Osveta

vydavateľstvo

Panická porucha v lek. praxi


Kniha je o úzkosti a jednej z jej foriem panickej úzkosti. Úzkosť je jav, ktorý sa u ľudí často vyskytuje a nemusí mať vždy patologický základ. Publikácia podáva jasne a prehľadne základné informácie o klasifikácii úzkosti, klinických aspektoch pan ickej poruchy, diagnostike a liečbe.
Vypredané
0,31 € 0,33 €

Farmakognózia


Vypredané
7,57 € 7,97 €

Vybrené kapitoly z nefrológie


V poradí už druhá kniha edičného radu Novitates Paediatricae, ktorá je venovaná detskej nefrológii. Na príprave publikácie sa podieľali významní slovenskí a českí nefrológovia. Kniha je určená pediatrom, nefrológom, študentom medicíny a ošetrovateľst va, ako aj ďalším záujemcom o danú problematiku.
Vypredané
6,31 € 6,64 €

Manuál antimikróbovej chemoterapie


Za posledných desať rokov sa výrazne spomalil vývoj a zavedenie nových antibiotík. Preto sme mohli 3. vydanie doplniť len o jednu kapitolu (liečba malárie) a kapitolu o antivirotikách sme doplnili o prípravky proti HIV; zároveň sme doplnili ďalšie no vé antibiotiká a nové skupiny liekov na terapiu typických infekcií. Nejde teda o zásadné zmeny. Kniha sa vydáva predovšetkým preto, že predchádzajúce vydania sú už vypredané a nastali aj viaceré zmeny indikovania antibiotík vzhľadom na zvýšenie rezis tencie kauzálnych mikróbov. Zásadne sú doplnené a aktualizované kapitoly o antivirotikách, antimalarikách a niektoré ďalšie. Vladimír KrčméryZ obsahu: Základné údaje o antibiotikách a chemoterapeutikách Dávkovanie a dôležité farmakologické vlastnosti antibiotík Vlastnosti antibiotík a chemoterapeutík Antituberkulotiká a chemoterapia tuberkulózy Antimykotiká Antivírusové chemoterapeutiká Antiparazitiká a antimalariká Antibiotická liečba v rôznych situáciách Vzájomné interakcie a nežiaduce účinky antiinfekčných liekov Súčasná katalogizácia antibiotík registrovaných v Slovenskej republike a Českej republike Odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo dňa 1. júna 1998 č. 1126/98-A, novelizované 1.7.2002
Vypredané
7,89 € 8,30 €

Fundamentals of Diving Medicine


FOREWORD The Moon and its secrets are the goal of the Airman; the abysmal depths of the Ocean and its mysteriesthe goal of the Submarine Explorer.Sir Robert H. Davis, Deep Diving and Submarine Operations, 1955 The changes in physical parameters in the aquatic environment bring a real plethora of particularphysiologic and medical problems during diving. There have been important developments regardingdiving techniques and technologies since humans started exploring underwater, but diving-relateddiseases and accidents have continued to be a problem. This is why diving medicine and diving physiologyhave always been irreplaceable for safe diving. Unfortunately, diving physiology and medicine over the eras could not find a sufficient place in thecurrent curricula for classic medical education. Therefore, medical students and young doctors requirea comprehensive source of information when they are interested in diving medicine, or divers comingacross examinations or on-site treatment of divers diseases. This textbook tries to meet this need withthe contents of basic knowledge about diving physics and physiology, as well as clinical information aboutdiving diseases. The textbook includes a variety of case reports of diving diseases and accidents that willalso be beneficial for recreational and professional divers, instructors, and physicians with differentspecialities. When someone practices diving, diving physiology and medicine can be better understood andexplained. Both authors of the book are active divers and diving instructors, also providing consultationservices for diving emergencies. They also represented their countries in the European DivingTechnologies Committee (EDTC), which is an independent, non-profit organization working to makeprofessional diving safer. The majority of diving accidents can be prevented if the underlying reasons for accidents are identified.Prof. František Novomeský is a Forensic Medicine specialist, lecturer of Forensic Medicine and DivingMedicine at Comenius University in Bratislava, Jessenius Faculty of Medicine in Martin, the state experton diving accidents investigation in Slovak Republic. With over 60 years of diving practice (even as aninstructor and lecturer for special police diving squads) and dozens of diving accidents investigated andanalyzed, he is a well-recognized person in its field in Europe. Prof. F. Novomeský is a DAN EuropeMedical Officer (Slovakia). Some of the medical problems encountered during diving are also experienced in compressed air work.Prof. Akin Savaş Toklu, who is a specialist on Diving and Hyperbaric Medicine, was a medical advisor onthe construction site during compressed air work in the Eurasia Tunnel Project that connected Europeand Asia underneath the Bosphorus. He also worked as a diving physician on-site in some underwaterarchaeological works, excavations, constructions, and salvage operations. He is a lecturer at IstanbulUniversity, Istanbul Faculty of Medicine, where the residency program on Diving and Hyperbaric Medicineis provided. He also shares some clinical case reports from his department or diving operations. Prof. A.S. Toklu is a DAN Europe Medical Officer (Turkey). This textbook, elaborated by two experienced and recognized specialists from both wings of todaysmedicine - morphology and clinics - may serve as a comprehensive basis for students of medicine withan interest in underwater medicine and even a skilled diving physician, but would also be a rich sourceof knowledge for diving instructors to better understand the way for safe diving procedures. Jürg WENDLING M.D. Chairman of Medical Subcommittee European Diving Technologies Committee (EDTC) Switzerland
Vypredané
71,25 € 75,00 €

