Herba

vydavateľstvo

Národ a jeho učitelia


Obsah: Predslov 5 Úvod 7 Národ 17 Sťahovanie národov 20 Staroveká Európa 27 Šírenie kresťanstva v Európe 29 Osídľovanie Európy 32 Avarské ohrozenie 33 Národné a štátotvorné organizovanie sa Slovanov v strednej Európe 36 Veľkomoravská ríša (833 – 846) 42 Kristianizácia slovanov 49 Knieža Rastislav ( 846 – 870 ) 55 Knieža KoceĽ (asi 861 – 876) 56 Knieža Svätopluk (840 – 894) 58 Franská ríša (5. stor. – 843 ) 59 Byzantská ríša (395 – 1453) 65 Byzantská literatúra ako základ pre európsku kultúru 72 Grécke orientálne kresťanstvo 73 Vzťahy kultúr v byzantskej civilizácii 74 Etnografické rozdelenie východného impéria 76 Príspevok misie Konštantína a Metoda 77 Celkové rozdelenie byzantskej literatúry 77 Chápanie cieľov literárnej tradície 78 Letopisci Byzancie 80 Štúdium antiky 81 Perióda encyklopedistov 82 Perióda poetického cítenia 82 Vstup sekulárnych vedcov a teológov do literatúry 83 Prozaická, historická a filozofická literatúra 85 Epigram 85 Cirkevní otcovia 86 Perióda satiry a paródie 87 Erotický román 87 Vstup kresťanstva do kultúry 88 Hagiografia a životopisy svätých 91 Asketické literárne myslenie 92 Oslobodenie populárnej literatúry 93 Zmeny v byzantskej kultúre 94 Byzantská filozofia 97 Historický náčrt 98 Základné doktríny filozofického myslenia v Byzancii 99 Všeobecné charakteristiky byzantskej filozofie 100 Nesmrteľnosť duše 103 Literárne formy byzantskej filozofie 107 Byzantský systém vzdelávania 111 Spätosť byzantskej kultúry a vzdelávacieho systému 112 Byzantské misie 115 Misia k Saracénom (Arabom) 116 Misia ku Chazarom 121 Misia na Veľkú Moravu 126 Metod arcibiskupom panónskym a moravským 154 Metodov návrat a účinkovanie na Veľkej Morave 161 Druhá cesta Metoda do Ríma 168 Bula Industriae Tuae 171 Metod a Wiching 176 Posledné roky sv. Metoda 180 Posledné chvíle sv. Metoda 185 Životopis sv. Konštantína – Cyrila 187 Spisovateľská činnosť Konštantína 194 Zakladateľ Vysokej školy 198 Cesta do Ríma 200 Životopis sv. Metoda 202 Smrť sv. Metoda 206 Životopis sv. Gorazda 207 Wiching – odporca slovanskej bohoslužby 219 Význam misie Konštantína a Metoda 221 Veční učitelia – večné autority 224 Bezočivosti vykonané v procese likvidácie Veľkomoravskej cirkevnej provincie 231 Kristova pravda víťazí! 242 Literatúra 244
Vypredané
14,25 € 15,00 €

Priedušková astma - diagnostika


V tejto publikácii nájde aj náročný čitateľ všetko potrebné k danej problematike v precízne spracovaných kapitolách, kde sa stretne nielen s odporúčaniami lekárskych spoločností, ale aj praktickými skúsenosťami popredného odborníka pôsobiaceho na jednom zo špičkových pracovísk daného odboru na Slovensku.
U dodávateľa
16,06 € 16,90 €

Funkcia dýchania v klinickej praxi


OBSAH:Z predhovoru k prvému vydaniu (1982)Z predhovoru k druhému vydaniu (1988)Predhovor k tretiemu vydaniu (2015)1. Fyziológia a patofyziológia dýchania (Peter Krištúfek) 1.1. Štruktúra pľúc a fyziológia dýchania (klinická respiračná fyziológia) 1.2. Patofyziológia dýchania (respirácie)2. Klinický význam, indikácie a kontraindikácie funkčného vyšetrenia (Peter Krištúfek, Jozef Ružička, Eva Viestová) 3. Skríningové (vyhľadávacie) vyšetrenia funkcie pľúc (Peter Krištúfek) 4. Spirometria (Bohumil Matula) 5. Pľúcne objemy a kapacity (Bohumil Matula) 6. Difúzna kapacita pľúc pre CO (Bohumil Matula) 7. Bronchomotorické testy (Peter Krištúfek) 8. Vyšetrenie respiračného svalstva (Peter Krištúfek, Ľubomír Jakab) 9. Inflamometria (Mária Drugdová, Martin Brezina, Branislav Drugda) 10. Krvné plyny a acidobázická rovnováha (Peter Krištúfek) 11. Záťažové (ergometrické) vyšetrenia (Bohumil Matula) 12. Respiračná insuficiencia (Peter Krištúfek) 13. Všeobecné zásady a algoritmy hodnotenia výsledkov (Peter Krištúfek) 14. Diagnostika chronickej obštrukčnej choroby pľúc a bronchiálnej astmy (Bohumil Matula) 15. Respiračné a kardiovaskulárne aspekty funkčnej diagnostiky (Bohumil Matula) 16. Hodnotenie funkčného stavu pľúc a práceschopnosti (Peter Krištúfek) 17. Predoperačné funkčné vyšetrenie (Peter Krištúfek)
Vypredané
16,06 € 16,90 €

Parkinsonova choroba


Predhovor knihy Parkinsonova chorobaNeurológia je medicínska disciplína revokujúca rešpekt svojou ne­úprosne komplikovanou logikou odkrývanou ustavične sa zdokonaľujú­cim stavom znalostí skladby a funkcie najvznešenejšej biologickej matérie – ľudského mozgu, ale zároveň aj dešpekt nad protirečením medzi stupňom poznania neurologických chorôb a možnosťami ich kauzálnej liečby...V poslednom polstoročí sa však vyhranili niektoré oblasti neurologic­kej nozológie, kde – vďaka odhaleniu etiologicko-patogenetických súvis­lostí – došlo k povzbudivým pokrokom aj na terapeutickom poli. Radí sa sem napríklad epileptológia alebo tristná kapitola demyelinizačných ochorení. Brizantným dokladom liečebných úspechov je kupírovanie migrenóznych atakov triptánmi. V neposlednom rade sem patrí aj area incidenciou a prevalenciou frekventovaného a spoločenským dosahom závažného „parkinsonizmu“ s nesporne prominujúcimi úspechmi liečby samotnej Parkinsonovej choroby.Predložená monografia poskytuje vzácne konzistentné a zároveň synoptické dielo. Vďaka súzvučnému dvojautorstvu doplnenému mla­dými satelitnými spoluautormi vychádza v slovenskom medicínskom písomníctve prvýkrát – akoby lekárnickými váhami adekvátne odmeraný – „up to date“ elaborát o všetkých klinických aspektoch tohto syndromologického a nozologického konvolútu. Záslužný je aj ponor do donedávna obchádzaných „nemotorických“ príznakov zložitého parkinsonovského „crux medicorum“. Spis je čitateľsky príťažlivý, umne nuancovaný v partiách opisujúcich „novum“ a lakonicky stručný v ostat­ných. Čítaný súvisle alebo vo vybraných kapitolách umožňuje dobrý, aktualizovaný prehľad o všetkých veciach „extrapyramídových“. Autorom sa podarilo – citlivou selekciou a preferenciou faktov – vytvoriť originálne „parkinsonovské vademékum“ neobyčajnej odbornej razantnosti a informatív­nej hodnoty – porovnateľné s ktoroukoľvek prácou na podobnú tému.Bodaj by táto knižka rýchlo „zostarla“ v nepretržite tkanej sieti nových znalostí... Prv ako sa však tak stane, splní toto dielo bezvýhradne svoje poslanie, pretože predstavuje spoľahlivú aktualizovanú rukoväť klinic­kého neurológa, je informačným majákom všetkých ostatných kolegov z vejára neurovied a vari i nevyhnutným exemplárom knižnice každého vnímavého a hĺbavého lekára....Prof. MUDr. Peter Kukumberg, PhD
Vypredané
24,04 € 25,30 €

Aktuality v gastroenterológii 2015


Novinky v patogenéze nešpecifických črevných zápalov (IBD) (Marian Bátovský) Preventívne kolonoskopie na Slovensku v rokoch 2012 – 2014 (Rudolf Hrčka, Marian Bátovský, Ľubomír Jurgoš) Súčasný stav diagnostiky a liečby neuroendokrinných neoplázií tráviaceho traktu
U dodávateľa
10,45 € 11,00 €

Domáca parenterálna výživa


1 Klinická výživa 2 Tráviaci trakt 3 Domáca parenterálna výživa (DPV) 4 Chirurgická liečbaB. DPV – vlastné skúsenosti 1 Začatie a vývoj programu DPV 2 Pracoviská 3 Pacienti zaradení do programu DPV5 KVALITA ŽIVOTA6 NÁKLADY NA DPV7 PROGRAM DPV NA SLOVENSKU
Na sklade 1Ks
16,25 € 17,10 €

