a konverzace


První, praktická příručka albánštiny obsahuje. ve slovníkové části přibližně 5000 českých výrazů a asi 6800 albánských ekvivalentů. nejfrekventovanější slovní zásobu současné spisovné albánštiny. nejodlišnější výrazy užívané v severní Albánii a Kosovu. v konverzační části asi 1500 konverzačních obratů a vět rozdělených do 15 tematických oddílů. mluvnické minimum a stručné pojednání o albánské výslovnostiPříručka je určena turistům, českým zájemcům o albánštinu i albánským zájemcům o češtinu.
Vypredané
10,26 € 10,80 €

Česko-anglicko-německý průvodce gastronomií a restauračním provozem


Publikace přináší rozsáhlou nabídku slov, slovních spojení a frází používaných v oblasti gastronomie, jako jsou názvy potravin, jídel a nápojů, názvy v jídelním lístku, výrazy používané při přípravě a úpravě jídel, v receptech, ale i v terminologii p rovozních a pomocných zařízení, při obsluze hosta, stolování a stravování. Je určena studentům a učitelům učňovských středisek a odborných škol se zaměřením na společné stravování i na oblast cestovního ruchu, průvodcům a všem, kteří poskytují gastro nomické služby, ale též širší veřejnosti se zájmem o prohloubení znalostí z tohoto atraktivního oboru.
Na sklade 1Ks
19,15 € 20,16 €

Česko-německá konverzace


Nově přepracované vydání této konverzační příručky je nepostradatelným zdrojem slovní zásoby i reálií pro dorozumění v německém jazyce jak v zahraničí, tak v domácím prostředí. Díky dvojjazyčnému jazykovému materiálu a tematickému i grafickému uspořádání je příručka dostupná i německy mluvícím uživatelům. V 18 tematických oddílech je obsaženo přes 3.000 konverzačních vět a obratů doplněných dílčími tematickými slovníčky s podpůrnou i rozšiřující slovní zásobou. Příručka obsahuje také poučení o německé výslovnosti a seznam frekventovaných německých zkratek. Kazeta je namluvena rodilými mluvčími.
Vypredané
6,69 € 7,04 €

S angličtinou do světa ! + 2CD


Tato učebnice je určena pro mírně pokročilé uživatele k doplnění znalostí a pro pokročilejší k opakování. S její pomocí se naučíte 850 nejpoužívanějších výrazů a obratů v 59 tematických okruzích nahraných na CD. Kniha je doporučena i pro dyslektiky, jako optimální způsob procvičování učiva ve zvukové podobě.
Vypredané
13,35 € 14,05 €

Modern Business English in communication


Druhá z řady terminologicky laděných učebnic věnovaných současné obchodní angličtině se týká ústní a písemné komunikace. Jejím cílem je seznámit uživatele se současnou angloamerickou terminologií této oblasti a naučit ji používat v praxi, přičemž důraz je kladen na kultivovaný projev nejen profesní, ale i v osobním styku. Pro nácvik písemné komunikace je rozšířena o vzory formulářů, různých typů korespondence a jiných písemností; při nácviku ústní komunikace využívá utříděné scénáře, které lze využít jako návody pro nácvik činností, ale i pro obecnější výuku systému slovní zásoby (a terminologie) a užívání frazeologických jednotek, či pro srovnání pojmových (významových) i gramatických struktur angličtiny a češtiny
Vypredané
20,49 € 21,57 €

Chci mluvit jako rodilý Američan


V této učebnici je formou dialogu, výkladu i českého překladu a v desítkách cvičení představeno více než 300 nejčastěji používaných idiomů a idiomatických spojení současné americké angličtiny. Pochopíte tak dokonale jejich význam a osvojíte si jejich správné použití. Jako samostatný doplněk je k učebnici vydána audionahrávka na CD. Učebnice je určena studujícím angličtiny (od mírně pokročilých až po velmi pokročilé), kteří si chtějí obohatit svůj ústní i písemný projev.
Na sklade 2Ks
12,94 € 13,62 €

Mluvnice italštiny


Tato příručka doplňuje řadu stručných mluvnic hlavních světových jazyků. Jejím cílem je podat přehled základních mluvnických jevů italštiny, a to na podkladě jejich konfrontace s příslušnými gramatickými jevy jazyka českého. Stručná mluvnice italštin y zahrnuje oddíl věnovaný výslovnosti a pravopisu, oddíl tvaroslovně skladebný, pojednávající o jednotlivých slovních druzích, výklad o větě jednoduché a souvětí, jakož i o tvoření slov a konečně slovníček italské gramatické terminologie a přehled ča sování nejdůležitějších nepravidelných sloves.
Vypredané
20,05 € 21,10 €

Japonsko-český slovník


Jediný rozsáhlý a aktuální překladový slovník pro japonštinu. Přináší více než 86.000 japonských výrazů a 115.000 českých ekvivalentů, všeobecnou slovní zásobu japonštiny včetně hovorových, knižních a odborných výrazů. Slovník je určen jak českým zájemcům, tak Japoncům, jimž pomůže při orientaci v českém prostředí.
Na sklade 1Ks
31,21 € 32,85 €

Španělština? Jednoduše s cédéčkem


Chcete se domluvit španělsky? Poslouchejte a opakujte!
Na sklade 1Ks
13,35 € 14,05 €

Francouzština? Jednoduše s cédéčkem!


Učebnici nového typu – zvukovou učebnici – tvoří příručka o 32 laminovaných stranách v kroužkové vazbě a dvě audio CD, na kterých je rodilými mluvčími nahrán veškerý text otištěný v příručce. Texty, nejpoužívanější francouzské výrazy a obraty, jsou rozděleny do 51 tematických okruhů a tvoří je jednotlivá slova, sousloví, věty i souvětí. Příručka s CD je určena mírně pokročilým uživatelům k doplnění znalostí, ale i středně pokročilým k opakování. Stálým opakováním nahraného textu získá uživatel pohotovost ve vyjadřování. Titul tvoří: dvě audio CD a tištěná příručka.
Vypredané
13,35 € 14,05 €

Velký česko-ruský slovník


Nové vydání největšího česko-ruského slovníku. Slovník je určen pedagogům a studentům středních a vysokých škol, překladatelům beletristických i odborných textů, tlumočníkům, pracovníkům z oblasti ekonomiky, obchodu, kultury, služeb a všem dalším zájemcům o ruský jazyk.
Na sklade 1Ks
58,00 € 61,05 €

dostupné aj ako:

Ruština poslechem, cvičení a test. úlohy


Předmaturitní cvičebnice určená k nácviku a testování. Pro střední a vysoké školy, jazykové kurzy a samouky. Titul tvoří: učebnice a tři audio CD
Vypredané
22,28 € 23,45 €

Němčina? Jednoduše s cédéčkem!


Chcete si jednou provždy zapamatovat užitečné německé výrazy a obraty? Chcete se hladce domluvit německy? Poslouchejte a opakujte! Jednoduchou metodou založenou na poslechu a opakování získáte schopnost vést rozhovor v italštině! Tato učebnice nového typu – zvuková učebnice – obsahuje: . dvě audio CD s 850 nejpoužívanějšími německými obraty namluvenými rodilými mluvčími a s jejich českými překlady . brožuru s přehledně vytištěnými texty nahrávek rozdělenými do 49 tematických okruhů opatřených indexem pro snadné vyhledání tématu na CD Učebnice je určena mírně pokročilým uživatelům k doplnění znalostí, středně pokročilým k opakování. Vychází též vstříc potřebám dyslektiků.
Vypredané
13,35 € 14,05 €