Osveta

vydavateľstvo

Pôrodná asistencia I Fyziológia


Učebnica je určená pre vysokoškolské štúdium pôrodných asistentiek. Poskytuje základné atribúty učiť sa s analytickým prístupom na základe faktov. Je koncipovaná podľa najnovších trendov v ošetrovateľstve a pôrodnej asistencii, rešpektuje nové legisl atívne úpravy a koncepcie poskytovania zdravotnej starostlivosti.
Vypredané
4,73 € 4,98 €

Lekárska parazitológia


Obsah: Lekárska parazitológia Črevné protozoárne infekcie u človeka Extraintestinálne protozoárne nákazy tkanív a vnútorných orgánov človek Protozoárne nákazy krvného a lymfatického systému človekaLekárska helmintológia Črevné nákazy u človeka spôsobené nematódami Črevné nákazy u človeka spôsobené cestódami Črevné nákazy u človeka spôsobené trematódami Nákazy krvného systému človeka spôsobené trematódami Extraintestinálne nákazy tkanív a vnútorných orgánov človeka spôsobené trematódami Extraintestinálne nákazy tkanív a vnútorných orgánov človeka spôsobené cestódami Extraintestinálne nákazy tkanív a vnútorných orgánov človeka spôsobené nematódami Parazitárne nákazy krvného a lymfatického systému človeka spôsobené namatódami Opornúnne parazitózy u imunodeficientných pacientov Najčastejšie spôsoby vzniku infekcie Príležitostne parazitické červy Príležitostne parazitické článkovce Lekárska arachnoetomológia Laboratórna diagnostika
Na sklade 1Ks
29,95 € 31,53 €

Variabilita frekvencie srdca


Aktivity biologických systémov, orgánov, ale aj buniek a subštruktúr sa v priebehu času menia, sú premenlivé - variabilné a často rytmické. Medzi najznámejšie rytmy v ľudskom organizme patrí rytmus srdca. Rytmus srdca, ale aj iných vitálnych funkcií (dýchanie, peristaltika v gastrointestinálnom systéme, elektrická aktivita mozgu atď.), sa vplyvom vonkajších i vnútorných podnetov neustále mení a spravidla nejde o absolútne pravidelné "metronomické" rytmy. Premenlivosť - variabilitu - vitálnych fu nkcií vrátane kardiovaskulárnych parametrov sprostredkujú komplexné mechanizmy. Najčastejšie hodnoteným parametrom je frekvencia srdca. Má svoju priemernú hodnotu za minútu, ktorá je značne individuálna a ovplyvňovaná množstvom faktorov (vek, pohlavi e, trénovanosť, aktuálny fyzický a psychický stav jedinica a i.
U dodávateľa
6,65 € 7,00 €

Potreby v ošetrovateľstve


Pochopenie ľudských potrieb v ich zložitosti, biologickej, psychickej i sociálnej determinovanosti pomôže pri uplatňovaní celostného prístupu k človeku. Problematika teórie potrieb je v centre záujmu ošetrovateľstva a jedno z jeho hlavných úloh je us pokojovanie potrieb jednotlivca, rodiny i komunity s cieľom zachovať, udržať optimálny zdravotný stav a tým zlepší kvalitu života. Monografia je určená študentom ošetrovateľstva, sestrám, ale i pedagógom. Všeobecná časť - zahrňuje potreby v ošetrovat eľstve a ošetrovateľských konceptuálnych modeloch, potreby v klasifikačných systémoch ošetrovateľstva. Špeciálna časť - potreby v ošetrovateľskej starostlivosti zahrňuje biologické potreby, psychosociálne potreby a duchovné potreby. Príloha obsahuje ošetrovateľské diagnózy v NANDA International Taxonómia II.
Vypredané
4,75 € 5,00 €

Manuál klinickej výživy


Manuál klinickej výživy je pomôckou pre nemocničné i ambulantné pracoviská, kde je súčasťou poskytovania zdravotnej starostlivosti výživa pacientov. Obsahuje štandardné postupy výživy i aplikácie infúznych roztokov, prehľad registrovaných prípravkov a ich využitie, dávkovanie, možné kombinácie, odporúčaný čas aplikácie. Umožňuje bezpečný začiatok práce nutričných tímov pri zavádzaní štandardných algoritmov prevencie, diagnostiky a liečby malnutrície, čo sa odrazí vo zvýšenej kvalite poskytovania zdravotnej starostlivosti, v zlepšení liečebných výsledkov i ekonomickej efektivity nákladov. Mária Voleková, Vasil Šatník
Na sklade 1Ks
4,73 € 4,98 €

Zdravotnícka etika


Učebnica pre zdravotnícke študijné odbory. Zdravotnícka etika je súčasťou spoločenskej etiky. Profesia zdravotníckeho pracovníka je spojená s určitými morálnymi nárokmi. Nestačia len odborné vedomosti, manuálne zručnosti, či schopnosti. Osobnosť zdravotníckeho pracovníka si vyžaduje aj určité, veľmi dôležité charakterové vlastnosti, medzi ktoré patrí empatia, sociabilita, ústretovosť, umenie spolupracovať, riadiť, eticky konať, uvažovať a hodnotiť.
U dodávateľa
4,73 € 4,98 €

Depresia


Epidemiológia depresie pútala poozornosť už dávnejšie. Už v 70. a 80. rokoch minulého storočia sa publikovali zaujímavé štúdie z Európy, USA a iných častí sveta. Používali rôzne diagnostické systémy. Ich výsledky treba preto posudzovať so značnou rez ervou. Horwath a kol.Z obsahu: * Epidemiológia depresie * Modely depresie * Od melanchólie k veľkej depresii * Depresívne poruchy * Reziduálne zmeny pri depresii * Somatické príznaky depresie * Psychopatológia depresie v detstve a adolescencii * Schi zoafektívna porucha, depresívny typ - afektívna porucha, alebo schizofrénia? * Depresia v detskom a adolescentnom veku a jej vplyv na chronotropnú reguláciu srdcovej činnosti * Alkolická depresia * Demencia a depresia * Sezónna afektívna porucha * De presia a poruchy sexuálnych funkcií
Vypredané
9,46 € 9,96 €

Sociálna práca so staršími ľuďmi


Fenomén starnutia a staroby optikou prírodných a sociálnych vied Fenomén kvality života v sociálnej práci Špecifiká sociálnej práce s osobami vyššieho veku Zdravotné aspekty starostlivosti o starších ľudí Miesto a úlohy sociálnej práce v starostlivosti o zomierajúcich starších ľudí Ošetrovateľské aspekty v starostlivosti o zomierajúcich starších ľudí
U dodávateľa
4,75 € 5,00 €

Vybrané kapitoly z medicínskej etiky


Etika a filozofia mravnosti sa dostáva do popredia záujmu všetkých oblastí súčasného života. Biológia a medicína sú vedné odbory tak úzko späté s najvyššími hodnotami, ako je život a zdravie človeka, teda život na našej Zemi vôbec, že sa medicínska etika a bioetika stali predmetom veľkej pozornosti a záujmu expertov rôznych profesií, svetových organizácií (OSN, Rada Európy, Svetová zdravotnícka organizácia...), farmaceutických firiem..., výučby študentov medicíny i lekárov. Väčšina učebníc medicínskej etiky je orientovných filozoficky, čo je logické, pretože etika je filozofickou disciplínou. Autori publikácie sa však rozhodli skôr pre medicínsku interpretáciu aplikácie etických problémov a dilemu do vybraných medicínskych disciplín.
Na sklade 1Ks
4,75 € 5,00 €

Teória a prax manažmentu v ošetrovateľstve


Učebnica je určená pre študentov fakúlt zdravotníctva a ošetrovateľstva, ako aj pre nelekárske študijné programy. Manažment v ošetrovateľstve je aplikovanou vednou disciplínou, ktorá by mala upevniť spoločenské postavenie sestry - manažérky v multidisciplinárnom tíme. Zároveň má za cieľ naučiť kľúčovým manažérskym činnostiam sestry - manažérky na všetkých stupňoch riadenia. Je nevyhnutné riešiť otázku motivácie zamestnancov, často diskutovanú otázku implementácie procesu zmeny, implmentácie manažérskych funkcií a rolí sestry - manažérky v manažmente ošetrovateľstva. Očakáva sa aktívny záujem a tvorivý prístup k manažmentu ošetrovateľskej starostlivosti od každej sestry bez ohľadu na jej funkčné zaradenie.
Vypredané
5,32 € 5,60 €

