LiberaTerra

vydavateľstvo

Matematika 3 - Geometria (2.vyd.)


Pracovný zošit od Berovcov, je súčasťou súboru troch pracovných zošitov pre 3. ročník základnej školy spracovaných podľa inovovaného Štátneho vzdelávacieho programu. Zošity koncepčne a plynulo nadväzujú na zošity pre 1. a 2. ročník základnej školy od tejto autorskej dvojice. Obsah Matematika 3, Geometria Opakovanie Meranie dĺžky úsečky Porovnávanie dĺžok úsečiek Rysovanie Hodiny, minúty a sekundy Jednotky dĺžky Zväčšovanie, zmenšovanie v štvorčekovej sieti Telesá z kociek a ich plány Koncepcia pracovných zošitov na I. stupni základnej školy sa zameriava na tri hlavné ciele vyučovania matematiky: 1. naučiť deti počítať - zvládnuť na primeranej úrovni počtové operácia sčítania, odčítania, násobenia a delenia v číselnom obore do 1 000, 2. naučiť deti rozmýšľať - viesť deti k čítaniu s porozumením, podporovať ich bádateľskú činnosť, učiť ich kriticky počúvať, argumentovať a premýšľať, 3. naučiť deti, aby sa stali vlastníkom svojho vlastného učenia sa - ukázať im, že sú to ony, kto rozhoduje o svojom pokroku a umožniť im neustály rozvoj v pokojnej a pokrok umožňujúcej klíme triedy. Autori pri tvorbe vychádzali zo zásad Riadeného Aktívneho Učenia, ktoré vedie učenie a učenie sa do 21. storočia. Hlavný dôraz kladie na prácu a spoluprácu žiakov, rozvíjanie ich zručností a upevňovanie vedomostí, pričom učiteľ je hlavne inšpirátorom a organizátorom diania v triede. Nájdete v nich úlohy vhodné na samostatnú prácu detí, ale aj na prácu v skupinách, ktorá umožňuje efektívnu prácu učiteľa a bádateľskú, zaujímavú a hravú činnosť žiakov. Sú napísané tak, aby ich mohli používať všetci žiaci, bez ohľadu na ich predpoklady pre matematiku. Berú do úvahy, že rôzni žiaci preferujú rôzne spôsoby vytvárania poznatkov (vizuálne, auditívne, kinesteticky). RAU aktivity, ktoré sú priebežne zaradené v pracovných zošitoch, sú zamerané na rozvoj životných zručností detí s dôrazom na prierezové témy a rozvoj špecifického matematického myslenia v súlade s inovovaným Štátnym vzdelávacím programom. Súčasťou pracovných zošitov je premyslený systém Superschopností, ktoré sú zamerané na dokonalé zvládnutie počtových operácií tempom, ktoré vyhovuje každému dieťaťu.
U dodávateľa
4,04 € 4,25 €

Matematika 3 - Pracovný zošit 2 (2.vyd.)


Nový pracovný zošit od Berovcov, je súčasťou súboru troch pracovných zošitov pre 3. ročník základnej školy spracovaných podľa inovovaného Štátneho vzdelávacieho programu. Zošity koncepčne a plynulo nadväzujú na zošity pre 1. a 2. ročník základnej školy od tejto autorskej dvojice. Obsah Matematika 3, pracovný zošit 2 Násobilka a delilka deviatimi Násobilka a delilka desiatimi Malá násobilka a delilka Trojciferné čísla Sčítanie a odčítanie trojciferných čísel Štvorciferné čísla Zaokrúhľovanie Krížom-krážom školským rokom Koncepcia pracovných zošitov na I. stupni základnej školy sa zameriava na tri hlavné ciele vyučovania matematiky: 1. naučiť deti počítať - zvládnuť na primeranej úrovni počtové operácia sčítania, odčítania, násobenia a delenia v číselnom obore do 1 000, 2. naučiť deti rozmýšľať - viesť deti k čítaniu s porozumením, podporovať ich bádateľskú činnosť, učiť ich kriticky počúvať, argumentovať a premýšľať, 3. naučiť deti, aby sa stali vlastníkom svojho vlastného učenia sa - ukázať im, že sú to ony, kto rozhoduje o svojom pokroku a umožniť im neustály rozvoj v pokojnej a pokrok umožňujúcej klíme triedy. Autori pri tvorbe vychádzali zo zásad Riadeného Aktívneho Učenia, ktoré vedie učenie a učenie sa do 21. storočia. Hlavný dôraz kladie na prácu a spoluprácu žiakov, rozvíjanie ich zručností a upevňovanie vedomostí, pričom učiteľ je hlavne inšpirátorom a organizátorom diania v triede. Nájdete v nich úlohy vhodné na samostatnú prácu detí, ale aj na prácu v skupinách, ktorá umožňuje efektívnu prácu učiteľa a bádateľskú, zaujímavú a hravú činnosť žiakov. Sú napísané tak, aby ich mohli používať všetci žiaci, bez ohľadu na ich predpoklady pre matematiku. Berú do úvahy, že rôzni žiaci preferujú rôzne spôsoby vytvárania poznatkov (vizuálne, auditívne, kinesteticky). RAU aktivity, ktoré sú priebežne zaradené v pracovných zošitoch, sú zamerané na rozvoj životných zručností detí s dôrazom na prierezové témy a rozvoj špecifického matematického myslenia v súlade s inovovaným Štátnym vzdelávacím programom. Súčasťou pracovných zošitov je premyslený systém Superschopností, ktoré sú zamerané na dokonalé zvládnutie počtových operácií tempom, ktoré vyhovuje každému dieťaťu. Pri každom pracovnom zošite si učiteľ môže voľne stiahnuť návrh tematického výchovno-vzdelávacieho plánu, ktorý sa dá jednoducho implementovať do elektronickej triednej knihy. MŠVVaŠ vydalo tomuto pracovnému zošitu odporúčaciu doložku. - 2. vydanie
Vypredané
4,04 € 4,25 €

