Jazyk


Hodnotenie


Dostupnosť


Väzba


Stav


Úpadok a zánik Rímskej ríše 2. vydanie


Nadmerné rozširovanie ríše, „jed z Judey“, ako nazval kresťanstvo, a barbari – to sú podľa britského historika tri základné faktory, ktoré spôsobili pád Rímskej ríše. Jeho dielo vyniká nielen erudíciou, ale aj čítavým ironickým štýlom. „Búrka a vlny sú vždy na strane lepších námorníkov,“ píše autor v jednom zo svojich komentárov. Nové slovenské vydanie výberu z diela známeho osvietenského historika vychádza s novým doslovom, ktorý sleduje vývoj historického bádania a kontroverzie okolo mnohých jeho téz. Gibbon si všíma rozdiely medzi krajinami a národmi, rozdiely geografické a klimatické, ale aj intelektuálne a kultúrne, nepodceňuje ani hospodárske faktory. Podarilo sa mu načrtnúť pestrý a živý obraz celého veku ľudských dejín, pričom udržiava čitateľa v napätí zaujímavou témou a neobyčajne názornými opismi udalostí, bitiek, charakterov jednotlivých vodcov a cisárov, ich života a zvykov. Autor neradí jednotlivé fakty za seba, ale pokúša sa objasniť historický vývoj a jeho zákony. Aj vďaka tomuto vynikajúcemu dielu osvietenskej historiografie prestala byť história len zoznamom zločinov, podvodov a nešťastí, ale začali sme skúmať aj jej príčiny a dôsledky.
Predpredaj
21,16 € 24,90 €

Válka o Řecko


Válka byla konstantou života starověkých Řeků, prostředím, v němž vznikala proslulá díla architektury, krásné literatury, filozofie nebo politického myšlení. Peloponnéská válka mezi Spartou a Athénami v letech 431-404 př. n. l. přivodila smrt mnoha lidí i mnoha nadějí. Po stručném úvodu o pramenech představuje tato kniha význam války v životě starověkých Řeků a způsoby válčení na zemi i na moři. Poté popisuje události pěti desetiletí od perské invaze do Řecka po vypuknutí války, jednotlivé etapy tohoto konfliktu až po kapitulaci Athén a nakonec líčí, jak Sparta se svým vítězstvím naložila. Knihu uzavírají životopisy Sparťanů a Athéňanů, kterým ve válce připadla nejvýznamnější úloha.
U dodávateľa
26,57 € 27,97 €

Svet starovekého Grécka


Knihou Svet starovekého Grécka vstupujeme do života starých Grékov, do ich každodenných radostí, úspechov aj strastí. Spoznávame život v mestách, na poliach, v horách, dostávame sa medzi roľníkov, rybárov, remeselníkov, intelektuálov, športovcov, ale aj medzi prostitútky. Nahliadame do vývoja vojenstva, kultúry i náboženstva, do verejného aj súkromného priestoru rodín. Zisťujeme, ako žili otcovia rodín, čo zažívali matky a aké detstvo a starobu mali Gréci. Kniha poodhaľuje spôsob myslenia ľudí, vysvetľuje tradície, ktorými sa v živote riadili, poukazuje na celé obce i jednotlivcov. Rozpráva príbeh všedného života od dennej práce cez oslavy, náboženské rituály, sex, násilie až po smrť.
Na sklade > 5Ks
14,32 € 17,90 €
Pútač na knihu Priatelia - oficiálna kuchárka
Pútač na knihy druhej akosti

Dějiny IV


Předchozí tři svazky Polybiových Dějin (I, AK 78; II, AK 79; III, AK 80) obsáhly osmnáct ze čtyřiceti knih jeho dějepisného díla. Tento čtvrtý svazek přináší vše podstatné, co se dochovalo z dvacítky knih zbývajících, tj. XIX až XXXIX. Polybios v nich zaznamenal a vylíčil události mezi roky 196 až 144 př. Kr., jejichž markantním znakem a společným jmenovatelem bylo upevňování hegemonie Říma v rozsáhlém prostoru Středomoří a Přední Asie. Římané tehdy postupně ovládli Řecko a Makedonii, po porážce Kartága se zmocnili severozápadní Afriky a pod svůj vliv získali seleukovskou říši a ptolemajovský Egypt. Stejně jako třetí svazek i tento čtvrtý je sestaven ze zlomků, dochovaných z výtahů Polybiova díla, jež byly pořízeny v 10. století, a citátů z děl autorů, kteří z něj čerpali. Navzdory fragmentárnosti a neúplnosti obsahují tyto zlomky množství cenných údajů o dobových událostech a autorovy postřehy o souvislostech mezi nimi, jež skládají autentický obraz dění odehrávajícího se v tehdy známém „obydleném světě“. Tímto svazkem se v Antické knihovně završuje korpus Polybiova dějepisného díla, jež zásluhou prof. Pavla Olivy vychází poprvé v českém překladu.
Na sklade 1Ks
16,30 € 17,16 €

