Osveta

vydavateľstvo

Anatomie s topografií a klinickými aplikacemi I.


Třísvazková učebnice je určena studujícím medicíny i lékařům. Obsahově je rozdělena do 3 dílu: Pohybové ústrojí, Orgány a cévy, Nervový systém. Do textu jsou v odpovídajících místech vloženy samostatné kapitoly kompletní topografické anatomie.
U dodávateľa
27,45 € 28,89 €

Anatomie s topografií a klinickými aplikacemi II.


Vysokoškolská učebnica. II. svazek : Orgány a cévy Obecná splanchnologie, obecná angiologie, trávicí ústrojí, dýchací ústrojí, ústrojí močopohlavní, žlázy s vnitřní sekrecí, angiologie, cévni soustava, mizní cévy - lymfatický systém. Text má vždy systematickú a topografickú časť a je prestúpený funkčnými, alebo klinickými poznámkami.
Vypredané
30,90 € 32,53 €

Anatomie s topografií a klinickými aplikacemi III.


Třísvazková učebnice je určena studujícím medicíny i lékařům. Obsahově je rozdělena do 3 dílu: Pohybové ústrojí, Orgány a cévy, Nevový systém. Do textu jsou v odpovídajících místech vloženy samostatné kapitoly kompletní topografické anatomie.
Vypredané
37,51 € 39,48 €

Dermatológia a venerológia


Učebnica a príručka dermatológie má svoje pevné miesto nielen v dermatológii, ale aj v iných medicínskych odboroch. Zásluhou dlhoročných skúseností autorov získaných v klinickej praxi a vo výskume je dielo i napriek rozsiahlemu množstvu údajov veľmi prehľadné. Text je členený na 70 kapitol a jeho štruktúra si zachováva osvedčenú formu predchádzajúcich vydaní. Informácie sú usporiadané logicky a zrozumiteľne a sú ilustrované viac ako 850 prevažne farebnými obrázkami, ktoré spolu s klinickým obraz om, etiopatogenézou, diferenciálnou diagnostikou a terapiou tvoria neoddeliteľnú súčasť dermatologického opisu.
Vypredané
34,68 € 36,51 €

Terapia narušenej komun.schopnos.


Táto kniha približuje metódy a techniky, ktoré možno cielene, adekvátne a efektívne aplikovať v rámci terapie najfrekventovanejších druhov narušenej komunikačnej schopnosti. Má polyfunkčné poslanie: je určená nielen študentom logopédie v pregraduálny ch i postgraduálnych formách štúdia a logopédom v praxi, ale aj študentom a graduovaným odborníkom zo všetkých súvzťažných odborov, zaoberajúcich sa nejakým spôsobom narušenou komunikačnou schopnosťou, ktorí sa potrebujú zorientovať v tejto oblasti.
Vypredané
6,94 € 7,30 €

Detská gastroenterológia - Novitates paediatricae I


Prvé dielo periodickej edície NOVITATES PAEDIATRICAE vzniklo na základe opakovaných požiadaviek praktických lekárov pre deti a dorast, ako aj pediatrov-špecialistov. Ponúka čitateľom mozaikový obraz jednotlivých pododborov pediatrie s dôrazom na najč astejšie klinické jednotky, s ktorými sa lekár-pediater stretáva.
Na sklade 1Ks
5,36 € 5,64 €

Diagnostika narušenej schopnosti


Monografia zhrňujúca problematiku diagnostiky narušenej komunikačnej schopnosti. Tvorí ju všeobecná a špeciálna časť. Vo všeobecnej časti sa preberajú ciele a princípy diagnostiky narušenej komunikačnej schopnosti ako aj metódy a techniky vyšetrenia používané u detí i dospelých. V špeciálnej časti sú jednotlivé kapitoly zamerané na diagnostiku jednotlivých druhov narušenej komunikačnej schopnosti - narušeného vývinu reči, porúch zvuku reči, porúch hlasu, dyslálie, afázie, dyzartrie, mutizmu, de tského autizmu, brblavosti, porúch čítanej a písanej reči a zajakavosti. Publikácia je určená klinickým a školským logopédom, klinickým a poradenským psychológom, foniatrom, psychiatrom, neurológom, špeciálnym pedagógom a jazykovedcom.
Vypredané
7,89 € 8,30 €

Glaukómy u detí


Publikácia je komplexným pohľadom na problematiku glaukómov v detskom veku. Je určená lekárom , predovšetkým oftalmológom, ale aj pediatrom, genetikom, poslucháčom medicíny, špeciálnym pedagógom, optikom i rodinám s deťmi postihnutými týmto vážnym ochorením. Bohato farebne ilustrovaná.
Na sklade 1Ks
12,62 € 13,28 €

Alergológia


Prvá slovenská Alergológia z pera významných slovenských alergológov a imunológov určená pre medikov, špecialistov-alergológov, imunológov a ostatných odborníkov, ktorí prichádzajú do styku s týmto stále častejšie sa vyskytujúcim civilizačným ochoren ím (otorinolaryngológov, pneumológov, internistov, oftamológov, pediatrov i praktických lekárov). Toto dielo budú potrebovať na postraguduálne štúdium aj lekári pripravujúci sa na nadstavbovú atestáciu z alergológie a imunológie.
Vypredané
9,50 € 10,00 €

Pracovné lekárstvo a toxikológia


Prvá pôvodná publikácia so zameraním na problematiku pracovného lekárstva a toxikológie z pera širokého kolektívu popredných odborníkov - lekárov i vysokoškolských učiteľov prináša poznatky nielen o ochrane zdravia pri práci, o úlohách a metódach pre ventívneho a klinického pracovného lekárstva, o chemických, fyzikálnych a biologických faktoroch, o ich účinkoch na organizmus, o diagnostike, liečbe a posudzovaní profesionálnych poškodení zdravia a iné...
Vypredané
45,95 € 48,37 €

Jozef Cíger Hronský život a d


V novokoncipovanej biografickej monografii sa autor snažil podať obraz o životných osudoch, literárnych, kultúrnych a organizačných aktivitách J.C.Hronského. (195X200,str.155,TV,ČB,r.vyd.2005)
Na sklade 1Ks
3,78 € 3,98 €

Pediatria-1000 otázok a odpovedí


Kniha pripravená skúsenými pediatrami a pediatrickými špecialistami je užitočnou pomôckou pri kontinuálnom vzdelávaní praktických lekárov, pri atestačnej príprave mladých lekárov z pediatrie, ako aj poslucháčov medicíny.
Vypredané
11,04 € 11,62 €

Freónové komando


Slivkovci, Maťo - prezývaný Kvakulino a jeho brat Ďoďo Vás zavedú do svojho detského sveta prvým septembrovým dňom. S nimi a ich kamarátmi prežijete rôzne dobrodružstvá, zažijete príhody, ktoré sa stávajú mnohým deťom, podobným dvom bračekom. Zažili ste hrču na hlave, ktorá rástla, rástla a poriadne bolela po páde na kolieskových korčuliach? Pomáhali ste zachraňovať kamarátky z horiaceho porastu? Prvé lásky i nelásky, všetko toto nájdete v knižke a ešte omnoho viac. Knižka je spestrená farebnými obrázkami od známeho ilustrátora Jána Lengyela.
Vypredané
1,58 € 1,66 €

Komunikácia v ošetrovateľstve


Pacient spravidla nemá problémy s komunikáciou, pretože jeho komunikačný štýl sa zásadné nelíši od toho, čo si osvojil a používal pred chorobou. Sestra však v prístupe k pacientovi nevystačí s komunikačnými spôsobmi používanými vo vlastnom osobnom živote. Je nevyhnutné, aby si profesionálne komunikačné praktiky cielene osvojila. Komunikačná spôsobilosť predpokladá: Zvládnutie teoretických východísk sociálnej komunikácie. Osvojenie teoretickej základne sesterskej profesionálnej komunikácie. Tréning v efektívnych komunikačných stratégiách. Rola komunikátorky v postavení sestry je významná a zasahuje do všetkých oblastí jej aktivít.
Vypredané
7,57 € 7,97 €

Komunikácia cvičenia


Učebnicu schválilo Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky ako učebnicu pre stredné zdravotnícke školy.Z OBSAHU Úvodná inštruktáž k praktickým komunikačným cvičeniam Sociálna komunikácia Neverbálna komunikácia Verbálna komunikácia Rozhovor me dzi sestrou a pacientom Komunikácia v ošetrovateľstve Empatia v práci sestry Komunikácia vo vzťahu k ošetrovateľskému procesu Komunikácia s handicapovaným pacientom Komunikácia s pacientom s problémovým správaním Komunikácia s detským pacientom Komun ikácia s návštevami pacienta Evalvácia a devalvácia Asertívne správanie v sesterskej profesii Psychoterapeutické komunikačné prvky Literatúra
Vypredané
0,95 € 1,00 €

Náuka o poživatinách


Učebnica zhrnuje základné poznatky o potravinách, pochutinách a nápojoch a objasňuje ich využitie vo fyziologickej i v liečebnej výžive. Je určená pre študentov stredných škôl študijný odbor asistent výživy.
Na sklade 1Ks
3,78 € 3,98 €