Jazyk


Hodnotenie


Dostupnosť


Väzba


Stav


Rezervácia na predajni


Série


Edície


Knihy - Dejiny, teória umenia strana 1 z 46

Renesancia


Renesancia sprevádza čitateľa kultúrnym a intelektuálnym rozkvetom, ktorý Európa zažila v období od 14. do začiatku 17. storočia. Od výtvarného umenia cez architektúru, hudbu, literatúru, vedu, geografické objavy a politické myšlienky až po náboženstvo. Autor John D. Wright zachytáva obdobie od zrodu renesancie v stredovekej Florencii až po jej dedičstvo v súčasnosti a odborne vysvetľuje ako oživenie štúdia antiky podnietilo kultúrny pokrok v talianskych štátoch, odkiaľ sa rozšíril do Ibérie a severnej Európy. Nádherne ilustrovaná kniha prináša príbehy a úspechy: •umelcov ako Leonardo, Raffael a Van Eyck •mysliteľov ako Machiavelli, Thomas More a Erazmus •spisovateľov ako Shakespeare, Dante a Chaucer •vedcov ako Galileo a Kopernik •reformátorov náboženstva ako Martin Luther, Ján Kalvín, Jan Hus •objaviteľov ako Krištof Kolumbus, John Cabot a Francis Drake Odhaľuje tajomstvá prudkého napredovania architektúry, hudby a medicíny, ako aj roly, ktoré zohrávali Mediciovci či krutá rodina Borgiovcov. Vďaka množstvu umeleckých diel a fotografií čitateľa farebne a zrozumiteľne sprevádza po kultúrnych kontúrach Európy počnúc neskorým stredovekom až po raný novovek.
Na sklade 1Ks
16,63 € 17,50 €

Alchymické laboratorium v obrazových a textových pramenech


Kniha analyzuje způsoby vyobrazování alchymického laboratoria ve třech oblastech výtvarného umění: v žánrové malbě, především nizozemské 17. století, ve vyobrazeních provázejících alchymická pojednání jak rukopisná, tak tištěná a ve vyobrazeních specializovaných technických traktátů, především těch zaměřených na hornictví a hutnictví. Metodologickým východiskem jsou jak ikonografické uměnovědné analýzy, tak i analýzy zobrazovaných námětů z hlediska dějin vědy a dobově používaných technologií. Pomocí těchto metod je nově posouzen význam těchto vyobrazení, jaký měla v sociálních a kulturních kontextech, v nichž vznikala a pro něž byla určena.
U dodávateľa
51,98 € 54,72 €

Rukopisy z Nag Hammádí 6


Šestý svazek ediční řady obsahuje komentované překlady dalších pěti koptských textů z nálezu rukopisů z Nag Hammádí“: Modlitba apoštola Pavla, Tajná kniha Jakubova, Evangelium pravdy, Traktát o vzkříšení a Výroky Sextovy. Knihu opět uvozuje zasvěcená kodikologická a paleografická studie Wolfa B. Oertera, která nám přibližuje starověkou „knihovnu“ z Nag Hammádí i z jiné než obsahové stránky, a předkládá i nejnovější pohled na dějiny nálezu rukopisů.
Na sklade 1Ks
15,67 € 16,49 €

Rukopisy z Nag Hammádí 2, 2. vydání


Druhý svazek ediční řady Rukopisy z Nag Hammádí obsahuje komentované překlady pěti převážně gnostických textů ze souboru koptských rukopisů, který byl objeveny v roce 1945 poblíž egyptského Nag Hammádí: Hrom: Dokonalá Mysl, Pochopení naší veliké moci, Melchisedek, Nórea a Svědectví pravdy.
Na sklade 2Ks
13,29 € 13,99 €

Rukopisy z Nag Hammádí 1, 3. vydání


Příznivé klimatické podmínky Egypta umožnily dochování rukopisů různého obsahu a rozličných literárních žánrů. Jedinečné svědectví o tom podává soubor koptsky psaných textů, který je znám pod názvem rukopisy z Nag Hammádí. První svazek našeho výboru přináší spisy z druhého kodexu: Tomášovo evangelium, Filipovo evangelium, Podstata archontů, O původu světa a Tomášova kniha, které jsou doprovozeny zasvěcenými úvody a výkladovými poznámkymi. Celý svazek otevírá úvod o historii nálezu rukopisů z Nag Hammádí.
Na sklade 2Ks
18,04 € 18,99 €

Co je umění?


Co je umění? K čemu nám vůbec je? To jsou pekelně složité otázky, na něž se dá odpovídat i dost nudně. Ne ale v této knize. Na jejích stránkách vás čeká velké dobrodružství. Sledujte příběh dívky, která dostala celý opuštěný ostrov na to, aby poznala… umění. Když se snaží coby trosečník přežít, seznamuje se s úchvatnými příběhy slavných umělců a umělkyň i s provokativními díly – od náčrtku po obraz, od tance po design. Uvidíte, jak je to pro ni důležité. Protože koneckonců platí: umění nám pomáhá přežít
Na sklade 1Ks
14,24 € 14,99 €

Saturn a Melancholie


Kniha Saturn a melancholie je dnes již kultovním textem propojujícím dějiny umění, duchovní dějiny a dějiny kultury. Tato kniha, která se zrodila z tradice založené německým historikem umění Aby Warburgem, od svého prvního vydání v angličtině v roce 1964 hluboce ovlivnila chápání vzájemných vztahů mezi humanitními obory. Trojice autorů – Ryamond Klibansky, Erwin Panofsky a Fritz Saxl – zde překládá jedinečné zkoumání původu a vývoje filosofických a lékařských teorií, na nichž se zakládalo antické pojetí lidských temperamentů, a rozebírá jejich souvislosti s astrologickými a náboženskými představami. Sleduje také zobrazení melancholie v literatuře a umění až do 16. století a vrcholí přelomovou analýzou Dürerovy nejslavnější rytiny Melencolia I. České vydání vychází z nové, rozšířené anglické edice z roku 2019. Obsahuje mj. úvod Raymonda Klibanského k německému vydání z roku 1990 a další dodatky, jež objasňují složitý příběh vzniku této průkopnické knihy, která dodnes fascinuje další a další generace čtenářů.
Na sklade 1Ks
31,20 € 32,84 €

Az Illem Könyve


E könyv magába foglalja a finom, művelt, tapintatos modor, az illedelmes magaviselet szabályait és a társas életben a szokás szentesítette törvényeket. Azaz, összefoglalja e könyv az alapos nevelés, a tudományos képzettség külső - de nemesen és szépen való nyilvánulásait. Sőt többet ennél, a külső cím: "Az illem könyve" mint ahogy a virágok külsőleg könnyed tarka szirmai, keblükben értékes kincset - mézet rejtenek - úgy e könyvben is a könnyed "illem-szabályok" elnevezés alatt a legkomolyabb és legnemesebb eszmék vannak fejtegetve, melyeken, mint alaphang át meg átcsendül a máskülönben is éltem feladata: a gyermeknevelés..."
Na sklade 1Ks
21,95 € 23,10 €

Avantgardisté


Chtěli změnit umění a s ním i celou společnost. Umění změnili. Společnost ne… Velká říjnová revoluce, to nebyl jen razantní přelom v ruské politice. V očích revolucionářů se utvářela celá nová společnost, nový svět a nový člověk. Jedním z projevů této nové epochy lidských dějin mělo být i umění: to staré, buržoazní a tradiční bylo zavrženo ve jménu umění moderního a progresivního. V čele Sovětského svazu proto vedle bolševiků stanuli i avantgardní umělci. Dříve odmítaní tvůrci jako Kazimir Malevič, Marc Chagall, Vasilij Kandinskij nebo Vladimir Tatlin byli pověřeni úkolem provést socialistickou estetickou transformaci: reformovaly se pedagogické systémy, v zapadlých obcích se budovaly galerie, města zaplavilo avantgardní umění. Trvalo to však jen pár let, než tato umělecká svobodomyslnost začala být Sovětskému svazu, komunistickému politbyru a jeho regulím na obtíž. Triumf umění skončil lidskou tragédií. Avantgardisté jsou velkolepým příběhem několika umělců, kteří chtěli změnit svět, portrétem doby bolševické revoluce a teroru i strhujícím vyznáním modernímu umění.
Na sklade 1Ks
31,30 € 32,95 €

dostupné aj ako:

Leonardo da Vinci - 2. vydání


Konečně kompletní kniha o Leonardovi! Leonardo da Vinci byl nejen mistrem renesance, ale také géniem, který předběhl svou dobu. Mezi jeho nejznámější díla patří obrazy Mona Lisa a Poslední večeře, ale Leonardo byl mnohem víc než jen mimořádně nadaný a schopný malíř. Sám o sobě ve skutečnosti přemýšlel především jako o architektovi a válečném inženýrovi. Tato výjimečná kniha o Leonardu da Vincim představuje kompletní příběh umělcova či inženýrova života a doby, v níž tvořil. Odhaluje hlavní témata, jež se skrývají v jeho zásadních pracích. Zdobí ji nádherné dobové renesanční reprodukce a Leonardova umělecká díla a návrhy. Zároveň zde najdete jeho nápady, plány a myšlenky, které on sám považoval za nejvýznačnější. Byly objeveny v rukopisech z univerzitních a muzejních sbírek či soukromých archivů, jež dohromady čítají přes šest tisíc stran jeho zachovaných poznámek, skic a nákresů. Výsledkem je jedinečné zobrazení tohoto mimořádně talentovaného člověka. Matthew Landrus, autor této mimořádné knihy o Leonardovi, se specializuje na dějiny věd a umění raného novověku se zaměřením na Itálii. Je členem fakulty historie na Oxfordské univerzitě ve Velké Británii, vede vysokoškolské kurzy na Newyorské univerzitě a na Vysoké škole designu na Rhode Islandu v USA. Vyučuje dějiny renesance a raného novověku a vede semináře zaměřené na osobu a tvorbu Leonarda da Vinciho. Publikoval nespočet esejů a tři monografie věnované přímo Leonardovi. Italská renesance Leonardo a jeho souputníci. Seznamte se s událostmi, které stály za znovuzrozením umění a architektury v Evropě! Z učedníka mistrem Jak prožil Leonardo svoje dětsví a učednická léta mezi těmi nejlepšími? Jak se stal nezávislým malířem a mistrem vyhledávaným mecenáši? Tajemný génius Od lidské anatomie až po architekturu a konstruování: Jak měly fungovat úžasné vynálezy, které vzešly z Leonardovy dílny? Nejslavnější díla Pod povrch všech významných děl a milníků Leonardova života. Co si myslel, kde bral inspiraci, co formovalo jeho myšlenky?
Na sklade 2Ks
31,30 € 32,95 €

A magyar szent korona és a koronázási jelvények 2. kiadás


Tóth Endre régész, a történettudományok kandidátusa, az MTA doktora, egyúttal a magyar Szent Korona kutatásának kiemelkedő alakja. A szerző több évtizedes kutatómunkájának eredményeit összegzi ebben a monumentális kötetben, melyben a Korona keletkezésének története és jelentősége is bemutatásra kerül. Ismerteti kutatásának történetét, módszertani problémákat vet fel, alapkérdéseket válaszol meg, egyúttal történeti kontextusba helyezi a Szent Korona és a hozzá tartozó jelvények kiemelkedő jelentőségét. A kötetben több mint száz, eddig soha nem publikált új fotó látható. Jelen kiadvány a 2018-ban megjelent első kötet kibővített, második kiadása. A tartalomhoz hozzájárult Zsoldos Attila akadémikus, aki bevezetőjében Magyarország történetét tekinti át, és helyezi el a középkori Európa képzeletbeli eseménytörténeti és kapcsolati térképén. A korona történetének leírását Pálffy Géza történész és kutatócsoportja legújabb kutatási eredményei egészítik ki. A könyvet Horváth Attila jogtörténész Szent Korona-tanról írt esszéje zárja le, foglalja keretbe.
Na sklade 1Ks
39,80 € 41,89 €

Hagakure - A szamurájok kódexe - Trubadúr Zsebkönyvek 6.


"Csak az a szamuráj tudja ellátni csatlósi teendőit, aki az egyik vállán a hűség és a gyermeki kötelesség, a másikon a bátorság és az irgalom nehéz terhét cipeli éjjel-nappal."
Na sklade 1Ks
6,69 € 7,04 €

Richard Messer


Syn zámožného advokát Filipa Messera a Berty, rozené Heim; oba byli židovského původu a německého jazyka. V roce 1900 se M. přestěhoval do Budapešti a nechal si úředně změnit příjmení na „Meszlény“, od r. 1902 studoval na zdejší univerzitě filologii, v r. 1908 tu obhájil práci věnovanou dílu H. W. von Gerstenberg. V letech 1909–14 žil ve Švýcarsku – nejprve v Bernu, poté v Ženevě (z této doby pochází několik jeho knižních monografií a především série statí publikovaných zejména v berlínském časopise Die Grenzboten), v r. 1912 se habilitoval na ženevské filozofické fakultě. Po vypuknutí války načas zakotvil v Poznani a redigoval tu časopis Aus dem Posener Lande, během r. 1915 musel narukovat. V r. 1917 byl vojenské povinnosti zproštěn a začal vyučovat na obchodní akademii v Pozsony/Pressburgu. V r. 1918 vyšla konečně knižně první část jeho monografie o Carlu Spittelerovi (Karl Spitteler und das neudeutsche Epos). V poválečné Bratislavě zůstal zakotven až do r. 1922; podílel se na provozu místního Uměleckého spolku, v r. 1920 vydával měsíčník Das Riff. V r. 1922 se stal lektorem němčiny na pražské české filozofické fakultě, rok nato se tu neúspěšně pokusil o habilitaci, pokračoval nicméně v práci lektora. Zásadní platformu našel už v té době v deníku Prager Presse, kam přispíval texty o literatuře, avšak postupně především o aktuální kunsthistorické či výtvarněkritické produkci. Do roku 1940 M. spojil síly také s redakcemi několika dalších periodik – nejvýrazněji s časopisy Kunst für Alle, Svobodný zednář, Forum, Dílo a Filosofická revue, v roce 1938 vyšel knižně jeho diptych Jak se dívat na obrazy a Jak se dívat na sochy. Válku přežil, k transportu do Terezína nastoupil až v únoru 1945. I po válce vyučoval na pražské filozofické fakultě, v textech publikovaných do r. 1948 se zabýval zejména evropskou lyrikou, měl pravděpodobně v plánu vydat další větší rilkovskou práci, na což nedošlo. Poslední lektorské kurzy si odbyl v r. 1958. Kniha je v první řadě výborem z textů Richarda Messera (Meszlénye/Meßlenyho). Většinu jich publikoval německy, a protože texty jsou ponechány v původním znění (a na tom základě pouze edičně upraveny), výsledná antologie je dominantně německojazyčná. Vzniklý korpus, čítající větší stati i drobné recenzní glosy, má vybídnout k zevrubnějšímu – byť průřezovému – seznámení s okruhy témat, jimž M. věnoval pozornost, má být příležitostí k nahlédnutí jedné specifické intelektuální dráhy, v jejích konkrétních artikulacích a dis/kontinuitách. Jednu z dlouholetých linek M. záběru otevírá hned úvodní stať věnovaná dílu C. Spittelera. Jeho eposy se mu staly středem úvah o spektru epických žánrů a možnostech eposu v moderním literárním diskurzu, v těchto souvislostech se zabýval také dramatickou tvorbou J. W. Goetha a Ch. F. Hebbela, prozaickými novinkami „mladých Švýcarů“ a později také dílem R. M. Rilka; provázanost látky a určité (totiž švýcarské) státně-politické idey sledoval v knize Tell-Probleme. Švýcarské prostředí mocně stimulovalo také M. interes o výtvarné umění, který se přelil i do pokusů výtvarněkritických či kunsthistorických, soustředěných zejména k pracím F. Hodlera, G. Giacomettiho a C. Amieta. V těchto dvou vrstvách se M. psaní pohybovalo i po další desetiletí, s převahou druhé z nich v letech první republiky, resp. až do r. 1940, z něhož pochází poslední text našeho výboru. Po druhé světové válce de facto M. coby výtvarný kritik/historik umlká, vraceje se k fascinaci dílem Rilkovým – ovšem v obecnějším kontextu pojmu moderní lyriky. Zvláštní složku utváří několik textů programních, v nichž M. exponoval svou pozici kulturněpolitickou: z nich byla do výboru zařazena dvojice textů z období tajemnického působení v bratislavském Uměleckém spolku (1919), dále stati Die wirtschaftliche Verantwortung (1921), Wege zur Einheit (1924), Kaserne rechts, die Kirche links, die Maurer in der Mitte (1930) a Ziele und Wege (1936).
Na sklade 2Ks
15,52 € 16,34 €

