Jazyk


Veková kategória


Hodnotenie


Dostupnosť


Väzba


Stav


Edície


Knihy - Ústavné právo strana 1 z 8

Ústava, Ústavný súd a ústavné zákony do vrecka


Obľúbená vrecková príručka ústavného práva obsahuje úplné znenie Ústavy SR a ústavných zákonov (vrátane v januári novelizovaného zákona o tvorbe právnych predpisov a Zbierke zákonov) v prvej a druhej časti, zákonov upravujúcich činnosť Ústavného súdu SR v tretej časti a uznesení, ktorými Ústavný súd SR podal výklad sporných či nejednoznačných ustanovení Ústavy SR v štvrtej časti.
Na sklade 4Ks
6,93 € 7,70 €

Ústava Slovenskej republiky - Komentár, Zväzok III.


retí zväzok Komentára k Ústave je zavŕšením rozsiahleho diela, ktoré spracoval kolektív autorov pod vedením prof. Orosza a prof. Sváka v uplynulých troch rokoch, v období, ktoré sa symbolicky prekrýva s 30. výročím prijatia Ústavy a vzniku samostatného štátu. Prvý zväzok diela sa komplexne venoval komentáru základných ústavných princípov a ľudských práv, druhý priniesol podrobný rozbor ústavných orgánov. Záverečný tretí zväzok prináša vôbec prvý komentár osobitných ústavných zákonov, ktoré spolu s Ústavou tvoria polylegálny slovenský ústavný systém. Autori, vedci pôsobiaci zároveň v právnej praxi, sa pri komentári zamerali predovšetkým na praktické aplikačné problémy v snahe splniť hlavnú úlohu, ktorá sa od komentárového diela očakáva – dať podrobné a pevnými argumentmi podporené odpovede na otázky, ktoré priniesla či prinesie aplikačná prax. Po veľmi pozitívnom ohlase, s ktorým sa stretli prvé dva zväzky diela, je dôvod veriť, že aj tretí zväzok Komentára bude pozitívne prijatý, o to viac, že prináša matériu, ktorá týmto spôsobom zatiaľ nikdy spracovaná nebola.
Na sklade 4Ks
55,58 € 58,50 €

Listina základních práv a svobod Komentář, 2. vydání


2., doplněné a aktualizované vydání přináší po 11 letech ještě podrobnější výklad ustanovení Listiny, který se snaží autoři uvádět v širších mezinárodněprávních či srovnávacích souvislostech. V komentáři se rozsáhle pracuje s domácí judikaturou obecných soudů a zejména Ústavního soudu, ale také s rozhodnutími Evropského soudu pro lidská práva, Soudního dvora EU a dalších mezinárodních judiciálních, kvazijudiciálních či poradních orgánů. Výklad se často opírá o srovnání se zahraničními katalogy lidských práv a o judikaturu ústavních soudů evropských zemí. Autoři komentáře působí u nejvyšších soudních institucí, zejména na Ústavním soudu, Nejvyšším správním soudu, ale i na půdě mezinárodní u Evropského soudu pro lidská práva a na katedrách ústavního práva pražské, brněnské a olomoucké právnické fakulty. Komentář je určen advokátům, soudcům, státním zástupcům, ale i ostatním právním praktikům.
U dodávateľa
143,69 € 151,25 €

Ústava SR, Listina základných práv a slobôd. 9/2023


Úplné znenie zákona. Právny stav k 1. septembru 2023 Publikácia obsahuje aktualizované úplné znenie Ústavy Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. a ústavný zákon č. 23/1991 Zb. Listinu základných práv a slobôd s právnym stavom k 1. septembru 2023 so zmenami poslednej novelizácie: - zákona č. 241/2023 Z.z.
Na sklade 3Ks
3,72 € 4,00 €

