Jazyk


Veková kategória


Hodnotenie


Dostupnosť


Väzba


Stav


Rezervácia na predajni


Edície


Knihy - Architektúra strana 1 z 111

Podoby architektury


Všimli jste si někdy staveb, kolem kterých denně chodíte? Že ne? Tak se jednou pořádně podívejte. Některé jsou letité, jiné byly postaveny nedávno. Každá je odlišná, každá má své charakteristické znaky. A podle nich jde poznat stáří budovy i stavební sloh, který reprezentuje. Chtěli byste se také naučit číst v domech a stavbách? S tím vám rádi pomůžeme! Čekají na vás nejvýznamnější historické budovy z celého světa, na nichž pochopíte, jak se různé styly vyvíjely v čase a o čem ta architektura vlastně je.
Predpredaj
14,84 € 16,49 €

Slavatovský palác


Kniha, na jejíž přípravě se podíleli Martin Mádl, Radka Heisslerová, Tadeáš Kadlec, Sylva Dobalová a Petra Zelenková, pojednává o projektech hraběte Jana Jáchyma Slavaty z Chlumu a Košumberka (1635–1689). Tento český šlechtic se v roce 1673 stal majorátním pánem a vladařem hradeckého domu a začal také zastávat významné zemské úřady. Změna jeho společenského postavení se odrazila v různých stavebních projektech. Autoři knihy se v prvních kapitolách věnují barokní úpravě malostranského domu pánů z Hradce (dnes součást Velvyslanectví Italské republiky) a jeho vnitřní výzdobě. Na základě archivních materiálů sleduje průběh stavebních a uměleckých prací v paláci, prováděných mezi léty 1673–1689. V knize je rekonstruována i dispozice reprezentačních a soukromých prostor slavatovské rezidence. Interpretovány tu jsou také stavební a umělecké prvky, které se v torzální podobě dochovaly zejména v reprezentačním apartmánu. Dalším mapovaným pražským projektem je bývalá Slavatovská zahrada na Smíchově, z níž se dochovalo několik architektonických a sochařských elementů. Zvláštní pozornost je v knize věnována úpravě věže malostranského paláce a dochované bráně Slavatovské zahrady, jejichž členění představuje pozoruhodné předstupně středoevropského dynamického baroka. Za Jana Jáchyma Slavaty došlo také k úpravě jihočeského zámku Červená Lhota. Kapitola, která je věnovaná tomuto zámku, se zabývá zejména zčásti dochovaným hlavním sálem a jeho štukovou a nedávno odkrytou malířskou výzdobou. Kniha dále nabízí kontextuální studie, které pojednávají o slavatovských grafikách, a o umělcích, kteří pracovali pro Jana Jáchyma Slavatu. Obsahuje také exkurz věnovaný svatbě Marie Josefy Slavatové a Heřmana Jakuba Černína a svatební hostině, která se odehrála v nově upraveném paláci na začátku roku 1687. V samostatné kapitole jsou shrnuty také stavební proměny Slavatovského paláce v průběhu 18. a 19. století. Na závěr je zařazena edice relevantních písemných pramenů. Texty doprovází fotografický materiál, jmenný a místní rejstřík, přehled pramenů, seznam použité literatury a cizojazyčné resumé.
U dodávateľa
32,18 € 35,75 €

Sedm světel architektury


John Ruskin byl jedním z nejvlivnějších myslitelů 19. století. V širším povědomí figuruje především jako podporovatel Williama Turnera a prerafaelitů, případně jako neúspěšný manžel, jehož selhání nepřestalo budit voyeurskou zvědavost. Nás však bude zajímat coby vynikající umělecký kritik a autor provokativních estetických i společensko-ekonomických teorií, jehož vizi morální a sociální obnovy světa prostřednictvím umění, architektury a designu převzali a rozvíjeli zastánci velmi rozmanitých názorových pozic. Ironií osudu se na něj odvolávali nejen kritikové kapitalismu a milovníci gotické architektury, ale také avantgardisté odmítající tradici a přesvědčení o převaze nového nad zděděným. Avšak Ruskin byl kulturní pesimista a antimodernista, který už v polovině 19. století tušil, že perspektivy nabízené technickým pokrokem nemusí být nutně zárukou lepšího a šťastnějšího života. Úvod: Jindřich Vybíral
Na sklade 1Ks
16,15 € 19,69 €

Opevnění měst středověké Evropy


Opevnění měst se svými věžemi, branami, ochozy a příkopy patřila k hlavním symbolům evropského středověku. Dnes jsou podobně jako hrady a jejich zříceniny významným pramenem pro badatele rady oboru, těší se však také zájmu široké veřejnosti. Mnohde můžeme obdivovat různě rozsáhlé pozůstatky, málo však není ani mest a městeček, kde si hradby uchovaly téměř středověkou podobu a atmosféru. Ochrana tohoto křehkého kulturního dědictví je velmi důležitá. Po trojdílné knize Středověká opevnění českých mest (Národní památkový ústav, Praha 2019–2022) předkládá autor volně navazující publikaci, která se zabývá tímto tématem v rámci celé Evropy. Kniha je zaměřená především na stavebně-historický vývoj městských hradeb od raného středověku až po úsvit renesance, nemůže však chybět ani pohled na předchozí, starověká období. Text je doprovázen množstvím fotografických, obrazových a plánových příloh, z nichž většinu autor pořídil v průběhu desítek let svého zkoumání a nyní je poprvé uceleně předkládá čtenářům. Kniha přispívá k pochopení místa českých městských opevnění a fortifikační architektury obecně ve středověké Evropě, zároveň však představuje práci, která se díky svému pojetí, skladbě a rozsahu radí k nejkomplexnějším dílům na dané téma vůbec.
U dodávateľa
84,11 € 93,45 €

Člověk člověku: Karel Koch a Dušan Jurkovič


Snahou publikace Člověk člověku je přiblížit čtenáři profesní a přátelské protnutí lékaře Karla Kocha (1890–1981) a architekta Dušana Jurkoviče (1868–1947), které vyústilo ve společnou realizaci Kochova sanatoria s unikátní zahradou v Bratislavě. Název knihy Člověk člověku odkazuje na ústřední motiv Kochova myšlení: nejvyšším posláním člověka je lidskost, která má být naplňována v bezpodmínečně lidském jednání a službě druhému člověku. Úsloví připomínají Goethova slova, na něž se Karel Koch ve svých textech opakovaně odvolává: „Sám považuji za možné, že lidskost konečně zvítězí, jen se obávám, že pak bude svět velikánským lazaretem, v němž bude člověk člověku lidským ošetřovatelem!“ Jinými slovy, než si lidstvo uvědomí smysl této nejvyšší hodnoty, napáchané škody mohou být nedozírné. V tento moment pak bude lidskost jediným lékem. Toho byli Karel Koch i Dušan Jurkovič svědky i aktivními aktéry během obou světových válek i doby poválečné. Toho jsme svědky také v současnosti. Tento projekt vznikl v rámci výzkumného projektu Průmysl a umění: Opomíjené regionální osobnosti podnikatelů coby hybatelů hospodářského pokroku Československa, jejich význam a spolupráce s umělci, architekty a designéry (reg. č. projektu DG20P02OVV011), financovaného z Programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a kulturní identity na léta 2016–2022 (NAKI II) Ministerstva kultury České republiky.
U dodávateľa
39,56 € 43,95 €

Ztracený baráky / Lost sites


Monumenty těžkého průmyslu, které v Kladně a jeho okolí zůstaly napospas zubu času, přírodě nebo sběračům kovů. Fotograf Šimon Vejvančický zachytil jejich proměny prostřednictvím unikátních analogových fotografií, u kterých experimentuje s formáty, materiály i fotografickými postupy. Vzniká tak jedinečná umělecká výpověď, která nemůže chybět v knihovnách milovníků fotografie, urbexu nebo českého průmyslového dědictví.
U dodávateľa
67,40 € 70,95 €

Slohovník aneb Praha má styl


Vydejte se na fascinující pouť Prahou po stopách hlavních architektonických slohů! Přeneste se na chvíli do historie a staňte se staviteli a architekty! Hravý interaktivní průvodce Evy Chupíkové vám představí hlavní rysy jednotlivých stavebních slohů na nejznámějších pražských památkách, jako je například bazilika sv. Jiří, katedrála sv. Víta, Letohrádek královny Anny, Valdštejnský palác, Stavovské divadlo… Slovník slohů, neboli Slohovník, je vynikající pomůckou pro výuku dějepisu. Nabízí jednoduchá, pochopitelná a pro děti snadná vysvětlení. Pro lepší zapamatování obsahuje kniha výtvarné aktivity i srozumitelnou časovou osu slohů. Každou epochu doprovází úkoly, při kterých můžete malovat, vystřihovat, lepit i skládat!
U dodávateľa
19,75 € 21,94 €

Palác Elektrických podniků v běhu času


Palác Elektrických podniků patří mezi největší a nejvýznamnější památky meziválečné funkcionalistické architektury na území dnešní ČR. Velkorysý objekt podle návrhu architektů Adolfa Benše a Josefa Kříže byl dokončen v roce 1935 a svého času platil za největší administrativní budovu i za ukázku moderních stavitelských postupů a technologií. Kniha není jen výpravnou monografií představující architekturu a typologii tohoto výjimečného objektu. Zabývá se současně společenským a kulturním kontextem doby jeho vzniku, a to zejména na pozadí nové stavební formy – městského paláce a rozvíjející se metropole. Z velké části mapuje i rozsáhlou přestavbu spojenou s částečnou konverzí, kterou lze s jistotou označit za jednu z největších a technicky nejnáročnějších rekonstrukcí památkově chráněného objektu na území Prahy. To vše se prolíná s úvahami historiků, techniků a architektů o tektonice, materiálech, ale zejména kompozici, řádu a estetice, které jsou nadčasovým poselstvím této stavby.
U dodávateľa
52,15 € 54,89 €

Hotel Gellért - Történelmi vendégéjszakák


Mindent megtudhatunk Budapest egyik legelőkelőbb szállodájáról. Például azt, hogy a Gellért az a szálló, - ahová a megnyitás utáni első hónapokban egymás után költözött be a brit, a francia, a román, és a magyar nemzeti hadsereg; - ahol 1919-ben a kommunista Vörös Hadsereg és a Politikai Nyomozó Osztály irodái is működtek; - ahol hosszú ideig lakott Horthy Miklós és családja; - ahol vendégeskedett - többek között - amerikai elnök, kommunista vezető, az első magyar Miss Európa, a Bambi pesti születésű szerzője és hollywoodi színész is; - ahol megfordultak uralkodóházak tagjai, trónfosztottak és trónkövetelők, Nobel-díjas tudósok és botrányhősnők, kémelhárításnak dolgozó kurtizánok és széplelkű művészek; - ahol olyan híres ételek születtek meg, mint a Gundel-tekercs, a Gellért-tokány, a Gellért-saláta, a fogas Rothermere módra vagy a Rákóczi túrós; - ahol forgatott Eddie Murphy, Madonna, Jennifer Lawrence és Johnny Depp is és megfordult Habsburg Ottó és a XX. század szinte minden nagy híressége. Az épület évtizedek után végre újra régi fényében és dicsőségében pompázik majd egy átfogó beruházásnak köszönhetően. A beruházó számára a kulturális értékmentés legalább olyan fontos, mint az építészeti értékek megóvása. A szerzőpáros legújabb, immár harmadik kötetében egy újabb építészeti örökséget képező épület történetének relációjában világítják meg Budapest és Magyarország történelmének fontos állomásait.
U dodávateľa
23,82 € 25,07 €

Kastélyok - Lenyűgöző nagyvilág


"Káprázatos helyek, festői tájak, ámulatba ejtő épületek nemcsak a mesékben léteznek, hanem a valóságban is. Földünk csak egy aprócska bolygó az óriási világegyetemben, ugyanakkor varázslatosan egyedülálló, gazdagon bővelkedik izgalmas vidékekben, hangulatos településekben és a fizika törvényeivel dacoló építményekben. A "Lenyűgöző nagyvilág"-sorozatunkkal egy olyan különleges utazáson vehet részt, ahol megismerheti az anyatermészet és az emberi kéz munkájának ámulatba ejtő alkotásait. Gyönyörködjön ezek szépségeiben, ismerje meg történelmüket és legendáikat, és hagyja, hogy a lélegzetelállító képek inspirálják és energiával töltsék fel."
U dodávateľa
21,38 € 22,51 €

Ulice


Městské třídy tvoří základní síť veřejného prostoru města. Pohybujeme se jimi každý den a nepochybně v nich trávíme více času než třeba na náměstích či v parcích. Jejich kvalita přímo ovlivňuje naše každodenní prožitky a radost ze života ve městě. V zahraničí můžeme najít úžasné ulice, které v člověku probouzejí chuť na chvíli se zastavit a pobýt, zároveň dobře slouží všemožné dopravě a v místních dokonce vzbuzují hrdost na své město. Proč takové ulice nemáme i v České republice? Možná jsme si jen neuvědomili, o co přicházíme a že bychom něco takového mohli chtít i u nás doma. Kniha podrobně představuje několik úžasných ulic ze světa. Při jejich pozorování můžeme objevit, v čem spočívá jejich kouzlo, a také zjistíme, že v nich není nic složitého, co bychom nemohli zrealizovat i u nás. Díky detailně zpracovaným výkresům a dalším technickým údajům poslouží kniha také architektům při hledání inspirace a při tvorbě vlastních návrhů.
U dodávateľa
25,64 € 26,99 €

Dientzenhofer


Monografie se věnuje otci a synovi - Kryštofovi a Kiliánu Ignáci Dientzenhoferovým. V první části budeme sledovat život a dílo Kryštofovo od chvíle, kdy odešel z rodné usedlosti v Horním Bavorsku za svými staršími bratry a sestrou, aby s nimi doputoval na cestě za vyučením a prací do Prahy, kde našel nový domov a nastoupil životní dráhu stavitele a architekta. Následuje mezidobí, kdy otec mistr a syn tovaryš společně pracovali na tak významných stavbách, jako jsou pražská Loreta nebo břevnovský klášter a jeho broumovská filiace. Druhá část nás provede velkolepým završením historie rodu stavitelů a architektů Dientzenhoferů i vrcholem vývoje radikální větve barokního slohu v životě a mimořádném díle Kiliána Ignáce. Třetí část je věnována podrobnějším popisům vybraných nejvýznamnějších staveb obou architektů.
Na sklade 1Ks
25,64 € 26,99 €

Skateparks


Skateparks are not only areas for sporting activity; for young people in particular, they fulfil various social functions beyond sport. David Andreu (with the help and advice of celebrity skateboarder Luka Melloni) has compiled a selection of international skateparks with a special spirit - spaces designed and built by technical teams and practising sportsmen and women. This beautiful volume reviews the most important work of the top designers of recent years, those who are leading the way in the design and conceptualisation of these special spaces.The book is a useful tool for architects, designers, landscapers, builders, urban planners and of course for all skateboarders around the world who want to keep up to date with the skateparks, ramps and pumptracks that have recently been built for their use and enjoyment.
U dodávateľa
37,95 € 39,95 €

A ten chrám jste vy


Sakrální stavební projekty vznikající v prostředí Českobratrské církve evangelické, největší protestantské církve v České republice, stojí doposud spíše stranou pozornosti odborné i laické veřejnosti, a to navzdory tomu, že mezi nimi najdeme množství pozoruhodných řešení, která se mohou stát cenným příspěvkem do diskuse o současnosti i budoucnosti církevních budov, stejně jako o aktuálních možnostech liturgického prostoru. Monografie ukazuje, že Českobratrská církev evangelická, obecně považovaná za striktního odpůrce vizuálních zobrazení a estetizace prostoru, disponuje množstvím výrazných architektonických a výtvarných prostorových řešení, která však v mnohých případech zůstávají skryta za zdmi navenek civilně působících staveb. Jejím cílem je tedy otevřít toto téma a prostřednictvím příběhů jednotlivých projektů, architektonických i teoretických vizí a případových studií přiblížit českobratrské interiérové realizace od roku 1989 do současnosti. Součástí knihy je ovšem i popis historického vývoje tohoto specifického stavebního typu a rozsáhlá obrazová příloha.
U dodávateľa
16,72 € 17,60 €

Sustainable Buildings


Buildings from all over the world using the latest developments, innovations and achievements of eco-friendly architecture. Climate change and environmental pollution, rising energy prices and dwindling resources pose major challenges for the world of construction today. If sustainability is to become a global reality, it must also be designed and expressed with trend-setting aesthetics: The carefully selected sample projects of contemporary architecture show how this can be implemented in compelling ways. They offer an informative overview of current, very different concepts, approaches and techniques. Sustainable building also means that ecological parameters involve not only all aspects of the actual building, but also the construction process and the afterlife in the sense of deconstruction and conversion, all of which must be considered by the planner as early as the design process. It is becoming increasingly important not to focus on short-term goals, but above all, on long-term ones.
U dodávateľa
56,00 € 58,95 €

Humanise


Our world is losing its humanity. Too many developers care more about their shareholders than society. Too many politicians care more about power than the people who vote for them. And too many cities feel soulless and depressing, with buildings designed for business, not for us. So where do we find hope? Thomas Heatherwick has an alternative. By changing the world around us, we can improve our health, restore our happiness, and save our planet. The time has come to put human emotion back at the heart of the design process. Drawing on thirty years of making bold, beautiful buildings, neuroscience and cognitive psychology, Heatherwick brings together vivid stories and hundreds of beautiful images into a visual masterpiece. Humanise will inspire us to do nothing less than remake our world.
U dodávateľa
16,10 € 16,95 €

Slavné vily Prahy 10


Slavné vily Prahy Prahy 10 navazují na identicky pojaté publikace o výjimečných rodinných domech a vilách s příběhem o nich, jejich stavebnících a tvůrcích. Kniha představuje padesát medailonů známých i neznámých staveb realizovaných od konce 19. století až do současnosti. Vinohradské, vršovické, strašnické, michelské a záběhlické rodinné domy a vily dokumentované bohatým obrazovým materiálem, hlavně pak dobovými plány, jsou zasazeno do mnohem širších, nežli jen místních souvislostí. Díky nim se z průvodních kapitol dozvíme, jak se třeba stavělo za socialismu, jak nové materiály ovlivnily estetiku funkcionalistismu a že jeden budoucí spolupracovník slavného amerického architekta Franka L. Wrighta chtěl strašnickou kolonii rodinných domků stavět z prefabrikátů jeřáby už v roce 1919. Autoři: Jakub Potůček (ed.) a kol.- Michal Ezechel, Miroslav Ezechel, Petr Krajči, Anna Oplatková, Marie Platovská, Radomíra Sedláková, Markéta Svobodová, Vladimír Šlapeta, Petra Vachová, Stanislav Zeman
U dodávateľa
25,03 € 26,35 €

KAWS


Based on the blockbuster 2022 solo show in London, KAWS: New Fiction documents the groundbreaking, multi-layered exhibition that presented the artist’s new and recent works in physical and augmented reality. A unique collaboration between the acclaimed artist KAWS, the Serpentine Galleries, digital art platform Acute Art, and the online video game phenomenon Fortnite, KAWS: New Fiction bridges the gap between the physical and virtual worlds, showcasing KAWS’s artworks as they’ve never been seen before. This one-of-a-kind book chronicles the iconic KAWS figure as it journeys through viewing the exhibition’s paintings, sculptures, site-specific additional artworks revealed via augmented reality (visible at the show through a dedicated AR app), and the virtual recreation of the physical gallery simultaneously featured in Fortnite. KAWS: New Fiction is a celebration of the unprecedented exhibition, and KAWS’s creative influence, as it was experienced in physical, virtual, and augmented realities.
U dodávateľa
43,65 € 45,95 €

CE ZA AR 2023


SK Cieľom súťažnej prehliadky CE ZA AR nie je len prezentovať tvorbu členov a členiek Slovenskej komory architektov a oceniť ich najlepšie diela, ale aj upozorniť širšiu verejnosť na úlohu architektúry pri rozvoji spoločnosti, zlepšovaní kvality prostredia pre život a prácu, ako aj pri tvorbe nových kultúrnych hodnôt. Ocenenie sa aj preto dlhodobo venuje úlohám samospráv vo formovaní miest a obcí a dokazuje, že kvalitná architektúra či zodpovedne navrhované verejné stavby a priestranstvá sú cestou k vyššej kvalite života obyvateľov. Význam architektúry ako kvalitného, krásneho a udržateľného priestoru pre spoločenské interakcie, prepájanie komunít a stretnutia pri práci aj vo voľnom čase a dôležitosť navrhovania s ohľadom na potreby spoločnosti zdôrazňuje motto 22. ročníka ocenenia #spoluvarchitekture/ #togetherinarchitecture. EN The aim of the prize CE ZA AR is not only to present the work of members of the Slovak Chamber of Architects and to appreciate their best works but also to draw the attention of the wider public to the role of architecture in the development of society, improving the quality of the environment for life and work, as well as in the creation of new cultural values. For this reason, the prize has long been dedicated to the role of local governments in the formation of cities and municipalities and proves that high-quality architecture or responsibly designed public buildings and spaces are the way to a higher quality of life for residents. The importance of architecture as a high-quality, beautiful and sustainable space for social interactions, connecting communities and meetings at work and in free time and the importance of designing with society's needs in mind is emphasized by the motto of the 22nd year of the prize #spoluvarchitekture/ #togetherinarchitecture.
U dodávateľa
23,75 € 25,00 €

Toto je priestor venovaný fascinujúcemu svetu stavebných diel, dizajnu a konštrukcie. Kategória kníh o architektúre vás zavedie do sveta, kde sa stretávajú funkčnosť, estetika a inovácia, aby vytvorili unikátne a pôsobivé stavby.

V tejto kategórii nájdete rôzne aspekty architektúry, vrátane historických pamiatok, moderných stavieb, urbanistického plánovania a dizajnu interiérov. Tu môžete objaviť rozmanité štýly a prístupy k architektonickému návrhu, ktoré odrážajú nielen funkčné potreby, ale aj kultúrne, sociálne a estetické hodnoty.

Od majstrovských diel starovekých kultúr po súčasné inovatívne konštrukcie, kategória architektúry vám umožní preskúmať rôzne éry a technológie, ktoré formujú vývoj stavebného umenia. Taktiež tu nájdete informácie o slávnych architektoch a ich prínose k architektúre.

Táto kategória je ideálna pre všetkých, ktorí majú záujem o architektúru ako umeleckú formu, ale aj o praktické a technické aspekty stavieb. Nech už máte záľubu v historických budovách, súčasných inováciách alebo budúcnosti urbanistického plánovania, kategória architektúry vám otvorí dvere do fascinujúceho sveta konštrukcie a návrhu.