Corvina Kiadó

vydavateľstvo

A szocreál Magyarországon


Jóllehet a ,"szocreál" fogalmának tisztázása évtizedek óta viták tárgya, napjainkban is több meghatározása él párhuzamosan. A kötet két művészettörténész szerzője az 1948-as fordulattól az 1950-es évek végéig tartó periódusra, ezen belül a Rákosi korszakra összpontosít. Ebben az időszakban érvényesülnek a magyarországi művészetben az "új korszak" jellegzetességei: a politika legfelsőbb szintjein megfogalmazott és általános érvényűvé tett stiláris, tematikai irányelvek, amelyeket folyamatosan számon kértek a művészektől, valamint a személyi kultusz, a munkás osztály forradalmi harcainak előtérbe helyezése, a politikai és párt propaganda dominanciája, és mindenek előtt a szovjet példák kritikátlan követése. Az építészetben a klasszicizmus volt a hivatalos körök által ajánlott "mintakészlet", ezért az építészeket a modernista jegyek továbbélése miatt érte bírálat. Ugyanekkor a festők és szobrászok heroikus küzdelmet vívtak, hogy megleljék a programoknak megfelelő kifejezési formát. Ám összességében a művészet szocreál "kísérlete", a doktriner elvek kiforratlansága ellenére, vagy éppen azért, nemegyszer valódi képzőművészeti értékeket is felvillantott.
Vypredané
16,41 € 17,27 €

Színház és diktatúra a 20. században


"1970-ben jelent meg Lengyel György szerkesztésében a "Színház ma" című kötet, és mi fiatal rendezők mohón olvastuk. Úgy éreztük, be vagyunk zárva a magyar színházi tradíciókba, a színházi irodalom szegényes, fontos elméleti írások le sincsenek fordítva, és e kötetben váratlanul nemcsak a 20. század színházát alapvetően befolyásoló elméleti írásokkal, hanem jelentős kortárs alkotókkal és munkamódszerükkel is megismerkedhettünk. (...)" (Zsámbéki Gábor)
Vypredané
12,79 € 13,46 €

Norvégia


Kalandok és élmények 24 órába sűrítve. Ötletek és javaslatok, hogy kevés pénzből hogyan érezzük jól magunkat és hová menjünk vásárolni. Minden fejezet végén takarékos ajánlat. Új fejezetek: zene, klubok, művészet és építészet, kulturális élet és étke zési szokások, minden fontos esemény, dátum és cím! 8 oldalas térképmelléklettel!
Vypredané
9,10 € 9,58 €

Costa del Sol Granada, Costa Tropical, Costa Almer


A színes útikönyv bevezetőjében a vidék főbb jellegzetességeit ismerhetjük meg, fedezhetjük fel. Rövid történeti áttekintés után kultúrális ismertető következik, majd az étkezéshez, vásárláshoz és a helyi nevezetes eseményekhez kapunk hasznos tippeke t. Ezután a különböző területek részletes bemutatása következik, majd kirándulási ajánlatok. Végül praktikus tanácsok, hasznos címek és térképek zárják a könyvet.
U dodávateľa
8,45 € 8,89 €

Skandináv mitológia


Az évtizedeken át érlelődő, tudós és költői munkával kidolgozott mű három bevezető esszéjében a szerző szemléletesen feltárja a skandináv mitológia rendszerét, gyakorlati segítséget nyújt az ősi szövegek érzékletes olvasásához (kitérve a sajátos vers tani formák ismertetésére), majd pedig a létező forrásanyagok rendszerbe foglalt leírását adja. A kötet tartalmazza még a skandináv mitológiának a 10. és 13. század között Izlandon született két legfőbb szövegforrását: a szerző szakavatott fordításáb an első ízben magyarul megszólaló Próza-Eddát és az ugyancsak általa fordított, mitológiai tárgyú Edda-verseket, a középkori világirodalom gyöngyszemeit. Bevezetők és kommentárok segítik a mai olvasót abban, hogy járatossá váljon ebben a térben és id őben oly messzi világban, és teljes szépségükben élvezni tudja az ihletetten tolmácsolt verseket. Mitológiai kislexikon zárja a könyvet, az összes név, tárgy és fogalom szócikkeivel, megadva előfordulási helyüket és szükség esetén kiejtésüket is.
Na sklade 1Ks
12,79 € 13,46 €

Babanapló - fiú


A Babanapló arra vár, hogy szülők vagy nagyszülők kitöltsék olyan adatokkal, eseményekkel, képekkel, melyeket fontosnak tartanak megörökíteni gyermekük, unokájuk életéből, születésétől egészen hat éves koráig. A kitöltést kérdésekkel, adatlapokkal, hasznos táblázatokkal segítő napló két változatban készül, az egyik a kislányok, a másik a kisfiúk számára.
Vypredané
6,07 € 6,39 €

Babanapló - lányoknak


A Babanapló arra vár, hogy szülők vagy nagyszülők kitöltsék olyan adatokkal, eseményekkel, képekkel, melyeket fontosnak tartanak megörökíteni gyermekük, unokájuk életéből, születésétől egészen hat éves koráig. A kitöltést kérdésekkel, adatlapokkal, hasznos táblázatokkal segítő napló két változatban készül, az egyik a kislányok, a másik a kisfiúk számára.
U dodávateľa
6,07 € 6,39 €

Érettségi angol - Kulcsszavak


Egy ilyen című könyv megírására csak az vállalkozhat, aki tudja, hogy mit kell tudni, pontosabban, hogy mit kell tudni használni az angol nyelvtanból egy sikeres érettségihez. De tudja-e valaki? Általában is és tantárgyanként is évek óta folyik a vita az érettségiről, az érettségi szintjeiről. Nyilván más kell majd angolból is egy alapszintű és megint más egy emelt szintű érettségihez. Ez minden, amit tudhatunk? Nem! Valószínűsíteni sok mindent tudunk, sőt van, amit tényként állíthatunk. Tény például, hogy az angol nyelv grammatikájára semmi hatása sem lesz annak, hogy milyen szintű érettségihez kell foglalkoznunk vele. A válogatás, a súlypontozás viszont már nagymértékben függ az érettségitől. A tematikát ugyan nem lehet pontosan körülhatárolni, de a szerző közel félévszázados tanítási gyakorlata és félszáz tankönyv megírása elég garancia lehet arra, hogy sokat nem fog tévedni a tananyag meghatározásában. Tévedése minimálisra csökken azáltal is, hogy a könyv anyaga szelektálható, az apróbetűs részek elhagyásával szűkíthető, ugyanezen részek hozzátanulásával pedig bővíthető. Legalább kétszintes a könyv azáltal is, hogy a fontosabb témák, például az igeidők, az igenevek, a névelők használatának közös vonásait is bemutatja, majd részletezi egyes fajtáikat, vállalva bizonyos átfedéseket is. Garancia lehet továbbá a könyv felhasználója is: a tanuló és/vagy a tanár. Egy érettségire készülő fiatal tudja, hogy mit kellene tudnia, mit kell ismételnie, elmélyítenie. Megkérdezheti azonban a tanárától is, hogy várhatóan mely témák lesznek fontosak. Annak kicsi a valószínűsége, hogy a szükséges téma nincs benne a könyvben. A nyelvtan egyébként szoros kapcsolatban van a szókinccsel, és sok mindennek egy jó szótárban is utána lehet nézni. Mondhatja valaki, hogy sok minden vagy talán minden, ami ebben a könyvben van, más könyvekben is megtalálható. Lehet, hogy így van. Két tankönyv azonban nem elsősorban a tematikában, az anyag mennyiségében különbözik egymástól. A legfontosabb az, hogy a könyv mennyire könnyíti meg a tananyag megértését, az összefüggések meglátását, a jelenségek, a szerkezetek elsajátítását. E könyv ebből a szempontból sem csak egy a sok közül. Van még egy „bölcs" állításunk: Egy érettségire nem az érettségi előtt lehet igazán felkészülni. Van, aki másképpen hiheti? Az angol nyelv tanulásának minden fázisában elő lehet venni ezt a könyvet, és meg lehet keresni benne az aktuális részeket. Időnként segítségével össze is lehet foglalni különállónak tűnő részeket, sőt meg lehet sejteni a még nem tanult jelenségek lényegét is. Ha mindez így van, ez is lehetett volna a könyv címe: ANGOL NYELVTAN MINDENKORRA.
Vypredané
4,31 € 4,54 €

