! Doprava ZADARMO už od 20 € !

Eurokódex

vydavateľstvo

Civilné právo procesné


„Autorský kolektiv pod vedením doktora Marka Števčeka sestavil moderní učební pomůcku, která svým rozsahem i obsahem odpovídá publikacím, jež jsou k dispozici o tomtéž právním odvětví v zahraničí. Kniha přehledným způsobem objasňuje základní instituty civilního práva procesního, správního soudnictví, seznamuje s alternativními řešeními sporu, organizací soudnictví na Slovensku a neopomíná ani dnes již neodmyslitelné souvislosti unijní. Rozsáhlý prostor v publikaci věnovaný analýze teoretických koncepcí civilního procesu přispívá náležitému pochopení významu a účelu civilního práva procesního jako právního odvětví právních řádu demokratických právních států. Komplexnost publikace jako pomůcky vhodné nejen k seznámení s teorií, ale i praxí zabezpečuje vložení příloh - vzorů nejtypičtějších podání účastníků a nejfrekventovanějších soudních rozhodnutí. Z těchto důvodů lze publikaci doporučit nejen jako základní učební text pro vysokoškolské právnické vzdělávání, ale také jako vhodnou pomůcku pro širší odbornou právnickou veřejnost.“
Vypredané
43,47 € 45,76 €

Advokát pred európskymi súdmi


Publikáciu Advokát pred európskymi súdmi vydáva Nadácia slovenskej advokácie v spolupráci so Slovenskou advokátskou komorou a Poradcom podnikateľa, spol. s r. o. Praktické zameranie tejto knihy má pomôcť vyrovnať náskok, ktorí majú zahraniční advokáti pri znalosti a aplikácii platných európskych noriem v domácom prostredí i pred niektorými európskymi súdmi. Ide o "prvý pokus" na Slovensku dať advokátom sprievodcu a prehľad ako ďalej postupovať na "európskych súdoch". Obsah publikácie je možné aplikovať na všetky právne vzťahy vrátane obchodnoprávnych. Táto publikácia voľne nadväzuje na knihu Ochrana ľudských práv a spolu tvoria ucelený prehľad teórie a praxe ochrany individuálnych práv. Z tohto dôvodu sú obe knihy neoceniteľným sprievodcom nielen pre právnikov, študentov, pracovníkov štátnej správy, ale aj pre bežného občana.
Vypredané
3,68 € 3,87 €

Ochrana ľudských práv II. rozšírené vydanie


Druhé značne rozšírené vydanie jedinečnej publikácie svojho druhu na slovenskom právnickom trhu. Publikácia prináša nevyhnutnú aktualizáciu dynamicky sa rozvíjajúcej oblasti práva - ľudské práva, nielen z teoretického hľadiska, ale snaží sa podať praktický a reálny pohľad na uvedenú problematiku. Nezaobíde sa bez nej žiadny sudca, advokát, notár, prokurátor či exekútor. Je vhodná i pre študentov právnických fakúlt, ale svojim zameraním a spôsobom spracovania aj pre širokú verejnosť.
Vypredané
62,04 € 65,30 €

Rozsudky veľkej komory Evropského súdu pre ľudské práva


Publikácia obsahuje 181 rozsudkov spracovaných tak, aby obsahovali podstatné prvky umožňujúce jeho správne pochopenie, zaoberá sa oblasťami práva na osobnú slobodu a integritu, práva na súkromie a duševnú integritu, občianskeho a politického práva, vlastníckeho práva, práva na spravodlivé súdne konanie.
Vypredané
56,73 € 59,72 €