Matematika 4 - Geometria (2.vyd.)


Pracovný zošit od Berovcov, je súčasťou súboru troch pracovných zošitov pre 4. ročník základnej školy spracovaných podľa inovovaného Štátneho vzdelávacieho programu. Zošity koncepčne a plynulo nadväzujú na zošity pre 1., 2. a 3. ročník základnej školy od tejto autorskej dvojice. Obsah Matematika 4, Geometria Opakovanie Kružnica a kruh Súčet a rozdiel dĺžok úsečiek Násobok dĺžky úsečky Uhlopriečka Susedné a protiľahlé strany Obvod Premena jednotiek dĺžky Kocky, stavby a plány Rysovanie trojuholníka Koncepcia pracovných zošitov na I. stupni základnej školy sa zameriava na tri hlavné ciele vyučovania matematiky: 1. naučiť deti počítať - zvládnuť na primeranej úrovni počtové operácia sčítania, odčítania, násobenia a delenia v číselnom obore do 1 000, 2. naučiť deti rozmýšľať - viesť deti k čítaniu s porozumením, podporovať ich bádateľskú činnosť, učiť ich kriticky počúvať, argumentovať a premýšľať, 3. naučiť deti, aby sa stali vlastníkom svojho vlastného učenia sa - ukázať im, že sú to ony, kto rozhoduje o svojom pokroku a umožniť im neustály rozvoj v pokojnej a pokrok umožňujúcej klíme triedy. Autori pri tvorbe vychádzali zo zásad Riadeného Aktívneho Učenia, ktoré vedie učenie a učenie sa do 21. storočia. Hlavný dôraz kladie na prácu a spoluprácu žiakov, rozvíjanie ich zručností a upevňovanie vedomostí, pričom učiteľ je hlavne inšpirátorom a organizátorom diania v triede. Nájdete v nich úlohy vhodné na samostatnú prácu detí, ale aj na prácu v skupinách, ktorá umožňuje efektívnu prácu učiteľa a bádateľskú, zaujímavú a hravú činnosť žiakov. Sú napísané tak, aby ich mohli používať všetci žiaci, bez ohľadu na ich predpoklady pre matematiku. Berú do úvahy, že rôzni žiaci preferujú rôzne spôsoby vytvárania poznatkov (vizuálne, auditívne, kinesteticky). RAU aktivity, ktoré sú priebežne zaradené v pracovných zošitoch, sú zamerané na rozvoj životných zručností detí s dôrazom na prierezové témy a rozvoj špecifického matematického myslenia v súlade s inovovaným Štátnym vzdelávacím programom.
Na sklade 1Ks
4,04 € 4,25 €

