! Doprava ZADARMO už od 20 € !

Jazyk


Veková kategória


Hodnotenie


Dostupnosť


Väzba


Stav


Slovník slovenských nárečí III. /P - R/


Slovník slovenských nárečí, 3. zv. (Poza R) Nový zväzok Slovníka slovenských nárečí ponúka na 816 stranách obraz o slovnej zásobe miestnych dialektov z celého územia Slovenska. Predstavená nárečová lexika (písmen P R) rozširuje poznatky o vývinových fázach nespisovnej variety slovenského jazyka, o premenlivosti slovenčiny zachytenej jedinečným celoplošným výskumom v 20. storočí, zároveň je odrazom života a kultúry našich predkov, ktoré sa nenávratne premieňajú a vytrácajú. Slovník je vedecké, no čitateľsky pútavé lexikografické dielo pre širokú verejnosť, ale i pre odborníkov najmä z humanitných či spoločenskovedných oblastí. Ďalších 10 678 abecedne radených hesiel prispieva k výskumu genetických súvislostí vo vývine slovnej zásoby slovanských jazykov, ale i jazykových kontaktov slovenčiny napr. s nemčinou, maďarčinou, latinčinou v prirodzenom, neregulovanom jazyku, predovšetkým v jeho hovorenej podobe. Autori tretieho zväzku metodologicky nadväzujú na koncepciu predstavenú v 1. zväzku slovníka, jej novátorské rozvíjanie v lexikografickom spracovaní vybraných javov vysvetľujú v Predhovore diela s rozšíreným pomocným aparátom. Je pútavé sledovať slovnodruhovú, funkčnú, významovú, štylistickú či tematickú rozvrstvenosť predstavenej nárečovej lexiky. Žiadna z doteraz prístupných príručiek o slovenčine nedokumentuje na jednom mieste také množstvo frazeologických jednotiek a ustálených slovných spojení, ako je to v celonárodnom nárečovom slovníku, napr. v heslách pršať, prasa, pravda, prázdny, psí, pustiť, robiť, rok, rozum, ruka prináša jedinečné jazykové bohatstvo a s ním i kultúrnu pamäť národa . Všetky nárečové doklady sú charakterizované príslušnosťou k lokalite, teda aj k miestnemu dialektu alebo nárečovému areálu. Do slovníka je na ľahšiu orientáciu vložená praktická záložka s mapkami nárečových oblastí.
Na sklade 1Ks
26,60 € 28,00 €

Stručný etymologický slovník slovenčiny (Druhé, opravené vydanie)


Stručný etymologický slovník slovenčiny prináša informácie o pôvode viac ako 10-tisíc výrazov zo súčasného spisovného slovenského jazyka (slová zachované ešte z praslovanského obdobia, výrazy vzniknuté počas vývinu slovenčiny ako samostatného slovanského jazyka, slová prevzaté v rôznych historických obdobiach z rôznych cudzích jazykov). Slovník odstraňuje existujúcu medzeru v slovakistickej literatúre a môže poslúžiť ako východisko pre ďalší etymologický výskum slovnej zásoby slovenského jazyka v širších slovanských aj európskych súvislostiach. Ako dielo populárno-vedeckého charakteru je zároveň určený pre čitateľov z radov širšej kultúrnej verejnosti a pre všetkých záujemcov o slovenský jazyk.
Na sklade 3Ks
23,75 € 25,00 €
  • 5 /5

Slovník súčasného slovenského jazyka O - Pn


kolektív autorov Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra SAV Slovník súčasného slovenského jazyka, 4. zv. (O Pn) Vo štvrtom zväzku (O Pn) SLOVNÍKA SÚČASNÉHO SLOVENSKÉHO JAZYKA nájdu používatelia na 1 128 stranách informácie o 15 329 heslových slovách: výklad významu, gramatickú charakteristiku, normatívne a štylistické hodnotenie, synonymá a antonymá, príklady používania slov čerpané z bohatých a autentických jazykových zdrojov, a mnoho ďalších užitočných údajov. Slovník zachytáva 3 083 frazeologizmov a iných ustálených spojení aj základnú terminológiu v podobe jednoslovných alebo viacslovných terminologických pomenovaní z približne 100 vedných oblastí. Súčasťou slovníka je osobitná príloha obsahujúca názvy obcí a ich častí na Slovensku s príslušnými obyvateľskými menami a odvodenými prídavnými menami. Pri tvorbe slovníka sa využívali metódy a nástroje počítačovej lexikografie, súbor textových korpusov pozostávajúci zo Slovenského národného korpusu, špecializovaných a webových korpusov s rozsahom 4,95 miliardy textových slov. Na analýzu korpusových zdrojov sa použil nástroj Sketch Engine od spoločnosti Lexical Computing CZ, s. r. o. Obklopení množstvom textov pochádzajúcich z verejných oficiálnych aj neoficiálnych komunikačných kanálov sa čoraz viac presviedčame o tom, aká dôležitá a spoločensky cenná je komunikácia, ktorá je nielen obsahovo prínosná, ale aj jazykovo kultivovaná, teda výrazovo pestrá a situačne adekvátna. Toto výnimočné lexikografické dielo poskytne používateľom kvalifikovanú informáciu o lexikálnom bohatstve slovenčiny a pomôže pri výstavbe kvalitného jazykového prejavu.
Na sklade 1Ks
30,87 € 32,49 €