Petőfi halála Fehéregyháza, 1849. július 31.


Ebben a könyvben napról napra, óráról órára és percről percre követhetjük végig azoknak a véletlenszerűen, de mégis elkerülhetetlenül egymásba fonódó eseményeknek a láncolatát, melyek Petőfi Sándor tragikus halálához vezettek. A fiatal kutató, Szűcs Gábor a korabeli feljegyzések, naplóbejegyzések, jegyzőkönyvek, tanúvallomások és az ezekből utóbb kisarjadó, több ezer oldalnyi szakirodalom átvizsgálása út meggyőző érvekkel vezeti el ez olvasót a halál valószínűsíthető időpontjáig és helyszínéig. Képekkel és térképekkel illusztrált könyve új irányba terelheti a költő földi maradványainak felkutatását, s történeti rekonstrukciójának hitelessége talán elfogadhatóvá teszi azt, ami immár több mint százhatvan éve eleven fájdalomként él a magyar ku lturális emlékezetben.
Vypredané
7,27 € 7,65 €

A tatárjárás


A Corvina kiadásában megjelent A mohácsi csata című nagysikerű könyv szerzője, B. Szabó János hadtörténész újabb munkájában a 13. századba, a tatárjárás korszakába kalauzolja az olvasót. A könyv az 1241-1242. évi magyarországi események ismertetésén túl választ keres arra a kérdésre is, hogy miért hívjuk tatárjárásnak a mongol inváziót, hogyan kerültek a mongol hadak Ázsia szívéből Magyarországra, miként sikerülhetett nekik meghódítani egész Kelet-Európát. A szerző újszerű válaszokat ad azokra a sokszor tárgyalt régi felvetésekre, hogy lehetett-e esélye a sikeres ellenállásnak Magyarországon, és hogy IV. Bélát, illetve az ország belpolitikai feszültségeit okolhatjuk-e a kudarcokért. Végül a Nagy Mongol Birodalom és a Magyar Királyság további kapcsolatait is felvázolva, a könyv magyarázatot keres arra, hogy a magyarság miként kerülhette el a kelet-európai népek jelentős részét "eltüntető" vagy átformáló mongol hódítás legsúlyosabb következményeit.
Vypredané
7,60 € 8,00 €

Magánélet Buffalo Bill korában


A sorozat izgalmas történelmi intimitások képeskönyve. Feleleveníti a nagy korszakok hétköznapi életét: a kor egyszerű embereinek mindennapjait, szerelmi és családi életét, étkezési szokásait, lakását, öltözködését, mindezt korabeli képekkel illusztr álva. Szerzői azt vallják ugyanis, hogy a kis történetek szerves részei a nagy történelemnek.
Vypredané
6,18 € 6,50 €

Így látunk mi - 37 kép, 37 történet


Eszéki Erzsébet 2004-től készített interjúkat ismert, érdekes emberekkel egy-egy festményről. Hat év alatt hat évszázad műalkotásait ,"járták be" főként írókkal, színészekkel, rendezőkkel, egy-egy festővel és múzeumigazgatóval. Mindig az interjúalany személyes képélményéről beszélgettek, így ezek a történetek nem művészettörténeti elemzések, hanem ,"képes mesék" arról, kiben milyen érzelmeket, gondolatokat ébreszt a választott mű. A 2004 óta készült beszélgetésekből válogatta, állította össze Eszéki Erzsébet a kötet anyagát, s több interjút már a könyvhöz készített el. A könyvben 37 interjú olvasható, a személyes hangú, olvasmányos történetekkel elsősorban azt szeretnénk érzékeltetni, milyen érdekes kaland belemerülni egy képbe - és ennek kapcsán a mesélő világába.
Vypredané
9,14 € 9,62 €