Matematika 5 - Piatacké minimum


Pracovný zošit Piatacké minimum obsahuje základné vedomosti a zručnosti, ktoré by malo dieťa ovládať na konci 5. ročníka. Autorkou pracovného zošita je skúsená pani učiteľka Silvia Bodláková, autorkou videí Zuzana Berová, Superschopnosti a test pripravil autorský tím LiberaTerra spolu s autorkou pracovného zošita. Jedinečný pracovný zošit, jediný svojho druhu na trhu učebníc a pracovných zošitov. Na 32 stranách zošita dieťa nájde: - základné pojmy, fakty a postupy matematiky 5. ročníka graficky spracované tak, aby boli ľahko pochopiteľné a viditeľné na prvý pohľad, - odkazy na didaktické videá, ktoré mu tieto základy matematiky sprostredkujú tak, ako keby bolo v priamej interakcii s učiteľom, - prepojenie na systém Superschopností, pomocou ktorých si vie precvičiť sčítanie, odčítanie, násobenie, delenie a zaokrúhľovanie prirodzených čísel, či premenu jednotiek dĺžky riešením takého počtu príkladov, aké potrebuje (Superschopnosti sú k dispozícii ako online aplikácia prístupná na akomkoľvek zariadení alebo ako Generátor príkladov pre deti, ktoré nemajú trvalý prístup k online zariadeniam), - základné typy úloh, ktoré by malo vedieť riešiť na konci 5. ročníka, - odkaz na interaktívny test, prostredníctvom ktorého si môže overiť, ako zvláda piatackú matematiku (online test si môže dieťa urobiť niekoľkokrát, vždy s inými úlohami a na konci sa dozvie svoje skóre a správne riešenia úloh), - prístup k didaktickým videám a k testu je priamo z pracovného zošita formou QR kódov, načítaním ktorých sa otvorí priamo video alebo test, alebo ich vie nájsť na webe LiberaTerra a Youtube kanáli LiberaTerra. Pracovný zošit môžete použiť: - na konci školského roka ako zhrnutie a pripomenutie všetkého, čo ste sa naučili, - na začiatku školského roka, aby ste si pripomenuli a upevnili vedomosti a zručnosti z predchádzajúceho školského roka, - ako dobrú oporu počas doučovania, - ako výborný vzdelávací materiál počas Letných škôl. Obsah pracovného zošita Čítanie a písanie prirodzených čísel Rozklad čísla v desiatkovej sústave Porovnávanie a usporadúvanie prirodzených čísel Zaokrúhľovanie prirodzených čísel Sčítanie a odčítanie prirodzených čísel Násobenie prirodzených čísel Delenie prirodzených čísel Rímske číslice a čísla Rysovanie Trojuholník Štvorec a obdĺžnik Rysovanie kolmíc Rysovanie rovnobež Násobenie prirodzených čísel Delenie prirodzených čísel Rímske číslice a čísla Rysovanie Trojuholník Štvorec a obdĺžnik Rysovanie kolmíc Rysovanie rovnobežiek Premena jednotiek dĺžky Obvod Obsah Stredová a osová súmernosť Kocka a iné telesá Úlohy s peniazmi Úlohy s peniazmi Úlohy s peniazmi Superschopnosti Premena jednotiek - dĺžka (hmotnosť, objem, čas) Zaokrúhľovanie prirodzených čísel na desiatky, stovky, tisícky a desaťtisícky Písomné sčítanie prirodzených čísel Písomné odčítanie prirodzených čísel Násobilka a delilka do 100 Písomné násobenie prirodzených čísel jednociferným činiteľom Písomné násobenie prirodzených čísel viacciferným činiteľom Násobenie prirodzených čísel 10, 100, 1 000... Delenie prirodzených čísel 10, 100, 1 000... Veľká násobilka Veľká delilka Delenie so zvyškom do 100 Písomné delenie prirodzených čísel jednociferným deliteľom Písomné delenie prirodzených čísel dvojciferným deliteľom Písomné delenie prirodzených čísel so zvyškom Superschopnosti ako online aplikácia a ako Generátor príkladov. Didaktické videá pre 5. ročník Rozklad čísla v desiatkovej sústave Zaokrúhľovanie prirodzených čísel Porovnávanie, usporadúvanie prirodzených čísel Písomné sčítanie prirodzených čísel Písomné odčítanie prirodzených čísel Písomné násobenie jednociferným číslom Písomné násobenie viacciferným číslom Násobenie 10, 100, 1 000... Delenie 10, 100, 1 000... Veľká násobilka Veľká delilka Poradie operácií a zátvorky Algoritmus písomného delenia Písomné delenie jednociferným číslom Písomné delenie dvojciferným číslom Písomné delenie so zvyškom Rímske číslice a čísla Rysovanie kolmíc Rysovanie rovnobežiek Vzdialenosť bodu a priamky Vzdia
U dodávateľa
4,56 € 4,80 €

