Porta Libri

vydavateľstvo

Kauza Stvoriteľ


Ako mohol vesmír vzniknúť sám od seba s takou presnosťou? Je možné, že svet vyzerá naplánovane preto, lebo naplánovaný bol? Ak existuje Boh, je len neosobnou silou, ktorá stvorila svet a viac doň nezasahuje?
Vypredané
9,30 € 9,79 €

Prekvapujúce manželstvá


Aké manželstvá mali známi kresťania? Boli to výnimoční ľudia, ale boli aj ich manželstvá výnimočné? William J. Petersen v niektorých príbehoch tejto knihy poukazuje na to, že manželstvá výnimočných kresťanov nie sú vždy príkladom kresťanskej lásky. Akí manželia boli Martin Luther, Ján Kalvín, Johann Sebastian Bach, John Bunyan a iní? A čo misionári ako John Livingstone či William Carey? Prečítajte si príbehy o šťastných, ale aj menej šťastných manželstvách známych osobností cirkevných dejín a súčasnosti. „... Je dobré a potrebné vidieť v nich (manželoch) smrteľníkov s nedostatkami a slabinami, aké má každý z nás. Je dobré vidieť Francisa Schaeffera, ako rozbíja kvetináč s brečtanom a Polly Newtonovú, ako si hryzie nechty, keď jej manžel večer mešká z práce. Rovnako je dobré dozvedieť sa, že sa Ruth Grahamová sťažuje, že si ju jej manžel, ako sa zdá, dostatočne neváži, alebo že Katie Lutherová zloží dvere na manželovej pracovne, aby sa dostala dnu, keď sa v nej on zamkne. Ma
Vypredané
5,70 € 6,00 €

Sú kresťania ľudia?


Mnohí žijeme tak, akoby odpoveď bola nie: usilujeme sa oslobodiť nielen od hriechu, ale aj od svojej ľudskej podstaty. Motív je chvályhodný – ide o túžbu stať sa duchovnejšími. No ak sa nazdávame, že duchovnosť spočíva v popieraní našej ľudskej prirodzenosti, mýlime sa na celej čiare.
Na sklade 3Ks
0,95 € 1,00 €

Svätá trojica


D. Macleod veľmi prístupnou formou vysvetľuje podstatu učenia o Božej Trojici. Uvádza príklady zo Starého i  Nového zákona, keď sa Boh prejavoval v troch rôznych osobách a podrobne rozoberá miesta v Písme, ktoré o Božej Trojici učia. Citátmi zo spisov cirkevných otcov ukazuje, že porozumenie Bohu ako Trojici bolo prítomné už v ranej cirkvi a ako sa v zápasoch s heretikmi doktrína Trojice formovala až do podoby, ktorú poznáme dnes. Reaguje tiež na výhrady judaizmu, islamu, mormonizmu a Jehovových svedkov proti trojičnej doktríne. Veľká časť knihy sa zameriava na uplatňovanie viery v Boha ako Trojicu v našom každodennom živote.
Na sklade 1Ks
0,95 € 1,00 €

Ako chytat v zite


Kniha je rozdelená do dvoch častí napísaných v rôznych obdobiach života, v rôznych biotopoch. Je v nich cítiť postupné dospievanie, osobnostný rast, aj zmenu zmýšľania počas cesty. Prvá časť vám ponúkne nielen príbehy, ale aj návod k tomu, ako sa venovať mladým, druhá časť je svedectvom o živote, ktorý je svetlom a soľou. Hoci sú obidve časti písané v rozmedzí niekoľkých rokov, majú niečo spoločné. Maruškinu osobnosť. Schopnosť snívať, ale hlavne schopnosť premeniť sny na činy. A schopnosť inšpirovať ostatných, aby sme deti nenechávali nebezpečne blízko priepasti, aby sme si vyhrnuli rukávy a spolu chytali v žite.
Vypredané
6,65 € 7,00 €

Talianske impresie


Talianske impresie nie sú len sprievodcom po Taliansku pre potencionálnych návštevníkov, ale najmä sprievodcom ľudskou dušou. Na osudoch tých, s ktorými sa autorka stretla, aj v opisoch vlastného prežívania udalostí sa obohacujúco prejavuje jej vnímanie vecí zo zorného uhla kresťanskej viery a toľkokrát potvrdeného optimizmu, že milujúcim Boha je všetko na osoh, aj keď spôsobilo strach, sklamanie, či ťažkosti.
Vypredané
0,95 € 1,00 €

(Holá) Pravda o sexe


Sex je dnes v móde. Hovorí sa o ňom všade. Vidíme ho všade. Nájdeme ho na stránkach časopisov, na billboardoch, na obrazovkách, kamkoľvek sa pozrieme. Prečo teda cirkev hovorí o zdržanlivosti a cudnosti? Prečo by sme mali „vydržať až do svadby“? V knihe (Holá) pravda o sexe, Lauren F. Winnerová konfrontuje kultúrne lži o sexe a kritizuje aj to, ako a čo o sexe hovorí cirkev. Otvorene hovorí o probléme – a dôležitosti – cudnosti a zdržanlivosti. „Cudnosť je jednou z mnohých kresťanských praktík, ktoré sú v rozpore s hodnotami súčasnej kultúry. Spochybňuje filmy, ktoré pozeráme, časopisy, ktoré čítame, piesne, ktoré počúvame. Väčšina ľudí sa nad ňou pozastavuje ako nad niečím podozrivým (prinajlepšom), čudným, spiatočníckym, potláčaným. Neponúkam žiadne konkrétne inštrukcie ani čierno-biele pravidlá. Namiesto toho vám predostieram niekoľko myšlienok o tom, čo pomáha a čo nie, a z času na čas pripomienku, prečo by sme sa problémom cudnosti mali vôbec zaoberať.“
Vypredané
0,95 € 1,00 €

Hranice


Hranica v rôznych oblastiach nášho života vymedzuje, kto sa k nám smie priblížiť, pomáha nám rozhodnúť komu a čomu povieme nie alebo áno, či určiť vzťah k sebe samému. Hranica je rozhodnutie, ktorým definujeme veci a okolnosti, za ktoré sme zodpovední. Definuje, kto sme a kto nie sme. Kniha prináša biblický pohľad na hranice: čo hranice sú, čo chránia, ako sa vytvárajú, ako sú narušované, ako ich opraviť a ako ich využívať. Pomôže stanoviť či napraviť hranice vo vzťahu k našim blízkym – k rodine, partnerovi, deťom, v práci, ale aj k sebe samému a k Bohu. Dr. Henry Cloud a Dr. John Townsend pracujú ako vedúci pracovníci v psychologickom centre na klinike Minirth-Meier v Newport Beach v Kalifornii. Prednášajú a sú autormi mnohých kníh, ktoré vyšli aj v češtine a slovenčine: Hranice v manželstve, Děti a hranice, Rozhovory o hranicích, Hranice v chození a iné.
Vypredané
9,30 € 9,79 €

Rozprava o adamovi


Emil Komárik sa vo svojej novej knihe Rozprava o Adamovi nechal inšpirovať biblickou otázkou: „Kto je človek?“ a dvoma akoby nezlučiteľnými biblickými odpoveďami: „človek je prach zo zeme“ a „človek je o málo menší ako anjeli“. Na otázku, či vôbec a ako je možné, aby obidve odpovede boli pravdivé, odpovedá tým, že sa pýta vedy, biológie, psychológie, sociológie, ale aj filozofie a teológie, čo môžu k veci dodať a potom konštruuje obraz človeka. Odpoveď, ktorú kniha prináša, nie je jednoduchá, ale dáva zmysel. Nemusíte s autorom súhlasiť, ale už nikdy nebudete môcť so všetkou istotou povedať, že človek nie je nič iné, iba... čokoľvek, čo človek nie je. Lebo Adam nie je len vlastné meno jednej osoby, ale aj všeobecné podstatné meno označujúce ľudstvo ako celok. A o tom to je.
Vypredané
0,95 € 1,00 €

Výchova chlapcov


„Väčšina odborníkov verí, že u chlapcov je tendencia riskovať, byť asertívny, bojovať a súťažiť, hádať sa a vychvaľovať, vynikať v istých zručnostiach, ako napríklad v riešení problémov v matematike alebo prírodovede, priamo závislá od usporiadania mozgu a prítomnosti testosterónu. Možno preto chlapcov na hodinách „žerú mrle“ a učitelia ich volajú „živé striebro“. To je však iba časť problému. Oni občas jednoducho v škole nestačia nasadenému tempu. Testosterón môže aj za to, že túžia byť najsilnejší, najodvážnejší, najneohrozenejší, jednoducho najväčší hrdinovia v okolí. Takýchto ich Pán Boh stvoril.“ Dr. James C. Dobson, jeden z najuznávanejších amerických psychológov, je zakladateľom a prezidentom Focus on the Family, organizácie zameranej na pomoc manželstvám a rodinám. Štrnásť rokov prednášal na katedre pediatrie na Southern California School of Medicine a sedemnásť rokov pracoval v detskej nemocnici v Los Angeles ako vedecký pracovník. Bol poradcom niekoľkých amerických prezidentov v oblasti výchovy. Je ženatý, má dve dospelé deti.
Vypredané
9,41 € 9,90 €