Közmondások


Mindenki ismeri az Aki másnak vermet ás, maga esik bele vagy az Addig nyújtózkodj, míg a takaród ér szemléletes közmondásokat. Ugyanígy senki előtt nem ismeretlenek a következő szólások sem: Egyik kutya, másik eb vagy Több is veszett Mohácsnál. A legismertebb 100-150 közmondást sokan használják is beszédjük színesítésére. Azonban a leggyakoribbak mellett számos olyan közmondás is van a magyar nyelvben, amelyeknek jelentése nem mindenki számára világos. Kötetünk 3000 közmondás és szójárás pontos jelentését adja meg. Így amellett, hogy behatóan megismerjük nyelvünknek ezeket a "virágait", azt is elérhetjük, hogy csak olyankor használhatjuk valamelyiket, amikor az pontosan az adott beszédhelyzethez illik.
U dodávateľa
3,14 € 3,30 €
  • 1,5 /5

Slovník súčasných slov


Ucelený súbor základných stavebných jednotiek jazyka, výrazov a iných lingvistických jednotiek usporiadaných v abecednom poriadku… Zabudni! Od tejto zbierky nečakaj žiadne štandardnélexikografické dielo. Žiadne nudné výrazy či výklady slov, ktoré ti nič nehovoria a nevieš si ich zapamätať. V tomto praktickom balení nájdeš v deviatich kategóriách stovky super hlášok, ktoré ťa celkom určite pobavia. Špecifické definície slovíčok a slovných spojení (nielen) dnešnej doby, podané s poriadnou dávkou humoru, recesie aj irónie si získali už desiatky tisíc fanúšikov na sociálnych sieťach. Staň sa aj ty členom komunity, ktorá berie život s nadhľadom.
Na sklade 2Ks
8,08 € 8,50 €

Szólások és közmondások


A magyar művelődéstörténet fényes csillaga, Baranyi Decsi Csimor János 1598-ban először állított össze magyar közmondás- és szólásgyűjteményt. Ettől az időtől kezdve folyamatosan jelennek meg ilyen jellegű gyűjtemények. Kötetünk e történeti munkákban megjelenő közmondásokat és szólásokat mutatja be napjainkig, kiegészítve a különböző folyóiratokban található példákkal. A közmondásokat és szólásokat folklórműfajnak tartjuk, de helyesebb, ha szóbeliséget mondunk, mert azok a helyzetek, amelyekben elhangzanak, nem csupán a folklór körébe tartoznak, hanem az emberi kommunikáció számtalan esetében létrejöhetnek. Használatuk nem kötődik egy társadalmi osztályhoz vagy réteghez, jóllehet a kedveltségük és alkalmazásuk közötti különbségek történelmileg nyomon követhetők. Közmondások és szólások még ma is gyűjthetők, falun és városon, magas iskolázottságú emberek beszédében éppúgy előfordulnak, mint az írást nem ismerőkében. Már nem gondoljuk azt, hogy kollektív bölcsesség eredményei, hanem sokkal inkább igazat adunk Dugonics Andrásnak, aki ezt írta: "Mert minden Közmondásnak eleje egy embertől származott, a" többiekre az-után-terjedett."
Na sklade 2Ks
21,39 € 22,52 €

Frekvenčný slovník hovorenej slovenčiny na báze Slovenského hovoreného korpusu


Frekvenčný slovník hovorenej slovenčiny na báze Slovenského hovoreného korpusu predstavuje prvé samostatné spracovanie výskytov slov a spojení v ústnej podobe štandardnej slovenčiny. Kolektív autorov z JÚĽŠ SAV v ňom nadväzuje na Frekvenčný slovník slovenčiny na báze Slovenského národného korpusu (Bratislava, 2017), v ktorom sú spracované výskyty slov v písaných textoch. Obidva slovníky tak poskytujú celistvý obraz o najpoužívanejšej časti slovnej zásoby súčasnej slovenčiny. Vo Frekvenčnom slovníku hovorenej slovenčiny sa nachádzajú výskyty slov a spojení slov v prehovoroch rôzneho druhu z celého územia Slovenska, ktoré sú spracované v Slovenskom hovorenom korpuse v rozsahu takmer 6,6 mil. textových jednotiek. Frekvenčný slovník obsahuje takmer 10 000 najfrekventovanejších slov usporiadaných podľa absolútnej frekvencie, podľa priemernej redukovanej frekvencie a podľa abecedy s rozšírenými frekvenčnými údajmi. V ďalších častiach sa nachádzajú frekvenčné zoznamy dvoj-, troj- a štvorslovných spojení slov, frekvenčné zoznamy slov použitých v osobitných komunikačných situáciách, skratiek a značiek, frekvenčné zoznamy grafém, slovných druhov a štruktúrnych značiek používaných v Slovenskom hovorenom korpuse.
U dodávateľa
23,75 € 25,00 €

Mondjuk helyesen!


A kötet elején részletes magyarázat található a helyesejtés elsajátítását megkönnyítő jelrendszerről. Ezután 18 fejezetbe rendezve összesen 78 rövid szöveg következik, amelyekről mind a hangsúlyozásukkal, mind a tartalmukkal kapcsolatban részletes leírás olvasható. Így a helyes kiejtés elsajátítása közben többek között Madame Tussaud viaszmúzeumával vagy épp a papír feltalálásával kapcsolatos ismeretekkel gazdagodik az olvasó. A Mondjuk helyesen! elengedhetetlen segédeszköz a Kazinczy-versenyre készülő diákok számára, de nemcsak ők, hanem mindenki haszonnal forgathatja, aki magabiztosan szeretne megszólalni, ügyelve a gondolatai értelmét legjobban tükröző, hibátlan kiejtésre. Kerekes Barnabás az Anyanyelvápolók Szövetségének alelnöke, a Kazinczy-díj Alapítvány elnökhelyettese. A Szóról-szóval című rádióműsor szerkesztője, Lőrincze-díjas.
U dodávateľa
6,75 € 7,11 €

Slovník slovenských prekladateľov umeleckej literatúry 20. storočie (L - Ž)


Po predošlom vydaní slovníka slovenských prekladateľov písmen A - K, ktoré vyšlo vo vydavateľstve VEDA SAV v roku 2015, vychádza ďalšie vydanie slovníka slovenských prekladateľov písmena L - Ž. Slovník slovenských prekladateľov umeleckej literatúry 20. storočia prostredníctvom portrétov takmer štyroch stoviek prekladateľov a ich výberových bibliografií prináša súhrnný obraz podstatnej časti knižnej produkcie diel svetovej literatúry, ktorá bola preložená a vydaná na Slovensku v 20. storočí. Poskytuje nielen profily osobností slovenského umeleckého prekladu, charakteristiku ich dominantného prekladateľského zamerania a prekladateľských poetík, ale vo svojej komplexnej podobe je aj svojho druhu dejinami recepcie svetovej literatúry na Slovensku v 20. storočí, kľúčovom pre slovenský preklad. Spolu s ďalšími materiálmi (registre mien, zoznam prekladateľov z jednotlivých jazykov) umožňuje zároveň ich rekonštrukciu vo vzťahu ku všetkým národným literatúram, ktoré sa stali v danom období objektom prekladateľského záujmu. Predkladaný slovník ako celok predstavuje cenný materiál pre každého, kto sa zaoberá dejinami slovenskej kultúry 20. storočia.
U dodávateľa
14,25 € 15,00 €
  • 5 /5

Slovník cudzích slov


Slovník cudzích slov je určený širokej verejnosti, používateľ v ňom nájde aktuálnu slovnú zásobu zo všetkých oblastí spoločenského života a rôznych vedných odborov. Slovník zahŕňa najbežnejšie slová. Je usporiadaný abecedne, rozsah predstavuje asi 30 000 hesiel. Použil sa stručný výklad jednotlivých slov, ktorý by mal pohotovo slúžiť používateľovi v každodennej jazykovej praxi.
Na sklade 2Ks
14,16 € 14,90 €

A hagyományos paraszti világ nyelvjárási szókincsének szótára


Jelen szótár 4500 szavának forrása az ötkötetes Magyar néprajzi lexikon. A lexikon szerkesztői a magyarázaton túlmenően több-kevesebb rendszerességgel közlik, hogy a szócikkek élén álló vastag betűs címszónak a magyar nyelvterület egyes vidékein melyek a megfelelő tájnyelvi változatai. Ilyen értelemben tehát a lexikon öt kötetében elrejtve megbújik egy tájszótár is, amely mostani szótárunkban szemünk elé tárul. A hagyományos paraszti világ nyelvjárási szókincsének szótára két nagy részből áll: 1. Ábécébe sorolt szótári rész; 2. Tájegységmutató: a szótári rész anyaga a Kárpát-medence földrajzi-táji területei szerint csoportosítva. A szótárt haszonnal forgathatják az olvasmányaik során ismeretlen tájszóval találkozó diákok, de komoly érdeklődésre számíthat a nyelvészek és néprajztudósok körében is; ugyanis a szótár magyarázó funkciója mellett igazi újdonsága, hogy ugyanannak a dolognak, tevékenységnek az egyes nyelvterületeken más és más megnevezéseit szinonimaszótár-szerűen egymás mellett közli.
U dodávateľa
8,45 € 8,89 €

Slovník afixů užívaných v češtině


Slovník afixů zpracovává předpony (prefixy) a přípony (sufixy), představuje však i četné části složených slov, jimž se někdy přiznává blízkost afixům. Je to tedy kompendium popisující všechny důležité odvozovací prvky slov užívaných v současných českých textech – včetně slov přejatých. Netradiční pohled na tvoření slov od afixů dává trochu odlišný obraz než běžný směr od derivátů: do ohniska pozornosti se leckdy dostanou doklady z různých příčin opomíjené. Výhodou je i korpus jako zdroj dat: materiál je dostatečně reprezentativní a poskytuje vesměs spolehlivý základ pro odborné závěry. Pomocí slovníku je možné studovat systém afixů v závislosti na jejich frekvenci či produktivitě. Lze z něho vyjít při řešení otázek synonymie afixů, návaznosti na povahu základu a mnoha dalších jevů.
U dodávateľa
21,88 € 23,03 €

Nový encyklopedický slovník češtiny


Publikace navazuje na Encyklopedický slovník češtiny (NLN, 2002) a cíle, které si kladl. Rozsahem, obsahem a formou jednotlivých hesel i slovníku jako celku jej však výrazně přesahuje. Oběma slovníkům je nepochybně společné to, že se pokouší shrnout a vyložit nejdůležitější otázky struktury, fungování a vývoje češtiny i jejího popisu a všímá si přitom jak její mluvené a psané podoby, tak šíře jejích variet. Tematicky pokrývá všechny hlavní disciplíny jazykovědné bohemistiky, ať už zavedené nebo nově se formující. Vychází přitom z teoretických koncepcí, které našly ohlas v české i zahraniční bohemistice a slavistice, obrací se však nejen na bohemisty, ale na filology obecně a otevírá se i jiným disciplínám tam, kde se věnuje fenoménům obecným nebo přechodovým, resp. Kde v interdisciplinárním přesahu tvůrčím způsobem rozvíjí jejich metody. Slovník se snaží reflektovat, kam v kontextu jazykovědy dospěla domácí i zahraniční jazykovědná bohemistika, jaké relevantní proudy současné lingvistiky přijala a konkretizovala a jaký specifický přínos naopak přinesla jazykovědnému výzkumu ve světě. Hesla předchozího slovníku byla aktualizována a rozšířena, výrazně se zvýšil počet zpracovaných položek (současný slovník obsahuje cca 1600 hesel vysvětlujících přes 5000 lingvistických termínů), v souladu s rozšiřujícím se poznáním i rozvojem interdisciplinarity vznikly i celé nové „balíčky“ hesel např. z oblasti počítačové lingvistiky, matematické lingvistiky, kognitivní lingvistiky, psycholingvistiky, kontaktové lingvistiky či sociolingvistiky a analýzy diskurzu. Autorsky se na heslech podílelo 190 lingvistů, z toho 40 ze zahraničí. Slovník je nicméně určen a otevřen všem zájemcům o češtinu a jazyk, od zainteresovaných laiků po specializované odborníky. Za tímto účelem jsou jednotlivá hesla tam, kde je to smysluplné, koncipována ve dvou úrovních, tj. základní a rozšiřující. Uživatelům slovníku se autoři snaží vyjít vstříc i úsilím o srozumitelnost výkladu, důrazem na uvádění dokladů vykládaných jevů i bibliografických odkazů na relevantní specializovanější publikace.
U dodávateľa
71,39 € 75,15 €

Szótárírás a Kárpát-medencében


A Lexikográfiai füzetek 8. számában közölt tanulmányok és ismertetések a magyar és a szomszédos országok többségi nyelvei (szlovák, ukrán, román, szerb, horvát, szlovén, burgenlandi német) kétnyelvű szótárírásának történetét és mai helyzetét mutatják be. Előzményként meg kell említeni, hogy az anyag jelentős része az MTA Nyelvtudományi Intézetében 2015. november 23-án az MTA I. Osztálya keretein belül működő Szótári Munkabizottság által megszervezett 10. ?Szótárnap? alkalmával lezajlott konferencia előadásainak írott változata. A konferencián szereplő felkért előadók áttekintették az adott nyelvpár szótárainak történetét, ill. leírták a jelenlegi helyzetet, kitérve a legjobban hiányzó területekre vagy műfajokra, továbbá az adott ország szótárkiadási nehézségeire. E konferencia anyagán túl szerepelnek azonban a kötetben további írások is, amelyek speciálisabb témákat dolgoznak fel, és amelyek bizonyos részletek feltárásával gazdagítják az átfogóbb jellegű tanulmányok tartalmát. Ebbe a körbe az egy-egy konkrét szótárról vagy szótáríróról szóló tanulmányok tartoznak, melyekben a kimondottan lexikográfiai szempontok mellett történelmi vagy életrajzi vonatkozások is feltárulnak. Ezen írások körében igyekeztünk a legutóbbi időkben publikált kétnyelvű szótárak bemutatásának is teret szentelni.
U dodávateľa
10,15 € 10,68 €

Skloňovanie podstatných mien v slovenčine s korpusovými príkladmi


Ide o slovník tvarov viac ako 13 000 podstatných mien v slovenčine vrátane frekventovaných vlastných mien prehľadne zachytáva spôsob ich skloňovania. Ide o unikátne dielo, ktoré vzniklo výskumom reálneho používania slov v textoch Slovenského národného korpusu. Všetky fungujúce tvary sú doložené krátkym kontextom s uvedením zdroja. Slovník je určený slovakistom, slavistom, učiteľom, žiakom, študentom a všetkým záujemcom o poznanie morfológie podstatných mien v slovenčine.
Na sklade 1Ks
28,41 € 29,90 €

Spiritus iratus Aloys Skoumal


Kniha představuje průřez literárním dílem Aloyse Skoumala (1904–1988) od mladicky zjitřeného vyznání z dvacátých let po literárněhistorický esej a trs rukopisných aforismů z let sedmdesátých. Do vymezeného žánrového spektra spadají epigramy, vlastní verše, deníkové záznamy, významný proslov na 1. sjezdu českých spisovatelů a různě odstíněné a koncipované výklady osobností literatury i kulturněhistorického prostoru. Pestrý textový materiál je rámcově uspořádán do dvou celků. První z nich obsahuje texty literárněhistorického a kritického charakteru, většinou doslovy a jubilejní medailony. Druhá část svazku představuje Skoumala spisovatele – epigramatika, satirika a pohotového glosátora. Jejím jádrem je nikdy nepublikovaná sbírka Budiždán, epigramatická a aforistická žeň více než tří desetiletí. Za ní jsou uvedeny příbuzné texty do ní nezařazené. Časově i tematicky je tato část spojena se Skoumalovým deníkem z let 1955–1956. Deník nejen ukazuje zákulisí české literatury a kultury daného období, ale rovněž dovoluje poznat metodu Skoumalova tvoření vycházející ze specifického ironizujícího hněvu (odtud název svazku Spiritus iratus), v českém prostředí jedinečného. Závěrečné zklidnění po obou provázaných, expresí nešetřících kritických textech představuje zařazení dvou básnických vstupů, útlý soubor přírodní lyriky z pobytů ve východočeské Budislavi a vlastivědně zaměřená skladba z téhož kraje určená dětem. Editorka Dagmar Blümlová se osobností Aloyse Skoumala zabývá již bezmála třicet let; se Skoumalem se osobně setkala a napsala o něm monografii.
U dodávateľa
19,83 € 20,87 €

Lacná kniha Slovník sociální práce (-25%)


Zkušený autor vysvětluje základní termíny sociální práce, a to s ohledem na situaci u nás - k níž ke kritický - i ve světě. Slovník zahrnuje i pojmy sousedních vědních oborů, jež se na poli sociální práce nejčastěji užívají. Zahrnuta jsou hesla pokrývající tematicky konceptuální schémata společenských věd, metody sociální práce a jiných pomáhajících oborů, instituce a organizace provádějící sociální práci. Pozornost je věnována zejména sociálním službám, jejich hodnocení a organizaci i celému systému sociálního zabezpečení. Čtenář zde najde informace týkající se duševního a tělesného zdraví, jeho poruch, systému zdravotní péče, problematiky nouze, chudoby a nezaměstnanosti, pojmy z oblasti kriminologie a penologie, závislostí, hesla týkající se ohrožených skupin lidí, rizikového chování, ústavní péče aj.
Na sklade 1Ks
16,88 € 22,50 €

dostupné aj ako:

Matematikov žalospev


O neutešenej situácii vo vyučovaní matematiky aj úrovni matematických znalostí žiakov sa popísalo veľa kníh. Písali matematici - tým chýba množstvo matematických tém, ktoré sa kedysi deti učili aj na obyčajných základných školách aj gymnáziách. Písali učitelia, ktorým v školách chýbajú učebnice, u detí sústredenie, záujem a schopnosť riešiť úlohy. Matematikov žalospev je však kniha, ktorú píše človek s bohatými skúsenosťami z oboch strán. Paul Lockhart, pôvodne aktívny vedec, matematik, pôsobiaci na najlepších amerických univerzitách, sa pred takmer dvadsiatimi rokmi rozhodol prejsť k prameňom - šiel učiť matematiku puberťákov na obyčajnej škole v New Yorku. A učí dodnes. Na základe svojich skúseností - ako už z názvu vyplýva, nie práve potešujúcich - sa rozhodol ukázať svoj názor na to, prečo školská matematika, ako ju vyučujeme dnes, nefunguje. Prečo nerozvíja matematické myslenie, nepomáha pochopiť zákonitosti nášho sveta. Lockhart vidí nespokojných učiteľov, nešťastných matematikov, znudené deti. Chce zistiť, prečo je to tak, skúša nájsť odpovede. Hovorí "z duše" účastníkov procesu. Avšak kompetentný názor znamená aj vedomie dôsledkov a pokus o riešenie. Lockhart navrhuje cestu k inému mysleniu, k tvorivosti a vnútornej nezávislosti učiteľa. Takýto učiteľ potom môže pracovať s radosťou a s pocitom, že jeho práca má zmysel, po takejto práci ostávajú deti, pre ktoré otvára matematika nové svety plné krás.
Na sklade 1Ks
8,55 € 9,00 €

Příběh změny


Přestože je změna nedílnou součástí každé organizace a tedy i školy, ne vždy je správně uchopena, naplánovaná a realizovaná a někdy je dokonce samoúčelně vytvářena. Příběh změny je nový typ publikace, v níž se snoubí teorie s praxí. Jednotlivé kapitoly autoři doplňují provokujícími otázkami, pobádajúcimi k přemýšlení. Publikace usnadňuje řízení jakékoliv změny a hlavně vyjadřuje myšlenku, že každá změna je zvládnutelná.
U dodávateľa
14,25 € 15,00 €

Bez prekladových slovníkov si svoju knižnicu určite neviete predstaviť. Pomáhajú vám pri študovaní cudzieho jazyka, ale aj pri cestovaní či podnikaní.

V tejto kategórii nájdete slovníky, ktoré uvádzajú preklady slov zo slovenčiny do množstva iných jazykov. Všetky slovníky sú pripravované odborníkmi z jazykovedných ústavov, takže sa nemusíte obávať žiadneho fax pas.

Tlačené slovníky sú zároveň oveľa spoľahlivejšie ako internetové verzie, preto sa ani v 21. storočí nemusíte báť siahnutia po nich. Vety preložené pomocou slovníka navyše znejú oveľa prirodzenejšie ako vety prekladané strojovo.

Samozrejme ponúkame aj vreckové slovníky, ktoré sú skladné a praktické pri cestovaní do iných krajín. Či už potrebujete preložiť alebo zistiť výklad nejakého slova v nemčine, francúzštine, španielčine, čínštine alebo v ľubovoľnom inom jazyku, môžete si byť istý, že u nás nájdete slovník, ktorý vyhovuje vaším požiadavkám.