Matematika 6 - Šiestacké minimum


Pracovný zošit Šiestacké minimum obsahuje základné vedomosti a zručnosti, ktoré by malo dieťa ovládať na konci 6. ročníka. Autorkou pracovného zošita je skúsená pani učiteľka s mnohoročnou praxou Silvia Bodláková, autorkou videí Zuzana Berová, Superschopnosti a test pripravil autorský tím LiberaTerra spolu s autorkou pracovného zošita. Jedinečný pracovný zošit, jediný svojho druhu na trhu pracovných zošitov, ktorý v sebe spája výhody práce na papieri a práce v online prostredí. Na 32 stranách zošita dieťa nájde: - základné pojmy, fakty a postupy matematiky 6. ročníka graficky sú spracované tak, aby boli ľahko pochopiteľné a jasne rozoznateľné. Tým pádom sa dieťa rýchlo a jednoducho orientuje a dôležité veci nájde takpovediac na prvý pohľad. - odkazy na didaktické videá, ktoré mu základné matematické poznatky sprostredkujú tak, ako keby bolo v priamej interakcii s učiteľom, - prepojenie na systém Superschopností, pomocou ktorých si vie dokonale precvičiť počtové operácie 6. ročníka riešením takého počtu príkladov, aké potrebuje. Superschopnosti sú k dispozícii ako online aplikácia prístupná na akomkoľvek zariadení alebo ako Generátor príkladov pre deti, ktoré nemajú trvalý prístup k online zariadeniam. - základné typy úloh, ktoré by malo vedieť na konci 6. ročníka riešiť, - odkaz na interaktívny test, prostredníctvom ktorého si môže overiť, ako zvláda šiestackú matematiku. Online test si môže dieťa urobiť niekoľkokrát, vždy s inými úlohami a na konci sa okrem svojho skóre a správneho riešenia úloh dozvie aj to, kde nájde informácie potrebné na vyriešenie úloh, na ktoré v teste neodpovedalo správne. Prístup ku všetkým online materiálom (didaktické vidá, Superschopnosti, test) je priamo z pracovného zošita formou QR kódov, načítaním ktorých sa dostane priamo k nim. Alebo vie linky a odkazy nájsť na webe LiberaTerra a na Youtube kanáli LiberaTerra. Pracovný zošit môžete použiť: - na konci školského roka ako zhrnutie a pripomenutie všetkého, čo ste sa naučili, - na začiatku školského roka, aby ste si pripomenuli a upevnili vedomosti a zručnosti z predchádzajúceho školského roka, - ako dobrú oporu počas doučovania, - ako výborný vzdelávací materiál počas Letných škôl. Obsah pracovného zošita Deliteľnosť Čítanie a zápis desatinných čísel Porovnávanie desatinných čísel zaokrúhľovanie desatinných čísel Sčítanie a odčítanie desatinných čísel Násobenie a delenie desatinných čísel 10, 100, 1 000 Premena jednotiek Násobenie desatinných čísel Delenie desatinných čísel Periodické desatinné čísla Aritmetický priemer Obsah Uhol Trojuholníky Kombinatorika Superschopnosti Najväčší spoločný deliteľ Najmenší spoločný násobok Rozklad na súčin prvočísel Zaokrúhľovanie desatinných čísel na jednotky, desatiny a stotiny Písomné sčítanie desatinných čísel Písomné odčítanie desatinných čísel Násobenie a delenie desatinných čísel 10, 100, 1 000 Písomné násobenie desatinných čísel Písomné delenie desatinných čísel Premena jednotiek dĺžky Premena jednotiek hmotnosti Premena jednotiek objemu Premena jednotiek obsahu Premena jednotiek stupeň, minúta, sekunda Superschopnosti ako online aplikácia a ako Generátor úloh. Didaktické videá pre 6. ročník Najväčší spoločný deliteľ Kritériá deliteľnosti Rozklad na súčin prvočísel Eratostenovo sito a prvočísla Najmenší spoločný násobok Desatinné čísla Porovnávanie a usporadúvanie desatinných čísel Zaokrúhľovanie desatinných čísel Písomné sčítanie desatinných čísel Písomné odčítanie desatinných čísel Násobenie a delenie desatinných čísel 10, 100, 1 000 Desatinné čísla, poradie operácií a zátvorky Premena jednotiek dĺžky Premena jednotiek hmotnosti Premena jednotiek objemu Písomné násobenie desatinných čísel Delenie desatinných čísel I Delenie desatinných čísel II Aritmetický priemer Jednotky obsahu Premena jednotiek obsahu Obsah štvorca a obdĺžnika Obsah trojuholníka Uhol Meranie veľkosti uhla Os uhla, os úsečky Vrcholové a susedné uhly Počítanie s uhlami Stupne, minúty, sekundy Troj
U dodávateľa
4,56 € 4,80 €

Matematika 2 (Munkafüzet 2)


Novinka na trhu druháckych pracovných zošitov v maďarskom jazyku pracovný zošit autorskej dvojice Zuzana a Peter Bero, je súčasťou série troch pracovných zošitov pre 2. ročník ZŠ spracovaných podľa iŠVP. Pracovné zošity sú napísané tak, aby spĺňali požiadavky štátneho vzdelávacieho programu. Autori pri tvorbe a zostavovaní úloh vychádzali zo zásad Riadeného Aktívneho Učenia. Preto v nich nájdete úlohy vhodné na samostatnú prácu žiakov, ale aj prácu v skupinách, ktorá umožňuje efektívnu prácu učiteľa a bádateľskú, zábavnú a zaujímavú činnosť žiakov. V pracovných zošitoch je dostatok úloh pre všetkých žiakov. Na konci zošita sú zaradené Doplnkové úlohy, ktorých cieľom je poskytnúť ešte viac možností na precvičenie získavaných zručností. Pre dokonalé zvládnutie počítania do 100 vám ponúkame Superschopnosti. Viac si o nich prečítajte tu: Superschopnosť. Vychádzame z upevnenia učiva 1. ročníka numerácie a počítania do 20 bez prechodu cez desiatku, na ktoré nadviažeme počítaním do 20 s prechodom cez desiatku. Numeráciu dvojciferných čísel sme rozdelili na dve časti najprv riešime úlohy na rozklad, porovnávanie a usporadúvanie v obore do 50 a potom v obore od 50 do 100. Sčítanie a odčítanie dvojciferných čísel budujeme postupne, malými krôčikmi pridávame nové zručnosti tak, aby deti mali stále pocit známeho prostredia. Začíname pripočítavaním a odpočítavaním desiatok, pokračujeme pripočítavaním a odpočítavaním dvojciferných čísel bez prechodu cez základ 10. Aj počítanie s prechodom cez základ desať sme rozdelili na dve časti najprv pripočítavanie a odpočítavanie jednociferného čísla s prechodom a následne dvojciferného čísla s prechodom. Počítanie v obore do 100 končí písomným sčítaním a odčítaním. Žiaci sa počas roka stretávajú s rovnakými typmi úloh a situáciami tak, aby zažívali pocit známeho prostredia, v ktorom sa dobre orientujú. Učivo aritmetiky pravidelne striedame s geometrickými časťami, kde sa v jednotlivých častiach venujeme bodu, úsečke, polpriamke a priamke, mnohouholníkom, meraniu a jednotkám dĺžky, stavbám z kociek aj času. V pracovných zošitoch sú samozrejmosťou aj úlohy rozvíjajúce špecifické matematické myslenie a aplikačné úlohy rozvíjajúce gramotnosti žiakov. Pracovné zošity počas jedného roka otestovali výnimočné pani učiteľky z celého Slovenska a stovky detí z každého prostredia a typu školy (veľká sídlisková, mestská, dedinská, málotriedka,... ). Na základe rozhovorov s nimi a ich pripomienok sme zošity spracovali do záverečnej podoby. Zošity sú vyšperkované milými a detsky hravými kresbami výborného ilustrátora Miša Uhrína zasadenými do výnimočného grafického spracovania Viktora Mikusa, ktoré pohladí vaše oko aj vašu dušu. Spolu vytvárajú veľmi príjemné, prehľadné prostredie, v ktorom sa deťom veľmi dobre orientuje a súčasne sa v ňom cítia príjemne, čo podstatnou mierou vplýva na to, že sú s matematikou veľkí kamaráti. Všetky tri pracovné zošity podporujú Riadené Aktívne Učenie, pri ktorom je hlavný dôraz kladený na prácu a spoluprácu žiakov, rozvíjanie ich zručností a upevňovanie vedomostí, pričom učiteľ je hlavne inšpirátorom a organizátorom diania v triede. Sú napísané tak, aby ich mohli používať všetci žiaci, bez ohľadu na ich predpoklady pre matematiku. Berú do úvahy, že rôzni žiaci preferujú rôzne spôsoby vytvárania poznatkov (vizuálne, auditívne, kinesteticky). Učebné texty obsahujú množstvo rôznorodých úloh tak, aby učiteľ nemusel vyhľadávať ďalšie zdroje. V každej téme od najjednoduchších až po zložité, tak aby učiteľ mohol diferencovať prácu v triede. Kúpou súboru pracovných zošitov pre celú triedu učiteľ získava ZDARMA prístup k online metodickej príručke. Prístupové údaje je potrebné si vyžiadať na [email protected] Súčasťou metodickej príručky sú aj odkazy na online materiály Fínskej matematiky, ktoré priamo súvisia s preberaným učivom. Metodická príručka je neoddeliteľnou súčasťou najmä prváckych pracovných zošitov. Učiteľ získa každú stranu pracovného zošita v troch verziách
U dodávateľa
4,09 € 4,30 €

Matematika 2 (munkafüzet 3)


