STU

vydavateľstvo

Vysokotlakový vodný lúč - WJM


Knižná publikácia je orientovaná na objasnenie podstaty a princípu generovania - tvorby vysokotlakového vodného lúča, jeho históriu, vlastnosti a široké aplikačné spektrum predmetnej ekologickej technológie. V závere sú uvedené významné aplikačné WJM - projects realizované na Slovensku. Publikácia je určená širokej odbornej verejnosti, študentom stredných odborných a vysokých škôl technického zamerania.
Na sklade 1Ks
9,50 € 10,00 €

NAUKA O MATERIALI


Cieľom inžinierskej práce je zhmotnenie myšlienky, ideového návrhu do konečnej podoby reálneho a funkčného výrobku, stroja, či zariadenia. Tímy pracovníkov s bakalárskym a vyšším univerzitným vzdelaním využívajúc teoretické poznatky exaktných prírodo vedných odborov neustále tvoria nové dokonalejšie, kvalitnejšie stroje a zariadenia. Na dlhej púti od predbežnej konštrukčnej prípravy až po hotový výrobok stoja ako míľniky pri ceste úvahy o materiáli budúceho výrobku. V histórii je dostatok príklad ov, ako ľudstvo aj za cenu strát a nešťastí, od výbuchov parných kotlov na prvých lokomotívach, až po katastrofy kozmických lodí, bolo nútené hľadať a objavovať nové princípy a prístupy na hodnotenie vlastností materiálov. V tejto publikácií sme sa pokúsili vo forme praktických úloh doplnených teóriou zhrnúť poznatky o spôsoboch hodnotenia základných materiálových vlastností, s dôrazom na ich využitie v konštrukčnej praxi. Zo širokej plejády konštrukčných materiálov sme sa zamerali predovše tkým na hodnotenie ocelí a liatin. Brožúra je vhodná ako základná študijná literatúra na laboratórne cvičenia z predmetu Náuka o materiáli. Teoretickými poznatkami priamo nadväzuje na učebnicu Náuka o materiáli autorov: Vojtech Pulc -Viliam Hrnčiar - Ernest Gondár a na odprednášané učivo v rovnomennom predmete. Cieľom cvičení je oboznámiť poslucháčov s teóriou merania, vykonať praktickú skúšku, experiment a správne vyhodnotiť, interpretovať dosiahnuté výsledky vo forme záznamu z merania, technic kej správy. Referáty môžu poslucháči vypracovávať na počítači, ale s dôsledným autorizovaním individuálneho zadania, s vlastným spracovaním a vyhodnotením danej úlohy. Podrobnosti o grafickej úprave a obsahovej náplni sa študenti dozvedia na úvodnom cvičení. Kapitolu 1 spracoval Ing. Igor Berta, kapitolu 2 Ing. Alena Brusilová, PhD., kapitolu 3.2 až 3.4 Ing. Zuzana Gábrišová a kapitoly 3.1 a 4 Ing. Pavol Švec, PhD. Hoci tieto návody na cvičenia nie sú ucelenou učebnicou metód skúmania vlastností ocelí a liatin, veríme, že sa stanú zdrojom informácií a hodnotnou pomôckou na absolvovanie cvičení Náuka o materiáli.
Vypredané
7,82 € 8,23 €

Signály a sústavy


Kniha je určená inžinierom, študentom a poslucháčom postgraduálneho štúdia elektrotechnických fakúlt so zameraním predovšetkým na elektroniku a telekomunikácie ako aj iné odbory. Poslúži aj v praxi ako príručka základných poznatkov z teórie determ inistických a stochastických signálov a ich spracovania lineárnymi spojitými a diskrétnymi sústavami.
Na sklade 1Ks
12,82 € 13,49 €

Anorganická chémia


Učebnica obsahuje základné poznatky o vzťahoch medzi štruktúrou, zložením a vlastnosťami chemických prvkov a anorganických zlúčenín. Vymedzuje predmety a objekty anorganickej chémie, poskytuje údaje o atómoch, viazaných systémoch, chemických sústa vách a o fyzikálných vlastnostiach látok. Klasifikuje chemické reakcie anorganických zlúčenín. Vychádzajúc z periodického zákona podáva prehľadne systematiku skupín prvkov a ich zlúčenín. Učebnica je určená najmä študentom technických vysokých škôl, je však vhodným zdrojom poznatkov aj pre pracovníkov vo vedeckovýskumnej oblasti a v praxi.
Vypredané
16,62 € 17,49 €