Farmakognózia


Kniha obsahuje: Legislatívne postavenie rastlinných liekov, Molekulové a bunkové ciele účinku rastlinných sekundárnych metabolitov a ich biologická aktivita, Liekové interakcie rastlinných drog, Drogy s monografiou HMPC ...
Vypredané
16,44 € 17,30 €

Vybrané klasifikácie v internej medicíne


Obsah: Príhovor KARDIOLÓGIA A ANGIOLÓGIA DIABETOLÓGIA A PORUCHY METABOLIZMU ENDOKRINOLÓGIA GASTROENTEROLÓGIA A HEPATOLÓGIA NEFROLÓGIA PNEUMOLÓGIA REUMATOLÓGIA HEMATOLÓGIA ONKOLÓGIA
Vypredané
8,08 € 8,50 €

Duchovná rukoväť chorého


Úvod Život Človek Choroba Medzinárodná klasifikácia chorôb*História MKCH-10Zázraky a divy *Hodnota človeka *Analýza chorobySpravodlivý bude veľa trpieť *Čo znamená vziať svoj kríž? *Choroba ako následok hriechu *Choroba je daň za pôžitokČo je to bolesť? *Klasifikácia bolesti *Klasifikácia bolestí hlavy *Typy bolestí *Hodnotenie intenzity bolesti *Delenie bolestí podľa intenzity *Bolesť a utrpenieSvedomie Cítenie, myslenie, Viera a Pravda Autorita a jej význam *Cirkev a autoritaLekár *Choroba ako chýbanie zdravia *Lekár nezachováva zdravie, lekár lieči *Odborný pracovník verejného zdravotníctva *NemocnicaRozvoj medicíny po deklarovaní kresťanstva Mosty *Ovocie choroby *Príčiny choroby *Príspevok chorého k dosiahnutiu uzdravenia *Placebo efekt pri liečení vierou *SamoliečbaŠťastie je preventívny liek *Optimizmus a zdravie *Ako prekonať stresovú reakciu *Civilizačné chorobyMeditácia *Čo je vlastne meditácia? *Formy meditácie *Šesť lekárov liečby v nás *Kristus ako lekár *Potreba viery je nevyhnutnou podmienkou *Si chorý? A chceš byť zdravý? *Odovzdanie sa Bohu *Sviatostné zaopatrenie – viatikum
U dodávateľa
11,40 € 12,00 €

Výživa a biologicky aktívne látky


Kniha zhŕňa základné informácie o niektorých najznámejších a najčastejšie sa vyskytujúcich prírodných biologicky aktívnych látok, najmä rastlinného pôvodu.
Na sklade 1Ks
33,25 € 35,00 €

Toxikológia pre farmaceutov


Predslov Poďakovanie 1 Všeobecná toxikológia 1.1 Úvod do toxikológie 1.2 História toxikológie 1.3 Klasifikácia odborov toxikológie 1.4 Jed – toxická látka 1.5 Otravy 1.6 Najčastejšie prejavy otráv 1.7 Faktory ovplyvňujúce toxický účinok 1.8 Klasifikácia toxických látok 1.9 Toxikologické štúdie 1.10 Toxikokinetika 1.10.1 Absorpcia toxickej látky 1.10.2 Distribúcia toxickej látky 1.10.3 Eliminácia toxickej látky 1.11 Interakcie s cieľovými štruktúrami, mechanizmus učinku 1.12 Rizikové skupiny populácie 1.13 Všeobecné zásady liečby otráv 1.14 Zvláštne typy smrteľných intoxikácií 1.15 Toxikologický slovníček, základné pojmy v toxikológii2 ŠPECIÁLNA TOXIKOLÓGIA 2.1 Toxikológia liečiv 2.1.1 Riziko použitia liečiv 2.1.2 Riziko otráv liečivami 2.1.3 Toxické účinky liečiv 2.1.3.1 Mechanizmus toxického pôsobenia liečiv 2.1.3.2 Toxikokinetika liečiv 2.1.3.3 Prejavy otráv liečivami 2.1.4 Hlavné oblasti toxikológie liečiv 2.1.5 Intoxikácie – otravy liečivami 2.1.6 Orgánová toxicita vybraných skupín liečiv 2.1.6.1 Hepatotoxicita indukovaná liečivami 2.1.6.2 Nefrotoxicita indukovaná liečivami 2.1.6.3 Kardiotoxicita indukovaná liečivami 2.1.6.4 Pneumotoxicita indukovaná liečivami 2.1.6.5 Ototoxicita indukovaná liečivami 2.1.6.6 Imunotoxicita indukovaná liečivami 2.1.6.7 Iné orgánové a systémové toxicity indukované liečivami 2.2 závislosť od omamných a psychotropných látok 2.3 Toxické látky prírodného pôvodu 2.4 Toxikológia vybraných xenobiotík 2.5 Poľnohospodárska toxikológia 2.6 Toxikológia ionizačného žiarenia
Vypredané
17,10 € 18,00 €

Dedičné nefropatie


Obsah: I. ÚVOD, KLASIFIKÁCIA DEDIČNÝCH CHORÔB OBLIČIEK A. Charakteristika dedičných nefropatií B. História dedičných nefropatií C. Zriedkavé dedičné nefropatie D. Kongenitálne anomálie E. Špecifické problémy dedičných nefropatií F. Polygénové choroby G. Progresia dedičných nefropatií H. Klasifikácia dedičných nefropatií CH. Terapia I. Perspektívy
U dodávateľa
26,60 € 28,00 €

Gynekologická endokrinológia


Obsah:Zoznam skratiek Úvod 1 Fyziológia hormonálnych regulácií (Juraj Payer, Adriana Bednárová, Jana Kollerová, Martin Kužma, Patrícia Páleníková) 2 Detská gynekológia a poruchy menštruačného cyklu (Zuzana Nižňanská) 3 PCOS z pohľadu endokrinológa (Ivica Lazúrová, Ingrid Dravecká) 4 PCOS z pohľadu gynekológa (Rastislav Sysák) 5 Hormóny a tkanivo prsníka (Alexandra Krištúfková) 6 Hormonálna antikoncepcia (Zuzana Petrovičová) 7 Asistovaná reprodukcia (Ladislav Maršík) 8 Endokrinné poruchy ovplyvňujúce reprodukciu reprodukciu (Juraj Payer, Adriana Bednárová 9 Endokrinné poruchy v gravidite (Juraj Payer, Miriam Avramovová, Adriana Bednárová, Peter Jackuliak, Jana Kollerová, Martin Kužma, Patrícia Páleníková) 10 Dôsledky menopauzy (Juraj Payer, Adriana Bednárová, Peter Jackuliak) 11 Hormonálna substitučná liečba (Miroslav Borovský, Alexandra Krištúfková)
Vypredané
32,38 € 34,08 €

Slovenská kardiológia 1919 - 2015


Jedinečná publikácia od profesora Riečanského, ktorá mapuje slovenskú kardiológiu od roku 1919 až po súčastnosť.
U dodávateľa
23,75 € 25,00 €

Mitochondriálna medicína a koenzým Q10


Obsah:1 MITOCHONDRIÁLNA MEDICÍNA A KOENZÝM Q10 Anna Gvozdjáková 1.1 História mitochondriálnej medicíny 1.2 História objavu koenzýmu Q10 1.3 Objaviteľ koenzýmu Q10 – Fred L. Crane (1925 -2016) In Memoriam – Frederick Loring Crane Naše spoločné publikácie s profesorom Fred L. Crane 1.4 Literatúra
Na sklade 2Ks
19,00 € 20,00 €

Farmakognózia 2. vydanie


ÚvodPoužité skratky 1 Legislatívne postavenie rastlinných liekov 2 Molekulové a bunkové ciele účinku rastlinných sekundárnych metabolitov a ich biologická aktivita 3 Liekové interakcie rastlinných drog 4 Drogy s monografiou EÚ 4.1 Tráviaci trakt a metabolizmus 4.2 Kardiovaskulárny systém 4.3 Koža 4.4 Urogenitálny systém 4.5 Muskuloskeletálny systém 4.6 Nervový systém 4.7 Respiračný systém 4.8 Zmyslové orgány 5 Drogy bez monografie EÚ 6 Technologicky významné liekopisné drogy a prírodné suroviny 6.1 Rastlinné drogy (Plantae medicinales) 6.2 Prípravky z rastlinných drog (Plantae medicinales preparatae) 6.3 Silice (Aetherolea) 6.4 Rastlinné oleje (Olea herbaria) 6.5 Škroby (Amyla ) 6.6 Živice (Resinae) 6.7 Dextrány (Dextrani) 7 Iné významné látky z prírodných zdrojov 7.1 Vosky (Cerae) 7.2 Ostatné látky 8 Rastlinné sekundárne metabolity ako základ pre humánne liečivá Zoznam použitej literatúry Registre
Vypredané
19,48 € 20,50 €