Novinka na trhu druháckych pracovných zošitov v maďarskom jazyku pracovný zošit autorskej dvojice Zuzana a Peter Bero, je súčasťou série troch pracovných zošitov pre 2. ročník ZŠ spracovaných podľa iŠVP. Pracovné zošity sú napísané tak, aby spĺňali požiadavky štátneho vzdelávacieho programu. Autori pri tvorbe a zostavovaní úloh vychádzali zo zásad Riadeného Aktívneho Učenia. Preto v nich nájdete úlohy vhodné na samostatnú prácu žiakov, ale aj prácu v skupinách, ktorá umožňuje efektívnu prácu učiteľa a bádateľskú, zábavnú a zaujímavú činnosť žiakov. V pracovných zošitoch je dostatok úloh pre všetkých žiakov. Na konci zošita sú zaradené Doplnkové úlohy, ktorých cieľom je poskytnúť ešte viac možností na precvičenie získavaných zručností. Pre dokonalé zvládnutie počítania do 100 vám ponúkame Superschopnosti. Viac si o nich prečítajte tu: Superschopnosť. Vychádzame z upevnenia učiva 1. ročníka numerácie a počítania do 20 bez prechodu cez desiatku, na ktoré nadviažeme počítaním do 20 s prechodom cez desiatku. Numeráciu dvojciferných čísel sme rozdelili na dve časti najprv riešime úlohy na rozklad, porovnávanie a usporadúvanie v obore do 50 a potom v obore od 50 do 100. Sčítanie a odčítanie dvojciferných čísel budujeme postupne, malými krôčikmi pridávame nové zručnosti tak, aby deti mali stále pocit známeho prostredia. Začíname pripočítavaním a odpočítavaním desiatok, pokračujeme pripočítavaním a odpočítavaním dvojciferných čísel bez prechodu cez základ 10. Aj počítanie s prechodom cez základ desať sme rozdelili na dve časti najprv pripočítavanie a odpočítavanie jednociferného čísla s prechodom a následne dvojciferného čísla s prechodom. Počítanie v obore do 100 končí písomným sčítaním a odčítaním. Žiaci sa počas roka stretávajú s rovnakými typmi úloh a situáciami tak, aby zažívali pocit známeho prostredia, v ktorom sa dobre orientujú. Učivo aritmetiky pravidelne striedame s geometrickými časťami, kde sa v jednotlivých častiach venujeme bodu, úsečke, polpriamke a priamke, mnohouholníkom, meraniu a jednotkám dĺžky, stavbám z kociek aj času. V pracovných zošitoch sú samozrejmosťou aj úlohy rozvíjajúce špecifické matematické myslenie a aplikačné úlohy rozvíjajúce gramotnosti žiakov. Pracovné zošity počas jedného roka otestovali výnimočné pani učiteľky z celého Slovenska a stovky detí z každého prostredia a typu školy (veľká sídlisková, mestská, dedinská, málotriedka,... ). Na základe rozhovorov s nimi a ich pripomienok sme zošity spracovali do záverečnej podoby. Zošity sú vyšperkované milými a detsky hravými kresbami výborného ilustrátora Miša Uhrína zasadenými do výnimočného grafického spracovania Viktora Mikusa, ktoré pohladí vaše oko aj vašu dušu. Spolu vytvárajú veľmi príjemné, prehľadné prostredie, v ktorom sa deťom veľmi dobre orientuje a súčasne sa v ňom cítia príjemne, čo podstatnou mierou vplýva na to, že sú s matematikou veľkí kamaráti. Všetky tri pracovné zošity podporujú Riadené Aktívne Učenie, pri ktorom je hlavný dôraz kladený na prácu a spoluprácu žiakov, rozvíjanie ich zručností a upevňovanie vedomostí, pričom učiteľ je hlavne inšpirátorom a organizátorom diania v triede. Sú napísané tak, aby ich mohli používať všetci žiaci, bez ohľadu na ich predpoklady pre matematiku. Berú do úvahy, že rôzni žiaci preferujú rôzne spôsoby vytvárania poznatkov (vizuálne, auditívne, kinesteticky). Učebné texty obsahujú množstvo rôznorodých úloh tak, aby učiteľ nemusel vyhľadávať ďalšie zdroje. V každej téme od najjednoduchších až po zložité, tak aby učiteľ mohol diferencovať prácu v triede. Kúpou súboru pracovných zošitov pre celú triedu učiteľ získava ZDARMA prístup k online metodickej príručke. Prístupové údaje je potrebné si vyžiadať na [email protected] Súčasťou metodickej príručky sú aj odkazy na online materiály Fínskej matematiky, ktoré priamo súvisia s preberaným učivom. Metodická príručka je neoddeliteľnou súčasťou najmä prváckych pracovných zošitov. Učiteľ získa každú stranu pracovného zošita v troch verziác
U dodávateľa
4,09 € 4,30 €

Matematika 9. Pracovný zošit 2 - Sprievodca učiteľa


Metodický materiál k 2. pracovnému zošitu autorov Zuzana a Peter Bero. Obsahuje výsledky a riešenia úloh doplnené didaktickými radami a postrehmi autorov. Obsah 2. zošita Lineárne rovnice a nerovnice Slovné úlohy, ktoré vedú k lineárnej nerovnici Lomený výraz Lineárna rovnica s neznámou v menovateli Projekt: Hľadá sa naj MIlá žiačka, žiačik milý, vyskúšaj si svoje sily! Povrch a objem telies Jednotky Povrch a objem hranola Povrch a objem valca Povrch a objem ihlana Povrch a objem kužeľa Povrch a objem gule Riešenie úloh z praxe Riešenie úloh z praxe Projekt: Keby bola naša Zem kockatá Milá žiačka, žiačik milý, vyskúšaj si svoje sily! Funkcie Pravouhlá (karteziánska) sústava súradníc Funkčná závislosť medzi veličinami Graf funkcie Definičný obor, obor hodnôt funkcie Lineárna funkcia Nepriama úmernosť Milá žiačka, žiačik milý, vyskúšaj si svoje sily! Podobnosť trojuholníkov Podobnosť geometrických útvarov Pomer podobnosti Podobnosť trojuholníkov Projekt: ZVäčši si obrázok Milá žiačka, žiačik milý, vyskúšaj si svoje sily! Štatistika Postup pri štatistickom prieskume Intepretácia štatistických údajov Krížom-krážom svetom a matematikou Čo je najdôležitejšie?
Na sklade 1Ks
6,03 € 6,35 €