Teória ošetrovateľstva - princípy a prax


Povolanie sestra od čias Florence Nightingaleovej prešlo mnohými zmenami. V priebehu desaťročí sa nemenila len uniforma sestier, ale najmä náplň ich činnosti. Sestra je odborník a rovnocenný partner v zdravotníckom tíme. Je erudovaná a schopná kriticky myslieť a rozhodovať sa. Je nenahraditeľná v posudzovaní a uspokojovaní potrieb pacienta, je aktívna vo zvyšovaní jeho sebestačnosti či v edukácii. Avšak vždy musí myslieť na to, že jej rozhodnutie sa už nedá vrátiť späť, veď ide o zdravie človeka, o jeho život. Profesionálne skúsenosti s ošetrovaním chorých doma i v zahraničí, pedagogické a manažérske skúsenosti a najmä vplyv významných odborníkov z oblasti medicíny, s ktorými som spolupracovala, ma priviedli k poznaniu, že sestry by mali získať nielen veľa odborných vedomostí, ale musia nadobudnúť aj precízne zručnosti. A čo je nemenej dôležité, musia byť empatické a konať morálne. Potrebné je, aby sestra cítila osobnú zodpovednosť voči svojim pacientom a ich rodine, aby to bolo pre ňu motivujúce a aby vnímala potrebu ďalej odborne rásť.
Na sklade 2Ks
11,40 € 12,00 €

Medical English in Use


A self study book with key for doctors and nurses. Intermediate level. Obsah: * The Human Body * Body Systems * Registering with a Doctor * Taking a History * Examining a Patient * Injuries * Doctor's Advice * Medicine in the Past * Medical Institutions * Being a Nurse * Accidents * Common Diseases * Infectious Diseases * The Cell * Human Development * Body Fluids * The Cardiovascular System * Heart Disorders * The Nervous System * Sleep
U dodávateľa
11,40 € 12,00 €

Manažment domácej ošetrovateľskej starostlivosti II.


Predkladaná monografia nadväzuje na predchádzajúce vydanie publikácie Manažment domácej ošetrovateľskej starostlivosti I (2019). Jej koncepcia vychádza z poznatkov a skúseností získaných štúdiom relevantnej literatúry a klinickou praxou, ktoré sú spracované v intenciách manažmentu starostlivosti o pacienta v jeho vlastnom sociál- nom prostredí so zameraním na vybrané ochorenia jednotlivých telesných systémov, na rôzne skupiny pacientov a ich problémy súvisiace s poskytovaním domácej ošetrovateľskej starostlivosti. Domáca ošetrovateľská starostlivosť ako jedna z významných oblastí ošetrovateľstva zaznamenáva vo všeobecnosti zvyšujúci záujem nielen odbornej, ale aj laickej verejnosti. Profesionalita sestier pracujúcich v agentúrach domácej ošetrovateľskej starostlivosti je podmienená nielen získavaním teoretických vedomostí, ale aj praktickými zručnosťami. Cieľom monografie je poskytnúť práve teoretický a praktický prehľad poskytovania domácej ošetrovateľskej starostlivosti so zameraním na aktívnu účasť jednotlivca, rodinných príslušníkov, opatrovateľa v procese plánovania a realizácie starostlivosti. Monografia vytvára tiež priestor na kooperáciu domácej ošetrovateľskej starostlivosti s rôznymi medicínskymi a humanitnými odbormi. Monografia je rozdelená do trinástich kapitol pokrývajúcich samostatné tematické okruhy. V jednotlivých kapitolách monografie v nadväznosti na teoretické východiská opisujeme domácu ošetrovateľskú starostlivosť s dôrazom na manažment ošetrovateľských intervencií sestier s využitím širokého spektra meracích nástrojov za účelom zberu a objektivizácie údajov. Komplexnosť poskytovania domácej ošetrovateľskej starostlivosti v jednotlivých kapitolách dotvára edukácia pacienta, jeho rodinných príslušníkov a opatrovateľa. Monografia rešpektuje všeobecné záväzné predpisy vytvárajúce podmienky na optimálne fungovanie domácej ošetrovateľskej starostlivosti. Text jednotlivých kapitol vychádza z domácej a zahraničnej literatúry, z výsledkov štúdií a klinickej praxe. Monografia vznikla v úzkej spolupráci vzdelávacích inštitúcií, poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti a poskytovateľa domácej ošetrovateľskej starostlivosti. Jednotlivé kapitoly sú výsledkom úsilia autorského kolektívu, ktorého členovia sa v rámci svojej profesionálnej činnosti v odbore ošetrovateľstvo zaoberajú okrem iného aj prob- lematikou domácej ošetrovateľskej starostlivosti. Monografia je určená odbornej verejnosti, študentom ošetrovateľstva pregraduálneho, postgraduálneho, ale aj špecializačného štúdia, sestrám pracujúcim v oblasti komunitného ošetrovateľstva, predovšetkým v agentúrach domácej ošetrovateľskej starostlivosti, domovoch sociálnych služieb, ale aj ostatným, ktorí sa zaoberajú touto problematikou.
Na sklade 2Ks
23,75 € 25,00 €