Novelizovaná ústava Slovenskej republiky 11/2023


ÚSTAVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY Č. 460/1992 ZB. V ZNENÍ ÚSTAVNÉHO ZÁKONA Č. 244/1998 Z. Z., ÚSTAVNÉHO ZÁKONA Č. 9/1999 Z. Z., ÚSTAVNÉHO ZÁKONA Č. 90/2001 Z. Z., ÚSTAVNÉHO ZÁKONA Č. 140/2004 Z. Z., ÚSTAVNÉHO ZÁKONA Č. 323/2004 Z. Z., ÚSTAVNÉHO ZÁKONA Č. 463/2005 Z. Z., ÚSTAVNÉHO ZÁKONA Č. 92/2006 Z. Z., ÚSTAVNÉHO ZÁKONA Č. 210/2006 Z. Z., ÚSTAVNÉHO ZÁKONA Č. 100/2010 Z. Z., ÚSTAVNÉHO ZÁKONA Č. 356/2011 Z. Z., ÚSTAVNÉHO ZÁKONA Č. 232/2012 Z. Z., ÚSTAVNÉHO ZÁKONA Č. 161/2014 Z. Z., ÚSTAVNÉHO ZÁKONA Č. 306/2014 Z. Z., ÚSTAVNÉHO ZÁKONA Č. 427/2015 Z. Z., ÚSTAVNÉHO ZÁKONA Č. 44/2017 Z. Z., ÚSTAVNÉHO ZÁKONA Č. 71/2017 Z. Z., ÚSTAVNÉHO ZÁKONA Č. 137/2017 Z. Z., NÁLEZU ÚSTAVNÉHO SÚDU SLOVENSKEJ REPUBLIKY Č. 40/2019 Z. Z., ÚSTAVNÉHO ZÁKONA Č. 99/2019 Z. Z., ÚSTAVNÉHO ZÁKONA Č. 422/2020 Z. Z., ÚSTAVNÉHO ZÁKONA Č. 378/2022 Z. Z., ÚSTAVNÉHO ZÁKONA Č. 24/2023 Z. Z. A ÚSTAVNÉHO ZÁKONA Č. 241/2023 Z. Z.
Na sklade 1Ks
5,51 € 5,80 €

Ústava SR, Listina základných práv a slobôd. 2023


Publikácia obsahuje aktualizované úplné znenie Ústavy Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. a ústavný zákon č. 23/1991 Zb. Listinu základných práv a slobôd s účinnosťou od 26. januára 2023, s výraznenými zmenami poslednej novelizácie ústavného zákona č. 24/2023 Z. z.
U dodávateľa
3,52 € 3,70 €

Prvá ústava Slovenskej republiky


Prvá ústava SR
U dodávateľa
2,38 € 2,50 €

Ústava Slovenskej republiky - Komentár


Publikácia je druhým z troch zväzkov Komentára k Ústave, ktorého prvý diel vyšiel pred rokom a stretol sa v právnickej obci s mimoriadne dobrým ohlasom. Druhý zväzok vychádza symbolicky v čase 30. výročia prijatia Ústavy. Obsahuje komentár jej tretej až deviatej hlavy, teda právnej úpravy ústavných orgánov. Autorský kolektív mal na zreteli, že komentár má slúžiť nielen potrebám právnej vedy, ale najmä potrebám právnej praxe. Preto sa autori osobitne zameriavajú a ponúkajú argumentmi podopreté riešenia na súčasné aj možné budúce praktické aplikačné problémy súvisiace s fungovaním ústavných orgánov, vrátane takých, ktorým doposiaľ právna veda nevenovala pozornosť. V publikácii sú v plnej miere zohľadnené ústavné zmeny, ktoré boli schválené koncom roku 2020 a významne sa dotkli najmä fungovania súdnej moci. Rovnako je v nej zachytená najnovšia rozhodovacia činnosť Ústavného súdu, ktorý v poslednom období vydal viacero rozhodnutí so zásadným vplyvom na fungovanie ústavných orgánov a ústavného systému Slovenska.
Na sklade 1Ks
87,21 € 91,80 €

Ústava Slovenskej republiky a Listina základných práv a slobôd platná od 1. septembra 2022