Umelá inteligencia a kognitívna veda I


Umelá inteligencia a kognitívna veda spolu, ktoré tvoria úzko previazaný komplex vied zaoberajúcich sa riešením zložitých problémov ľudskej mysle, zaznamenali v priebehu ostatných 10-20 rokov mimoriadne prudký rozvoj tak v teoretickej, ako aj v ap likačnej oblasti. Aplikácia metód a algoritmov umelej inteligencie a kognitívnej vedy pri riešení zložitých problémov rozhodovania a riadenia tak v technických, ako aj v netechnických vedách zaznamenala nebývalý rozvoj hlavne vďaka vzniku metód výpoč tovej inteligencie (fuzzy množín, umelých neurónových sietí a evolučných algoritmov). Vladimír Kvasnička, Jiří Pospíchal, Štefan Kozák, Pavol Návrat, Pavel Paroulek
Vypredané
11,75 € 12,37 €

Moderná učebnica statiky + CD


V učebnici sú opísané základné princípy teoretickej mechaniky a statiky stavebných konštrukcií. Riešené sú staticky určité i neurčité konštrukcie. Uvedené sú tiež základy metódy konečných prvkov pre prútové konštrukcie. Čitateľ má k dispozícii aj softvér na riešenie prútových rovinných konštrukcií, ktorý je súčasťou publikácie. Väčšinu látky možno študovať moderným spôsobom na počítači, lebo na priloženom CD sú k dispozícii digitálne spracované prezentácie prednášok. Učebnica je určená posluc háčom stavebných fakúlt technických univerzít a vysokých škôl ako i odborníkom z praxe.
Vypredané
14,24 € 14,99 €

Algebra a diskrétna matematika


Cieľom tejto učebnice je poskytnúť študentom informatiky na Fakulte informatiky a informačných technológií STU ucelený text k prednáške Algebra a diskrétna matematika. Diskrétna matematika patrí medzi teoretické základy informatiky. Slúži nielen p re rozvoj matematicko-logických schopností študentov, ale aj ako teoretická príprava pre ďalšie "pokročilejšie" informatické predmety.
Vypredané
12,49 € 13,15 €

Bezpečnosť a manažment informačných systémov


Predmet bol pripravený pre inžinierske štúdium na FIIT v Bratislave, ako predmet nadväzujúci na predmet s názvom Manažment bezpečnosti IT zaradený do študijného programu pre bakalárske štúdium. Ondrej Strnád
Vypredané
14,25 € 15,00 €

Databázové systémy a technológie


Samotný obsah knihy je zameraný na zhrnutie podstatných znalostí z oblasti databázových technológií s dôrazom na relačný databázový systém a jazyk SQL. Ďalšie sú venované transakčnému spracovaniu, zabezpečeniu paralelizmu a distribuovaným databázo vým systémom, použitia jazyka XML a aplikáciám, ktoré používajú databázové systémy. Príklady a prílohy v oboch častiach vychádzajú z rovnakého konceptu a sú replikované. Karol Matiaško
Na sklade 1Ks
17,22 € 18,13 €

Úvod do štúdia matematiky I.


Skriptá Úvod do štúdia Matematiky I sú určené predovšetkým študentom prijatým na štúdium do prvého ročníka bakalárskeho stupňa na SjF STU. Obsahujú prehľad tých partií matematiky, ktoré sú potrebné k úspešnému zvládnutiu predmetu Matematika I. Sú vhodnou doplnkovou literatúrou počas celého prvého semestra prvého ročníka bakalárskeho štúdia.
Vypredané
4,62 € 4,86 €

English for Students of Mechanical Engineering


Our script hopes to take its modest place among those works enabling students to advance their knowledge in a most profitable and enjoyable way. Our students have also changed greatly during last decade. In the great majority they come to us with a solid background in the basic language, and more importantly with the pragmatic desire to make their way forward in a world where English, for better or worse, has become an indispensable tool. This textbook has been designed with a variety of activities, language focuses and readings aiming to serve the range of language abilities the student has attained.
Vypredané
3,61 € 3,80 €

