Iris

vydavateľstvo

Tak vravel Zarathustra


Nietzcheho dielo Tak vravel Zarathustra vychádza v slovenskom jazyku prvý raz. Obsahuje kritiky morálky založenej na kritike človeka ako indivídua s deformovanými vlastnosťami, ktoré z neho robia baránka namiesto dravého vtáka. Cieľom má byť nadčlovek, ktorého obraz je filozofický mýtus individualistu konajúceho mimo akýchkoľvek noriem a princípov. Je krutý, nezhovievavý a tvrdý. Je to človek budúcnosti, ktorý sa vyznačuje predovšetkým vôľou k moci a ktorý stojí mimo dobra a zla. Jeho historickým prototypom je Cesare Borgia a Napoleon. Nietzsche v predloženej práci hlása príchod nadčloveka a ideu večného návratu: Hlásam vám nadčloveka. Človek je čosi, čo má byť prekonané. Čo ste vykonali, aby bol prekonaný...? Mýtus o nadčloveku je evanjelium plnosti života, je protikladom predstavy o mase, otrokoch, slabých... Kniha je určená všetkým, ktorí vedia oceniť krásu filozofického textu zvýrazneného silou básnickej metafory.
Vypredané
9,41 € 9,90 €

Antikrist-Pokus o kritiku kresťanstva


Klasické dielo filozofickej literatúry. Kritika náboženstva, založená na princípoch nemeckej filozofie života. Kritika nie je ani tak cieľom racionálnej argumentácie alebo nebodaj vyvracania náboženstva, ale predmet psychologickej analýzy.
Vypredané
6,27 € 6,60 €

Zrod Slovenskej štátnosti a Zánik Česko-slovenskej federácie


Na konci 20. stor. vzniká a do povedomia sveta vstupuje nový štátny útvar v strede Európy - samostatná Slovenská republika. Uvedená vedecká štúdia sa zaoberá uvedenými procesmi, ktoré predchádzali vzniku samostatného Slovenska: Slovensko ako súčasť Uhorského štátu, zrod Česko-slovenského štátu, snahy o autonómiu Slovenska, slovenská štátnosť počas 2. svet. vojny, obdobie Pražskej centralizácie štátneho riadenia a zánik federácie.
Vypredané
6,27 € 6,60 €

Teória rodiny a proces práce s rodinou


Jedným z predpokladov efektívnej práce s rodinou je poznanie vývoja slovenskej rodiny za posledné desaťročia, pochopenie filozofie jej zmien, zmapovanie jej aktuálneho stavu v demografickom, sociálnom a psychologickom kontexte, identifikovanie jej budúceho smerovania. Tieto poznatky pomáhajú vytvoriť základňu pre účinnú prácu pomáhajúcich profesií s rodinou, ktorá má v indikovaných prípadoch výrazne pozitívnejší efekt a prognózu ako práca s jednotlivcom. Odborník pracujúci s rodinou by mal poznať možnosti profesionálnej práce s rodinou, efektívne využívať formy a metódy práce, účinné intervencie, ktoré rodine pomôžu zvládnuť problémy, konflikty a krízy v kontexte ostatných sociálnych faktorov. Na zvládnutie týchto náročných úloh potrebuje mať nielen graduované vzdelanie, ale aj špecifické výcviky pre prácu s rodinou a pravidelnú supervíziu.
Vypredané
20,90 € 22,00 €

Základy školskej pedagogiky


Existujú vedecké disciplíny, ktoré sa zameriavajú na špecifické problémy výchovy a vzdelávania. Spomeňme predškolskú pedagogiku, vysokoškolskú pedagogiku, andragogiku, pedagogiku rodinnej výchovy a pod. V systéme pedagogických vied má osobitné miesto školská pedagogika. Učebnica, ktorá sa čitateľovi dostáva do ruky, je v tejto oblasti na Slovensku prvou lastovičkou. Bez nároku na komplexnosť a vyhranenosť predmetu školskej pedagogiky si autori vytýčili aspoň dva ciele. Informovať študentov - adeptov učiteľstva, ako i vyučujúcich v praxi o konkrétnych problémoch pedagogickej teórie a možnosti jej uplatnenia v každodennej činnosti podnietiť odborníkov ďalej spresňovať predmet školskej pedagogiky a hlbšie rozpracúvať nielen teoretické problémy, ale najmä praktické otázky, ktoré výrazne ovplyvnia výchovno-vzdelávací proces v škole.
Vypredané
12,02 € 12,65 €

Filozofia a kognitívne vedy


Autori jednotlivých kapitol tejto monografie reflektujú to, čo je filozificky podnetné a zaujímavé vo vývinovej a kongitívnej psychológii, neuropsychológii, molekulárnej biológii, umelej inteligencii, lingvistike, logike, teórii hier a dejinách vedy.
Vypredané
7,32 € 7,70 €

Vyučovanie v otázkach a odpovediach


Predmetná kniha nemá charakter učebnice, nepodáva systematický výklad teórie vyučovania. Ten nájde čitateľ v iných prácach. Vnímame ju skôr ako isté "vademecum vyučovania". Vedie k zamýšľaniu sa nad výchovno-vzdelávacím procesom, aby pri jeho realizá cii bol spokojný nielen učiteľ, ale predovšetkým jeho žiaci...
U dodávateľa
7,32 € 7,70 €