Šišidielko


Pracovný zošit pre predškolákov hravou formou zameranou hlavne na manipulačnú činnosť rozvíja u detí zručnosti potrebné pre hladký prechod do 1. triedy. Na každej dvojstrane pracovného zošita ponúkame deťom malý príbeh, ktorým sprevádza postavička strašidielko Šišidielko. Šišidielko si môžete spolu s deťmi vyrobiť a vziať ho medzi deti vždy, keď budete so zošitom pracovať. Dvojstrana je námetom, ktorý môžete ďalej rozvíjať. Podľa návrhov v metodickej príručke a najmä podľa vašich návrhov a návrhov vašich detí. Súčasťou každého príbehu je aj krátka, rytmická básnička. Príbehy a úlohy autorka zostavila tak, aby korešpondovali s ročnými obdobiami a vybrala situácie, ktoré sú deťom blízke. Autorkou pracovného zošita je skvelá pani učiteľka PaedDr. Ľubica Demčáková, finalistka Učiteľ roka 2020 a absolventka Komenského inštitútu, kde bolo jej hlavnou témou práve činnostné učenie. Pani Demčáková pracuje s prvákmi a preto vie, čo potrebuje predškolák, aby úspešne zvládol vstup do školského sveta. Autorom básničiek je Peter Bero. Má blízko k deťom nielen ako matematik a autor učebníc a pracovných zošitov, ale aj ako autor množstva rozhlasových hier pre deti a autor rozprávok (napríklad Krajina (s)nežnosti). Nádherné ilustrácie a grafické spracovanie v modernom, pútavom vzhľade pripravil Martin Hatala. Martin má blízky vzťah k humoru, ktorý dokáže veľmi tvorivo vyjadriť aj vizuálnou formou. Súčasťou pracovného zošita je aj naša mačka Katarína Mňaukačka. Na každej dvojstrane sa hrá s deťmi na schovávačku - kto ju prvý objaví? Deti v pracovnom zošite obkresľujú čiary, vyfarbujú obrázky, lepia nálepky, kreslia, vystrihujú. Všetky tieto činnosti zlepšujú jemnú motoriku detí a pripravujú deti na nácvik písania. Na správny úchop pera pripravuje detskú ruku aj práca s hracími kartičkami pomôcky Aktívna matematika. Úlohy a zadania v pracovnom zošite sme pripravili tak, aby ste každú situáciu mohli ďalej rozvíjať. Jednou z možností je práca s Aktívnou matematikou, inou napríklad tvorba príbehov. Hlavný dôraz pri predmatematickom vzdelávaní v materskej škole by sme mali klásť na zapojenie všetkých zmyslov. To výraznou mierou zlepšuje efekt učenia sa a má aj výrazný motivačný efekt. Preto v pracovnom zošite deti nielen kreslia a vyfarbujú, ale pracujú s nálepkami, vystrihujú, učia sa a recitujú básničky, vyrábajú Šišidielko, manipulujú s hracími kartičkami Aktívnej matematiky. Obsah pracovného zošita: Jabloň Záhrada Ročné obdobia Obchod Mestečko Povolania Snehuliak Oblečenie Veľkonočné vajíčka Dážďovka Rastlina Akvárium Letné kino Kúpalisko Zmrzlina Spôsob práce s pracovným zošitom a námety a inšpirácie ponúkame v metodickej príručke . Certifikát na stiahnutie. Certifikátom môžete odmeniť každé dieťa na konci školského roka. Autorka pri tvorbe úloh vychádzala zo Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie vo vzdelávacej oblasti Matematika a práca s informáciami.
U dodávateľa
3,80 € 4,00 €

Umenie byť učiteľom


Všetci sa musíme celý život učiť a zlepšovať, nikdy neprestať. Dávať si ciele, dosahovať ich a dávať si nové ciele. Rozhodovať o svojich životoch. Plniť si svoje sny. A takí by mali byť aj učitelia. Veď je to práve výsada učiteľov, že môžu až neuveriteľným spôsobom prispieť k rozvoju každého zo svojich žiakov. K pozitívnemu aj k negatívnemu. Môžu nasmerovať v živote tisíce ľudských bytostí, ktoré budú ovplyvňovať tento štát, tento svet, tento vesmír. Je to v ich rukách, myšlienkach a skutkoch. Cieľom knihy Umenie byť učiteľom nie je naučiť ostatných ako byť lepší, to musí zvládnuť každý sám. Táto kniha však môže poslúžiť ako sprievodca na ceste vlastného rozvoja. Kniha Umenie byť učiteľom je venovaná všetkým učiteľom, ale inšpiráciu v nej nájde každý. Pretože učiteľ sa ukrýva v každom z nás a každý z nás v istej chvíli svojho života učiteľom je. Obaja sme boli učitelia a milovali svoju prácu. Obaja sme v istom období zo školy odišli. Mali sme radi svoju prácu, spoznávali nových ľudí, prežívali sme nové skúsenosti a objavovali nový svet. Na školu sme pomaly začali mať úplne iný pohľad. Kým ako učitelia sme boli presvedčení, že svojim žiakom dávame to najlepšie, zrazu sme to tak už nevnímali. Tento nový pohľad bol naozaj výrazne iný. Dnes sme obaja učiteľmi a zase milujeme svoju prácu. Inak ako kedysi, ale predsa. Túto knihu sme napísali pre všetkých učiteľov, ktorí milujú svoju prácu. A chcú sa na ňu pozrieť iným pohľadom," Zuzana a Peter Bero.
Vypredané
11,31 € 11,90 €