Rozumět televizi


Lucie Králová přináší unikátní kritickou reflexi vnitřního života České televize v oblasti dramaturgie dokumentárního filmu. Ukazuje, jak aktéři v televizi chápou dramaturgii a žánr, jaké představy mají o divácích i autorech a jak „rozumějí televizi“. ČT zároveň odhaluje jako instituci definovanou konkrétními lidmi a jejich představami o tvorbě obsahu a pomocí často anonymních zpovědí ukazuje mocenské hierarchie. Přes svůj kritický pohled však autorka obhajuje pozici České televize jako nezastupitelné instituce veřejné služby.
Na sklade 1Ks
42,69 € 44,94 €

100 nápadov, ktoré zmenili umenie


Spoznajte prevratné myšlienky, ktoré ovplyvnili vývoj umenia od praveku až po súčasnosť. Táto inšpiratívna kniha prináša sto najrevolučnejších myšlienok, ktoré formovali svet umenia od najstarších jaskynných malieb cez staroveký a stredoveký svet obrazov a renesanciu až po internet a streetart. Je usporiadaná chronologicky a ukazuje, ako vývoj v oblasti materiálov a techník radikálne zmenil spôsob, akým vzniká umenie. Každá kapitola skúma, kedy myšlienka prvýkrát vznikla a ako sa objavovala v práci rozličných umelcov až do dnešných čias. Inovatívne zostavený sprievodca, bohato doplnený historickými majstrovskými dielami a plný fascinujúcich príkladov zo súčasnosti, nám pomáha originálnym spôsobom pochopiť vplyvy, ktoré formovali svetové umenie, a predstavuje zdroj inšpirácie pre každého čitateľa, ktorého zaujíma umenie. Z anglického originálu preložil Juraj Žáry.
Na sklade 5Ks
25,56 € 26,90 €

Umenie v skratke: Impresionizmus


Dnes si už sotvakto vie predstaviť, aké provokatívne boli impresionistické plátna, keď ich v roku 1874 skupinka odvážnych umelcov prvýkrát predstavila verejnosti. Zástancovia nového štýlu zavrhli všetky pravidlá umenia zaužívané v tom čase vo Francúzsku. Po stopäťdesiatich rokoch sa impresionizmus považuje za najprístupnejší a najobľúbenejší maliarsky štýl. Impresionisti maľovali priamo v prírode a s použitím žiarivých farieb a rýchlych ťahov štetca zachytávali prchavé svetelné efekty a dojmy. Ralph Skea ukazuje, ako impresionistickí maliari urobili námetom svojich diel výjavy z každodenného života, a sleduje dejiny hnutia od jeho vzniku vo Francúzsku až po jeho rozšírenie v Amerike a Austrálii. Publikácia vychádza v edícii Umenie v skratke a voľne nadväzuje na diela Ženy umelkyne, Moderné umenie, Surrealizmus.
Na sklade 2Ks
11,35 € 11,95 €

Ilustrovaný příběh umění


Tato kniha je úchvatnou vizuální cestou, během které zažijete povznášející sílu umění. Seznámíte se s pracemi více než 700 umělců a na kvalitních ilustracích si prohlédnete nejen 2500 jejich děl včetně těch nejzásadnějších, nejznámějších či klíčových z hlediska daného hnutí, směru, období nebo samotného tvůrce, ale i různé technické detaily a další zajímavé podrobnosti. Umění se neustále vyvíjí. Od okamžiku, kdy prehistoričtí umělci začali zdobit své jeskyně, malíři pořád hledali nové způsoby, jak zobrazit svět kolem sebe. Někdy ostatní vede do neprobádaného uměleckého území osamělý génius – někdo jako Giotto, Leonardo či Picasso. Jindy zkoumají nový styl nebo myšlenku skupiny podobně naladěných malířů a vytvoří tak celé umělecké hnutí. Tato kniha sleduje v plné šíři rozvoj nejvýznamnějších uměleckých hnutí, od prvních zdrojů inspirace až po mimořádná mistrovská díla, jimiž jejich sláva vrcholí. Počínaje zásadním klíčovým okamžikem – obrazem, který udával směr celého hnutí nebo ztělesňoval mnohé z jeho charakteristických rysů – jsou zde zkoumány nejrůznější další vlivy, ať už je to chemik, který namíchá zcela nový pigment, archeolog, jenž odkryje zapomenutý poklad, nebo umělecký mecenáš, který zpochybňuje stávající zvyklosti. V širším smyslu mají vliv i zásadní společenské a politické události. Francouzská revoluce inspirovala jak neoklasicistní, tak i romantické malíře, vynález knihtisku vedl k intenzivnější výměně myšlenek v době renesance a šíření železnic umožnilo cesty do nových lokalit a změnilo způsob, jímž tvořili impresionisté. Bohatě ilustrované časové osy osvětlují jednotlivá významná umělecká hnutí přehledněji než kdy dříve. Zásadní díla, která stála za změnami směřování ve výtvarném umění, se zde představují poprvé, včetně zhodnocení jejich původu a vlivu. Nejslavnější mistrovská díla jsou propojena s životy umělců a soudobými událostmi, aby tak vypověděla příběh malířství v jeho úplnosti. Poznejte umění ze zcela nové perspektivy.
Na sklade 2Ks
47,46 € 49,96 €

Jak na tvůrčí psaní


Tato příručka má čtenáři pomoci, aby se příjemnou formou zdokonalil v technice psaní: aby byl „doma“ v budování příběhu, uměl pracovat s postavami, aby lehce vytvářel živé a věrohodné dialogy a ovládl spoustu dalších dovedností. Všechno je tu zaměřeno na praxi. Jednotlivé kapitoly přinášejí mnoho praktických informací a každá je doplněna o názorné ukázky, úkoly a cvičení. Nalaďte svou mysl na tvůrčí strunu, ponořte se s námi do tajů jazyka a správné výstavby textu a posuňte své psaní na vyšší level.
U dodávateľa
15,67 € 16,49 €

Umění a emancipace


Kniha Umění a emancipace je v českém prostředí prvním uceleným pokusem vyrovnat se s odkazem významného polského intelektuála, jehož myšlenky zůstávají podnětné nejen na poli dějin moderního a současného umění. Piotr Piotrowski (1952—2015) se stal celosvětově uznávaným teoretikem díky své koncepci horizontálních – tedy nehierarchicky pojatých – dějin umění, inspirovaných marxistickou a feministickou tradicí. Předkládaný výbor obsahuje texty z let 1998 až 2013; jde jak o samostatně publikované studie, tak o kapitoly z několika Piotrowského knih. Autor v nich tematizuje mocenské, zejména geopolitické vztahy, v nichž umění vzniká a v nichž se píší i jeho dějiny. Odmítá nekritické přejímání západní perspektivy, ať již ve vztahu k bývalému sovětskému bloku, nebo dalším světovým periferiím a marginalizovaným kulturám. V té souvislosti se věnuje také otázkám postkoloniálních studií a zpochybňuje jejich aplikaci na situaci postkomunistických zemí. Dalším tématem knihy je idea kritického muzea, kterou Piotrowski důsledně zastával i ve svém veřejném působení, kde narážela na požadavky konzervativní politiky. Výbor je doplněn dvěma rozhovory a úvodem od Agaty Jakubowske a Magdaleny Radomske, které dnes v díle svého učitele pokračují.
Na sklade 1Ks
19,86 € 20,90 €

V kategórii Dejiny a teória umenia nájdete analýzu vývoja umenia a jeho význam pre spoločnosť. Dejiny umenia nám umožňujú rozlúštiť tajomstvá za nespočetnými umeleckými dielami a poodhaliť, ako sa umelecké prúdy formovali a ovplyvnili kultúru a spoločnosť.

Tu sa dozviete o jednotlivých umeleckých obdobiach, školách a prúdoch, ktoré formovali tvorbu umelcov. Od staroveku cez renesanciu, barok, romantizmus až po moderné umenie, budete mať príležitosť pochopiť, ako sa menil vkus, štýly a techniky v priebehu času.

V kategórii "Dejiny, teória umenia" nájdete nielen pohľad na minulosť, ale aj analýzu umeleckého vývoja v kontexte kultúry, spoločenských udalostí a politických zmien. Táto kategória vás pozýva na filozofické a analytické hľadanie významov, symboliky a inšpirácie, ktoré sa skrývajú za obrazmi, sochami a inými umeleckými dielami.

Či ste študent umenia, nadšenec histórie alebo jednoducho túžite hlbšie porozumieť vývoju a kontextu umeleckých diel, táto kategória vám poskytne pohľad na cenný svet dejín a teórie umenia.