Spolu v jednej knižke nájdete obidva spomínané významné dokumenty (ÚSTAVU SR i LISTINU ZÁKLADNÝCH PRÁV A SLOBôD). Táto knižka by nemala chýbať v žiadnom úrade, štátnej inštitúcii, škole, obci, firme, skrátka mala by byť súčasťou každého pracoviska. Kniha má 120 strán, formát A5 a väzba je lepená. Je v nej zachytená i posledná novelizácia Ústavy SR a všetky zmeny platiace v našom právnom systéme od 1. septembra 2022.
Na sklade 2Ks
8,46 € 8,90 €

Ústavné právo a Ústava Slovenskej republiky


Predkladaná vedecká monografia uznávaného odborníka v oblasti ústavného práva a teórie štátu a práva, rozoberá a hodnotí najdôležitejšie ústavnoprávne, štátoprávne a spoločensko-politické vzťahy, ktoré vznikajú pri uskutočňovaní štátnej moci príslušnými štátnymi a samosprávnymi orgánmi a sú upravené v platnej Ústave Slovenskej republiky ako aj právnymi predpismi, ktoré sú obsahom celého právneho poriadku Slovenskej republiky. Predkladá problematiku obsiahnutú v ústavnom práve, štátovede a rozoberá a hodnotí základné teoretické otázky či problémy. Uvádza, rozoberá a hodnotí ústavnoprávny a štátoprávny vývoj Československej republiky a postavenie Slovenska od jej vzniku (28. 10. 1918) až do zániku Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky (1. 1. 1993). Rozoberá a hodnotí prípravy, vzniku, štruktúry a obsahu Slovenskej republiky no a na záver predkladá rozbor a hodnotenie právnej úpravy demokratických volieb, a to do všetkých druhov štátnych a samosprávnych orgánov, ktoré sa uskutočňujú vrátane volieb do Európskeho parlamentu v Slovenskej republiky V závere publikácie autor rozoberá a hodnotí základné náležitosti suverenity štátu, t. j. vnútorných a vonkajších znakov suverenity štátu.
Na sklade 2Ks
23,66 € 24,90 €

Judikatúra vo veciach princípu proporcionality


Pilotné zmienky o proporcionalite a vyvažovaní právnych princípov sa objavujú v našom prostredí začiatkom 90-tych rokoch. Napriek uplynutiu troch desaťročí ostávajú témy proporcionality zásahov zo základných práv na pokraji záujmu bežnej rozhodovacej činnosti súdov a ostatných štátnych orgánov. Test proporcionality predstavuje metodologický nástroj riešenia kolízie právnych princípov. Rozpracovanie princípu proporcionality, testov jeho aplikácie sa v judikatúrnej podobe „rodilo“ na ústavných súdoch. Keďže u nás ide o prvú publikáciu svojho druhu publikácia predkladá rozhodnutia ústavných súdov aj napriek tomu, že princíp proporcionality má svoje opodstatnenie pri aplikácii práva na súdoch inštančne nižších stupňov. Z uvedeného dôvodu by publikácia nemala chýbať v knižnici každého advokáta, sudcu ale aj študenta práva, ktorý chce pochopiť fungovanie práva na základnej úrovni. Na úvod sa čitateľ dozvie čo sú právne princípy, aké je ich miesto v právnom poriadku SR a aké právne princípy vlastne poznáme (základné práva a slobody, resp. verejné dobra). Po tejto časti nasleduje hľadisko teoretického rozboru princípu proporcionality a alternatív jeho judikatúrneho používania (test proporcionality a jeho verzie). V ďalšej časti sa publikácia zameriava na konkrétne zložky testu proporcionality a síce na skúmanie vhodnosti, potrebnosti prijatého zásahu do základného práva, resp. slobody a vyvažovanie proti sebe stojacich právnych princípov. Záverečná časť ilustruje ako sa štrukturálne mení test proporcionality v závislosti od oblasti jeho používania a v kolízii stojacich právnych princípov (alternatívy testu proporcionality). Autori publikácie vo svojej odbornej praxi aktívne pôsobia v oblasti ústavného práva, či už v pozícii advokáta alebo poradcu na Ústavnom súde SR.
Na sklade 1Ks
25,08 € 26,40 €

