Osveta

vydavateľstvo

Obrazopis sveta obj. M.R.Štefánika


Štefánikove fotografie z celého sveta odhaľujú pred nami novú dimenziu tohto mimoriadneho človeka. Dimenziu, ktorá sa opäť rozpína medzi Štefánikom-vedcom a Štefánikom-umelcom. Fotografický aparát používal s vášňou jemu vlastnou nielen ako vedecký n ástroj, ale aj ako médium, ktoré dokáže dokumentovať svet a zachytiť neopakovateľný okamih. Fotografie, ktoré robil na svojich cestách, sú na jednej strane cenné dokumenty a na strane druhej majú neopakovateľný citový náboj.
Na sklade 1Ks
7,60 € 8,00 €

Voyage a travers le monde en


Lorsque je regardais la quantité de photographies du monde entier qui font partie du patrimoine de Štefánik au Musée National Slovaque a Martin, je navais cesse davoir présent a lesprit le mémoire universitaire de Štefánik, illustré par Štefánik l ui-meme, qui, pour changer, se trouve dans les archives de lUniversité Charles a Prague.Upozornenie: Vzhľadom na častejšie obmeny vydaní tejto knihy v zahraničí, kus, ktorý vám zašleme, nemusí mať rovnakú obálku ako je zobrazená tu. Zobrazená obálka môže byť iba ilustračná. Obsah knihy aj cena budú však identické, bez ohľadu na obálku.
U dodávateľa
12,30 € 12,95 €

Vševedko od 11 rokov


Hra je určená pre deti od 11 rokov. Tvorí ju 500 otázok a odpovedí z dejepisu, zo zemepisu a z prírodopisu, ktoré nasledujú za sebou na jednotlivých listoch a pomocou ktorých si deti hravou formou precvičia a rozšíria vedomosti získané v 6. ročníku zákl. školy. (210X60, 100 listov spojených nitom, FB, r. vyd. 2005)
Vypredané
3,15 € 3,32 €

Detská oftalmológia


Prvá ucelená slovenská monografia komplexne spracováva problematiku detskej oftalmológie . Celofarebná asi 591 str. farebná publikácia obsahuje asi 500 farebných obrázkov a schémy doplnené prehľadnými tabuľkami Komplexný pohľad na celú oblasť problematiky detskej oftalmológie od pedooftalmológa svetového formátu. Publikácia sa nezvyčajne podrobne a prehľadne zaoberá nielen ontogenézou zrakového ústroja, ale aj patologickými stavmi jeho jednotlivých štruktúr, ich prejavmi, liečbou a prevenciou. Zároveň je celé dielo prestúpené dôrazom na implementáciu výsledkov rozvoja genetických, imunologických, biochemických a najnovších farmakoterapeutických metód. Nemenej dôležitá je súčasť zameraná na očnú chirurgiu a diagnostickú techniku. V práci analyzuje autor súčasný stav detskej oftalmológie. Poukazuje na to, že vedecko-technický pokrok v medicíne ovplyvnil pozitívne a komplexne všetky atribúty chorobných procesov v pediatrickej oftalmológii, t.j. morbiditu, epidemiológiu, etiopatogenézu, diagnostiku, prognostiku, terapiu, prevenciu a dispenzarizáciu. Na jednotlivých základných diagnostických okruhoch, najmä strabizme, myopii, tapetoretinálnych dystrofiách, katarakte, retinopatii nezrelých, neurooftalmológii, oftalmoonkológii, ilustruje praktický prínos pokroku a súčasné trendy a možnosti hlavne diagnostiky a terapie. Obzvlášť zdôrazňuje revolučný vplyv molekulovej genetiky a jej prínos pre preventívny charakter tejto disciplíny v budúcnosti. STRUČNÝ OBSAH PUBLIKÁCIE Predhovor I. Úvod Vývoj zrakového ústroja a jeho hlavné poruchy II. Ontogenéza oka III. Vrodené anomálie bulbu ako celku, okulárne dysgenézy IV. Refrakčné anomálie V. Špecifické atribúty subdisciplíny Patológia adnexov oka VI. Choroby mihalníc VII. Choroby slzného systému VIII. Choroby spojovky IX. Strabizmus X. Choroby orbity Patológia bulbu XI. Choroby rohovky XII. Choroby skléry XIII. Uveálny trakt XIV. Glaukómy XV. Choroby šošovky XVI. Choroby sklovca XVII. Choroby sietnice XVIII. Neurooftalmológia XIX. Systémové choroby a oko XX. Traumatológia XXI. Záver
Vypredané
14,25 € 15,00 €