Výchova dievčat


Získajte pohľad odborníka na: -rôzne stupne vývinu vašej dcéry prvých 19 rokov -to, ako si s ňou vytvoriť vzťah v jednotlivých obdobiach -to, čo je normálne správanie, čo nie je a kedy a ako zasiahnuť -to, ako riešiť sebadeštrukčné správanie (poruchy príjmu potravy, sebapoškodzovanie, experimentovanie s alkoholom či drogami) ... a oveľa viac
Vypredané
6,94 € 7,30 €

5 dní ktoré zmenia vaše dieťa


Priamo vo vašom dome sa pripravuje jedno sprisahanie za druhým. Vaše deti - armáda malých prefíkancov a divízia poháňaná hormónmi majú premyslenú stratégiu, ako vás pripraviť o rozum. Päť dní, ktoré zmenia vaše dieťa nie je obyčajná knižka. Je to akčný plán, ktorý vašim deťom vezme vietor z plachiet a nasmeruje ich úplne iným smerom.
Na sklade 2Ks
8,46 € 8,90 €

Uvod do Nového zákona


Proč právě Úvod do Nového zákona? Smyslem tohoto úvodu, jako všech úvodů, je nabídnout čtenáři informace, které je dobré znát, abychom mohli číst knihy Nového zákona s porozuměním. Podle soudobé terminologie je našim cílem poskytnout studujícímu zdro je k získání správné interpretační kompetence. Tato publikace by tedy neměla chybět v knihovně teologických fakult, jednotlivých sborů a farností či knihovnách teologů, filosofů, kazatelů a písmáků. O co jde? Úvod do Nového zákona čtenáře seznámí s n ejznámějšími vychodisky, vykladačskými pohledy a se základními obecnými poznatky pro porozumění novozákonním specifi kům a správným přístupem k nim. Autoři věnují poměrně velkou pozornost jak otázce autorství jednotlivých knih, tak i různým interpret ačním pohledům na tuto problematiku. Komu je kniha určena? Tato práce zohledňuje skutečnost, že bude využívána jako základní referenční příručka těmi, kdo buď s textem Nového zákona pracují, nebo se s ním chtějí obšírněji seznámit. I proto je přehled ně strukturována do kapitol, z nichž se každá věnuje příslušné knize Nového zákona. Každá kapitola je rozšířena o zahraniční bibliografii k danému tématu, navíc ve svém závěru kniha přináší obsáhlou bibliografi i českou. K rychlé orientaci v knize sl ouží připojené rejstříky. Práce vychází vstříc běžnému čtěnáři, který by rád získal podstatné informace o jednotlivých knihách Nového zákona. Je proto psána svěžím jazykem, který ji zpřístupňuje širokému okruhu zájemců. Uspořádání knihy: Úvod do Nové ho zákona je zaměřen na speciální úvod a problematiku synoptických evangelií, dále pak postupuje od jedné knihy k druhé. Každé novozákonní knize je věnována samostatná kapitola, která je strukturována následovně: obsah novozákonního spisu autors tví spisu původ daného spisu identifi kace adresáta spisu záměr, se kterým byl spis vytvořen postavení spisu v kánonu soudobé bádání přínos a význam listu rozsáhlá zahraniční bibliografie Následující tři základní okruhy určují pojednání v každé kapitole: autorství a kanonicita spisu tradice a soudobé bádání týkající se spisu záměr a přínos spisu Přednosti Úvodu do Nového zákona: Tento Úvod není vyčerpávající kritickou studií, nýbrž spíše pilnou kompilací, která se snaží podat ucelené informace těm, kdo se studiem Nového zákona začínají či potřebují rozšířit své znalosti. Autoři přinášejí souhrn jednotlivých stanovisek od tradičního pojetí, přes liberální přístup až po soudobá evangelikální východiska. Úvod do Nového zá kona má 800 stran, obsahuje rejstříky, rozsáhlou zahraniční a souhrnnou českou bibliografii.
Vypredané
46,83 € 49,29 €

Hovory


Počas druhej svetovej vojny požiadala rozhlasová stanica BBC C. S. Lewisa, aby pripravil sériu prednášok o základoch kresťanskej viery. Kniha Hovory, ktorá obsahuje texty týchto programov patrí k najpopulárnejším Lewisovým knihám. Kniha vyšla v češtine pod názvom K jádru křesťanství. Krásne a pravdivé myšlienky, jasné vyjadrovanie, osviežujúci humor a príťažlivá ľudskosť. Čo viac by mala mať kniha, ktorá predstavuje základy kresťanstva? Len málokto dokáže tieto vlastnosti namixovať tak geniálne ako práve C.S.Lewis. Skvelý darček pre tých, ktorí sa pýtajú, o čom to kresťanstvo vlastne je. Martin Luterán, rektor, Kolégium Antona Neuwirtha Pred mnohými rokmi som na túto knihu narazil v garáži. Pochádzala ešte z čias, keď sa do našej krajiny náboženská literatúra pašovala. Pamätám si, ako ma uprostred kopy iných očarila a zaujala. V čase, keď kresťania hĺbili obranný zákop voči spoločnosti, som narazil na myšlienky človeka hlboko presvedčeného o tom, že existuje len jeden nedeliteľný svet, v ktorom veci a javy vzájomne súvisia. V knihe som objavil šarm, radosť z používania zdravého rozumu a slobodu, čo volá k tomu, aby sme sa z plných pľúc nadýchli. Z garážovej podoby samizdatu sa teda aj v slovenčine dostáva na pulty kníhkupectiev. Konečne! Dušan Jaura teológ a religionista, učí na Bilingválnom gymnáziu C.S. Lewisa v Bratislave Legenda anglickej literatúry 20. storočia, C. S. Lewis dokazuje, že apologetika kresťanskej viery má svoje opodstatnenie. Silnými argumentmi vyvracia otrepané stereotypy o nepriateľstve medzi vedou a vierou. Oslovuje agnostikov aj ateistov, najmä tých, ktorí sa odvážia racionálne zvažovať dôvody pre a proti viere v Boha. Odpovedá na otázky skôr, ako ich čitateľ stihne vysloviť. Fascinujúce čítanie...Štefan Markuš, fyzik a diplomat 
Vypredané
7,60 € 8,00 €

Vo viere žiť, vo viere oslavovať


Dostáva sa vám do rúk výnimočná kniha. Kniha o sviatkoch cirkevného roku, ktorá je mimoriadna tým, že je prvým medzinárodným dielom tohto druhu. Pripravili ju pre vás učitelia náboženstva a duchovní z Poľska, Slovenska, Čiech, Maďarska a Nemecka. Pri práci s touto knihou sa dozviete o živote evanjelikov v uvedených krajinách. Niektoré kapitoly pripravili zástupcovia evanjelickej cirkvi s luteránskou tradíciou, iné kapitoly zástupcovia evanjelickej cirkvi s reformovanou tradíciou. Na základe rozličných zvykov a tradícií máte možnosť spoznať rôznorodosť našej spoločnej viery v Ježiša Krista a život našich cirkví, v čom sa náš život odlišuje, v čom sa zhoduje. Spoznáte, že napriek hraniciam medzi krajinami, slávime rovnaké kresťanské sviatky, spievame tie isté piesne a máme podobné skúsenosti v živote viery. Kniha vám pomôže pochopiť, čo sviatky cirkevného roku znamenajú, ako sa oslavujú a čo nám pripomínajú. Kniha je plnofarebná, plná obrázkov a textov k jednotlivým sviatkom cirkevného roku. Ku každej kapitole je priradený symbol, ktorý vyjadruje obsah danej kapitoly. V závere knihy sa nachádza kalendár cirkevného roku s jednotlivými sviatkami vyznačenými príslušnými farbami. Kniha je vhodná pre vyučovanie v škole, pre konfirmačnú prípravu, alebo aj pre prácu s mládežou. Kniha bola vydaná v nemeckom, v českom a poľskom jazyku. Veríme, že kniha bude slúžiť ako dobrá pomôcka nielen pre učiteľov, farárov, ale aj v rodinách.
Vypredané
0,95 € 1,00 €

Nebyť sám


Či už ste manželmi pár týždňov alebo pár rokov, či je vaše manželstvo pevné alebo práve prechádzate krízou, táto kniha vám pomocou praktických, biblických princípov pomôže vybudovať si blízky vzťah, po ktorom určite túžite. Zamyslenia sú rozdelené do 52 tém, napr. dôvera, láskavosť, rešpekt, napomínanie, povzbudenie, radosť. Každé zamyslenie obsahuje biblický verš, úvahu, ktorá je postavená na osobných príbehoch, modlitbu a otázku, ktorá vám pomôže uviesť do praxe to, nad čím sme sa zamýšľali.
Vypredané
10,45 € 11,00 €