Volebné právo a volebné systémy, 2. aktualizované a prepracované vydanie


Cieľom druhého vydania publikácie je, rovnako ako v prípade prvého, systematické spracovanie problematiky volebného práva SR, ako aj základných otázok volieb, volebného práva a volebných systémov vo všeobecnosti. Predkladaná publikácia je primárne určená ako učebnica pre rovnomenný výberový predmet, ktorý je vyučovaný na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Môže však poslúžiť aj ako komplementárna pomôcka na prehĺbenie vedomostí pre študentov iných spoločenskovedných disciplín, právnikov pôsobiacich v praxi či ostatných záujemcov o otázky spojené s voľbami, volebným právom či volebnými systémami. Druhá časť publikácie, najmä jej šiesta kapitola, môže slúžiť aj ako praktická pomôcka pre voliča na lepšie pochopenie pravidiel jednotlivých druhov volieb, s ktorými sa v SR stretávame. Publikácia je rozdelená na dve časti. Prvá časť sa venuje všeobecným otázkam zastupiteľskej demokracie, volieb, volebného práva a volebných systémov. Druhá časť je obsahovo rozsiahlejšia a upriamuje pozornosť na volebné právo SR. Zmeny, ktoré druhé vydanie učebnice prináša, predstavujú predovšetkým reakciu na vývoj slovenského volebného práva v období od apríla 2017 do mája 2021 (legislatívne zmeny i rozhodovacia činnosť Ústavného súdu SR). Úplne novou je však posledná, deviata kapitola druhej časti, ktorá je venovaná ústavnosti a zákonnosti volieb. Zaradenie tejto kapitoly bolo ovplyvnené nielen pedagogickými dôvodmi, ale aj nedávnymi zmenami v Ústave SR, ktoré sa dotkli najmä súdnej moci. Čiastkových úprav sa však dočkali aj ďalšie kapitoly. Novinkou je aj prehľadný sumár všetkých volieb, ktoré sa na Slovensku konali po roku 1989.
Na sklade 1Ks
16,93 € 18,20 €

Ústava Slovenskej republiky - Komentár


V roku 2022 to bude presne 30 rokov od momentu, kedy boli spísané základné princípy budúcej Slovenskej republiky v najvyššom zákone štátu – v Ústave. K tejto významnej udalosti vám prinášame jedinečný komentár kolektívu jedenástich renomovaných ústavných právnikov pôsobiacich na akademickej pôde, najmä na Univerzite Komenského v Bratislave a Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, a tiež v rôznych sférach aplikačnej praxe. Cieľom tohto nového autorského kolektívu je sprístupniť právnickej obci, ale aj širšej verejnosti metodologicky, hodnotovo aj rozsahovo novú verziu komentára k Ústave SR. Tento komentár je zložený z troch zväzkov, pričom v súčasnosti vám prinášame prvý z nich. V jeho úvode sa môžete oboznámiť s historicko-právnou štúdiou venovanou formovaniu ústavných základov samostatnej Slovenskej republiky a ďalšiemu ústavno-politickému vývoju jej ústavného systému. Ďalej nasleduje samotný text komentára venovaný základným ústavným princípom a charakteristickým znakom Slovenskej republiky ako štátu, ako aj ľudským právam (teda článkom lokalizovaným v I., II. a III. hlave Ústavy SR). V snahe ponúknuť čo najväčší čitateľský komfort sú pred komentárom ku každému článku uvedené aj ústavné zmeny, upozornenia na súvisiace články Ústavy SR dôležité pre systémový výklad predmetného článku, súvisiace právne predpisy a vybrané precedentné rozhodnutia Ústavného súdu SR, ktoré dotvárajú výklad komentovaného ustanovenia.
Na sklade 1Ks
87,78 € 92,40 €
  • 3 /5