Egy sor cigány - huszonnégy mai magyar


"Amikor roma honfitársaink portréit ezzel a címmel tárjuk közönségünk elé, azt mondjuk, tessék, ez a mi cigányaink listája és fényképsorozata, sorban arcról arcra, szeretnivaló büszkeségeink mindnyájan, mind ez a huszonnégy mai magyar. Mert ugyan ki vonhatná kétségbe a magyarságukat? De címválasztásunknak oka az a közös szégyen is, amely elöntött bennünket korunk talán legiszonyatosabb magyar rigmusa hallatán. Nemrégiben bukkant föl ez a népünk ajkán termett mondóka: „Egy sor akác, / egy sor fűz, / egy sor cigány, /egy sortűz.” Azt mondtuk, ha ilyen korban élünk, akkor legyen merszünk szembesülni ezekkel a sorokkal, és szegezzük velük szembe huszonnégy kortársunkat-honfitársunkat meg saját magunkat. Závada Pál"
Vypredané
14,58 € 15,35 €

Ókori utak - ókori utazók


Sándor Tibor, az Edutus Főiskola tanára könyvében az ókori utazások és utazók történetét tárja elénk, az egyiptomi és mezopotámiai időszaktól fogva a görög korszakon át a Római Birodalom periódusáig áttekintve. A kötet színes stílusban, ugyanakkor szinte minden részletre kiterjedően mutatja be többek között a korabeli utazás különféle módozatait, az utakat és útrendszereket, a legkülönfélébb közlekedési eszközöket, a legfontosabb úti célokat, szállás- és üdülőhelyeket, vagy a leghíresebb utazók kalandozásait. Mindezt egykori források - a kor kiváló íróinak, történetíróinak, költőinek munkáiból vett idézetek - színesítik. Tankönyv a leendő turisztikai szakemberek számára és kultúrtörténeti csemege mindazoknak, akik érdeklődnek az elmúlt korok hétköznapi élete iránt.
Vypredané
9,83 € 10,35 €

Mi igazságos... és mi nem?


Van-e joga a kereskedőnek természeti katasztrófa esetén megemelni a közszükségleti cikkek árát? -Egyenértékű-e a háborúban szerzett testi sérülés a lelki sérüléssel? -Fel lehet-e áldozni egy ember életét egy másik ember életének megmentése érdekében? -Lehet-e ... Folytatás ›› bármikor elfogadhatónak tekinteni a rabok kínvallatását? -Egyenlő arányban adózzanak-e a szegények és a gazdagok? -Kötelező legyen-e a katonáskodás vagy önkéntes, és jár-e érte fizetség? -Szabad-e megkülönböztetni a jelentkezőket az iskolai felvételek során? Ilyen és ehhez hasonló erkölcsi dilemmákat jár körbe Michael J. Sandel, a világhírű amerikai morálfilozófus könyve. A súlyos filozófiai kérdéseket azonban kiemeli a szaktudományok közegéből, és érthetővé, megfoghatóvá és felhasználhatóvá teszi a hétköznapi életben is. A(z) Mi igazságos... és mi nem? Könyv szerzője Michael J. Sandel.
Vypredané
10,93 € 11,50 €

A-Z angol gyakorlókönyv


A kiadvány sok száz nyelvtani feladatot tartalmazó feladatgyűjtemény, melyben hasznos gyakorlatokat találhatnak az angol nyelven tanulók.
Vypredané
7,27 € 7,65 €