Ošetrovateľstvo - teória


Obsah učebnice nie je vyčerpávajúci, ale predstavuje úvod do problematiky, naznačuje nevyhnutnosť zmien v jednotlivých oblastiach ošetrovateľstva, ako aj vo vnímaní ošetrovateľskej profesie sestrami.
Vypredané
7,57 € 7,97 €

Názvy liečiv a liekov a ich informačný potenciál


Publikácia spracúva problematiku názvov liečiv a liekov. Je určená pre farmaceutov, lekárov, ale aj študentov farmácie a medicíny. Vďaka rozvoju chémie, biochémie, fyziológie a farmácie, ako aj viacerých iných vedných odborov sa od polovice 19. storočia stala hybnou silou medicíny farmakoterapia. K liečivám izolovaným z rastlín pribudli chemické liečivá a v posledných desaťročiach liečivá vyrábané biotechnologickými postupmi. Do terapeutickej praxe bolo postupne uvedených okolo 16 000 druhov liečiv, z ktorých sa dnes v celosvetovom meradle používa približne 3 500. Ročne sa uvádza do praxe 30 až40 nových biologicky aktívnych látok, z ktorých väčšina má novú chemickú štruktúru NAS (New Active Substance). Na rozdiel od minulosti, keď prevažná časť liečiv bola objavená a uvedená do praxe v Európe (predovšetkým v Nemecku, Švajčiarsku a Francúzsku), sa v súčasnej dobe stáva vedúcou krajinou USA.
U dodávateľa
3,78 € 3,98 €

Kompendium akupunktúry 1


Kniha predkladá základné údaje o podstate akupunktúry a možnostiach jej pôsobenia na organizmus človeka. Približuje základné údaje o histórii a súčasnosti akupunktúry a tiež o legislatívnom rámci jej integrácie do modernej západnej medicíny. Spracúva poznatky a teórie mechanizmov pôsobenia akupunktúry vrátane indikácií a kontraindikácií jej jednotlivých postupov a techník v humánnej medicíne. Dôležitou časťou publikácie je podrobne vypracovaný systém anatómie a manažmentu akupunktúry. Ide o sús tavu bodov a dráh, topografiu a charakteristiky aktívnych bodov a dráh akupunktúry vrátane pravidiel ich výberu a určenia liečebného plánu. V ďalších kapitolách je rozpracovaná akupunktúrna diagnostika - tradičná, symptómová a prístrojová, súčasťou k torej je aj v slovenskej literatúre prirodzene rozpracovaný systém EAV.
Na sklade 1Ks
28,06 € 29,54 €

Štylistika slovenčiny v cvičeniach


Štylistika slovenčiny je určená širokej kultúrnej verejnosti, no zároveň má ambície byť základnou vysokoškolskou učebnicou štylistiky. Poskytuje komplexné teoretické poznatky z tejto vednej disciplíny. Je praktickou príručkou, ktorú môžu vysokoškolský študenti používať na seminárnych cvičeniach, zároveň však môže byť využívaná aj učiteľmi slovenského jazyka a literatúry na všetkých typoch škôl. (175X245, 192 strán, TV, ČB, r. vyd. 2005)
Vypredané
8,20 € 8,63 €

Úvod do bioenergetických javov


Cieľom publikácie je sprístupniť prienik vedeckého a alternatívneho pohľadu na reálny svet. Kniha prináša aj najkomplexnejšiu terminológiu používaných pojmov v tejto problematike.
Na sklade 1Ks
2,84 € 2,99 €

Štandardy v ošetrovateľstve


Kniha je určená študentom bakalárskeho a magisterského štúdia, sestrám, pôrodným asistentkám, zdravotníckym asistentom a ďalším pracovníkom v zdravotníctve.Štandardy v ošetrovateľstve vznikajú ako reakcia na spoločenskú potrebu kvality ošetrovateľske j starostlivosti. Tvorba štandardov je časovo veľmi náročná, preto predpokladom úspešnej práce so štandardmi je pochopenie ich cieľa. Tento proces treba vnímať ako úprimnú snahu pomôcť odbornej verejnosti orientovať sa v záplave nových postupov a poz natkov.
Vypredané
6,94 € 7,30 €

Psychiatria


Učebnica vyšla v spolupráci s Fakultou zdravotníckych špecializačných štúdií Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave. Je určená pre odbor ošetrovateľstvo. Cieľom študijného textu je umožniť budúcim odborníkom v ošetrovateľstve zorientovať sa v psychiatrickej problematike, získať o nej prehľad a kvalitne sa pripraviť na zvládnutie odboru ošetrovateľstvo v psychiatrii.
Vypredané
3,78 € 3,98 €

Ošetrovateľské techniky


Učebnica pre fakulty ošetrovateľstva. Ošetrovateľské techniky tvoria jadro odborných postupov základnej ošetrovateľskej starostlivosti u hospitalizovaného pacienta. Možno ich využiť aj pri uspokojovaní ošetrovateľských potrieb v rodine či komunite. Cielene sú zamerané na posúdenie, rozhodnutie, vykonanie a vyhodnotenie výsledku zdravia pacienta, ktorý sa dosiahol sesterskými činnosťami. Obsahujú klasifikácie sesterských činností s cieľom podporiť komunikáciu zdravotníkov, odborných inštitúcií a verejnosti.
Vypredané
23,75 € 25,00 €

Dorastové lekárstvo


Učebnica spracúva podľa jednotlivých medicínskych odborov (kardiológia, imunológia, onkológia, pneumológia, nefrológia, gastroenterológia, gynekológia, neurológia, psychiatria, dermatovenerológia a i.) problematiku etiológie, diagnostiky a liečebno-preventívnej starostlivosti o adolescentov. Je určená predovšetkým lekárom prvého kontaku a lekárom detských oddelení a príbuzných odborov, ale aj študentom medicíny a lekárom na postgraduálne štúdium.
Na sklade 1Ks
9,50 € 10,00 €

Všeobecná urológia


Uznávaný jednozväzkový zdroj poznatkov z urológie, ktorý predstavuje Smithova všeobecná urológia, je praktickým a stručným návodom na pochopenie, diagnostiku a liečbu urologických chorôb. Nepostrádateľný prehľad diagnostiky a liečby chorôb a anomálií často postihujúcich urogenitálny systém. Stručný opis etiológie, patogenézy, klinických nálezov, diferenciálnej diagnostiky a liečby urologických nálezov. Prehľadná forma textu umožňuje rýchle pochopenie základných myšlienok. Opisuje súčasné diagnostické a liečebné postupy. Obsahuje viac ako 400 ilustrácií vrátane CT zobrazení a rtg snímok. Údaje z literatúry k jednotlivým problémom pomáhajú pri ďalšom výskume. Obsahuje súčasné názory na diagnostiku a liečbu. Obsahuje príspevky uznávaných odborníkov v urológii, chirurgii a rádiológii.
Na sklade 1Ks
14,25 € 15,00 €

Prvá pomoc


Hrozba straty života a ohrozenie zdravia každého z nás sa môžu vyskytnúť kedykoľvek, v každej minúte nášho bytia. Vtedy zvyčajne hovoríme, že náš život "visel na vlásku". V takých chvíľach záleží predovšetkým na tom, v akých rukách je druhý koniec tej pomyselnej nitky, či dokážu zachrániť to najcennejšie, čo máme, život a zdravie. Práve pre tých, ktorí sú vždy ochotní pomôcť druhému v núdzi, je určená táto učebnica. Autori Z obsahu: - Niektoré právne otázky poskytovania prvej pomoci - Vybrané psychologické aspekty poskytovania zdravotnej starostlivosti - Základné skutočnosti komunikácie v krízových situáciách - Základné činnosti pri nehode - Prvá pomoc - definícia a základné pojmy - Náhle poruchy obehového systému - Hypertenzia - Pľúcna embólia - Náhle poruchy dýchania - Náhle príhody gastrointestinálneho traktu - Naliehavé stavy pri cukrovke - Náhle príhody v neurológii - Kinetózy a morská choroba - Život ohrozujúce infekcie - Otravy - Naliehavé stavy v gynekológii a pôrodníctve - Naliehavé situácie v urológii - Naliehavé situácie v psychiatrii - Úrazy - Termické úrazy a poškodenia - Úrazy elektrickým prúdom - Základy obväzovej techniky - Zaobchádzanie s postihnutým a preprava
Vypredané
8,20 € 8,63 €

Vybrané kapitoly z kliniky chorôb


Vysokoškolská učebnica je určená pre študentov bakalárskeho štúdia na fakultách zdravotníctva. Obsahuje základné údaje o klinike najčastejších chorôb s osobitným zameraním na ženy vrátane ich výskytu a špecifík počas tehotnosti. Netýka sa ochorení, k toré sú obsahom predmetov "Pôrodníctvo a gynekológia" a "Pediatria".
Vypredané
3,78 € 3,98 €