Dramatoterapia


Publikácia Dramatoterapia v liečebnej pedagogike tvorí obsah všeobecného základu dramtoterapie v rámci štúdia liečebnej pedagogiky na PdF UK v Bratislave. Okrem študentov je publikácia určená všetkým tých, ktorí v si chcú získať poznatky alebo si ich aktuálne doplniť, rozšíriť.
Na sklade 1Ks
6,27 € 6,60 €

Manažment pracovnej motivácie


Popri teoretickej a aplikačnej časti je súčasťou publikácie aj prezentácia výsledkov výskumu realizovaného v podnikateľských subjektoch na Slovensku.
U dodávateľa
6,27 € 6,60 €

Náklady a ceny


Kniha venovaná cenám, nákladom, oceňovaniu a kalkuláciám.
U dodávateľa
6,27 € 6,60 €

Od Aristotela po Plotina - Antológia z diel filozofov


Zväzok Od Aristotela po Plotina je venovaný antickej filozofii, a to približne obdobiu od 4. storočia pred n. l. do 3. storočia n. l. Filozofickými spismi Platónovho žiaka Aristotela, najväčšieho mysliteľa staroveku, zakladateľa logiky a mnohých nových disciplín, vynikajúceho bádateľa a organizátora, nadväzuje na prvý zväzok Antológie. Okrem základných filozofických diel Aristotela výber obsahuje ukážky z diel, resp. fragmentov diel Teofrasta, stoikov (Chrysippa a iných), Epikura, reprezentanta atomizmu v helenistickom období, a Plotina, vedúceho predstaviteľa novoplatonizmu a zároveň poslednej významnej osobnosti antickej filozofie.
Vypredané
16,72 € 17,60 €

Na ceste k "vlastnej izbe"


Monografická práca od známej slovenskej filozofky a literátky Etely Farkašovej je dlho očakávaným začiatkom radu kníh, ktoré by mali priniesť poznatky schopné narušiť zaužívanú predstavu filozofického kánonu tak, ako sa doteraz predkladá študentom stredných a vysokých škôl. Práca je rozdelená do troch častí. V prvej časti sa autorka venuje príčinám, ktoré viedli k tomu, že ženy - filozofky sú doteraz z veľkej časti neznáme. V druhej časti sa podrobnejšie zaoberá životom a dielom Mary Wollstonecraft. V tretej časti veľký priestor zaslúžene venuje Virginii Woolf. Farkašovej text je aktuálny, kultivovane napísaný, filozoficky erudovaný a inšpiratívny. Slovenský text
Na sklade 1Ks
6,27 € 6,60 €

Výchovný poradca


Z obsahu: Poradenstvo. Školský poradenský systém. Výchovný poradca (Rámec pre pôsobenie výchovného poradcu, odborné, osobnostné a kvalifikačné predpoklady výchovného poradcu, vzdelávanie výchovného poradcu, opodstatnenie, úlohy a poslanie, štandard, výchovný podarca v systéme vzťahov, metódy práce, inštrumentárium, právne normy). Profesijná orientácia a kariérové poradenstvo. Esej o humanistickej výchove.
Na sklade 1Ks
6,28 € 6,61 €

Súmrak modiel


Vo svete je viac modiel ako skutočností: pre tie je určený môj uhrančivý pohľad na tento svet, aj moje uhrančivé ucho ... Tu raz klásť otázky kladivom, a, možno, ako odpoveď počuť ten slávny dutý tón, čo vychádza zo zdutých vnútorností - aká to rozkoš pre toho, čo má ešte uši za ušami, - pre mňa, starého psychológa a lapača potkanov, ktorému sa musí ohlásiť práve to, čo by chcelo ostať nemé ... Tento malý spis je veľké vyhlásenie vojny a čo sa týka výsluchu modiel, nie sú to tento raz súčasné modly, ale odveké... Ďalšie dielo F. Nietzscheho v preklade R. Škodu.
Vypredané
6,27 € 6,60 €

Tvorivosť schopnosť ľudská


Publikácia obsahuje výroky a heslá vynikajúcich i slávnych tvorcov vo vede, technike, kultúre a umení, v politike, organizácii a riadení, výroky vedcov, spisovateľov, výtvarníkov, hudobníkov a pracovníkov ďalších profesií. Ide o ľudí, ktorí prispeli k pokroku ľudskej civilizácie. Výroky sú presvedčivé, lebo vyvierajú zo samotnej podstaty tvorivého diela, z procesu a výsledkov tvorby.
Vypredané
7,32 € 7,70 €

Aurelius Augustinus o vôli, milosti a predurčení


Augustinova filozofia je predovšetkým kontempláciou Slova. Domninantnou a ústrednou sa pre neho stala problematika milosti a jej vzťah k slobodnej vôli. Zámerom práce je priblžiť jeho spôsob myslenia.
Vypredané
6,28 € 6,61 €