Príhody pohotovostného lekára


Predkladáme Vám skúsenosti lekára, brata MUDr. Karola Miku. Vo vzácnych životných skúsenostiach môžete vidieť, ako človek veriaci v Pána Ježiša Krista, často aj v bezradných situáciach prijme radu a pomoc toho "Požehnaného lekára" a sám môže byť požehnaním pre svojich blížnych. V týchto príbehoch sa môžu nájsť mnohí z nás, lekári aj čitatelia. Budú nám pomocou?
Na sklade 1Ks
9,50 € 10,00 €

Moderný cisársky rez + CD


Hlavným cieľom tejto knihy je poskytnúť ucelený pohľad na cisársky rez vrátene jeho histórie, topograficekj anatómie detailov jednotlivých operačných techník a postupov, ktoré sa v súčasnosti používajú. Kniha je určená najma lekárom v špecializačnej príprave z gynekológie a pôrodníctva, ale určite v nej nájdu cenné informácie aj študenti lekárskych fakúlt a pôrodnej asistencie.
Na sklade 1Ks
28,50 € 30,00 €

Lacná kniha Čo potrebujem vedieť o ochoreniach prostaty (-70%)


Ochorenia prostaty patria medzi najčastejšie ochorenia mužov vo veku od 50 rokov. Cieľom tejto publikácie je podať širokej verejnosti stručný prehľad o najčastejších ochoreniach prostaty, benígnej hyperplázii prostaty, karcinóme prostaty a zápaloch p rostaty. Tieto informácie by mali prispieť k včasnej diagnostike týchto ochorení, a tým umožniť včasnú a účinnú liečbu.
Na sklade 1Ks
0,50 € 1,66 €

dostupné aj ako:

Starostlivost o dieta 0-3 roky


Ako kúpať dojča? Na čo treba myslieť pri kupovaní kočíka? Kedy začať dieťa učiť na nočník? Kde hľadať skúsenú opatrovateľku? Na všetky tieto a mnohé ďalšie otázky nájdete odpoveď v knihe - Starostlivosť o dieťa od 0 do 3 rokov. Podrobný text s atraktívnymi obrázkami vysvetľuje telesný, duševný a citový vývin dieťaťa a podáva praktické rady, ako sa čo najlepšie postarať o dieťa. Brian Ward - autor - je popredným odborníkom v problematike starostlivosti o zdravie detí a biológii. Jeho publikácie zahrnujú jednak osvetové práce týkajúce sa detí, jednak odborné práce pre lekárov. Pri písaní tejto knihy využil aj svoje osobné skúsenosti ako otec dvoch dcér.
Vypredané
5,64 € 5,94 €

dostupné aj ako:

Lacná kniha Starostlivost o dieta 0-3 roky (-70%)


Ako kúpať dojča? Na čo treba myslieť pri kupovaní kočíka? Kedy začať dieťa učiť na nočník? Kde hľadať skúsenú opatrovateľku? Na všetky tieto a mnohé ďalšie otázky nájdete odpoveď v knihe - Starostlivosť o dieťa od 0 do 3 rokov. Podrobný text s atraktívnymi obrázkami vysvetľuje telesný, duševný a citový vývin dieťaťa a podáva praktické rady, ako sa čo najlepšie postarať o dieťa. Brian Ward - autor - je popredným odborníkom v problematike starostlivosti o zdravie detí a biológii. Jeho publikácie zahrnujú jednak osvetové práce týkajúce sa detí, jednak odborné práce pre lekárov. Pri písaní tejto knihy využil aj svoje osobné skúsenosti ako otec dvoch dcér.
Na sklade 1Ks
1,78 € 5,94 €

dostupné aj ako: