Jazyk


Veková kategória


Hodnotenie


Dostupnosť


Väzba


Stav


Muž, který rozluštil hieroglyfy


V roku 1799 objavilo Napoleonovo vojsko v nílskej delte starovekú stélu. Nápis na nej v troch rôznych písmach – starogréckom, koptskom a hieroglyfickom – poskytol bádateľom prvý návod na rozlúštenie dvetisíc rokov starých egyptských hieroglyfov. O ďalších dvadsať rokov neskôr nadaný Francúz menom Jean-Francois Champollion hieroglyfy úspešne rozlúštil a spôsobil tak revolúciu v poznaní kultúry starého Egypta. V Champollionovej biografii Andrew Robinson podrobne rekonštruuje postup, ktorým tento zakladateľ egyptológie rozlúštil kód hieroglyfického písma: píše o jeho štúdiu obeliskov v Ríme a papyrusov v európskych múzeách, o tom, ako sa rok plavil po Níle a skúmal náhrobky v Údolí kráľov.
Vypredané
14,20 € 14,95 €
Rezervácia v kníhkupectve

Shepherds of the Black-headed people


Předkládaná monografie v anglickém jazyce je věnována vývoji vztahu mezi náboženstvím a královským úřadem ve starověké Mezopotámii. Pokrývá celé období od počátku 3. tisíciletí př. n. l. po 7. století př. n. l., a v příspěvku archeologickém končí až obdobím novověkým.Za zvláště cennou lze považovat publikaci výsledků workshopu o archaických textech a pečetích ze sumerského města Uru na počátku 3. tisíciletí př. n. l. Jde o vůbec první příležitost, kdy se ke zkoumání těchto mimořádně významných památek ze samých počátků mezopotamské civilizace sdružili badatelů domácí i zahraniční a shrnuli současný stav bádání v této oblasti. Velmi obsáhlého osvětlení se dočkala problematika královského úřadu asyrského včetně jeho propojení s institucemi a doktrínami náboženskými.
Vypredané
16,44 € 17,30 €
Rezervácia v kníhkupectve

Crha a Strachota krajem jdou


Kniha je poctou autorů k letošnímu výročí 1150 let od příchodu věrozvěstů Cyrila a Metoděje na Moravu. Životní příběh věrozvěstů, kteří přinesli do naší země první slovanské písmo, bohatě ilustruje téměř 90 historických fotografií, kreseb a rytin. V řadě případů dosud nepublikovaná dobová vyobrazení dokumentují kromě postav obou světců i místa, stavby a osobnosti, které s jejich životem a působením souvisejí - a to jak na Moravě (Velehrad, Brno, Olomouc, Radhošť atd.), tak i v Čechách a v zahraničí (mimo jiné Praha, Vídeň, Řím, Istanbul ale i malé obce např. v západních Čechách atd.) Historická fakta jsou v knize velmi nezvykle doplněna současnou poezií PhDr. Hany Gerzanicové, jejíž tvorba je prodchnutá nejen vírou, ale především hrdostí na rodnou zem. Přesto, či spíše právě proto, že od roku 1950 žila desítky let v emigraci. Právem byla roku 2009 oceněna Senátem České republiky titulem Významná česká žena ve světě.
Vypredané
Pútač na knihu Hypotéza lásky
Pútač na hračky HABA

Stěhování národů


Dramatické období evropských dějin na rozhraní starověku a novověku, během něhož se rozložila západořímská říše a zároveň zcela změnila mapa našeho kontinentu. Autorka, působící na katedře historie Filosofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, předkládá v této populárněvědné knížce vlastně první původní pokus naší historiografie o výklad onoho dramatického období evropských dějin na rozhraní starověku a novověku. Autorka vychází nejen z odborné literatury, ale především z vlastních výzkumů, takže v mnohém přináší i nové skutečnosti a osobité pohledy na toto období, kdy mezi jiným přišli do české kotliny i naši slovanští předkové.
Vypredané
17,77 € 18,71 €
Rezervácia v kníhkupectve

Lacná kniha Život sv. Cyrila a Metoda a ich vzťah k Rímu a Carihradu (-70%)


Čitateľovi sa dostáva do rúk na Slovensku zatiaľ nepublikovaná kniha prvého pravoslávneho českého a moravskosliezskeho biskupa Gorazda (občianskym menom Matěja Pavlíka, 1879 1942), výnimočná komplexným pohľadom na problematiku misie svätého Cyrila a Metoda. Tento pohľad autora z pôvodného misijného územia sa neobmedzuje len na pôsobenie svätých bratov na Veľkej Morave, ale všíma si široké súvislosti, a to aj z historického, politického aj nábožensko-duchovného hľadiska. Autor dôverne poznal ta k katolícke, ako i pravoslávne prostredie, náhľady a interpretácie, čo výnimočne obohacuje celkovú výpoveď. Je to kniha misijná, pre slovenský národ mimoriadne potrebná a mal by po nej siahnuť každý, kto úprimne hľadá pravdu o vlastnej minulosti.
Vypredané
1,98 € 6,61 €

dostupné aj ako:

Lacná kniha Metodov boj (-70%)


Tretie a rozšírené vydanie publikácie sa koncentruje na pôsobenie sv. Metoda v rámci byzantskej misie v rokoch 863 – 885. Monografia čerpá z rozsiahleho pramenného materiálu a odbornej literatúry. Knihu dopĺňa bohatý ilustračný materiál – fotografie historických dokumentov. Autor analyzuje zachované pramene a potom sa na ich základe venuje jednotlivým témam. Na začiatku sa zaoberá Veľkou Moravou a nadväzne rozoberá byzantskú misiu, počínajúc listom kniežaťa Rastislava cisárovi Michalovi. V ďalšom texte venuje pozornosť prerušeniu činnosti Konštantína a Metoda a Metodovmu zajatiu, uväzneniu a vyslobodeniu. Ťažiskovou časťou publikácie sú udalosti Metodovho zápasu o samostatnú cirkevnú provinciu v rokoch 873 – 880. Autor neobišiel ani pálčivú tému definitívneho zákazu používania slovanského jazyka v liturgii a udalosti, siahajúcich po Metodovu smrť a násilné ukončenie misie solúnskych bratov na našom území, kedy sa presadil jeho rival Viching, čo sprevádzalo aj vyhnanie cyrilo-metodských učeníkov. V súvislosti s tendenciami stavať cyrilo-metodskú tradíciu proti svätoplukovskej je kniha rozšírená o kapitolu Svätopluk – panovník Slovenov. Veľmi podnetným je aj dodatok o etnogenéze Slovákov. Z historického a jazykovedného hľadiska rešpektuje sídelnú ako aj kultúrnu kontinuitu nášho národa v priestore stredného Dunaja.
Vypredané
2,48 € 8,27 €

dostupné aj ako:

Metodov boj


Tretie a rozšírené vydanie publikácie sa koncentruje na pôsobenie sv. Metoda v rámci byzantskej misie v rokoch 863 – 885. Monografia čerpá z rozsiahleho pramenného materiálu a odbornej literatúry. Knihu dopĺňa bohatý ilustračný materiál – fotografie historických dokumentov. Autor analyzuje zachované pramene a potom sa na ich základe venuje jednotlivým témam. Na začiatku sa zaoberá Veľkou Moravou a nadväzne rozoberá byzantskú misiu, počínajúc listom kniežaťa Rastislava cisárovi Michalovi. V ďalšom texte venuje pozornosť prerušeniu činnosti Konštantína a Metoda a Metodovmu zajatiu, uväzneniu a vyslobodeniu. Ťažiskovou časťou publikácie sú udalosti Metodovho zápasu o samostatnú cirkevnú provinciu v rokoch 873 – 880. Autor neobišiel ani pálčivú tému definitívneho zákazu používania slovanského jazyka v liturgii a udalosti, siahajúcich po Metodovu smrť a násilné ukončenie misie solúnskych bratov na našom území, kedy sa presadil jeho rival Viching, čo sprevádzalo aj vyhnanie cyrilo-metodských učeníkov. V súvislosti s tendenciami stavať cyrilo-metodskú tradíciu proti svätoplukovskej je kniha rozšírená o kapitolu Svätopluk – panovník Slovenov. Veľmi podnetným je aj dodatok o etnogenéze Slovákov. Z historického a jazykovedného hľadiska rešpektuje sídelnú ako aj kultúrnu kontinuitu nášho národa v priestore stredného Dunaja.
Vypredané

dostupné aj ako:

Svätí Cyril a Metod


Knihu autor napísal pri príležitosti 1100. výročia úmrtia sv. Metoda a v prvom vydaní vyšla v zahraničí. Publikácia je výsledkom dôsledného štúdia historických materiálov. Zaoberá sa životom a činnosťou sv. Cyrila a Metoda počnúc ich rodiskom. Skúma pôvod Konštantína a Metoda, ich mladosť, štúdiá, pôsobenie, misiu na Morave, cesty do Ríma, smrť sv. Cyrila, Metodovo problematické účinkovanie ako arcibiskupa až po jeho smrť a vyhnanie Metodových žiakov. Autor dej završuje obnovením cirkevnej samosprávy v Moravskej ríši na žiadosť Mojmíra II. ako dovŕšenia vývoja samostatnej slovenskej cirkevnej provincie, čo bolo sprevádzané latinizáciou liturgie a písma. Prepracovaná stať Osudy hrobu a pozostatkov sv. Cyrila podrobne dokumentuje fakty súvisiace s miestom posledného odpočinku sv. Cyrila. Nové vydanie rozširuje poznatky o hrobe sv. Cyrila pod Bazilikou sv. Klementa v Ríme, kde existuje viacero hypotéz jeho umiestenia. Zároveň je doplnená kapitola o pôsobení solúnskych bratov v Ríme. Kniha má bohatú dokumentačnú prílohu. Uverejnené dokumenty sú rozšírené o pápežský dekrét Egregiae virtutis, ktorým pápež Ján Pavol II. vyhlásil sv. Cyrila a Metoda za spolupatrónov Európy. Na rozdiel od 2. vydania na záver je výberová bibliografia z cyrilo-metodskej problematiky.
Vypredané

Úpadok a zánik Rímskej ríše


Nadmerné rozširovanie ríše, „jed z Judey“, ako nazval kresťanstvo, a barbari – to sú podľa britského historika tri základné faktory, ktoré spôsobili pád Rímskej ríše. Jeho dielo vyniká nielen erudíciou, ale aj čítavým ironickým štýlom. „Búrka a vlny sú vždy na strane lepších námorníkov,“ píše autor v jednom zo svojich komentárov. Nové slovenské vydanie výberu z diela známeho osvietenského historika vychádza s novým doslovom, ktorý sleduje vývoj historického bádania a kontroverzie okolo mnohých jeho téz. Gibbon si všíma rozdiely medzi krajinami a národmi, rozdiely geografické a klimatické, ale aj intelektuálne a kultúrne, nepodceňuje ani hospodárske faktory. Podarilo sa mu načrtnúť pestrý a živý obraz celého veku ľudských dejín, pričom udržiava čitateľa v napätí zaujímavou témou a neobyčajne názornými opismi udalostí, bitiek, charakterov jednotlivých vodcov a cisárov, ich života a zvykov. Autor neradí jednotlivé fakty za seba, ale pokúša sa objasniť historický vývoj a jeho zákony. Aj vďaka tomuto vynikajúcemu dielu osvietenskej historiografie prestala byť história len zoznamom zločinov, podvodov a nešťastí, ale začali sme skúmať aj jej príčiny a dôsledky. „Gibbon je svojím spôsobom most, ktorý spája staroveké s moderným,“ napísal škótsky historik a mysliteľ Thomas Carlyle. Bol brilantným štylistom, podobne ako ďalší Gibbonov obdivovateľ Winston Churchill, sám autor mnohých historických prác. „Gibona som úplne hltal,” napísal o stretnutí s jeho knihami. „Triumfálne som prešiel všetkým od začiatku až po koniec a mal som z toho veľký pôžitok,“ dodal. Tento pocit z čítania veľkého štylistu a ironika Edwarda Gibbona sa nevytratil ani s odstupom vyše dvoch storočí, ktoré ubehli od napísania jeho hlavného diela.
Vypredané
15,15 € 15,95 €
Rezervácia v kníhkupectve

Stručné dejiny starovekého Grécka


Grécke dejiny a grécka kultúra predstavujú základný prvok západoeurópskych dejín a kultúry (ak nie aj svetovej). Vývoj v starovekom Grécku trval celé tisícročia, hoci až do polovice 20. storočia sa začínali grécke dejiny rokom 776 pred n.l., kedy sa konali olympijské hry. Rozlúštenie lineárneho písma B v roku 1952 však posunulo počiatok gréckych dejín o niekoľko storočí hlbšie do minulosti, takže približne od roku 2000 pred n.l. sa grécka civilizácia rozvíjala až do roku 30 pred n.l. v rámci vlastných štátnych útvarov. Následne sa grécka kultúra rozvíjala v rámci Rímskej ríše a Byzantskej ríše. V 19. storočí začali Gréci svoj národnooslobodzovací boj, ktorý s obdivom (a niekedy aj priamou podporou) sledovali národy vyspelých západoeurópskych štátov i národy, ktoré samy nemali vlastný štát.
Vypredané