Základy stavebného práva


Dostáva sa vám do rúk literárne dielo prvé svojho druhu. Doteraz totiž nie je na trhu samostatná učebnica špeciálne určená študentom právnických fakúlt zameraná na zvládnutie vyučovacieho predmetu Stavebné právo. Z tohto účelového zamerania učebnice vyplýva, že sa nezaoberá teoretickými polemikami, akademickými rozpravami ani zásadnými námetmi de lege ferenda, ale svojím rozsahom kopíruje základ vyučovacieho predmetu. Zo zámeru vydavateľa, že učebnica má byť určená študentom právnických fakúlt tak v Českej republike, ako aj v Slovenskej republike, vyplýva taký spôsob písania, ktorý umožní ľahko oddeliť časti platné pre jednotlivé republiky. Spoločný neodlíšený text je použiteľný v oboch republikách, pretože sa týka všeobecne platných zásad, transpozície európskeho práva, spoločného právneho základu z čias Československa, ako aj v jadre rovnakej judikatúry a málo odlišnej praxe. Rozdiely v právnom stave alebo v judikatúre sú odlíšené v samostatných pododdieloch alebo odsekoch textu, drobné rozdiely sú vyjadrené upozornením v zátvorke alebo v poznámke pod čiarou. Spôsobom písania chce pomôcť čitateľom zvládnuť základné právne inštitúcie a základné právne vzťahy v oblasti výstavby.
Vypredané
13,87 € 14,60 €

Repetitórium kriminológie


Predkladaná učebná pomôcka – Repetitórium kriminológie predstavuje výsledok snáh autorov priblížiť základné poznatky o kriminológii netradičným spôsobom, a to v podobe logického usporiadania do dvadsaťjeden nosných, relatívne samostatných a logicky na seba nadväzujúcich častí (hesiel). Jednotlivé časti stručne, výstižne a prehľadným spôsobom približujú najzákladnejšie aktuálne poznatky o podstatných kategóriách kriminológie tak, aby jednotlivé parciálne problematiky vytvorili ucelený systém informácií. Je samozrejmé, že takýmto prístupom možno o predmetnej problematike podať iba najzákladnejšie relevantné informácie. Obsah učebnej pomôcky vychádza predovšetkým zo systematiky a odborného zamerania odporúčaných učebníc kriminológie. Opiera sa však aj o iné relevantné literárne a legislatívne zdroje. Obsah jednotlivých častí učebnej pomôcky dopĺňajú aj štatistické údaje o jednotlivých ukazovateľoch kriminality, v podobe prehľadných grafov, ktoré názorným spôsobom dokresľujú informácie podávané v texte.
Vypredané
9,50 € 10,00 €

Civilné právo procesné


Táto učebnica prispieva k širšiemu a hlbšiemu povedomiu o inštitútoch, väzbách a súvislostiach civilného procesu a civilného procesného práva, ktorých znalosť je považovaná za profilujúcu oblasť právnického vzdelávania. Pridanou hodnotou v druhom vydaní je reflexia zmeny aplikačných, najmä judikatúrnych trendov, či rozšírené teoretické výklady v pôvodných textoch, ku ktorým neraz prispeli samotní čitatelia konštruktívnymi pripomienkami (za všetky spomenieme nové pasáže o subjektoch konania, ktoré inšpirovala diskusia študentov na sociálnej sieti), a v neposlednom rade afinita autorského kolektívu k trendom de lege ferenda. "Autorský kolektiv pod vedením doktora Marka Števčeka sestavil moderní učební pomůcku, která svým rozsahem i obsahem odpovídá publikacím, jež jsou k dispozici o tomtéž právním odvětví v zahraničí. Kniha přehledným způsobem objasňuje základní instituty civilního práva procesního, správního soudnictví, seznamuje s alternativními řešeními sporu, organizací soudnictví na Slovensku a neopomíná ani dnes již neodmyslitelné souvislosti unijní. Rozsáhlý prostor v publikaci věnovaný analýze teoretických koncepcí civilního procesu přispívá náležitému pochopení významu a účelu civilního práva procesního jako právního odvětví právních řádu demokratických právních států. Komplexnost publikace jako pomůcky vhodné nejen k seznámení s teorií, ale i praxí zabezpečuje vložení příloh - vzorů nejtypičtějších podání účastníků a nejfrekventovanějších soudních rozhodnutí. Z těchto důvodů lze publikaci doporučit nejen jako základní učební text pro vysokoškolské právnické vzdělávání, ale také jako vhodnou pomůcku pro širší odbornou právnickou veřejnost.“ JUDr. Renáta Šínová, Ph.D.
Vypredané
38,95 € 41,00 €

