Herba

vydavateľstvo

Zlyhávanie a trasplantácia srdca


Obsah: I. ČASŤ Skratky Najčastejšie používané skratky Skratky citovaných odborných štúdií Predhovor k I. vydaniu (R. Menkyna) Úvod História a perspektívy srdcového zlyhávania a transplantácie srdca II. ČASŤ – SRDCOVÉ ZLYHÁVANIE 1 Definícia, terminológia a klasifikácia 2 Epidemiológia 3 Etiológia a patogenéza 4 Diagnostika 5 Fibrilácia predsiení a srdcové zlyhávanie 6 Náhla srdcová smrť 7 Prognóza 8 Liečba 9 Refraktérne srdcové zlyhávanie III. ČASŤ – TRANSPLANTÁCIA SRDCA 10 Legislatíva orgánových transplantácií 11 Príjemca 12 Darca 13 Chirurgický výkon 14 Fyziológia transplantovaného srdca 15 Prognóza a kvalita života po transplantácii srdca 16 Imunosupresívna liečba 17 Rejekcia 18 Infekcie 19 Kardiovaskulárna morbidita po transplantácii srdca 20 Extrakardiálna morbidita 21 Rehabilitácia a telesný tréning 22 Nekardiálna chirurgia po transplantácii srdca IV. ČASŤ Zoznam tabuliek Zoznam obrázkov Zoznam grafov Vecný register
Na sklade 1Ks
28,06 € 29,54 €

Pediatria I+II. časť


Z obsahu: Predhovor Úvod 1. Všeobecná pediatria - Rast a vývin dieťaťa - Výživa - Farmakoterapia v pediatrii - Antibiotiká - Syndróm náhleho a neočakávaného úmrtia dojčiat 2. Symptomatológia - Horúčka a horúčka neznámeho pôvodu - Bolesti brucha - Bo lesti hlavy - Obstipácia... 3. Intenzívna starostlivosť v detskom veku 4. Neonatológia 5. Adolescencia 6. Poruchy vnútorného prostredia 7. Poruchy imunity 8. Poruchy výživy 9. Choroby gastrointestinálneho traktu 10. Choroby respiračného systému 11. C horoby srdca a krvného obehu 12. Choroby pohybového aparátu 13. Choroby krvi a krvotvorných orgánov 14. Choroby obličiek 15. Choroby endokrinného systému 16. Genetické choroby a dedičné poruchy metabolizmu 17. Choroby kože 18. Detská otorinolaryngoló gia 19. Základy oftalmológie pre pediatra 20. Detská neurológia 21. Detská gynekológia 22. Detská ortopédia 23. Solídne tumory u detí 24. Otravy v detskom veku 25. Biochemické hodnoty Farebná príloha Register
Vypredané
94,05 € 99,00 €

Endodoncia - filozofia a prax


Najdôležitejšou úlohou stomatológa je udržať stomatognátny systém v optimálnej funkcii po celý život človeka. Snaha endodoncie sa zameriava na udržanie optimálneho zdravia pulpy. Pri pretrvávajúcom masovom výskyte zubného kazu v súčasnosti treba s tále zdôrazňovať potrebu správnej životosprávy, hygieny ústnej dutiny a včasnej sanácie lézií skloviny ako prevenciu chorôb pulpy. Endodontická diagnostika a terapia nezahŕňajú iba otázky lekárskych výkonov v dutine zuba, ale endodoncia sa začína už vtedy, keď je akýmkoľvek mechanizmom postihnutý dentín - rana v dentíne....
Vypredané
5,64 € 5,94 €

Geriatria


Publikácia je určená geriatrom, internistom, ale aj lekárom iných medicínskych odborov, ktorí sa starajú o geriatrického pacienta.
Vypredané
52,25 € 55,00 €

Slnečný vitamín - pandémia nedostatku vitamínu D


Vitamín D sa v súčasnej dobe dostáva do pozornosti vedcov i lekárov vďaka poznatkom o jeho širokospektrálnych účinkoch. Nakoľko sa zistila celosvetovo v rozvinutých krajinách v neuveriteľne vysokom percente (viac ako 70%) nedostatočná koncentrácia zásobného vitamínu D3 autori upozorňujú na potrebu vyšetrovať koncentráciu tohto vitamínu a na podklade jeho metabolizmu vysvetľujú potrebu dbať na jeho primeranú suplementáciu.
Vypredané
9,50 € 10,00 €

Dekubity prevencia a liečba v praxi


Dekubity predstavujú závažný medicínsky, sociálny a ekonomický problém. Riziko ich vzniku je najväčšie na začiatku a konci ľudského života. Rast počtu starých ľudí vedie ku geriatrizácií medicíny a starí ľudia tvoria značnú časť pacientov väčšiny klinických odborov.
U dodávateľa
10,88 € 11,70 €

Intoxikácie hubami, rastlinami a živočíšnymi toxínmi


Publikácia Intoxikácie hubami, rastlinami a živočíšnymi toxínmi je určená pre lekárov, farmaceutov a iných zdravotníckych pracovníkov, ktorí prichádzajú do kontaktu s pacientami intoxikovanými hubami, rastlinami alebo živočíšnymi toxínmi, ako aj pre nemocničné a verejné lekárne, postgraduálne vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov, pregraduálne štúdium poslucháčov medicíny, farmácie a iných vysokých škôl zaoberajúcich sa touto problematikou.
Na sklade 1Ks
16,53 € 17,40 €

Ukrajinsko-slovenský právnický slovník


Slovník obsahuje viac ako 38 tisíc odborných termínov, terminologických i netrminologických spojení a slov zo všeobecného slovného fondu. Pri zostavovaní slovníkových hesiel boli využité ukrajinské právne normy, najmä z oblasti civilného a trestného práva, výkladový slovník ukrajinského jazyka, rusko-ukrajinské a ukrajinsko-ruské odborné slovníky a iné zdroje. Do slovníka sú zaradené i ekonomické a politologické termíny.
Na sklade 1Ks
11,97 € 12,60 €

Právo a zdravotníctvo II


Znalosť základných princípov mamažmentu a právnych noriem v každodennej praxi sa stáva neodmysliteľnou súčasťou prístupu zdravotníka k spolupracujúcim inštitúciám, ku kolegom a v neposlednom rade aj k pacientom. Vedomosti zdravotného pracovníka by nemali byť ohraničené iba na obor, v ktorom vykonáva svoju odbornú činnosť.Publikácia je určená pre všetkých zdravotníckych pracovníkov. Druhé prepracované a doplnené vydanie.
Vypredané
33,25 € 35,00 €

Vybrané kapitoly zdravotníckeho práva pre ošetrovateľstvo


Z obsahu: 1.Úvod 2. Základy práva pre zdravotníckych pracovníkov 3. Medicínske právo 4. Právo vo verejnom záujme 5. Lieratúra
Na sklade 1Ks
28,50 € 30,00 €

Chronická obličková choroba


Od vydania prvého zväzku Dieškovej edície - Nefrológia zostavovateľského kolektívu prof. Dzúrik, prof. Šašinka, prof. Kovács a prof. Mydlík uplýnulo takmer desať rokov. Za toto obdobie pribudlo veľké množstvo poznatkov v oblasti objasňovania nových patomechanizmov pri chronickom ochorení obličiek, pribudli nové epidemiologické dáta, bolo publikovaných množstvo ako experimentálnych, tak aj klinických štúdií. Klinické štúdie boli zamerané najmä na doloženie účinku rôznych nových liečebných postupov na spomalenie progresie ochorenia obličiek, ale hlavne na zníženie celkovej a kardiovaskulárnej morbidity a morality. Preto patrí vďaka prof. Šašinkovi a prof. Furkovej, že pripravili monografiu "Chronická obličková choroba - aktuálne problémy", ktorej hlavným cieľom je priniesť najnovšie poznatky, ktoré sú významné pre klinicku prax. Kniha je určená predovšetkým klinickým nefrológom, lekárom, ktorí sa pripravujú na atestáciu z nefrológie, ale aj ďalším odborníkom ako sú internisti, pediatri, geriatri, kardiológovia, diabetológovia, urológovia a v neposlednom rade praktickí lekári.
Na sklade 1Ks
30,88 € 32,50 €

Verejné zdravotníctvo


Kniha prináša prehľad základných pojmov verejného zdravotníctva, vrátane jednotlivých vedných odborov environmentálneho zdravia (hygiena životného prostredia a zdravia, hygiena výživy, hygiena detí a mládeže, ochrana zdravia pred žiarením, preventívne pracovné lekárstvo a toxikológia). Prináša stručný historický vývoj, vývoj právneho systému na úseku verejného zdravotníctva v SR a analyzuje systém verejného zdravotníctva vo vybraných krajinách EÚ a sveta. 1 Úvod 2 Cieľ publikácie 3 Predpokladaný prínos publikácie 4 Verejné zdravotníctvo 5 Verejné zdravotníctvo - stručný historický vývoj, vrátane SR 6 Právny systém na úseku verejného zdravotníctva 7 Priority verejného zdravotníctva vo vybraných krajinách EÚ, sveta a SR 8 Vývoj politiky na úseku verejného zdravotníctva 9 Verejné zdravotníctvo v SR 10 Odporúčania pre Ministerstvo zdravotníctva SR 11 Verejné zdravotníctvo zajtra 12 Zoznam použitých skratiek 13 Zoznam tabuliek a grafov uvedených v texte 14 Príloha 15 Literatúra
Na sklade 1Ks
15,68 € 16,50 €

Geriatria pre praktického lekára 3. vydanie


Renomovaní autori predkladajú odbornej verejnosti už tretie prepracované a doplnené vydanie knižnej publikácie Geriatria pre praktického lekára (2004, 2006, 2015). Slovensko sa pripája k trendom rozvinutých krajín Európskej únie, kde sa spolu s predl žovaním strednej dĺžky života zlepšuje aj kvalita života vo vyššom veku. Súvisí to nielen s dostupnosťou zdravotníckej starostlivosti, ale aj s jej rastúcou kvalitou. Predlžovanie ľudského veku prináša so sebou mnoho problémov zdravotníckych a sociál nych pre jedinca, jeho rodinu a pre celú spoločnosť. Starnutie populácie ako typický jav modernej spoločnosti vyžaduje v mnohých oblastiach zmenu myslenia a postojov - od konzervativizmu lekárov až po nevšímavosť politikov. Táto publikácia prináša mn ožstvo informácií o starom človeku v zdraví aj chorobe, ale aj o senioroch ako o populačnej skupineb. Vychádzajúc zo základného poznania procesov starnutia pomáha nielen zvládnuť manažment starostlivosti o starého pacienta, ale pochopiť aj súvislosti v širšom rozsahu v rovine manažmentu geriatrickej starostlivosti ako celku.
U dodávateľa
21,95 € 23,10 €

Klinický obraz bielych plôch a predrakovinových stavov ústnych slizníc


Výraz biela plocha sa používa značne často a v podstate ho používame v praxi z diagnostického dôvodu, lebo je tendencia týmto výrazom vyjadriť každú plošnú zmenu na ústnych slizniciach, ktorá je farebne odlišná od bledoružovej farby všetkých úsekov ústnych slizníc. Tento termín sa vzťahuje aj na útvary, ktoré však prominujú na jednotlivých úsekoch sliznice a povrchu jazyka.
Vypredané
10,95 € 11,53 €

Nekognitívna symptomatika pri demenciách vo vyššom veku


Autorka monografie sa zamerala na tú časť psychopatologickej symptomatiky, ktorá nie je jadrovou kognitívnou symptomatikou pri demenciach, na BPSD behaviorálne a psychologické syptómy demencie. Vzhľadom na šírku problematiky sa bližšie zamerala na tri domény BPSD - apatiu, agitovanosť a agresivitu, ktoré rozoberá komplexne, z hľadiska etiopatogenézy, typológie, diagnostiky a ďalších klinických súvislostí.
Vypredané
6,57 € 6,92 €

Praktická hepatológia - 3. prepracované, aktualizované vydanie


Praktická hepatológia - 3. prepracované, aktualizované vydanie
Na sklade 1Ks
13,16 € 13,85 €