Ústava SR, Listina základných práv a slobôd. Úzz, 2021


Publikácia obsahuje aktualizované úplné znenie Ústavy Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. a ústavný zákon č. 23/1991 Zb. Listinu základných práv a slobôd s účinnosťou od 1. januára 2021, s výraznenými zmenami poslednej novelizácie ústavného zákona č. 422/2020 Z. z.
Na sklade 2Ks
3,33 € 3,50 €

Zákon o Ústavnom súde Slovenskej republiky. Komentár


Jedinečný komentár k zákonu č. 314/2018 Z. z. o Ústavnom súde Slovenskej republiky od autorského kolektívu odborníkov z aplikačnej praxe a z akademickej sféry, z ktorých sa niektorí v rámci legislatívneho procesu podieľali aj na tvorbe samotného komentovaného zákona o ústavnom súde, resp. z ktorých sa niektorí podieľali na komentároch Civilného sporového poriadku, Civilného mimosporového poriadku a Správneho súdneho poriadku prináša podrobný výklad ustanovení toho nového predpisu. Komentár je adresovaný širokej odbornej verejnosti, odborníkom na ústavné právo, právnym teoretikom i praktikom, sudcom všeobecných súdov, advokátom, študentom a doktorandom právnických fakúlt, ako i každému, kto sa o problematiku ústavného súdnictva a rozhodovaciu činnosť ústavného súdu zaujíma.
Na sklade 2Ks
113,05 € 119,00 €

Ústava na hviezdnom nebi


Vzťah medzinárodného a vnútroštátneho práva je vo väčšine právnych systémov regulovaný na najvyššej, teda ústavnej úrovni. Žiadna ústava však priamo vo svojom texte v úplnosti nepokrýva všetky spletitosti, ktoré interakcia medzinárodnej a národnej sféry prináša. Táto publikácia sa pokúša tento vzťah komplexne analyzovať z pohľadu slovenského ústavného poriadku. Inšpirácie pritom čerpá z oblasti právnej teórie, medzinárodného práva, ako aj komparatívnej ústavnej praxe. Monografia sa zameriava na vertikálne právne vzťahy, čím sa akcentuje vnútroštátne postavenie jednotlivca ako centrálneho beneficienta medzinárodných vplyvov. S tým úzko súvisí aj ašpirácia spracovania tejto náročnej intersystémovej témy tak, aby mala potenciál ovplyvniť nielen vedecké diskusie, ale aj aplikačnú prax na Slovensku. Kniha je preto určená ako akademickej obci, tak aj sudcom, advokátom, právnym praktikom, ako aj všetkým tým, ktorí majú záujem dozvedieť sa viac o vplyvoch medzinárodného práva v slovenskom právnom poriadku.
U dodávateľa
20,09 € 21,15 €

Ústavný zákon o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov - Komentár


Význam ochrany verejného záujmu pri výkone funkcii? verejných funkcionárov je nespochybniteľný. Verejní funkcionári rozhodujú o významných otázkach verejného záujmu. Ich rozhodovanie je spojene? s výkonom štátnej moci, ale aj so správou verejného majetku a s ochranou verejného nemajetkového záujmu. Absencia ochrany týchto záujmov spravidla vedie k uprednostňovaniu súkromných záujmov na úkor verejnosti. Právny poriadok predpokladá viaceré mechanizmy, ktoré zabezpečujú ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov. Jedným z nich je úprava v ústavnom zákone č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov, ktorý je súčasťou ústavného systému Slovenskej republiky v nezmenenej podobe približne 15 rokov. Rok 2019 bol z hľadiska podoby ústavného zákona zásadný, keďže bol novelizovaný trikrát. Zmeny v ústavnom zákone význame rozšírili okruh osôb, ktoré spadajú do jeho osobnej pôsobnosti, a modifikovali viaceré z jeho častí. Predkladané komentované spracovanie ustanovení ústavného zákona si za cieľ kladie ucelene a vyčerpávajúco opísať hmotnoprávne a procesné pravidlá ochrany verejného záujmu, povinnosti verejných funkcionárov, ako aj súvisiace otázky, reflektujúc na skúsenosti z praxe a rozsiahlu rozhodovaciu prax Ústavného súdu SR. Publikácia je určená najmä osobám, ktoré vykonávajú verejné funkcie, ale aj odbornej verejnosti, advokátom a všeobecne právnikom ako teoretická a aplikačná pomôcka pri uplatňovaní ústavného zákona.
Na sklade 3Ks
8,03 € 8,45 €

Zákon o Ústavnom súde Slovenskej republiky - Komentár


Dňa 1. marca 2019 definitívne nadobudol účinnosť zákon č. 314/2018 Z. z. o Ústavnom súde Slovenskej republiky, ktorý bol Národnou radou SR schválený 24. októbra 2018. Predkladaná publikácia je prvotinou v rámci komentárov k uvedenému predpisu so všetkými pozitívami aj negatívami z toho plynúcimi. Autori komentára využili pri jeho písaní svoje teoretické a praktické poznatky z ústavného práva či príbuzných odvetví, judikatúry ústavného súdu a doktrinálnych názorov tak domácich, ako aj zahraničných. Komentár je na mnohých miestach vedecký ba až doktrinálny, na iných zasa jednoduchý a praktický, aby bolo ľahšie sa čitateľovi orientovať v právnej úprave. Dielo sa nevyhýba ani kritike, a to voči prijatej právnej úprave, rozhodovacej činnosti ústavného súdu či mnohým doteraz prezentovaným doktrinálnym názorom.Je venovaný viacerým kategóriám osôb, čo vyplýva z profilácie diela, ako aj jeho autorov. V prvom rade je venovaný sudcom ústavného súdu (bývalým aj súčasným), súdnym poradcom, slovenským konštitucionalistom, ale aj praktikom – advokátom či iným subjektom vystupujúcim v konaní pred ústavným súdom.
Na sklade 1Ks
68,40 € 72,00 €

Ústava Slovenskej republiky - Komentár (2. vydanie)


Posudzované vedecké dielo je bohaté nielen z hľadiska svojho rozsahu (počtu strán), ale aj z pohľadu množstva myšlienok, úvah, názorov a postojov autora, ktorými reaguje na text Ústavy Slovenskej republiky vnímajúc ho ako živý a vyvíjajúci sa dokument , predstavujúci východiskový právny základ spoločnosti a štátu. Z recenzného posudku prof. JUDr. Igora Palúša, CSc. Vecný záber diela je rozsiahly, takpovediac monumentálny, autor neopomína žiadne ustanovenie a venuje sa aj preambule... Jednou z ochranných známok autora je originálny, svojský štýl, ktorého súčasťou je jeho pripravenosť provokovať, namietať, nesúhlasiť, a to často prísnym, občas dokonca až drsným spôsobom. Z recenzného posudku doc. JUDr. Radoslava Procházku, PhD., JSD
U dodávateľa
122,55 € 129,00 €

Ústavné právo je odvetvie práva, ktoré sa zameriava na štúdium a interpretáciu ústav, ktoré tvoria základné právne rámce štátu. Tieto ústavy stanovujú základné práva a povinnosti občanov, štruktúru a právomoci vlády a inštitúcie, ktoré zabezpečujú fungovanie štátu. Ústavné právo sa zaoberá otázkami týkajúcimi sa moci, slobody, spravodlivosti a právneho systému.

V tejto kategórii nájdete rôzne materiály a informácie z oblasti ústavného práva. To môžu zahŕňať texty a analýzy ústav, súdnou prax, a právne rozhodnutia týkajúce sa ústavných otázok. Taktiež nájdete diskusie o dôležitých ústavných témach, ako je ochrana občianskych slobôd, delenie moci, politické práva a iné dôležité aspekty ústavného práva.

Ak sa zaujímate o fungovanie štátu, ochranu základných práv a slobôd, a právne otázky spojené s ústavným právom, táto kategória vám poskytne užitočné informácie a zdroje na rozšírenie vašich znalostí v tejto oblasti.