Stanovenie hodnoty podnikov


Publikácia je určená predovšetkým poslucháčom študijných predmetov Znalecká činnosť, Ohodnocovanie nehnuteľností. Môže byť však vhodná aj znalcom, poslucháčom iných študijných odborov STU v Bratislave a jej ostatných fakúlt pri vypracovaní expertíznych a odborných posudkov v oblasti ohodnocovania majetku.
Vypredané
3,20 € 3,37 €

Kvantitatívna analýza štruktúry materiálu


V publikácii sú opísané nedostatky plošného hodnotenia štruktúr, typy štruktúr a ich základné charakteristiky, metódy hodnotenia kvantitatívnych parametrov štruktúry materiálu využitím kvantitatívnej a stereometrickej metalografie (materialografie), ktorá umožňuje stanoviť objemový podiel fáz a štruktúrnych zložiek, veľkosť čiarových prvkov v rovine a priestore, veľkosť plošných prvkov v priestore, parametre orientovaných štruktúr, tvar častice v rovine a priestore, množstvo častíc v jednotke objemu materiálu, ich strednú veľkosť a rozdelenie podľa veľkosti, medzičasticovú vzdialenosť v rovine a v priestore. Meranie a vyhodnocovanie všetkých parametrov je doplnené príkladmi skutočných meraní na reálnych materiáloch vrátane určenia presnosti a spoľahlivosti merania. Opísané sú i možnosti prístrojového spracovania obrazu obrazovým analyzátorom, základné transformácie bodových množín obrazu a určovanie charakteristík objektov obrazovým analyzátorom.
Na sklade > 5Ks
4,15 € 4,37 €

Odolnosť nitridu kremíka proti tepelnému namáhaniu


V publikácii je sledované správanie nitridu kremíka pri tepelnom namáhaní. V prvej časti sú opísané skúšky tečenia, dynamického tepelného namáhania a tepelných rázov nitridu kremíka. V druhej časti je analyzované správanie trhlín v nitride kremíka pri statických a dynamických creepových skúškach. Tretia časť je venovaná analýze napäťových pomerov počas skúšania na opakované tepelné rázy a ich verikácii. Predmetom poslednej časti je predikcia namáhania nitridu kremíka vplyvom tepelných rázov.
Na sklade 1Ks
4,55 € 4,79 €

Geológia


Dočasná vysokoškolská učebnica "Geológia" je určená poslucháčom prvého ročníka Stavebnej fakulty, študijných odborov inžinierske konštrukcie a dopravné stavby, vodné hospodárstvo a vodné stavby, ako i geodézie a kartografie. Učebné texty vychádzajú z predpísaných učebných osonov uvedených študijných odborov. Geologická problematika je spracovaná tak, aby sa čo najviac priblížila potrebám inžinierskej praxe. V súvislosti s medzipredmetovou nadväznosťou sa venovala mimoriadna pozornosť tým statiam , na ktoré nadväzuje výučba ďalších geotechnických disciplín. Autori preto vybrali zo širokého súboru jednotlivých geologických disciplín to najpotrebnejšie z hľadiska požiadaviek uvedených študijných odborov.
Vypredané
7,37 € 7,76 €

Základy ekológie a environmentalistiky


Cieľom týchto skrípt je upozorniť na vážnu potrebu vyvolania nového myslenia najmä u mladých ľudí, pretože stav nášho životného prostredia vyžaduje zásadné prístupové zmeny. Je dôležité pochopiť evolúciou vytvorené vzťahy medzi biotickými a abiotickými zložkami prostredia, uvedomiť si skutočnosť, že v prírode sa určité väzby, formy a adaptácie utvárali milióny rokov a naše zásahy do prírody sú niekedy také vážne, že v priebehu niekoľkých rokov sme dokázali zničiť homeostázu ekosystémov, že sa nám podarilo zlikvidovať mnohé druhy rastlinnej a živočísnej ríše a v prípad biosféry sa zdá, že začíname ovplvňovať aj tie najdôležitejšie záruky nášho budúceho života ako je napríklad globálna klíma.
Vypredané
8,42 € 8,86 €