Riadené Aktívne Učenie


Autormi tejto výnimočnej knižky sú Zuzana a Peter Berovci. V knižke zhrnuli a podrobne opísali svoju filozofiu Riadeného Aktívneho Učenia. Zuzana a Peter Berovci majú dlhoročné skúsenosti ako učitelia, autori učebníc, lektori didaktiky matematiky a osobného rozvoja. Na školu sa pozerajú aj očami rodičov a starých rodičov, ale aj skúsených manažérov. Vnímajú zmeny v spoločnosti a rastúcu požiadavku na zmenu v škole. Sú však presvedčení, že túto zmenu nedosiahneme žiadnou zhora nariadenou reformou. Zmenu školy majú vo svojich rukách učitelia spolu s rodičmi, ktorí musia zmeniť svoj pohľad na dieťa a zodpovednosť za jeho vzdelávanie. Riadené Aktívne Učenie je nový prístup ku vzdelávaniu, ktorý mení postavenie žiaka, učiteľa, ale aj rodiča vo vzdelávaní. Do popredia stavia samostatnosť a zodpovednosť dieťaťa a jeho aktívnu účasť v procese učenia.
U dodávateľa
14,25 € 15,00 €

Pomaličky


Anna Jančová je výborná učiteľka, inšpiratívna blogerka a múdra žena. Jej prvotina Pomaličky zachytáva v krátkych rozprávaniach veselé aj smutné okamihy života, postrehy o škole a ľuďoch v nej. Pár slovami, niekoľkými riadkami dokáže nekompromisne, ale láskavo, odkryť to dobré aj zlé v nás. Pomaličky nehovorí o tempe, ktorým máte čítať (aj keď, samozrejme, môžete), Pomaličky hovorí o tom, ako treba žiť. O tom, že všetko má svoj čas... Ale viac už neprezradíme, poďte sa zasmiať, zamyslieť, poplakať si. A na konci budete lepším človekom.
U dodávateľa
15,20 € 16,00 €

Matematici, ja a Ty


Peter Bero vo svojej knihe Matematici, ja a ty spojil svoj rozprávačský talent, lásku k matematike a obdiv k mysliteľom, ktorí v priebehu vekov menili naše vnímanie sveta. V jedenástich rozprávaniach nám pútavým spôsobom predstaví geniálnych mysliteľov, ich život a dobu, v ktorej žili. Zoznámi nás s ich myšlienkami a okolnosťami, v ktorých vznikali. A pre tých z nás, ktorí sa chcú s týmito myšlienkami zahrať a popasovať, ponúka aj sériu matematických úloh, pri riešení ktorých si môžeme vyskúšať bystrosť nášho myslenia. Kniha Matematici, ja a ty je zaujímavým výletom do histórie ľudského myslenia. V závere každého príbehu ponúka Peter Bero sériu úloh rôznej obtiažnosti. Radosť z ich riešenia môžu zažiť tak žiaci základnej školy, ako aj stredoškoláci, vysokoškoláci, alebo aj my všetci, ktorí máme jednoducho radi premýšľanie. Nechajte sa vtiahnuť do vzrušujúceho sveta života a myšlienok Pytagora, Zenóna, Euklida, Archimeda, Diofanta, Oresmeho, Galilea, Keplera, Fermata, Newtona a Leibnitza, ktoré menili svet.
Vypredané
38,00 € 40,00 €

Matematika 9. Testovanie 9


Upravený pracovný zošit od Berovcov, ktorý je zárukou kvalitnej prípravy žiaka na prvú náročnú skúšku jeho života - Testovanie 9. V spolupráci s odborníkmi na testovanie sme prepracovali úspešný pracovný zošit Testovanie 9 tak, aby zodpovedal súčasným nárokom, ktoré kladie testovanie na deviatakov. Pribudlo viac otvorených úloh, viac úloh s nesúvislým textom, tabuľkami, grafmi a schémami. Upravili sme zadania, aby boli viac prepojené so životom. Pritom sme zachovali kvalitu, ktorú doteraz oceňovali učitelia aj žiaci. Štruktúra pracovného zošita ostala zachovaná. Dvadsaťtri kapitol Urobili sme dôkladnú analýzu doterajších úloh deviatackých testovaní a potrebné vedomosti sme rozdelili do 23 kapitol. V každej sú na začiatku zhrnuté základné myšlienky potrebné pre úspešné riešenie úloh v tejto časti. Obťažnosť úloh má Tri úrovne V prvej úrovni sú naozaj jednoduché úlohy na precvičenie elementárnych zručností a upevnenie základných vedomostí. Mal by ich bez problémov zvládnuť každý žiak a zažiť tak pocit úspechu, ktorý ho bude motivovať k ďalšej práci. V druhej úrovni sú úlohy, ktoré sú kvalitnou prípravou na skutočné testovanie. Tretia úroveň presahuje obťažnosť štandardných úloh Testovania a zabezpečuje nadpriemerné zvládnutie učiva. 10 minút denne stačí Na zvládnutie zručností potrebných pre úspech v Testovaní 9 v skutočnosti stačí málo. Pravidelný, systematický tréning. Preto ponúkame každému žiakovi jednoduchý a prehľadný Osobný plán pre Testovanie 9, v ktorom si môže naplánovať a sledovať svoju prípravu. Tri mesiace sú približne 90 dní a to je 900 minút, ktoré môžu každému priniesť úspech. MŠVVaŠ SR vydalo k tomuto pracovnému zošitu odporúčaciu doložku.
Vypredané
7,27 € 7,65 €