Právo Európskej únie


Publikácia ponúka pohľad na: systém fungovania európskeho práva, analýzu povahy a účinkov jednotlivých prameňov európskeho práva, konanie pred európskym súdom, ochranu súkromných osôb, právo vnútorného trhu, voľný pohyb tovaru, osôb, služieb a kapitálu, ochrana hospodárskej súťaže, regulácia verejného obstarávania, ochrana spotrebiteľa, práva obchodných, spoločností a ochrana duševného vlastníctva, právne akty prijímané v oblasti policajnej a súdnej spolupráce a ich dopad na vnútroštátne právo, spoluprácu súdov členských štátov v civilnej aj trestnej oblasti. Doc. JUDr. Radoslav Procházka, PhD., JSD - pracoval v advokátskej kancelárii Hogan & Hartson L.L.P., ako poradca Ústavného súdu SR, ako právny poradca Delegácie Európskej komisie v SR a od roku 1997 je činný ako vysokoškolský pedagóg v odbore teórie štátu a práva. V rokoch 2004 - 2006 bol prvým zástupcom Slovenskej republiky pred súdmi Európskych spoločenstiev, v rokoch 2005 - 2006 pôsobil ako člen Legislatívnej rady vlády, je členom advokátskej komory štátu New York. Mgr. Juraj Čorba - od decembra 2006 je zástupcom Slovenskej republiky pred súdmi Európskych spoločenstiev, od roku 2005 pracuje v Kancelárii zástupcu Slovenskej republiky v konaní pred súdmi Európskych spoločenstiev. Publikuje v oblasti práva Európskej únie a medzinárodného práva, editor publikácie Európske právo na Slovensku - Právny rozmer členstva Slovenskej republiky v Európskej únii.
Vypredané
43,53 € 45,82 €

Pojmy dobrého práva


Kniha Pojmy dobrého práva predstavuje širokospektrálnu úvahu odborníka na teoretické i praktické otázky nad postavením práva v súčasnej spoločnosti, jeho vzťahom k morálke a predovšetkým nad štvoricou pojmov, ktoré reprezentujú "dobro" v práve - prirodzené právo, ľudské práva, právne princípy, spravodlivosť/rovnoprávnosť. Od ich analýzy prechádza k záverečnému syntetizovaniu ústiaceho do úvah o utópii. Autor reflektuje všetky úskalia súčasnej situácie charakterizovanej právnym pluralizmom, postmodernistickým relativizovaním a dekonštrukciou. Práca vychádza z dôkladnej znalosti odbornej literatúry. Nejde len o slovenské a české knihy, ale aj o tituly anglosaskej proveniencie, nemecké, poľské či ruské.
Vypredané
18,76 € 19,75 €

Sociální kompetence


Obsah: 1) úvod do problematiky sociální kompetence 2) selfmanagement 3) osobnost, osobnost manažera 4) pracovní motivace 5) tvořivost v práci manažera 6) řízení a rozhodování 7) organizace a organizační chování 8) psychologice práce a pracovní výkon 9) personální psychologie práce 10) inženýrská psychologie, ergonomie, pracovní prostředí a bezpečnost práce
Vypredané
17,59 € 18,52 €

Základy masmediálneho práva


Autor si zvolil na spracovanie problematiku, o ktorej aktuálnosti nemožno pochybovať, nehovoriac o skutočnosti, že doteraz v takomto komplexnom poňatí nebola problematika mediálneho práva spracovaná. V diele sú detailne analyzované najmä príslušné čl ánky Ústavy SR, osobitná pozornosť je však venovaná aj komunitárnemu a úniovému právu vo vzťahu k vnútroštátnemu poriadku SR. Dielo prináša pohľad na nový tlačový zákon, ktorý sa vzťahuje na periodickú tlač a agentúrne spravodajstvo. Osobitne je pouk ázané na prípadný zásah do slobody prejavu formou cenzúry. Osobitné kapitoly poukazujú na práva médií a novinárov, ako aj zodpovednosťou za prejav v médiách. Pre lepšie pochopenie problematiky je dielo je obohatené rozhodnutiami Európskeho súdu pre ľ udské práva.
Vypredané
34,53 € 36,35 €

Corpus iuris civilis - Digesta


Digesta (gr. Pándékeodai - všetko obsahujúce), je honosný názov najrozsiahlejšej a najvýznamnejšej časti kodifikácie práva východorímskeho cisára Justiniána. Sú jadrom cisárovho kodifikačného úsilia a považujú sa za základné dielo európskej a svetovej právnej vedy. Zachovali sa vo viacerých rukopisoch, najlepší sa dnes nachádza vo Florencii. Digesta sú najdôležitejším a najrozsiahlejším prameňom rímskeho práva. Predstavujú, aj keď v neúplnej a zmenenej podobe, naše znalosti o tvorivej činnosti veľkých klasikov antickej právnickej literatúry, ktorá vo veľkej miere určovala právnické myslenie Európy od stredoveku až do dnešných dní. Obsahujú všetky odvetvia práva, najviac sú ale zamerané na súkromné (občianske) právo, keďže aj klasickí právnici venovali súkromnému právu najväčšiu pozornosť. Digesta sú rozdelené do 50 kníh (libri), každá kniha do viacerých titulov (tituli) zameraných vždy na určitú právnu problematiku označenú v nadpise titulu (rubrica). Tituly sa rozdeľujú do fragmentov (leges), ako výňatky z použitého právnického spisu. Kniha by ako klenot rímskeho práva nemala chýbať v knižnici žiadneho právnika, nakoľko je rímske právo condictio sine qua non slovenského a európskeho právnika aj v 21.storočí.
Vypredané
47,27 € 49,76 €

Tripartitum


Tripartitum z pera Štefana Werbőczyho je našou najvýznamnejšou zbierkou obyčajového práva z obdobia feudalizmu. Tým, že u nás platila rekordne dlho (1517 - 1950), sa stala takpovediac svetovým unikátom - zbierkou stredovekých obyčají, ktoré veľmi dlho neboli v rozpore s modernými právnymi predpismi. Nie je len súkromnoprávnou pamiatkou (aj keď v nej dominujú súkromnoprávne normy), ako sa často u nás tvrdí, ale obsahuje aj množstvo verejnoprávnych ustanovení. Umožňuje čitateľovi preniesť sa v čase o niekoľko storočí späť a stať sa účastníkom súdnych pojednávaní so všetkým, čo k tomu patrí. Kniha, ktorá je unikátom nielen v našich, ale aj vo svetových právnych dejinách, by mala byť súčasťou knižnice každého slovenského právnika, ktorý chce poznaním minulosti pochopiť súčasnosť a azda do istej miery ovplyvniť budúcnosť slovenského práva.
Vypredané
40,96 € 43,12 €

Ústavné právo Slovenskej republiky


Po úspešnom 1. vydaní Všeobecnej časti Ústavného práva Slovenskej republiky vychádza v pomerne krátkom čase jej 2. vydanie. Autori v 7 kapitolách rozoberajú ústavnú charakteristiku Slovenskej republiky ako zvrchovaného, demokratického a právneho š tátu, pričom sa opierajú o bohatú odbornú literárnu produkciu. Výrazným kladom učebnice je aj jej aktuálnosť, postihujúca i posledné integračné procesy v Európe a ich odraz v ústavnom systéme Slovenskej republiky. Učebnica kompletizuje ústavnoprávnu matériu o teoretické východiská so všeobecnou platnosťou. Svedčí o tom aj medzinárodný autorský kolektív, ktorý predurčuje učebnicu na využitie nielen na Slovensku, ale aj v iných jazykovo príbuzných krajinách.
Vypredané
43,02 € 45,28 €

Od tamtamov po internet


Kniha ako hodnotný študijný materil veľmi dobre zachytáva časovú i hodnotovú os vývoja komunikácie od prvých počiatkov vývoja človeka, súvisiacu najmä so vznikom a používaním písma, až po súčasné modernú multimediálnu a internetovú éru.
Vypredané
18,53 € 19,50 €