Herba

vydavateľstvo

Aktuality v problematike kolorektálneho karcinómu


Zoznam skratiek Predslov Úvod 1 EPIDEMIOLÓGIA KOLOREKTÁLNEHO KARCINÓMU 1.1 Trendy incidencie a mortality na kolorektálny karcinóm vo svete (GLOBOCAN 2012 2018) 1.2 Epidemiológia kolorektálneho karcinómu na Slovensku 2 PREVENCIA KOLOREKTÁLNEHO KARCINÓMU 2.1 Primárna prevencia kolorektálneho karcinómu 2.2 Sekundárna preven­cia kolorektálneho karcinómu aktuálne údaje o skríningu3 KOLOREKTÁLNA KARCINOGENÉZA Genetický slovník 3.1 Aktuálny genetický model kolorektálnej karcinogenézy 3.2 Molekulovopatologická klasifikácia kolorektálneho karcinómu 3.3 Projekcia kolorektálnej karcinogenézy do kliniky KrCa4 POKROČILÝ ADENÓM KOLOREKTA 4.1 Definícia 4.2 Progresia pokročilého adenómu do kolorektálneho karcinómu 4.3 Intervaly kolonoskopických kontrol po odstránení pokročilých adenómov 4.4 Výsledky klinických pozorovaní5 PÍLOVITÉ LÉZIE KOLOREKTA 5.1 Definícia a charakteristika pílovitých lézií kolorekta 5.2 Diagnostika pílovitých lézií kolorekta 5.3 Liečba pílovitých lézií kolorekta 5.4 Sledovanie pacientov po endoskopickej liečbe pílovitých lézií kolorekta 5.5 Prognóza kolorektálneho karcinómu vznikajúceho pílovitou cestou karcinogenézy 5.6 Pílovitý polypózny syndróm (Serrated Polyposis Syndrome SPS) 6 ENDOSKOPICKÉ RESEKCIE VČASNÉHO KOLOREKTÁLNEHO KARCINÓMU 6.1 Definícia kolorektálneho karcinómu typu T1 6.2 Diagnostika a liečba kolorektálneho karcinómu typu T1 6.3 Metódy endoskopickej resekcie kolorektálnych neoplázií7 TAKTIKA ZÁVAŽNEJ POLYPEKTÓMIE V KOLOREKTE 7.1 Ťažká endoskopická polypektómia 7.2 Veľké prisadnuté a do strán šíriace sa adenomatózne lézie8 AKTUALITY V CHIRURGICKEJ LIEČBE KOLOREKTÁLNEHO KARCINÓMU 8.1 Chirurgická liečba karcinómu hrubého čreva 8.2 Chirurgická liečba karcinómu rekta 8.3 Poznámky k chemo­terapii a rádioterapii karcinómu hrubého čreva 8.4 Rozšírený manažment zotavenia po chirurgickom výkone (Enhanced recovery after surgery ERAS)9 AKTUALITY V SYSTÉMOVEJ LIEČBE KOLOREKTÁLNEHO KARCINÓMU 9.1 Vyšetrenia pred nasadením liečby 9.2 Význam lokalizácie kolorektálneho karcinómu 9.3 Liečba 9.4 Rozhodovacie procesy v prvolíniovej liečbe mKrCa
U dodávateľa
23,75 € 25,00 €

Duplexná sonografia ciev


OBSAH KNIHY:I. História II. Všeobecné princípy ultrazvukovej diagnostiky 1. Dvojrozmerné zobrazenie 2. Dopplerov princíp 3. Hemodynamika 4. Kontrastné látky 5. Bezpečnosť ultrazvuku 6. Artefakty 7. Priebeh vyšetrenia všeobecne 8. Praktické rady 9. Skratky, znaky a názvy na monitore III. Duplexná sonografia ciev krku a horných končatín A. Karotídy1. Priebeh vyšetrenia 2. Hodnotenie stenóz B. Vertebrálne artérie C. Aortálny oblúk D. Artérie horných končatín 1. AV fistuly pre hemodialyzačnú liečbu 2. Jugulárne vény a vény horných končatín 3. Duplexná sonografia mamárnych artérií 4. Praktické rady IV. Artérie dolných končatín a aorta A. Artérie dolných končatín 1. Zásady vyšetrenia artérií dolných končatín 2. Priebeh vyšetrenia 3. Hodnotenie stenóz 4. Aneuryzmy, stenty B. Retroperitoneum 1. Dunbarov sy 2. Praktické rady V. Vény dolných končatín A. Vény dolných končatín 1. Zásady vyšetrenia vén DK s cieľom detekcie trombózy 2. Augmentácie 3. Anatomické poznámky 4. Chronická venózna insuficiencia 5. Venózna trombóza B. Diferenciálna diagnostika edému a útvarov predkolenia 1. Praktické rady VI. Duplexné vyšetrenie pečene 1. Portálna hypertenzia 2. Praktické rady VII. Duplexné vyšetrenie obličky 1. Stenóza renálnej artérie 2. Praktické rady VIII. Kanylácie ciev pod USG kontrolou IX. Terminologický slovník X. Index XI. Literatúra XII. Slovenská spoločnosť pre ultrazvuk v medicíne (SSUM)
Na sklade 1Ks
23,75 € 25,00 €

Koenzým Q10 v zdraví aj v chorobách


Monografia KOENZÝM Q10 v zdraví aj v chorobách poskytuje súčastné poznatky o koenzýme Q10. Jednotlivé kapitoly vedú čitateľa od objavu koenzýmu Q10 až k najnovším informáciám o metabolizme, funkciách a význame koezýmu Q10pre ogranizmus.Príhovor Editor Poďakovanie Acknowledgements Zoznam obrázkov Zoznam tabuliek 1 FREDERICK LÖRING CRANE objaviteľ koenzýmu Q10 2 HISTÓRIA OBJAVU A PERSPEKTÍVA KOENZÝMU Q10 3 CHARAKTERISTIKA KOENZÝMU Q10 4 DIAGNOSTICKÝ VÝZNAM STANOVENIA KOENZÝMU Q10 5 DIAGNOSTICKÝ VÝZNAM MERANIA BIOENERGETIKY MITOCHONDRIÍ U PACIENTOV 6 KOENZÝM Q10 V ZDRAVÍ A V CHOROBÁCH7 METABOLICKÉ NEPRENOSNÉ CHOROBY A KOENZÝM Q10 8 VÝZNAM KOENZÝMU Q10 PRI KARDIOVASKULÁRNYCH CHOROBÁCH 9 STATÍNY A KOENZÝM Q10 10 VÝZNAM KOENZÝMU Q10 PRI ONKOLOGICKÝCH OCHORENIACH 11 VÝZNAM KOENZÝMU Q10 U PACIENTOV S OCHORENÍM OBLIČIEK 12 VÝZNAM KOENZÝMU Q10 U PACIENTOV S DIABETES MELLITUS 13 STARNUTIE A KOENZÝM Q10 14 ALZHEIMEROVA CHOROBA A KOENZÝM Q10 15 VÝZNAM KOENZÝMU Q10 U DETÍ S AUTIZMOM 16 VÝZNAM KOENZÝMU Q10 U PACIENTOV S PORUCHOU PLODNOSTI 17 VPLYV POLARIZOVANÉHO SVETLA NA KOENZÝM Q10 18 VPLYV MOLEKUlového VODÍKA NA OXIDAČNÝ STRES, KOENZÝM Q A MITOCHONDRIE 19 VPLYV KOMPLETNÉHO HLADOVANIA NA ORGANIZMUS 20 VPLYV KETOGÉNNEJ A VYSOKOPROTEÍNOVEJ DIÉTY NA OBEZITU, ANTIOXIDANTY A OXIDAČNÝ STRES 21 VPLYV PRÍRODNEJ MINERÁLNEJ VODY NA KOENZÝM Q A MITOCHONDRIE 22 VPLYV SEZÓNNYCH VARIÁCIÍ NA ANTIOXIDANTY, OXIDAČNÝ STRES A MITOCHONDRIE 23 VPLYV SLNKA A MESIACA NA OXIDAČNÚ FOSFORYLÁCIU MITOCHONDRIÍ A KOENZÝM Q 24 VPLYV ANTIOXIDANTOV NA REGENERÁCIU BUNIEK KOŽE 25 HYPOTÉZA: TERČOM VÍRUSU SARS-CoV-2 MOŽE BYŤ BIOENERGETIKA MITOCHONDRIÍ A KOENZÝM Q10 26 AKTÍVNA ÚČASŤ AUTOROV NA KONFERENCIÁCH O
U dodávateľa
14,25 € 15,00 €

Praktická sonografia


Praktická príručka pre lekárov využívajúcich sonografiu vo svojej dennej praxi. Je určená lekárom, medikom, ako aj všetkým ostatným pracovníkom v zdravotníctve, ktorí sa zaujímajú o ultrasonografiu, jedinečnú diagnostickú metódu.I. História II. Všeobecné princípy ultrazvukovej diagnostiky 1. Dvojrozmerné zobrazenie 2. Dopplerovská sonografia 3. Kontrastné látky 4. Elastografia 5. Bezpečnosť ultrazvuku 6. Artefakty 7. Priebeh vyšetrenia všeobecne 8. Praktické rady 9. Skratky, znaky a názvy na monitore III. Pečeň a žlčové cestyA. Pečeň 1. Postup pri zobrazení 2. Difúzne zmeny 3. Benígne fokálne zmeny 4. Malígne fokálne zmeny 5. Metastázy v pečeni 6. Praktické rady B. Duplexné vyšetrenie pečene 1. Portálna hypertenzia 2. Praktické rady C. Dynamická kontrastná sonografia 1. Praktické rady D. Ochorenia žlčníka a žlčových ciest 1. Tvarové anomálie žlčníku 2. Patologické nálezy na žlčníku 3. Choledochus a žlčové cesty 4. Praktické rady IV. Pankreas a slezina A. Pankreas 1. Normálny pankreas 2. Patologické zmeny pankreasu 3. Praktické rady B. Slezina 1. Patologické zmeny sleziny 2. Praktické rady V. Gastrointestinálny trakt A. USG morfológia GITu B. Ochorenia žalúdka 1. USG v diagnostike gastroezofagového refluxu 2. Patologické zmeny žalúdka C. Tenké a hrubé črevo 1. Patologické nálezy na tenkom čreve 2. Patologické nálezy na hrubom čreve D. Ileocekálna oblasť, appendix E. Omentum F. Ascites, ileus, pneumoperitoneum G. Brušná stena H. Akútne brucho VI. Oblička a malá panva, retroperitoneum A. Oblička 1. Difúzne zmeny obličkového parenchýmu 2. Ložiskové zmeny obličiek 3. Nefrolitiáza a hydronefróza 4. Nadoblička 5. Praktické rady B. Renovaskulárna hypertenzia, duplexné vyšetrenie obličky 1. Transplantovaná oblička 2. Stenóza renálnej artérie 3. Praktické rady C. Podbruško a malá panva 1. Podbruško a malá panva muža 2. Podbruško a malá panva ženy 3. Praktické rady D. Retroperitoneum VII. Hrudník a pľúca, FAST, POCUS VIII. USG krku, small parts A. Štítna žľaza 1. Štítna žľaza normálny nález 2. Patologické zmeny štítnej žľazy 3. Prištítne telieska B. Small parts 1. Slinné žľazy 2. Patologické útvary krku IX. Cievy krku a horných končatín A. Extrakraniálne artérie a vény B. Hemodialyzačné AV fistuly X. Biopsie a drenáže pod USG kontrolou A. Cielené punkcie a drenáže orgánov B. Kanylácie ciev pod USG kontrolou XI. Terminologický slovník XII. Index XIII. Literatúra XIV. Slovenská spoločnosť pre ultrazvuk v medicíne (SSUM)
U dodávateľa
28,50 € 30,00 €

Dejiny filozofie 20. storočia - I. diel


V predošlých rokoch predstavil som vám filozofiu jednotlivých dejinných úsekov (renokresťanský, scholastický, barok a renesancia, osvietenstvo, 19. storočie), teraz prichádzam s filozofiou 20. storočia. Verím, že touto cestou prispejem k rozšíreniu vášho poznania a myslenia v časoch, kedy európsky kontinent zasiahli dve strašné svetové vojny. Snažil som sa zachytiť čo najpodrobnejšie snahu o obnovenie toho, čo v minulosti prinieslo generáciam uspokojenie. Je to predovšetkým návrat k filozofii Aristotela a Platóna, k filozofii scholastického obdobia a najmä k filozofii Tomáša Akvinského, k novotomizmu. Nezabudol som ani na jednotlivé filozofické smery, ktoré si kliesnili cestu k ľudským srdciam v minulom storočí, ako aj ich dopad na myslenie ľudí.
Na sklade 1Ks
14,25 € 15,00 €

Otorinolaryngológia a chirurgia hlavy a krku


Kniha je určená predovšetkým študentom slovenských lekárskych fakúlt. Od vydania poslednej učebnice otorinolaryngológie autorského kolektívu prof. Profanta a spolupracovníkov uplynulo už 17 rokov. Cítime morálnu potrebu vydať monografiu, aby sa zachovala kontinuita vo vzdelávaní a zachytil vývoj v odbore od roku 2000. Každá kapitola sa začína stručným zopakovaním anatómie a fyziológie, ako je to zvykom v klasických učebniciach. Tieto časti sú zamerané na chirurgickú anatómiu, s uvedením poznatkov dôležitých pre chirurgickú liečbu chorôb. Obsahujú množstvo peroperačných fotografií s vyznačením anatomických štruktúr a patologických nálezov, ako aj nákresy chirurgických výkonov. Možno sa zdá, že obrázkov je priveľa, niektoré sú triviálne a zachytávajú len jednoduchý vyšetrovací alebo liečebný výkon. Pri prednáškach, cvičeniach a skúškach medikov však často zisťujeme, že študent si nevie predstaviť, ako a prečo sa daný výkon robí, kým nevidí nákres, schému alebo obrázok. Snažili sme sa o predstavenie celého rozsahu chirurgických výkonov na hlave a krku. Preto sme zvolili názov knihy zhodný s názvom základného odboru, ktorý sa používa na celom svete. Nie všetky kapitoly sú rozpísané proporcionálne rovnako. Choroby nosa a prinosových dutín tvoria rozsiahlejšiu kapitolu, pretože akosi automaticky nadväzujeme na predošlé publikácie oboch autorov (P. Doležal: Korektívna septorinoplastika, M. Sičák a kolektív: Rinológia, choroby nosa a prinosových dutín). Publikácia neobsahuje samostatnú časť venovanú detskej otorinolaryngológii, ale v rámci každej kapitoly opisujeme vrodené chyby a prejavy ORL chorôb v detskom veku aj ich liečbu. Nepokladáme sa za pokračovateľov diela prof. MUDr. Ivana Klačanského, DrSc., a prof. MUDr. Janky Jakubíkovej, CSc., ktorí napísali a vydali učebnicu detskej otorinolaryngológie (1992), snažíme sa len o komplexné poňatie odboru. Rovnako sa snažíme o zahrnutie základných poznatkov nadstavbového odboru - foniatrie - k jednotlivým kapitolám. Audioprotetika je uvedená pri poruchách sluchu a poruchy hlasu a reči v kapitole o hrtane.
Vypredané
71,25 € 75,00 €

Kardiovaskulárne komplikácie pri mnohopočetnom myelóme


Obsah: Zoznam skratiek Predhovor 1 Kardio-onkológia a mnohopočetný myelóm 2 Kardiotoxicita antimyelómovej liečby 3 Diagnostika kardiotoxicity 4 Prevencia kardiotoxicity 5 Odporúčania pre podávanie kardiotoxickej liečby
U dodávateľa
12,54 € 13,20 €

Vybraté kapitoly z vnútorného lekárstva pre nelekárské odbory


Vnútorné lekárstvo ako základný medicínsky odbor sa zaoberá všetkými orgánovými systémami. V závislosti od subjektívnych ťažkostí pacienta a pri zohľadnení prvotného objektívneho nálezu sa môže ďalšia podrobnejšia časť diagnostiky upriamiť na jede, alebo dva orgánové systémy, ktoré možno v rámci diagnostického procesu považovať za základnú príčinu ochorenia.Úvod1.1 Diagnóza, diagnostický proces 1.2 Etika v medicíne 1.3 Zdravotná dokumentácia 1.4 Evidence based medicine (EMB) 1.5 Štatistika2.1 Anamnéza2.2 Lekárske tajomstvo3 Základy internej propedeutiky3.1 Fyzikálne vyšetrenie základy 3.2 Merateľné fyzikálne indikátory4 Vyšetrovacie metódy4.1 Laboratórne vyšetrovacie metódy 4.1.1 Vyšetrenie moča 4.1.2 Vyšetrenie krvi 4.1.3 Acidobáza 4.1.4 Metabolizmus vody a elektrolytov 4.1.5 Biochemické vyšetrenie séra 4.2. Zobrazovacie metódy 4.2.1 Roentgen (RTG) 4.2.2 Počítačová tomografia 4.2.3 Ultrasonografia 4.2.4 Magnetická rezonancia 4.2.5 Scintigrafia 4.2.6 Bezpečnosť zobrazovacích metód 4.2.7 Osteodensitometria 4.3 Endoskopie 4.4 Histológia 4.5 Elektrofyziologické metódy 4.5.1 Elektromyografia 4.5.2 Eletroencefalografia 4.5.3 Elektrokardiografia 4.6 Spirometria 4.7 Neurologická propedeutika5 Ochorenia kardiovaskulárneho systému5.1 Anatomické poznámky 5.2 Všeobecné symptómy 5.3 Ateroskleróza 5.4 Ischemická choroba srdca 5.4.1 Akútne formy ICHS 5.4.2 Chronické formy ICHS 5.5 Hypertenzná choroba 5.6 Arytmie 5.7 Srdcové vady 5.8 Zápalové ochorenia srdca 5.8.1 Kardiomyopatie 5.8.2 Chronické srdcové zlyhanie 5.9 Kardiovaskulárne operácie 5.10 Prevencia kardiovaskulárnych ochorení 5.11 Kardiovaskulárna rehabilitácia6 Ochorena periférneho arteriálneho systému6.1 Anatómia 6.2 Prehľad ochorení arteriálneho systému 6.2.1 Ateroskleróza 6.2.2 Akútny tepenný uzáver 6.2.3 Arteriálna aneuryzma 6.2.4 Raynaudova choroba 6.3 Diagnostické vyšetrenia 6.4 Rehabilitácia ischemického syndrómu DK7 Ochorena periférneho venózneho systému7.1 Anatómia 7.2 Ochorenia venózneho systému 7.2.1 Žilové varixy 7.2.2 Klinické vyšetrenie 7.2.3 Terapia varixov 7.3 Chronická žilová nedostatočnosť 7.4 Žilová trombóza 7.5 Flebitída8 Lymfatický systém9 Literatúra
U dodávateľa
21,57 € 22,70 €

Wilsonova choroba


1 Metabolizmus medi 1.1 Meď v ľudskom organizme 1.2 Funkcie medi v ľudskom organizme 1.3 Príjem medi potravou a jej vstrebávanie v tráviacom trakte 1.4 Transport medi v enterohepatálnom obehu 1.5 Metabolizmus medi v pečeni 1.6 Vylučovanie medi z organizmu 2 Patogenéza Wilsonovej choroby a toxické pôsobenie medi3 Genetika a epidemiológia Wilsonovej choroby4 Klinický obraz Wilsonovej choroby 4.1 Hepatálna forma Wilsonovej choroby 4.2 Neurologická forma Wilsonovej choroby 4.3 Psychiatrické prejavy pri Wilsonovej chorobe 4.4 Očné príznaky Wilsonovej choroby 4.5 Hematologické prejavy pri Wilsonovej chorobe 4.6 Poškodenie srdca pri Wilsonovej chorobe 4.7 Poškodenie obličiek pri Wilsonovej chorobe 4.8 Kostné a kĺbové poškodenie pri Wilsonovej chorobe 4.9 Poškodenie endokrinného systému pri Wilsonovej chorobe 4.10 Gastrointestinálne prejavy pri Wilsonovej chorobe 4.11 Kožné zmeny pri Wilsonovej chorobe5 Diagnostika Wilsonovej choroby 5.1 Ceruloplazmín v sére 5.2 Meď v sére pri Wilsonovej chorobe 5.3 Exkrécia medi v moči 5.4 Histopatologické a elektrónovomikroskopické vyšetrenie pečene pri Wilsonovej chorobe 5.5 Histochemický dôkaz medi v pečeni pri Wilsonovej chorobe 5.6 Kvantitatívne stanovenie medi v pečeni 5.7 Genetické vyšetrenie 5.8 Diagnostický skórovací systém (Leipzig score) 5.9 Rodinný skríning pri Wilsonovej chorobe 5.10 Novšie biochemické markery pri diagnostike Wilsonovej choroby 5.11 Ultrasonografia, počítačová tomografia a magnetická rezonancia pečene u pacientov s Wilsonovou chorobou 5.12 Magnetická rezonancia mozgu pri Wilsonovej chorobe 6 Diferenciálna diagnostika Wilsonovej choroby 6.1 Diferenciálna diagnostika hepatálnej formy Wilsonovej choroby 6.2 Diferenciálna diagnostika neurologickej a psychiatrickej formy Wilsonovej choroby 7 Liečba Wilsonovej choroby 7.1 Penicilamín 7.2 Trientine 7.3 Zinok 7.4 Liečba pacienta s asymptomatickou formou Wilsonovej choroby 7.5 Liečba pacienta so symptomatickou formou Wilsonovej choroby 7.6 Transplantácia pečene pre Wilsonovu chorobu
U dodávateľa
28,50 € 30,00 €

Geriatria, 2. vydanie


Táto publikácia nadväzuje na predchádzajúce mimoriadne úspešné vydania Geriatrie a Geriatrie pre praktického lekára (2004, 2006, 2010, 2015) prof. Hegyiho a prof. Krajčíka vo vydavateľstve Herba. Vytvorila sa tak veľmi cenná tradícia, ktorá odráža demografický vývoj nielen na Slovensku, ale trendy v najrozvinutejších krajinách Európskej únie a sveta.Množstvo informácií o starom človeku v zdraví i chorobe pomáha nielen riešiť aktuálne zdravotné problémy starších ľudí, ale aj smerovať sociálnu a medicínsku starostlivosť tam, kde je potrebná. Búrajú sa vžité predstavy o tom, že v starobe človek potrebuje stálu a nákladnú zdravotnú starostlivosť. Ukazuje sa, že nie je to tak! Pravdou je, že starý človek potrebuje zvýšenú starostlivosť v období pred koncom života. Vtedy by ju mal dostať, vtedy by sa mal sociálny a zdravotnícky systém o neho plne postarať. Starý človek má rovnaké choroby ako mladší ľudia, ale ich prejavy a často aj liečba sú odlišné a iné. Preto je nevyhnutné, aby lekári prvého kontaktu a samozrejme lekári a zdravotnícki pracovníci v systéme zdravotnej starostlivosti poznali osobitosti chorôb vo vyššom veku. A toto je hlavným poslaním tejto knihy, ktorá sa vám dostáva do rúk.
U dodávateľa
66,69 € 70,20 €

Point of care - Urgentná sonografia


Učebnica & atlas pre začiatočníkov aj pokročilých. Obsahuje 162 obrázkov, 72 videoslučiek.I. Všeobecné princípy sonografieDvojrozmerné zobrazenie (B-mód) Dopplerovská sonografia Artefakty Priebeh vyšetrenia Technické podmienky k vyšetreniu Praktické rady II. Akútna starostlivosť POCUSIII. POCUS echokardiografiaA. Algoritmus vyšetrenia1 Prvý pohľad subxifoidálne zobrazenie 2 Druhý pohľad apikálne zobrazenie (A4C apical four chamber) 3 Tretí pohľad parasternálne zobrazenie v dlhej osi (PLAX, long axis) 4 Parasternálne zobrazenie v krátkej osi (PSAX, short axis) 5 Jugulárne zobrazenieB. Merania a výpočty v 2D1 Merania ľavej komory v 2D 2 Hodnotenie regionálnych porúch kinetiky ĽK 3 Meranie veľkosti, objemov a funkcie pravej komory 4 Merania ľavej predsiene 5 Meranie aortyC. Dopplerovské merania všeobecneD. Systolická a diastolická funkcia ľavej komory1 Rozmery ľavej komory 2 Ejekčná frakcia ľavej komory 3 Diastolická funkcia ľavej komory 4 Normálne hodnoty veľkosti a funkcie ľavej komoryE. Pravé srdce / pľúcna hypertenzia1 Meranie tlaku v pravej komore 2 Odhad tlaku v pravej predsieniF. Ischémia, komplikácie infarktu1 Koronárna choroba srdca (koronárna artériová choroba) 2 Poruchy kinetiky myokardu ľavej komory 3 Mechanické komplikácie infarktu myokardu 4 Aneuryzmy, pseudoaneuryzmy, tromby 5 Ischémia pravej komory 6 Pulseless electrical activity (PEA)G. Kardiomyopatie1 Hypertrofická KMP 2 Dilatačná KMPH. Ochorenia chlopní1 Aortálna stenóza 2 Aortálna regurgitácia 3 Mitrálna stenóza 4 Mitrálna regurgitáciaI. Perikard1 Hydroperikard 2 Konstriktívna perikarditídaJ. Aorta1 Rozmery aorty / aneuryzma aorty 2 Disekcia aortyK. Dolná dutá žilaIV. FAST (Focus Assessment with Sonography for Trauma)A. Pravý horný kvadrant B. Ľavý horný kvadrant C. Podbruško (suprapubická oblasť) D. Subxifoidálny priestorV. Hrudník a pľúcaA. BLUE protokol B. Patologické 2D nálezyVI. POCUS angiológiaA. Artérie a vény krku B. Trombóza vén dolných končatín C. Kanylácie vén pod USG kontrolouVII. LiteratúraVIII. IndexIX. Príloha
U dodávateľa
33,35 € 35,10 €

Poškodenie pľúc pri umelej pľúcnej ventilácii


Ventilátorom indukované poškodenie pľúc (VILI) je akútne poškodenie pľúc spôsobené alebo zhoršené umelou ventiláciou. Poškodenie pľúc sa môže vyskytnúť pri invazívnej, ale aj pri neinvazívnej ventilácii a môže významne prispievať k morbidite a úmrtnosti kriticky chorých pacientov. UVP potenciálne poškodzuje nielen zdravé, ale aj choré pľúca, napr. pri ARDS. Je logické, že dôsledky poškodenia budú oveľa závažnejšie pri pľúcach, ktoré sú postihnuté z úplne iných príčin.Poranenie pľúc vyvolané ventilátorom (VILI) sa často používa ako synonymum s poranením pľúc s ventilátorom samotným (Ventilator Associated Lung Injury, VALI). Koncepcia poranenia UVP sa datuje do roku 1744, keď John Fothergill po úspešnej resuscitácii pacienta dýchaním z úst do úst vyjadril názor, že ventilácia z úst do úst by mohla byť lepšou možnosťou ako pri resuscitácii pomocou gumového vaku, pretože tento spôsob by mohol potenciálne poškodiť pľúca aplikáciou nekontrolovaného tlaku.
Na sklade 1Ks
22,23 € 23,40 €

Univerzitný profesor Andrej Getlík - nestor slovenskej pediatrie


Kniha o nestorovi slovenskej pediatrie - historické súvislosti1 Brdlíkova škola detského lekárstva Starostlivosť o deti pred rokom 1918 Prvá detská nemocnica v Bratislave Brdlíkova misia dobrej vôle Žiaci profesora BrdlíkaProf. MUDr. Jozef Švejcar Ďalší žiaci prof. Brdlíka2 Churova škola detského lekárstva Profesor Chura veľká nádej slovenskej pediatrie Churovo Slovensko bez dorastu Nový prístup k doškoľovaniu pediatrov na Slovensku Ľudské dimenzie profesora Churu3 Prvé kroky doškoľovania lekárov Doškoľovanie v chirurgii prof. Kostlivý Doškoľovanie lekárov v internej medicíne prof. Hynek, prof. Brdlík Pediatria v Trenčíne4 Začiatky doškoľovania lekárov v Trenčíne Titul odborný lekár Vznik Školského strediska pre doškoľovanie lekárov v Trenčíne MUDr. Andrej getlík prvý vedúci pediatrického pracoviska SÚDL MUDr. Andrej getlík účastník Slovenského národného povstania Ako sa MUDr. Getlík stal detským lekárom v Trenčíne5 Getlíkova škola detského lekárstva Prechod IĎVLF do Bratislavy Otvorenie štúdia pediatrického smeru na LF UK Nová etapa histórie detskej katedry ILF Prof. Getlík nestor slovenskej pediatrie6 Prof. Getlík spomienkyÚvodné slovo7 Žiaci prof. Getlíka Prof. Miroslav Šašinka spomienky Prof. Ivan Hruškovič spomienky
U dodávateľa
16,67 € 17,55 €

Lacná kniha Geriatria pre praktického lekára 3. vydanie (-70%)


Renomovaní autori predkladajú odbornej verejnosti už tretie prepracované a doplnené vydanie knižnej publikácie Geriatria pre praktického lekára (2004, 2006, 2015). Slovensko sa pripája k trendom rozvinutých krajín Európskej únie, kde sa spolu s predl žovaním strednej dĺžky života zlepšuje aj kvalita života vo vyššom veku. Súvisí to nielen s dostupnosťou zdravotníckej starostlivosti, ale aj s jej rastúcou kvalitou. Predlžovanie ľudského veku prináša so sebou mnoho problémov zdravotníckych a sociál nych pre jedinca, jeho rodinu a pre celú spoločnosť. Starnutie populácie ako typický jav modernej spoločnosti vyžaduje v mnohých oblastiach zmenu myslenia a postojov - od konzervativizmu lekárov až po nevšímavosť politikov. Táto publikácia prináša mn ožstvo informácií o starom človeku v zdraví aj chorobe, ale aj o senioroch ako o populačnej skupineb. Vychádzajúc zo základného poznania procesov starnutia pomáha nielen zvládnuť manažment starostlivosti o starého pacienta, ale pochopiť aj súvislosti v širšom rozsahu v rovine manažmentu geriatrickej starostlivosti ako celku.
Vypredané
6,93 € 23,10 €

dostupné aj ako: