! Doprava ZADARMO už od 20 € !

Enigma

vydavateľstvo

Sisa a sivý holub + CD


Má osemnásť a lekári jej oznámia, že má rakovinu. Skalpel, lieky a lúče liečia telo, ale to nestačí; „ak zmeníš staré programy mysle – zmení sa ti svet“, učí ju priateľ psychotronik. Dnes má Sisa dvadsaťdeväť. „Každý má na výber. Byť šťastným alebo nešťastným. Udri sekerou do stromu, v dreve mu ostane jazva na celý život. Udri vodu, jazva na tri minúty. Udri vzduch, jazva na dve sekundy. Udri do prázdna, nula sekúnd. Tak je to s nešťastím. Aj ja som vzduch a cvičím sa byť prázdnom. Ty si strom a učíš sa byť vodou. Všetko je vec mysle. Ak zmeníš staré programy mysle...“ „Zmení sa mi svet,” vzdychla som si. Kniha obsahuje 11 prekrásnych celostranových umeleckých reprodukcií (akad.mal. Vavrová, Vavra). Súčasťou knihy je CD skomponované autorkou, interpretované poprednými slovenskými hudobníkmi.
Na sklade > 5Ks
13,30 € 14,00 €

YES! Angličtina maturita vyššia úroveň + DVD + 2CD


Angličtina – maturita – vyššia úroveň (B2) je tu pre Vás v novom šate. Táto „all-inclusive“ príručka na maturitnú skúšku z angličtiny bola vypracovaná na základe Vašich skutočných potrieb a požiadaviek, aby ste úspešne zvládli ústnu aj písomnú časť maturitnej skúšky – úroveň B2. Z praktických dôvodov sme príručku rozdelili na dve časti: Angličtina – maturita – vyššia úroveň (B2) Kniha 1 – odporúčame pre študentov gymnázií a stredných odborných škôl v 3. ročníku. V tejto cvičebnici nájdete: rozpracované maturitné témy 1 – 15, 3 kompletné vzorové maturitné testy, ktoré testujú všetky jazykové zručnosti tak, ako na maturitnej skúške, kľúč a prepisy nahrávok časti Počúvanie s porozumením v lekciách aj v testoch. Angličtina – maturita – vyššia úroveň (B2) Kniha 2 – odporúčame pre študentov gymnázií a stredných odborných škôl v 4. ročníku. V tejto cvičebnici nájdete: rozpracované maturitné témy 16 – 30, 3 kompletné vzorové maturitné testy, ktoré testujú všetky jazykové zručnosti tak, ako na maturitnej skúške, kľúč a prepisy nahrávok časti Počúvanie s porozumením v lekciách aj v testoch, návod na prípravu na ústnu skúšku (návod k videu). Súčasťou sady príručiek sú: 2 x CD: audionahrávky k časti Počúvanie s porozumením 1 x DVD: 30 interaktívnych obrazových prezentácií maturitných tém spracovaných v programe PowerPoint, video so simulovanou ústnou odpoveďou dvoch maturantov s návodom na úspešné zvládnutie ústnej časti maturitnej skúšky, audionahrávky k časti Počúvanie s porozumením v testoch vo formáte mp3. V našej publikácii teda nájdete všetko, čo potrebujete: 30 podrobne rozpracovaných maturitných tém podľa požiadaviek pre maturantov na jazykovú úroveň B2, vrátane tém s profesijným zameraním (napr. Banking and Finances, Crime and Justice, Multicultural Society and International Institutions, Learning Languages a iné); jednotlivé témy nájdete spracované v textovej podobe (v cvičebnici) aj v obrazovej podobe (na DVD); tematicky viazané úvodné texty majú zvýraznenú kľúčovú slovnú zásobu a sú sprevádzané otázkami na porozumenie, cvičenia na zopakovanie gramatiky, tematickej slovnej zásoby a rečových zručností (čítanie s porozumením, počúvanie s porozumením, písanie a hovorenie) spolu s kľúčom správnych odpovedí, prehľad kľúčovej slovnej zásoby k danej téme prostredníctvom prehľadných tabuliek so slovnou zásobou a praktického prekladového slovníka v každej lekcii s uvedenou výslovnosťou pri problematických slovách a slovných spojeniach, 2 CD s vyše 50 audionahrávkami dialogických a monologických textov, ktoré nahovorili anglickí, írski, americkí a slovenskí učitelia angličtiny a ich bilingválne deti, DVD so 6 kompletnými maturitnými testami a kľúčom správnych odpovedí, 30 interaktívnymi obrazovými prezentáciami a videom so simulovanou ústnou odpoveďou dvoch maturantov, s návodom na úspešné zvládnutie ústnej časti maturitnej skúšky. Úvodné texty (rozpracované maturitné témy) nie sú určené na memorovanie, ale na obsahové zorientovanie sa v téme a zhrnutie kľúčovej slovnej zásoby. Angličtina – maturita – vyššia úroveň (B2) je vzhľadom na komplexnosť materiálu vhodná na individuálne štúdium i na prácu v triede. Veríme, že sa pre Vás stane praktickou pomôckou a uľahčí Vám prípravu na maturitu.
Vypredané
19,95 € 21,00 €

Mama, otec, pripravte ma do prímy - Matematika


Pracovné listy s úlohami Mama, otec, pripravte ma do prímy je určená pre uchádzačov o vstup na osemročné gymnáziá - štvrtákov, ale i tretiakov základných škôl. Pracovné listy s rôznymi druhmi úloh na precvičenie učiva k prijímacej skúške za asistencie rodičov. Vhodné aj na precvičovanie učiva v škole. Plnofarebné s motivačnými obrázkami. Inštruktážna brožúrka pre rodičov. Informujte rodičov štvrtákov a tretiakov.
Vypredané
5,70 € 6,00 €

Politológia


O hladaní odpovedí na otázky o politológii ako vede, o mieste politiky v riadení spolocnosti, o tom, ako je chápaná obcianska spolocnost, o ludských a obcianskych právach a ich medzinárodnej ochrane, o tom, aké politické systémy spolocnosti boli a sú v súcasnosti, o štáte ako politiku založenom na moci a práve, o formách štátu, o verejnej správe, o obcianskych združeniach, o menšinách v politike, o volbách a volebných systémoch, o medzinárodných vztahoch a zahranicnej politike, o politickej geografi i... O témach, co ponúkajú možnosti diskusie a polemiky nielen s jednotlivými autormi, ktorí danú problematiku spracovali, ale i medzi citatelmi knižky.
U dodávateľa
5,23 € 5,50 €

YES! Anglická gramatika - cvičebnica + testy


Táto kniha je vhodným doplnkom ku knihe YES! Angličtina - nová maturita - vyššia úroveň (B2), pretože v knihe Angličtina - nová maturita - vyššia úroveň gramatika nie je. Ak však máte už od nás knihu Angličtina - nová maturita - základná úroveň (B1) , kupovať knihu Anglická gramatika - cvičebnica nie je potrebné - gramatika je totiž súčasťou knihy Angličtina - nová maturita - základná úroveň. Praktická cvičebnica anglickej gramatiky maturitnej úrovne B2 je súčasťou série cvičebníc angličtiny pre maturantov YES! Pomôže vám efektívne sa pripraviť (nielen) na maturitnú skúšku a zvládnuť jednu z najťažších oblastí učenia sa cudzieho jazyka gramatiku. Nové doplnené vydanie obsahuje: kompletný prehľad anglickej gramatiky v tabuľkách (v slovenčine), s príkladmi a výnimkami, rôzne typy cvičení na precvičenie jednotlivých gramatických javov vo forme dopĺňania, priraďovania, spájania, voľby správnej odpovede, prekladu a porovnávania (navonok) podobných gramatických javov, testy, kľúč správnych odpovedí a vysvetlenie rozdielov medzi jednotlivými gramatickými javmi v precvičovaných úlohách, prehľadnú tabuľku nepravidelných slovies, slovotvorby, falošných priateľov v jazyku (false friends) a gramatických časov. Nové vyd anie cvičebnice gramatiky je obohatené aj o vtipy, hádanky a "pikošky" viažuce sa k vybraným gramatickým javom. Naučte sa anglickú gramatiku s ľahkosťou a humorom!
Vypredané
7,51 € 7,90 €

Matematika - ukážkové testy


Príručka je určená študentom všetkých typov stredných škôl. Je vhodná na predmaturitné opakovanie učiva z matematiky, ale i na prípravu na prijímacie skúšky na vysoké školy. Učivo je rozdelené do dvanástich tématických okruhov. Každá časť témy obsahuje teoretický prehľad, niekoľko vyriešených úloh a úlohy neriešené, ktoré sú dolnené výsledkami. Obsah jednotlivých tém je v súlade s učebnými osnovami pre gymnázia. Krátky obsah: 1. Úvod 2.1 Algebrické výrazy a mnohočleny 3.1 Číselné obory 4. Rovnice a nerovnice 5. Funkcie 6. Postupnosti a rady 7.1 Kombinatorika 8. Pravdepodobnosť 9. Planimetria 10. Stereometria 11.1 Vektor 12. Základy infinitezimálneho počtu 13. Komplexné čísla
Vypredané
7,22 € 7,60 €

Grafológia pre každého


Varovanie! Táto kniha môže odštartovať Vašu celoživotnú závislosť na lúštení rukopisov: pohľadnicu od známych už nebudete brať len ako milý pozdrav, ale aj ako príležitosť „pozrieť sa im trochu viac na zúbky“; darmo Vám Vaša priateľka bude vypisovať, ako Vás miluje, keď jej písmo prezrádza vypočítavosť, pretvárku a egoizmus; počmárané steny na domoch či záchodoch už nebudú výplodom primitívov, ale znamenitým študijným materiálom a odkaz kolegu na Vašom stole „Neprekladaj si môj vankúšik na svoju stoličku“ nadobudne pre Vás ďalší rozmer... Čokoľvek napísané na čomkoľvek Vás bude magneticky priťahovať. Stále a všade. Ako súvisia príznaky písma s duševnými vlastnosťami človeka? Dajú sa z písma určiť predpoklady pre určité povolanie? Ako sa porovnaním dvoch rukopisov určí vhodnosť ľudí pre spolužitie či podnikanie? Je možné písmo využiť ako „detektor lži“ pri podozrení zo spáchania trestného činu? Upozorňujú zmeny v písme na možné vypuknutie telesnej alebo duševnej choroby? Dá sa grafológia zneužiť? Vyše 200 ukážok rukopisov, podpisy slávnych osobností, 9 podrobných grafologických rozborov.
Na sklade 1Ks
5,70 € 6,00 €

Slovenský jazyk a literatúra


Druhé vydanie príručky vychádza z nového Štátneho vzdelávacieho štandardu, rešpektuje obsahový i výstupný štandard novej reformy učebného obsahu predmetu slovenský jazyk a literatúra. Spracované učivo môžu žiaci a učitelia využiť pri príprave na internú aj externú maturitnú skúšku (napr. štandardizované pojmy budú v teste externej maturitnej skúšky; klasické literárne a jazykové maturitné zadania – spracovanie témy, porovnanie znakov dvoch literárnych žánrov, porovnanie tvorby niekoľkých autorov, úvaha v umeleckom, publicistickom a odbornom štýle ap. − sa môžu využiť pri ústnej/internej maturitnej skúške). Učivo z jazyka alebo literatúry sa musí na vyučovaní i pri maturite spojiť s analýzou a interpretáciou konkrétneho textu, preto v mnohých prípadoch ponúkame aj ukážky z literárnych diel. V príručke nie sú len tézy k strohému obsahovému štandardu, ale prináša aj rozširujúce učivo vhodné pre žiakov gymnázií alebo pre budúcich študentov na fakultách novinárskeho, lingvistického či umeleckého zamerania (napr. komunikácia, druhy a zásady komunikácie; niektoré trópy a figúry; modifikácia vetnej stavby a pod.). Príručka je rozdelená na časti TEÓRIA LITERATÚRY, LITERATÚRA, JAZYKOVÉ UČIVO. Súčasťou týchto troch častí sú aj Vypracované zadania vhodné na internú maturitnú skúšku (názvy zadaní sú signalizované kurzívou); štandardizované/povinné pojmy sú vo všetkých častiach podčiarknuté. V časti TEÓRIA LITERATÚRY nájde čitateľ okrem základných štandardizovaných odborných termínov napr. aj charakteristiku a dejovú líniu významných slovenských diel (autori a diela sú zaradení podľa umeleckých období); pozornosť venujeme aj ľudovej slovesnosti a jej vplyvu na umelú literatúru, vývinu drámy, balady atď. Tabuľkový prehľad vývinu literárnych žánrov v jednotlivých literárnych smeroch a obdobiach sme zaradili ako úvod do časti LITERATÚRA, môžete ho používať ako orientáciu počas celého štúdia, aby ste upevňovali medzipredmetové vzťahy napr. s dejepisom, s náukou o spoločnosti. V prehľade nájdete podčiarknuté názvy diel, ktoré vyžaduje nový obsahový štandard (z týchto „povinných“ diel môžu byť formulované testové úlohy na externej maturitnej skúške). Ak obsahový štandard vyžaduje vlastný výber z diela autora, v knihe je podčiarknuté meno autora. Časť LITERATÚRA prináša definície a znaky literárnych období a smerov, výber najlepších autorov a ich diel, ale i vypracované tematické maturitné zadania (napr. spracovanie témy lásky; témy zemianstva; porovnanie poviedok s postavou z ľudu; analýzu rôznych typov romantickej postavy). K charakteristike svetových literárnych smerov je pripojená aj časť o vplyve daného literárneho smeru na slovenskú literatúru. Všetky názvy štandardizovaných literárnych diel alebo mená vybraných autorov sú podčiarknuté. Časť JAZYKOVÉ UČIVO prináša všetky štandardizované pojmy z obsahového štandardu nového Štátneho vzdelávacieho programu (sú podčiarknuté). Príručka rešpektuje najnovšiu štátnu technickú normu pri útvaroch administratívneho štýlu, ako aj pri bibliografických záznamoch textu. Z morfológie sme zvýraznili to učivo, ktoré sa po novej školskej reforme učí až na strednej škole, uvádzame i upozornenia na najčastejšie chyby. Syntax prináša napr. učivo o prístavku, doplnku, o gramatickom vyjadrení vetných skladov, o konektoroch, ktoré predpisuje nový obsahový štandard. V slohových postupoch a jazykových štýloch nájdu čitatelia charakteristiky konkrétnych slohových útvarov, ktoré využijú pri príprave na písomnú formu maturitnej skúšky alebo v praktickom živote. Obsah knihy využívajte aj ako vecný alebo menný register, nájdete tam upozornenie na požiadavky Štátneho vzdelávacieho programu. Veríme, že táto kniha poslúži nielen maturantom pri opakovaní a upevňovaní učiva na skúšku dospelosti, ale aj študentom nižších ročníkov a ich učiteľom počas každodennej prípravy na vyučovanie. Učivo v nej obsiahnuté vhodne dopĺňa séria Sprievodcov dielami slovenskej a svetovej literatúry (výbery A až E) od PhDr. M. Caltíkovej, kde nájdete podrobné analýzy štandardizovaných alebo odporúčaných diel s ukážkami; osobitne upozorňujeme na hodnotenia žánru a formy (čo vyžaduje reforma).
Vypredané
7,60 € 8,00 €

Matilda


Príbeh malého, výnimočne nadaného dievčatka, ktoré v sebe objaví schopnosť pohybovať predmetmi na diaľku Vás pravdepodobne prinúti - ako sa to stalo miliónom detí, ale i dospelých na celom svete - nepustiť knihu z rúk prv než ju dočítate. Vďaka deju plnému napätia, originálnych nápadov a svojrázneho, niekedy až čierneho humoru sa kniha stala ihneď po prvom vydaní v roku 1988 bestsellerom. K úspechu knihy prispievajú aj nenapodobiteľné ilustrácie jedného z najrenomovanejších britských ilustrátorov, Quentina Blaka, dlhoročného spolupracovníka R. Dahla. S potešením predkladáme túto knihu slovenským deťom, ale aj všetkým dospelým, ktorí si chcú v zhone všedného dňa pripomenúť zázračno detskej duše. Slovenský preklad Eva Preložníková.
Vypredané
8,74 € 9,20 €

Ako rozvíjať porozumenie textu u žiaka


Táto knižka je určená učiteľom, ďalším odborníkom i ostatnej verejnosti, ktorá sa zaujíma o problematiku porozumenia textu u žiaka. Porozumenie textu, hlavne učebného textu, je dôležitou podmienkou "vstupu" žiaka do učiva. Učenie sa nie je zmyslu plné a nie je ani efektívne, keď v ňom chýba porozumenie. Žiaľ, pohľad do učební základných škôl nám ukazuje, že žiaci sa často naučia učivo naspamäť bez hlbšieho porozumenia a potom ho viacmenej mechanicky reprodukujú. Má to všetky znaky neefektívn eho učenia sa, pretože takto naučené učivo sa zle spája s iným učivom, žiak nechápe súvislosti ani aplikačné možnosti učiva a rýchlo ho zabúda. Nielen to. Vzniká uňho predstava, že učenie sa je akási formálna činnosť, založená na princípe rýchlo sa naučiť, získať známku a potom rýchlo zabudnúť. Čítanie s porozumením však nie je len nástrojom osvojovania si učiva, ale aj základom chápania sveta. Bez porozumenia žije človek v nevedomosti, je nesamostatný, možno ním ľahšie manipulovať. Porozumen ie textov (školských i mimoškolských) hrá mimoriadnu úlohu vo vývine dieťaťa. Keďže text prináša nové informácie, núti ho myslieť, uvažovať, formuje jeho hodnoty a ovplyvňuje postoje k svetu. Čítanie a porozumenie textu nie je však len otázkou učeni a sa žiaka a jeho interakcie s učiteľom. Žiakovu kompetenciu porozumieť text ovplyvňujú rodiča a iní dospelí, azda i priatelia a rovesníci. V tej či onej miere obsahom textu dieťa vstupuje do interakcie s inými ľuďmi, hovorí o prečítanom, hodnotí ho. Čítanie teda nie je len individuálny akt, ale aj sociálna činnosť. Knižku, ktorú máte pred sebou, napísali pracovníci Katedry pedagogiky Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, ktorí majú skúsenosti ako učitelia i ako výskumníci čí tania a učenia sa z textu. V tejto knižke odovzdávajú čitateľom svoje poznanie. Impulzom, ktorý ich viedol k napísaniu tejto knihy, boli okrem iného slabé výkony žiakov v medzinárodných štúdiách čitateľskej gramotnosti PIRLS a PISA. Azda táto knižka osvetlí záujemcom, čo je podstata čítania, porozumenia textu a gramotnosti a ako možno tieto zručnosti a schopnosti rozvíjať u žiaka v škole i v rodine. Kniha má pomerne priamočiaru štruktúru výkladu. Začína sa charakterizovaním predmetu čítania t extu. Potom nasledujú kapitoly, ktoré sa venujú základom čítania, porozumeniu textu a jeho rozvíjaniu, ako aj rozvoju kritického myslenia na základe čítania textu. Osobitná kapitola je venovaná vysvetleniu konštruktivistickej koncepcie vyučovania. Ke ďže dôležitou podmienkou rozvoja gramotnosti je motivácia čítať, venujeme jej samostatnú kapitolu. Posledná kapitola posledná pozíciou, nie významom sa zaoberá podporou čítania v rodine. Autori Obsah Úvod 1 Text, učebný text, učebnica (Mária M ihálechová) 2 Žiaci začínajú čítať (Jolana Manniová) 3 Čo sa skrýva pod porozumením textu (Peter Gavora) 4 Ako viesť žiakov k porozumeniu textu (Peter Gavora) 5 Rozvíjame kritické myslenie pri čítaní (Jolana Manniová) 6 Konštruktivistický prístup vo vyučovaní ako možnosť rozvoja myslenia a porozumenia textu (Renáta Tóthová) 7 Ako motivovať žiakov k čítaniu a porozumeniu textu (Peter Gavora) 8 Čítanie v rodine a s rodinou ako na to? (Viola Tamášová) Literatúra
Na sklade 2Ks
5,23 € 5,50 €

Ako písať záverečné a kvalifikačné práce


Tento titul je novým vydaním knihy Ako písať záverečné a kvalifikačné práce z roku 2004* bakalárske práce * diplomové práce * dizertačné práce * špecializačné práce * habilitačné práce * seminárne a ročníkové práce * práce študentskej vedeck ej a odbornej činnosti * ako urobiť bibliografické odkazy * ako citovať tradičné a elektronické dokumenty Študenti, vysokoškolskí učitelia, vedeckí pracovníci, doktorandi a iní členovia akademického a vedeckého spoločenstva sa stretávajú s úlohou n apísať odbornú alebo vedeckú prácu. Naša príručka im chce v tom pomôcť. Odborná príručka sa týka písomných odborných a vedeckých prác. Ide najmä o diplomové práce, dizertačné práce, rigorózne práce, záverečné a atestačné práce, seminárne práce a ref eráty na výuku, ročníkové práce a práce študentskej vedeckej a odbornej činnosti. Príručku sme napísali z dvoch hlavných dôvodov. Prvým je snaha pomôcť pri zavádzaní medzinárodných noriem a štandardov, ktoré sa vzťahujú na prípravu a úpravu záverečný ch a kvalifikačných prác. Druhým je úsilie zjednotiť značne rozkolísanú prax úpravy písomných prác a podnietiť autorov, zadávateľov a posudzovateľov vysokoškolských a kvalifikačných písomných prác, aby zlepšovali úpravu, dizajn vzhľadu písomných prác . Azda prvýkrát prinášame odborné odporúčania týkajúce sa odkazovania na zdroje informácií v elektronickej forme a úpravy seminárnych prác. Uvádzame tiež novú normu STN ISO 690 o bibliografických odkazoch, ktorá v plnom rozsahu nahrádza známu normu ČSN 01 0196 o bibliografických citáciách. Existujú desiatky vynikajúcich publikácií, ktoré sa u nás venujú najmä problematike písania diplomových prác. Osobitne dobrú úroveň majú príručky z oblasti pedagogiky, poľnohospodárstva, biológie, ekonómie, n iektorých technicko-inžinierských odborov a histórie. Vychádzajú zo skúseností dobrých vysokoškolských pedagógov. Vzťahujú sa na prax na určitej vysokej škole, fakulte, alebo na určitý študijný odbor. Obsahujú poznatky a pokyny, ktoré sa týkajú samot nej tvorby alebo obhajoby práce. Ich autori však menej prihliadali na medzinárodné štandardy, pokiaľ ide o ich úpravu. Možno jednoducho preto, lebo príslušné medzinárodné normy nemajú vždy slovenské ekvivalenty. V dôsledku toho vznikol priestor na po kyny, ktoré nemajú oporu v medzinárodne prijatých štandardoch a nesú črty subjektívnosti. Dokonca niektoré naše zákonné úpravy a vyhlášky sú v rozpore s medzinárodnými normami. V tomto zmysle je naša príručka aj podnetom pre ďalších autorov na prehod notenie niektorých odporúčaní, týkajúcich sa diplomových prác, ale aj iných vysokoškolských a kvalifikačných prác. Každý študijný a vedný odbor má svoje špecifiká. Žiadna príručka nemôže dať vyčerpávajúcu odpoveď na to, ako zvládnuť odbornú, obsaho vú stránku tvorby autorského diela vo všetkých odboroch. To je skôr úloha školiteľov a vedúcich diplomových seminárov a zvládnutia poznatkov z oblasti metodológie vied samotnými autormi. Príručka sa zaoberá tým, čo je spoločné písomným prácam z hľadi ska organizácie prípravy a ich formálnej úpravy. Usilovali sme sa rešpektovať medzinárodné normy ISO (International Organization for Standardisation) a normy STN (Slovenské technické normy). Hlavným zdrojom informácií pre nás bola norma ISO 7144-198 6 Documentation Presentation of thesis and similar documents [Dokumentácia Úprava diplomových a kvalifikačných prác a podobných dokumentov] a súvisiace štandardy. Treba poznamenať, že anglický termín thesis sa používa na pomenovanie písomného dok umentu, v ktorom autor prezentuje svoje výsledky prieskumu a nálezy. Slúži na podporu jeho kandidatúry na získanie stupňa profesionálnej kvalifikácie. Termín thesis označuje dizertačné práce, diplomové práce, doktorské práce, rigorózne práce. V príru čke máme na mysli širší význam termínu thesis. Nároky na písomné práce sa môžu modifikovať podľa osobitných požiadaviek univerzít, fakúlt, vysokých škôl a iných zariadení. Modifikácie sa môžu dotýkať úpravy, štýlu, zoznamov bibliografických odkazov,
Na sklade 3Ks
7,60 € 8,00 €

Jurov Zazracny Liek


Jurova starká je ufrflaná zošúverená babizňa, ktorá má vo zvyku nielen jedávať odporné veci, ale sa aj odporne správa k svojmu vnukovi. Keď to už Juro s ňou nemôže vydržať, rozhodne sa, že tú jej mrzutosť navždy vylieči. Namieša jej veľmi zvláštnu me dicínu, ktorá je rovnako odpudzujúca ako ona sama, a ktorá má ... šokujúci účinok!
Vypredané
3,33 € 3,50 €

Charlie a továreň na čokoládu


Celá rodina Bucketovcov - spolu šesť dospelých a malý Charlie - bývala v malom drevenom domčeku na okraji veľkého mesta. Boli veľmi chudobní, nemali peniaze na poriadne jedlo a Charlie chcel zúfalo niečo, čo by mu naplnilo bruško viac než kapustová polievka. A to, po čom túžil najviac na svete, bola čokoláda. Pán Wonka je tým najúžasnejším výrobcom čokolády, akého kedy svet videl. Vie vyrobiť všetko, čo chce: cukrovú penu s chuťou fialiek, lentilky, ktoré menia farbu každých 10 sekúnd, žuvačku ktorá nikdy nestratí chuť, čokoládovú zmrzlinu, ktorá zostane celé hodiny zmrazená a nemusí byť v chladničke, oblizovacie tapety do detských izieb, horúcu zmrzlinu na chladné dni....a tisíce iných dobrôt od výmyslu sveta. Spolu s ním navštívia továreň aj štyri príšerné deti.
Vypredané
8,74 € 9,20 €

Jakub a obrovská broskyňa


Malý Jakub je sirota. Jeho dve tety, Chuduľa a Bacuľa, s ktorými žije, sa k nemu veru nesprávajú práve najlepšie - vytrpí si od nich dosť ústrkov, nadávok ba i bitky. Jeho život plynie bezútešne, plný tvrdej práce medzi múrmi záhrady a domu, bez jediného priateľa.
Vypredané
3,04 € 3,20 €

Sprievodca dielami slovenskej a svetovej literatury D


Rozbor diel slovenských a svetových autorov s ukážkami. Štruktúra: O autorovi, útvar, kompozícia, postavy, dej a ukážky, forma, použitá literatúra.
Vypredané
4,94 € 5,20 €

Daždivé prázdniny 1.ročník


Nenásilné a hravé precvičovanie učiva 1. ročníka ZŠ z matematiky, slovenčiny, prvouky, písania a čítania, prírodovedy a vlastivedy. Doplnené o plnofarebné kresby a obrázky. Vhodné aj počas školského roka.
Vypredané
3,80 € 4,00 €