Náuka o výžive


Učebnica prezentuje základné poznatky z oblasti výživy zdravých i chorých osôb. Úvodná kapitola sa zaoberá významom jednotlivých základných živín a mikronutrientov pre organizmus človeka a v ďalších kapitolách sa postupne preberá jednak výživa v jednotlivých vekových kategóriách s dôrazom na zásady správnej výživy, jednak liečebná výživa pri rôznych ochoreniach a chorobných stavoch. Pozornosť sa venuje aj diétnemu systému používanému v našich nemocniciach a možnostiam umelej – elementárnej a parenterálnej výživy. Učebnica je určená pre fakulty ošetrovateľstva, pre sesterské študijné odbory a študijný odbor pôrodná asistentka.
Na sklade 2Ks
6,31 € 6,64 €

Ošetrovateľstvo teória a vedecký výskum


Táto vysokoškolská učebnica, zameraná na vedeckú prípravu, je určená študentom ošetrovateľstva v pregraduálnom, postgraduálnom, ako aj v špecializovanom štúdiu.
U dodávateľa
6,65 € 7,00 €

Telesné, psychické, sociálne a duchovné aspekty onkologických ochorení


Zhubné nádory sú jedným z najpálčivejších problémov, ktorý musí zdravotníctvo u nás - podobne ako inde vo svete - riešiť. Úspešné zvládnutie onkologických ochorení si však vyžaduje systematické úsilie celej spoločnosti, a preto sa onkologický prog ram stal celospoločenským programom. Ivica Gulášová
Na sklade 1Ks
3,47 € 3,65 €

Sociologie zdraví, nemoci a rodiny Sociológia zdravia, choroby a rodiny


Kniha se zabývá otázkami, se kterými se budou setkávat všeobecné sestry, ale i ostatní pracovníci nelékařských oborů při svém studiu sociologické problematiky na vysokých školách. Cílem této práce je seznámit sestry a ostatní nelékařské zdravotnic ké pracovníky ve stručnosti s vývojem sociologického myšlení a jeho základními směry, sociologickou problematikou zdraví a nemoci a problematikou rodiny. První část se nazývá Sociologie zdraví a nemoci a pojednává o vývoji sociologických přístupů ke zdraví, nemoci a ošetřovatelství, o profesi sestry, lékaře, o pacientech, problematice zdraví a nemoci. Jedna kapitola je věnována medicinalizaci života v postmoderní společnosti. Druhá kapitola se zabývá sociologií rodiny. Je zde načrtnut vývoj rodi ny od tradiční společnosti až do současnosti a jsou zde uvedeny názory na rodinu ve vybraných sociologických teoriích. Sylva Bártlová, Stanislav Matulay
Na sklade 1Ks
5,36 € 5,64 €

Právne aspekty zdravotnej a ošetrovateľskej staroslivosti


Z obsahu: Informovaný súhlas pacienta Etické aspekty informovaného súhlasu pacienta Práva pacienta Právne aspekty informovanosti rodinných príslušníkov Informovaný súhlas pacienta pri transplantáciách orgánov, tkanív a buniek Úlohy sestry pri uplatňovaní Charty práv dieťaťa a v ochrane práv hospitalizovaného dieťaťa Prieskum úrovne poznania práv dieťaťa Práva hospitalizovaného pacienta - prieskum úrovne informovanosti pacientov o právach pacienta Charta práv pacientov v Slovenskej republike
Na sklade 1Ks
3,47 € 3,65 €

Denné a nočné motýle


Pôsobivým textom, dokonalými fotografiami a systematickým prístupom k problematike sa publikácia Denné a nočné motýle z edície Poznávame okom stáva najobsažnejším a pritom najstručnejším sprievodcom po denných a nočných motýľoch sveta. Poslaním knihy, ktorá obsahuje vyše 600 farebných fotografií s viac ako 500 druhmi motýľov, je pomôcť všetkým záujemcom pri určovaní a rýchlom spoznaní jednotlivých druhov.
Vypredané
10,25 € 10,79 €