Nap Kiadó

vydavateľstvo

Húsvét


A keresztény húsvét a mindenség legcsendesebb, s leghatalmasabb detonációja, a feltámadt Krisztus, s vele az egész teremtett világ dicsősége és megújulása írja Pilinszky János. Ez a kis gyűjtemény a katolikus költő húsvét témakörében megjelent í rásait tartalmazza
Vypredané
7,31 € 7,69 €

Apa és fia


Mindannyiunknak megvan a SAJÁT történelme. Olyan saját történelem, ami a főbb dátumokban egyezik a "hivatalos" történelemmel, de részleteiben egyedi, és csak a miénk. Magyarország történelme, különösen az 1945 utáni idő, még tele van homályos és tisztázatlan ponttal, sok eleme vár feltárásra, sok igazságot még nem mondtak, nem mondtunk ki. Ennek az igénynek szeretne a Nap Kiadó új sorozata megfelelni: megmutatunk egy-egy olyan szeletet a közelmúltból, melyet a benne résztvevők osztanak meg velünk. Két Csorba Emánuellel van dolgunk, az idősebbel és az ifjabbal, sőt mindketten a dr. előnevet is viselik. Apa és fia és családjuk sorsa elevenedik meg a könyvben, ami dokumentumszerűségében egyszerre napló, egyszerre útikönyv és egyszerre vallomás. A jogász és mérnök élvezetes stílusa és választékos nyelvezete a volt iskolarendszert (és persze saját tehetségüket) dicséri. A kitelepítés, az arab világbeli munka és utazás - izgalmas olvasmány, mindenkinek ajánljuk!
U dodávateľa
10,59 € 11,15 €

Csángómagyar falvak I.


A 250 települést bemutató mű első kötetében 94 településről esik szó. A földrajzi behatárolás és jellemzés után nagyjából időrendben következnek az adatok, melyek kiterjednek a település korai okleveles említéseire, a lélekszám, a nemzetiségi és vallási viszonyokra, a foglalkozási tagolódásra, megélhetési lehetőségekre, olykor nyelvjárási jellegzetességekre is. A feldolgozott terület nem a szoros, hanem a tágabb értelemben vett Moldvát öleli föl. Benne vannak azok az észak-moldvai egykor volt magyar falvak is, amelyeket a 18. század végétől az első világháborúig Bukovina területén tartottunk számon, és Moldva városai is, Aknavásártól Bákóig. Eddig senki nem csinált még ilyen áttekintést, pedig másfélszáz éve érlelődik rá az igény.
Vypredané
14,25 € 15,00 €

Nótáskönyv


E könyvben az olvasó bő válogatást talál abból a daltömegből, mely a jó fél évszázad előtti magyar társadalomnak még közös dalkészlete volt. Műfajilag osztályozatlan, minőségileg rangsorolatlan szájhagyományos dalok vannak itt együtt - könyvünk ezért kapta az egyszavas Nótáskönyv címet. A többnyire időtöltéshez, mulatáshoz, "nótázáshoz" használt dalokat szoktuk a mindennapi beszédben "dal" helyett "nótá"-nak mondani. A 19. század elején nótának - idegen táncoktól való megkülönböztetésül: magyar nótának - a hangszeres verbunkos darabokat nevezték. A század közepétől a népes dal lett e megnevezés örököse. Ezzel együtt a népszokáshoz szorosan nem kötött népdalokra is hamarosan ráragadt a nóta megjelölés. A dalok így együtt - azonos szinten bemutatva - azt a természetes sokféleséget képviselik, melyben az utolsó dalos korszak magyar nyelvű lakosságának nagyjából megegyező közös daligénye fejeződik ki. Vannak e dalok között régiek és újabbak, szépek és kevésbé szépek, ízlésesek és kevésbé ízlésesek, sikerültek és kevésbé sikerültek, vannak parasztiak, és polgáriak. Ilyen együttesben a művészileg alig értékelhető darab is helyén van, felértékelődik.
Vypredané
12,79 € 13,46 €

Hova megy a hegy?


A kötetben található 75 vershez a Kallós Zoltán Alapítvány Válaszúti Szórványkollégium és a budapesti Nádasdy Kálmán Művészeti iskola diákjai készítettek színes illusztrációkat.
Vypredané
6,01 € 6,33 €

Nótáskönyv


"E könyvben az olvasó bő válogatást talál abból a daltömegből, mely a jó fél évszázad előtti magyar társadalomnak még közös dalkészlete volt. (...)" (Sárosi Bálint)
Vypredané
10,69 € 11,25 €

Védőoltás


"Ez a kötet nem hagyományos irodalomtörténeti írások gyűjteménye. Műfajilag sem egynemű. Mégis, egy költő tudományosan is igazolható látomásos panorámája alakul ki előttünk a magyar irodalom történetéről. (...)" (Pálfy G. István)
U dodávateľa
12,79 € 13,46 €

A Dunánál


A magyar költészet érdeklődését és felelősségtudatát mindig is megszabta a magyarság történelmi sorsát és tennivalóit érintő stratégiai gondolkodás. Ez a gondolkodás kapott hangot "A Dunánál" soraiban is. A vers recepciójából válogatott Pomogáts Béla, többek között Alföldy Jenő, Bori Imre, Kodolányi Gyula, Lengyel András, N. Horváth Béla, Szabolcsi Miklós, Tverdota György írásait. A verset - a sorozat jellege szerint - fakszimilében is közöljük.
Vypredané
9,14 € 9,62 €

Óda


A Nap Kiadó költő szerzői: Ágh István, Csokits János, Csoóri Sándor, Ferencz Győző, Kodolányi Gyula, Lator László, Lukács Sándor, Papp Zoltán, megnevezték a legkedvesebb 5 József Attila-versüket. A könyv első részében ezt a versválogatást olvashatjuk, a Magyarázatok ciklusban pedig költőink a választásukat kisesszékben meg is indokolják.
Vypredané
9,14 € 9,62 €

Ady Endre - Az eltévedt lovas


A Nap Kiadó költő szerzői, Ágh István, Csoóri Sándor, Ferencz Győző, Kodolányi Gyula, Lator László, Lukács Sándor, Papp Zoltán, Szepesi Attila és Tóth Erzsébet megnevezik 5-5 legkedvesebb Ady-versüket, és rövid esszében elmondják, hogy miért azt választották.
Vypredané
9,14 € 9,62 €

Már én se volnék


"Csoóri Sándor költészetében a szerelem eredeti, mindent átfogó jelentésében kap helyet. Ezért nem is kell műfaji értelemben vett szerelmes verset írnia ahhoz, hogy erről az élményről szóljon. Versvilágában a szerelem mindig valóságos, természeti erőként hat, kozmikus jelentőségű tény. Nem tisztán érzelem, nem magában való erotika, a legkevésbé sem csak gondolat. De nem is éterikus, sem álmodozás, sem vergődés. Teljesség, mint maga az élet: így lesz nélkülözhetetlen, ettől lesz mélyen emberivé, és ezért van jelen költészete minden pontján: hol szembeötlően, hol rejtekezve, hol hiányával. Ebben is a magyar klasszikus költészet nagy hagyományának folyatója, annak, amit Balassi, Petőfi, Ady fémjelez. Ez a kötet az elmúlt harminc év verseiből kínál válogatást. Egy olyan kapcsolat költői tükre, amelyben a szerelemélmény teljessége jelenik meg." (Gróh Gáspár)
U dodávateľa
9,14 € 9,62 €

Egyirányú zsákutca


Ardamica Zorán losonci író, költő, fordító, publicista, egyetemi tanár. Kötetében a 2008-2011 között íródott különvéleményei olvashatóak, melyek elsősorban a szlovákiai politikai és közéleti eseményekre reflektálnak. Természetesen magyar vonatkozásokkal, és nézőpontból, de leginkább Ardamica Zorán személyes nézőpontjából.
Vypredané
6,65 € 7,00 €

A lélek stációi


"Alig egy emberöltő, amely időkeretbe foglalja fiatalon elhunyt írónőnk, Kaffka Margit válogatott leveleit. E kötet most közreadja a különböző nyomtatott válogatásokban és levéltárakban jelenleg fellelhető kéziratokat, kiegészítve az eddig kiadatlan vagy nehezen hozzáférhető levelekkel, így most először áll együtt legnagyobb magyar írónőnk tragikusan rövid emberi és írói életének levélhagyatéka. (...)" (Részlet az Előszóból)
Vypredané
12,06 € 12,69 €

Nemzetek és előítéletek


"A kötet válogatás Kiss Gy. Csaba 2005 óta született esszéiből, tanulmányaiból. Közép-európai határterületekről, határvidékekről, ha úgy tetszik, végvidékekről, azok kulturális emlékezetéről, a nemzeti kultúrák határfölületeiről, kapcsolatainkról szólnak ezek az irodalom- és művelődéstörténeti írások, olyan tájakon és városokban keresztül, amelyekhez gazdag, gyakran elfelejtett magyar szellemi örökség társul." (a Kiadó)
Vypredané
10,59 € 11,15 €

Dél-Szlovákia középkori templomai


A kiadvány tájegységenként veszi sorra a dél-szlovákiai középkori templomokat, leírja történetüket, építészeti-művészettörténeti jellegzetességeiket. A leírásokat számtalan színes fotó illusztrálja.
Vypredané
12,79 € 13,46 €

Gyökereink


Pusztay János könyve az anyanyelvünk története után érdeklődők és a nyelvtudomány szakemberei számára egyaránt tud újat mondani. Olvasmányos stílusa és szakmai felkészültsége segít abban, hogy a finnugor összehasonlító nyelvészet nekünk, magyaroknak mindig oly fontos kérdéséhez közelebb kerüljünk. Kutatásainak fontos újdonsága, hogy a magyar nyelv születését és fejlődését nemcsak az ún. uráli alapnyelvvel való kapcsolatában, hanem az emberi nyelv kialakulásával, fejlődésével összefüggésben vizsgálja, a hátteret a genetika, az antropológia, a klimatológia és a régészet - a téma szempontjából- lényeges adatai alapján rajzolva fel. E nézőpontból közelítve nyelvünk múltjához, tudományosan megalapozott, újszerű választ ad arra a problémára, hogy a magyar nyelv miért és hogyan finnugor, s a magyar nép miért és hogyan nem az. Művelődéstörténetünk sajátos vonása, hogy a nyelvünkkel kapcsolatos elméletek mindig feszült vitákat keltettek. Nincs ez másként ma sem. Ezért a szerző kötete második részében a személyét és nézeteit támadó szakmai vádakra válaszol.
Vypredané
10,96 € 11,54 €