S Theodorem nejen o hieroglyfech


Tato publikace svým stylem volně navazuje na knihu S Theodorem o hieroglyfech. Je tedy psána jako dialog mezi mladým Martinem a moudrým Theodorem, který tentokráte medituje nad staroegyptským uměním doprovázeným krátkými hieroglyfickými nápisy. V prvních dvou kapitolách je čtenár uváděn do samých počátků egyptského umění, seznamuje se s nejstaršími jeskynními malbami v oblasti Sahary a poznává hlavní rysy a symboliku egyptského umění včetne symboliky barev a pravidel při malování. V následujících dvou kapitolách se Theodor podrobně zamýšlí nad zlatým Tutanchamonovým trůnem a nad reliéfem z chrámu Sethiho I. v Abydu. Při svých meditacích se moudrý učitel dostává také k dalším důležitým tématům egyptské ríše, jako je rituál otevírání úst, putování zemřelého podsvětím nebo mumifikace. Jak je už pro Theodora typické, snaží se některými staroegyptskými myšlenkami inspirovat i človeka dnešní doby. Kniha není gramatickou učebnicí a nevyzývá k výuce jako její předchůdkyně, proto je mnohem stravitelnější a přístupnější. Tabulky s minislovníčkem a vysvětlením hieroglyfických znaků umožňují čtenáři bezprostřední kontakt se staroegyptským písmem, nicméně mohou být přeskočeny, aniž by utrpěla četba. V knize se nachází mnoho barevných fotografií, které nejsou pouze doplňujícím materiálem, ale nedílnou součástí textu. Jsou jakýmsi obrázkovým písmem v duchu staroegyptského umění. Čtenář si u nich může odpočinout a načerpat z jejich duchovního náboje.
Vypredané
12,92 € 13,60 €
Rezervácia v kníhkupectve

Manuův zákoník


Význačný starověký indický kodex mravů a správného chování kastovní indické společnosti, který ji řídil po tisíciletí až do novověku - důležitá literární památka pro studium náboženství, historie a práva. V bilingvinní podobě sanskrt - čeština.
Vypredané
19,60 € 20,63 €
Rezervácia v kníhkupectve

Konstantinopol


Kniha se zabývá historií hlavního města byzantské říše od jeho založení císařem Konstantinem Velikým ve 4. století až po jeho dobytí Turky v roce 1453. Jakkoliv by se mohlo zdát, že dějiny Konstantinopole byly v minulosti mnohokrát zpracovány, opak je pravdou - ve světové byzantologické literatuře je předkládaná kniha ojedinělá. V češtině pak jde o vůbec první publikaci, jež se věnuje dějinám města, které bylo po dlouhá staletí politickým a kulturním centrem pozdně antického i středověkého světa. Peter Schreiner (nar. 1940) patří mezi přední současné světové byzantology. Po studiu v Mnichově působil dlouhá léta na univerzitě v Kolíně nad Rýnem. Jeho nejvýznamnější publikaci představuje monografie Byzanz 565-1453 (v roce 2008 vyšla již ve třetím vydání), která je nepostradatelnou příručkou každého zájemce o dějiny a kulturu "Druhého Říma".
Vypredané
11,12 € 11,70 €
Rezervácia v kníhkupectve

Dějiny III


Polybiovo dějepisné dílo se dochovalo zčásti v úplnosti, zčásti torzovitě. První pětice knih, jež se dochovaly neporušené, vyšla v AK ve dvou předchozích svazcích - Dějiny I a Dějiny II. Třetí díl Polybiových Dějin obsahuje dochované části a zlomky 6 . až 19. knihy. Jsou v nich více méně souvisle zachyceny události na různých místech antického světa mezi roky 216 až 196 př. n. l. Stěžejní místo zaujímá líčení Hannibalova tažení v Itálii, římské výboje na Pyrenejském poloostrově a průběh druhé mak edonské války.Do výkladu historických událostí vložil (v 6. knize) Polybios nesmírně zajímavé pojednání o římské ústavě, kterou porovnává se staršími formami ústav řeckých států a spatřuje v ní základ římských vojenských úspěchů, a doplňuje ji pop isem římského vojenství.Na jiném místě (ve 12. knize) se zabývá metodologií historigrafie a polemizuje se svými předchůdci i současníky o způsobu zychycení historických dějů. Sám zdůrazňuje nutnost nahlížet události ve vzájemných souvislostech a hl edat jejich příčiny.Tento svazek stejně jako předchozí dva přeložil, předmluvou, poznámkami a rejstříkem opatřil prof. PhDr. Pavel Oliva, DrSc.
Vypredané
14,32 € 15,07 €
Rezervácia v kníhkupectve

Moudrost svitků boha Thovta


Staroegyptská věda se rozvíjela pod patronací boha moudrosti a písařů Thovta již od nejstarších historických období. Písaři, úředníci a kněží sepisovali vědecké texty, jež jim následně pomáhaly plnit jejich povinnosti a předávat znalosti dalším gener acím. Dnes takových textů známe jen několik, neboť většina z toho, co pera egyptských učenců zapsala, do dnešních dnů nepřetrvalo. Tato kniha přibližuje tři vybraná odvětví staroegyptské vědy, a to matematiku, astronomii a lékařství. Zabývá se nejen dochovanými texty a nápisy, ale snaží se rovněž přiblížit praktické využití a význam těchto odvětví pro tehdejší egyptskou společnost. Na rozdíl od dnešního pojetí vědy tenkrát vědecké poznání představovalo prostředek, nikoli cíl byl to nástroj úře dníků, hodnostářů a kněží, kteří se podíleli na spravování země ve jménu egyptského faraona. V přeneseném smyslu a v duchovní sféře egyptského světa věda sloužila jedinému hlavnímu cíli zachování života stvořeného bohy a udržení světového řádu.
Vypredané
12,06 € 12,69 €
Rezervácia v kníhkupectve

Řecko


Rozkvět první známé civilizace ve Středomoří začal ve třetím tisíciletí před naším letopočtem. Zrodila se na Krétě a v Mykénách a dál se rozvíjela v Athénách, Korintu a Makedonii. Svět starověkých obyvatel Řecka ožívá ve vyprávění o jejich dobyvatels kých činech, zákonech, bájích, náboženské víře a památnících, ale i o všedním životě v tehdejších městských státech. Podívejte se na ukázky mínójského a mykénského písma, nápisů vyrytých do hliněných tabulek, bronzových destiček, zdí chrámů, hlasovac ích disků a hliněných střepů. Přečtěte si spolu s námi tajemné texty staré tisíce let, z nichž některé jsou dodnes nerozluštěné, jako například nápis na disku nalezeném v krétském paláci Faistu odhalení jeho tajemství třeba čeká právě na vás!
Vypredané

Řím


Starověká římská civilizace trvala téměř tisíc let. V době, kdy dosáhla vrcholu, sahala římská říše od Británie na severozápadě Evropy po Egypt a Sýrii na Středním východě. Svět starověkých Římanů ožívá v nápisech různého data od raného období řím ské republiky až po poslední dny existence římské říše. Nápisy jsou vyryty do bronzových destiček nebo vytesány do kamenných tabulek, pohřeb-ních stél, ale třeba i schodů v hledišti amfiteátru. Pocházejí z míst od sebe tak vzdálených, jako jsou Pompe je v Itálii, Cádiz ve Španělsku, Arykanda v Turecku nebo Palmýra v Sýrii. Zaznamenávají slova a činy politiků, vojáků, kněží, gladiátorů i prostých lidí a vypovídají o věcech tak rozmanitých, jako je žal nad ztrátou blízké osoby, náboženské obřady, politické přesvědčení, vojenská vítězství, stavební projekty anebo jídelní lístek, na nějž lákaly hosty číš-nice v pompejském hostinci.
Vypredané

Mezopotámie


Před čtyřmi tisíci lety zaznamenávali zruční písaři v zemi mezi řekami Tigris a Eufrat slova a skutky dávných vládců sumerské a akkadské říše. Jak asi vypadal svět starověkých obyvatel Mezopotámie? Tato kniha vypráví o dobyvatelských činech panovníků , o tom, jaké bohy vyznávali, o zákonech, které nastolili, i o náboženské víře jejich poddaných. Najdete v ní mapu znázorňující svět, za jehož střed mezopotamský tvůrce pova-žoval svoji vlast, ukázky a překlady nápisů vyrytých klínovým písmem do hlin ěných tabulek a sloupů v Sumeru, Akkadu, Ugaritu, Babylonu Přečtěte si spolu s námi tajemné texty staré tisíce let nahlédněte do Sumerského královského seznamu, do Chammurapiho zákoníku, do první mírové smlouvy na světě, uzavřené mezi Chetity a Eg ypťany, nebo do bájného Eposu o Gilgamešovi, jenž patří k nejvýznamnějším písemným památkám starověké Mezopotámie.
Vypredané

Starověké Řecko


Objevte temnou pravdu o starověkém Řecku, o civilizaci považované za kolébku demokracie. Tuto společnost tvořili z velké části otroci a vládli jí obávaní panovníci a tyrani. Extrémní zákony vedly k extrémním trestům, a dokonce i sportovní klání byla tak nebezpečná, že boxeři měli rukavice opatřené hřeby. Kniha Starověké Řecko, Temné dějiny přináší fascinující a poučné nahlédnutí do temných hlubin této starodávné civilizace.
Vypredané