Dějiny III, 2. vydání


Polybiovo dějepisné dílo se dochovalo zčásti v úplnosti, zčásti torzovitě. První pětice knih, jež se dochovaly neporušené, vyšla v AK ve dvou předchozích svazcích – Dějiny I a Dějiny II. Třetí díl Polybiových Dějin obsahuje dochované části a zlomky 6. až 19. knihy. Jsou v nich více méně souvisle zachyceny události na různých místech antického světa mezi roky 216 až 196 př. n. l. Stěžejní místo zaujímá líčení Hannibalova tažení v Itálii, římské výboje na Pyrenejském poloostrově a průběh druhé makedonské války. Do výkladu historických událostí vložil (v 6. knize) Polybios nesmírně zajímavé pojednání o římské ústavě, kterou porovnává se staršími formami ústav řeckých států a spatřuje v ní základ římských vojenských úspěchů, a doplňuje ji popisem římského vojenství. Na jiném místě (ve 12. knize) se zabývá metodologií historigrafie a polemizuje se svými předchůdci i současníky o způsobu zychycení historických dějů. Sám zdůrazňuje nutnost nahlížet události ve vzájemných souvislostech a hledat jejich příčiny. Tento svazek stejně jako předchozí dva přeložil, předmluvou, poznámkami a rejstříkem opatřil prof. PhDr. Pavel Oliva, DrSc.
Na sklade 1Ks
16,75 € 17,63 €

Nagy Sándor, a hódító


Nagy Sándor (III. Alexandrosz) meghódította a saját korában ismert világ Makedóniától Egyiptomon át Indiáig terjedő hatalmas területeit. Az ókori krónikások a történelem csodájaként emlegették tetteit, ám a modern történetírás számos kritikát fogalmaz meg a birodalmakat leigázó királlyal kapcsolatban. A szerző Makedóniától a Kaukázus vidékéig végigjárta a hadvezér-uralkodó hadjáratainak útvonalát. Így szerzett élményei és több évtizedre nyúló tanulmányai indították arra, hogy közreadja Nagy Sándor történetét úgy, ahogyan ő látja. Olvasója pedig maga döntheti el, hogy Nagy Sándor valóban kiérdemelte-e történelmi melléknevét.
U dodávateľa
18,35 € 19,32 €

Pompeji


A Vezúv Kr. u. 79-es kitörése során eltemetett dél-itáliai város, Pompeji romjai és a közöttük lenyűgöző bőségben megtalált régészeti leletek egyedülálló bepillantást nyújtanak a Római Birodalom mindennapjaiba. A szerző, a televíziós ismeretterjesztő műsorokból is jól ismert Mary Beard cambridge-i ókortörténész professzor számos forrás és kép segítségével, óriási anyagismerettel, rendkívül olvasmányosan és eleven, személyes stílusban, sok-sok egyedi történeten keresztül mutatja be Pompeji életének számos vonását. Az utcákat és épületeket, a lakóházak díszítését és a falfestményeket, a város politikai és társadalmi szerkezetét, a szórakozási formákat a gladiátorjátékokkal és színházi előadásokkal, „a test gyönyöreit” az étkezési szokásoktól a szexuális kultúrán át a fürdőkig, valamint az istenek tiszteletének formáit. Mindeközben a kötet leszámol számos mítosszal és tévhittel is, kezdve rögtön a kitörés időpontjával (mely valószínűleg későbbre esett, mint azt a történészek gondolták), és a kitörés követelte áldozatok számával (mely feltehetőleg kevesebb mint tíz százaléka volt a város összlakosságának, tekintve, hogy a többségnek sikerült elmenekülnie). A szerző legfőbb célja, hogy amennyire csak lehet, közel hozza a mai olvasóhoz a Pompejiben egykor élt embereket, akiknek életét nyomon követve meglepően sokszor magunkra ismerünk.
U dodávateľa
19,92 € 20,97 €

Výbor z korespondence II


Druhý díl dvousvazkového výboru z rozsáhlé korespondence významného římského státníka, řečníka a filozofa Marka Tullia Cicerona, mj. s Caesarem či M. Antoniem umožňuje poznat atmosféru a poměry římského státu na sklonku republiky (65-43 př. n. l.) Dochovaná korespondence významného římského řečníka, politika, spisovatele, a v neposlední řadě vrcholného stylisty, Marka Tullia Cicerona (10643 př. n. l. byla objevena italskými humanisty ve 14.15. století. Obsahuje téměř 900 dopisů a coby živá korespondence, neurčená primárně pro veřejnost má nesmírný historický význam. Cicero si dopisoval s množstvím předních římských osobností, které spolutvořily dějiny, příp. i kulturu posledních desetiletí římské republiky (Gneus Pompeius, Gaius Iulius Caesar či Marcus Antonius). Dopisy často velmi detailně prezentují jeho pohled na události a jednající osobnosti, živě (i humorně) vykreslují atmosféru doby, vyjadřují Ciceronovy úvahy a nálady a nabízejí zprávy o jeho rodinných poměrech i širokých kulturních zájmech. Tato korespondence je tak pro římské prostředí jedinečným zdrojem informací jak pro velkou politiku, tak pro drobné mezilidské vztahy. Právě díky ní je Ciceronova doba pro nás nejlépe známým obdobím celých starověkých dějin. První díl výboru obsahuje kolem 230 dopisů z let 6550 př. n. l. (druhý obdobně rozsáhlý svazek zahrne dopisy z let 4943 př. n. l. a vyjde pravděpodobně v roce 2020).
U dodávateľa
24,47 € 25,76 €

Zapomenuté národy starověkého světa


Bohatě ilustrovaná publikace představuje příběhy zapomenutých národů a jejich významných osobností od Sargona Velikého přes nájezdy barbarských kmenů až po pád Říma. Smyslem knihy je také připomenout si, že civilizace je kolektivním projektem lidstva. Náš moderní svět neutvářely jen „velké“ civilizace.
U dodávateľa
23,66 € 24,90 €

Praetorianusok


Az ókori Róma elit testőrségét, a pretoriánus gárdát még Augustus hozta létre Kr. e. 27 körül a saját és a családja védelmére. Az idő előrehaladtával a pretoriánusok egyszerű védelmezőkből komoly politikai tényezővé nőtték ki magukat: császárokat emeltek trónra, vagy éppen taszítottak le onnan - utóbbiak közül talán Caligula és Nero a legismertebbek. A római államélet középpontjába került pretoriánusok története, belső struktúrájuk, szervezeti ethoszuk, csoportdinamikájuk nemcsak önmagában érdekes (az ókori Róma történetének nagy és izgalmas szelete ez), hanem szerepük révén az előképei minden későbbi hasonló szerveződésnek, amikor az "őrzők" a helyzetükből kifolyólag valós hatalomra tesznek szert, és a hatalom formális birtokosainak is számolniuk kell ezzel - még ha többé nem is fajultak el a dolgok ennyire, mint Rómában. A könyv részletesen bemutatja a pretoriánus gárda struktúráját, működését és szerepét, fegyverzetét és ruházatát, a pretoriánus szimbolikát (a Tiberius császárra utaló skorpió volt az egyik fő jelképük) és mindezek változását a több mint háromszáz éves történetük során, amely végére Nagy Konstantin császár tett pontot Kr. u. 312-ben, amikor is feloszlatta a gárdát. A pretoriánusok mellett értelemszerűen a könyv főszereplői a római császárok is, akik egyszerre voltak parancsolói és túszai is a pretoriánusoknak. A könyv a mának is szólóan tanulságos és egyben részletes bepillantást kínál a római főhatalomért folytatott hatalmi harcokba, a római történelem legizgalmasabb epizódjaiba.
U dodávateľa
19,92 € 20,97 €

24 hodín v starovekej Číne


Vydajme sa späť do roku 17 nášho letopočtu, do obdobia vlády cisára Manga, éry plnej nielen inovácií a prudkých zmien, ale aj konfliktov a protikladov. No hoci sa kultúra tejto doby od ostatných veľ kolepých antických civilizácií v mnohom líšila, obyvatelia starovekej Číny stáli pred rovnakými problémami ako všetci ľudia od počiatku ľudstva: ako si zarobiť na živobytie, zvládať podmienky v práci, viesť domácnosť... Ľudia v tejto ére sa však museli zaoberať aj tým, aby mali peniaze na podplatenie inšpektora, vyhli sa zrážkam so strážnikmi svojvoľne zneužívajúcimi svoje postavenie a zároveň ochránili svoj dom pred lúpežnými Hunmi. Spoznajte skutočnú starovekú Čínu počas fascinujúcich 24 hodín v živote ľudí, ktorí tam žili. V príbehoch bežných občanov, medzi ktorých patria lekár, učiteľ, väzeň, roľník či hrnčiar, pred nami ožije táto staroveká civilizácia.
Na sklade 2Ks
12,29 € 12,99 €

Od Homéra k Alexandru Velikému


Poutavá kniha jedinečným způsobem přiblíží čtenáři klasické řecké období, kdy se zrodilo vše, co považujeme za typické pro antiku. Stát a právo jsou historické jevy, které neprovázejí lidskou společnost odedávna, ale vznikají až na určitém stupni jejího vývoje. Determinace není ovšem bezprostřední a úplná: stát i právo mají svou autonomii, tedy některé zákonitosti vlastní a zvláštní, které se v různých historických podmínkách prosazují tu v čistší, tam v méně čisté formě. Díky geografickým podmínkám a některým dalším zvláštnostem, které provázejí rozpad rodového zřízení, vzniká ve starém Řecku osobitá forma státu, tzv. polis – městský stát. Když Aristotelés se svými žáky studoval ústavy městských obcí, mohl porovnávat 158 různých ústav. Všechny tyto ústavy se s různými obměnami a kombinacemi dají podřadit pod dva základní vyhraněné protikladné typy, athénskou demokracii a spartskou aristokracii. Jejich vzájemné zápolení se v mnohostranné reflexi následujících věků stalo jednou z cenných historických zkušeností lidstva. Čtivý text nepředpokládá jen suchá fakta a události, naopak, poznáme tehdejší dobu z mnoha stránek – dozvíme se, co bylo na počátku v nejstarších mytických časech, kdy se v Řecku formoval stát a právo, jak fungovala řecká ekonomika, jak vypadala dobová politika a řecká demokracie i čím žil obyčejný člověk. Kromě toho kniha samozřejmě popisuje i dějinné reálie, které hýbaly tehdejším světem, od válek s Persií až po neuvěřitelně úspěšné tažení Alexandra Makedonského.
U dodávateľa
16,92 € 17,81 €

Atlas starověkého Egypta


Historický atlas popisuje vznik, vývoj a zánik egyptské civilizace, vše doplňuje mapkami nebo infografikou. Starověký Egypt je jednou z dávných civilizací, jejíž obraz nám připadá velmi blízký, ale bližší seznámení určitě přinese mnohá překvapení. Co víme o společnosti, kultuře a politice starověké říše, kterou symbolizují pyramidy, mumie faraonů a hieroglyfy?
U dodávateľa
15,11 € 15,90 €

Atlas pozdní antiky


Historický atlas podává nový pohled na období na pomezí starověku a novověku. Tato epocha byla vnímána převážně jako období úpadku a pádu antické civilizace a vzdělanosti. Po roce 1900 se však díky historikům umění zrodila nová perspektiva. Tato éra, dnes nazývaná „pozdní antika“, měla být podle nich vnímána kladně, a to na základě nových hodnot, které s sebou přinesla. Převažuje názor, že pád či zánik je nedílnou součástí chodu dějin, nemusí být však součástí konečnou a fatální.
Na sklade 2Ks
15,11 € 15,90 €

Atlas helénistického světa


Atlas podrobně popisuje multikulturní helénistický svět v letech 336–31 př. n. l. , od Alexandra Makedonského až po Kleopatru. Výzkum dějin řeckých obcí i státních celků helénistického období prošel za posledních dvacet let zásadním vývo­jem. Tato kniha nabízí přehledně zpracované dříve známé skutečnosti i nejnovější fakta
U dodávateľa
15,11 € 15,90 €

História prírody / Historia Naturalis


Plínius Starší pôsobil ako vojak, úradník či radca samotného cisára. Precestoval podstatnú časť rímskeho sveta a vyznal sa v ňom do najmenších podrobností. V Histórii prírody vďaka tomu zachytil podstatnú časť dobového rímskeho poznania. Dodnes tak môžeme nahliadnuť do vedomostí a predstáv Rimanov o vesmíre, medicíne, geografii, zoológii, botanike, ale aj maliarstve, sochárstve či staviteľstve. Kniha prináša prvý slovenský preklad tohto monumentu európskej kultúry a neopakovateľným spôsobom umožňuje dotknúť sa rímskeho života aj v našom jazyku. Preklad: Eleonora Vallová
Na sklade 1Ks
41,04 € 43,20 €

Mýty Řeků a dalších národů starověku


Výklad a interpretace mýtů v dnešním světě stejně jako postup mnoha jiných vědeckých specializací zápasí o svou úzkou cestu vpřed mezi Skyllou přízemního hyperkriticismu a Charybdou roztříštěnosti, beztvarosti libovolného výkladu. Většina bájí má důvod svého vzniku jak v době, ve které báje coby pokus o projekci současnosti do minulosti vznikaly, tak v určitých historických událostech; fabulace potřebuje jako podklad mýtu osoby a jejich příběh, látku ke zpracování. Mýty byly po dlouhou dobu živé, byly obměňovány a vyprávěny v nových, upravovaných variantách, kterým se nedostalo obecné závaznosti, a petrifikovány byly až moderními filology. Jan Bouzek, hlavním zaměřením klasický archeolog, vypráví mýty starých Řeků a jejich sousedů pomocí odkazů na památky hmotné kultury, na sochy, fresky a malby na keramice, na něž jejich (pro nás dnes většinou neznámí) autoři zaznamenali mytické události beze slov. Čtenář má díky bohatému obrazovému doprovodu možnost nejen číst, ale také sledovat obrazové vyprávění o hrdinech, bozích a příbězích dávných dějů. Tím je Bouzkova kniha výjimečná.
Na sklade 3Ks
13,35 € 14,05 €

Bežný život starých Rimanov


Staroveký Rím patrí k fascinujúcim obdobiam svetových dejín. Rímskemu dedičstvu sa pripisuje výnimočný význam. Bez antického Ríma by nebolo modernej Európy ani toho, čo Európania vytvorili na iných svetadielov. Hranice Rímskej ríše sa v časoch najväčšej slávy tiahli od Perzského zálivu po Severné more, od horného Nílu po Dunaj a Rýn, od predhoria Kaukazu po pohorie Atlas. Dejiny Ríma však nepredstavujú len chronoligický sled vojenských konfliktov a turbulentných politických zmien, ako sa to zvyčajne prezentuje na stránkach učebníc. Kolektív slovenských autorov z Univerzity Komenského a Katolíckej univerzity v Ružomberku sa v predloženej vysokoškolskej učebnici zameral na vybrané oblasti bežného života Rimanov. Svoju pozornosť venovali rodinnému životu, štruktúre obyvateľstva, bývaniu, rímskej kuchyni, sexuálnemu životu, vzdelávaniu, kúpeľom, ako aj ďalším zaujímavým témam každodennosti. Odborné poznatky sú zároveň vhodne doplnené citátmi priamo z pera klasických autorov.
Vypredané
23,66 € 24,90 €
  • 5 /5

24 hodín v starovekých Aténach


Strávte 24 hodín so starovekými Aténčanmi. Vnímajte ich pohľadom mesto, keď balansuje na pokraji osudnej vojny, ktorá ukončí zlatý vek Atén. Zatiaľ však pretrváva krehký mier. Celý antický svet sa krčí strachom pred politickou a vojenskou mocou tohto mestského štátu, posúvajúceho hranice spoločenských, literárnych a filozofických inovácií v ére s vysokým počtom géniov. Počas dvadsiatich štyroch hodín sa zoznámime s dvadsiatimi štyrmi Aténčanmi z celej spoločenskej škály – napríklad s otrokyňou, vládnym úradníkom, maliarom váz, námorným veliteľom, ženou v domácnosti a hoplitom. Strávime hodinu v ich spoločnosti a pri pohľade na ich život zistíme, ako vyzerali skutočné staroveké Atény. Každá kapitola opisuje hodinu života v tomto meste a zameriava sa na jednu z týchto osôb.
Na sklade 3Ks
11,34 € 11,99 €

dostupné aj ako: