Osveta

vydavateľstvo

Determinanty zdravia


Analýza determinánt (určujúcich zložiek) zdravia je základnou nosnou štruktúrou poznatkového aparátu v rámci štúdia jednotlivých odborov zdravotníckych vied. Historické udalosti sú aj v súčasnosti pre ľudstvo varovaním. Poukazujú na katastrofálne následky šíriacich sa epidémií, chorôb a prírodných katastrof. Napriek preferencii zdravia v rebríčku hodnôt jednotlivcov a racionálne akceptovanej téze, že zdravie je potrebné podporovať, upevňovať a chrániť, realita je neraz iná. Uprednostňujeme konzumný štýl života, holdujeme abúzom, absentuje pohyb, dominuje stres, zhoršujú sa evnironmentálne podmienky. Dôsledkom je stúpajúca chorobnosť, zvyšuje sa množstvo užívaných liekov, rastú finančné náklady na poskytovanie zdravotnej starostlivosti a znižuje sa kvalita života.Cieľom tejto monografie je prezentovať výber teoretických informácií a výsledkov empirického skúmania problematiky, ktorá analyzuje determinanty zdravia v kontexte podpory zdravia, prevencie civilizačných chorôb a zdravotnej výchovy. Učebný text je rozdelený do piatich hlavných kapitol. Retrospektívny pohľad je naplnený definovaním a charakteristikou základných determinánt zdravia. Súčasný stav zahŕňa prístup odborníkov k podpore zdravia a je nosnou časťou podkapitol.
Na sklade 1Ks
5,70 € 6,00 €

Fytoterapie perem lékaře


Praktická postgraduální příručka s nejdůležitějšími poznatky o aplikaci léčivých rostlin v terapeutické praxi. Rozebírá farmakodynamiku účinných rostlinných látek při metabolických poruchách, onemocnění trávicího traktu, jater, žlučových cest, ledvin a močovodů, stejně jako u nemocí srdce a cév, u ženských, nervových a duševních onemocnění, rovněž při postižení pokožky a pohybové soustavy. Poukazuje na možnosti fytoprofylaxe, nastoluje problematiku nežádoucích vedlejších účinků a intoxikace při nevhodném užívání rostlinných drog nebo fytofarmak. Publikace je určena především praktickým lékařům pro děti, dorost i dospělé, internistům, gerontologům, stomatologům, veterinářům, farmaceutům, ale také posluchačům lékařských i farmaceutických fakult. Po knize sáhnou také poučení laici, kteří chtějí znát odborné stanovisko k užívání léčivých rostlin a jejich látek. Je to zapotřebí, protože současný trh je zaplavený množstvím nevědeckých, zavádějících tvrzení a stanovisek v tisku, ale také v audio - vizuálních médiích, které fytoterapii diskreditují.Na český knižní trh vstupuje 1. vydání české verze publikace přeložené z třetího, rozšířeného vydání předcházející slovenské verze Fytoterapie, které je doplněno o aplikaci nejnovějších výzkumů a představuje výjimečné dílo z pera lékaře - fytoterapeutického odborníka.
Na sklade 1Ks
40,14 € 42,25 €

Priame perorálne antikoagulanciá


Priame perorálne antikoagulanciá predstavujú novinku v antikoagulačnej liečbe. Po starom a dobrom warfaríne sú po viac ako 60 rokoch na trhu dostupné nové prípravky, ktoré priniesli rozvoj a pokrok v terapeutických možnostiach a postupoch. V mnohých odvetviach medicíny pretrvávajú predstavy, že antikoagulačná liečba je záležitosť internistických disciplín. Avšak v klinickej praxi sa denne stretávame s faktom, že antikoagulačná terapia má silný interdisciplinárny charakter. Z pohľadu pacienta sú priame perorálne antikoagulanciá v porovnaní s warfarínom vnímané pozitívnejšie najmä pre jednoduchšie nastavenie a nepotrebný pravidelný monitoring liečby. V lekárskej a akademickej obci však vieme, že aj tento druh liečby má svoje úskalia a nie každý pacient z nej profituje.Myšlienka napísať knihu na tému priamych perorálnych antikoagulancií bola spontánna, vychádzajúca zo subjektívnych poci tov lekára, ktorému chýba ucelený pohľad na aktuálnu problematiku antikoagulačnej liečby. Táto učebnica bola vytvorená predovšetkých pre študentov lekárskych fakúlt, ako aj pre lekárov, ktorí si pri narastajúcom spoločenskom tlaku usilujú prehlbovať vedomosti a poskytovať čo najlepšiu starostlivosť o pacienta. V mene všetkých autorov odporúčame medikom a lekárom, aby si našli čas a chuť na štúdium priamych perorálnych antikoagulancií.
Na sklade 1Ks
18,91 € 19,90 €

Vnútorné lekárstvo a ošetrovateľská starostlivosť vo vnútornom lekárstve


Vnútorné lekárstvo je medicínsky odbor, ktorý využíva poznatky z predklinických disciplín fyziológie, patológie, biochémie, farmakológie v diagnostike, liečbe a v prevencii jednotlivých ochorení. Ako integrujúci odbor v rámci klinickej medicíny má dominantné postavenie v príprave a v praktickom výkone aj nelekárskych zdravotníckych vied (v urgentnej zdravotnej starostlivosti, rádiologickej technike, ošetrovateľstve, vo fyzioterapii, v pôrodnej asistencii a v iných). Vo vnútornom lekárstve sa postupne formovali jednotlivé pododbory: kardiológia, angiológia, pneumológia, gastro enterológia, nefrológia, hematológia, endokrinológia, reumatológia, imunológia, diabetológia, infektológia, onkológia. Ich postupnou štrukturalizáciou vznikli špecializované pracoviská, a to jednotky intenzívnej starostlivosti zamerané na metabolické stavy, cievne príhody, kritické stavy v hematológii, v onkológii a koronárne jednotky. Zo všeobecných vnútorných oddelení sa vyčlenili napríklad geriatrické oddelenia.Publikácia Vnútorné lekárstvo a ošetrovateľská starostlivosť vo vnútornom lekárstve je určená pre študentov nelekárskych zdravotníckych vied. Jej vydanie bolo motivované snahou poskytnúť poznatky z vnútorného lekárstva a ošetrovateľstva ako kompaktný celok, pretože konečný efekt poskytovanej zdravotnej starostlivosti vždy vychádza z tímovej spolupráce. Na základné poznatky z odboru vnútorné lekárstvo, dôležité pre prácu sestry, záchranára, fyzioterapeuta a rádiologického technika, naväzujú kapitoly podávajúce prehľad špecifickej ošetrovateľskej starostlivosti pri chorobách kardiovaskulárneho, dýchacieho či endokrinného systému, pri chorobách obličiek, gastrointerstinálneho, hematologického a pohybového systému. Dôležitou súčasťou je edukácia pacienta so zameraním na liečbu, elimináciu bolesti, prevenciu komplikácií, selfmonitoring, výživu, pohybovú aktivitu a rehabilitáciu, úroveň sebestatočnosti a iné činnosti.Cieľom tejto učebnice je oboznámiť študujúcich s aktuálnymi, modernými postupmi pri jednotlivých chorobách, aby pochopili ich význam. Vzhľadom na variabilitu a možné kombinácie jednotlivých ochorení treba hľadať viaceré možnosti riešenia zdravotného problému. Rozsah problematiky samozrejme nedovoľuje poskytnúť vyčerpávajúce poznatky, preto odporúčame dopĺňať si informácie z ďalšej odbornej literatúry.Hlavnou liečebnou metódou vo vnútornom lekárstve je farmakoterapia. V rukách internistov je dnes už veľa náročných invazívnych liečebných metód. Nové diagnostické a liečebné postupy prinášajú okrem benefitov aj rôzne riziká. Preto treba pacienta o diagnostickom a liečebnom výkone informovať a vyžiadať si jeho písomný informovaný súhlas na uskutočnenie vyšetrovacej metódy a liečby. Nemožno zabúdať ani na význam psychoterapie.Výsledkom liečebného postupu má byť zabezpečenie dobrej alebo primeranej kvality života pacienta. Patrí sem nielen pocit fyzického zdravia, ale v globálnom pohľade aj psychická kondícia, spoločenské uplatnenie, rodinné vzťahy a pod. To napo máha vzájomná súčinnosť medicínskych a ošetrovateľských činností.
Na sklade 1Ks
11,40 € 12,00 €

Anatómia človeka pre nelekárske študijné odbory


1 Terminológia 2 Osteológia2.1 Všeobecná osteológia 2.2 Kosti lebky ossa cranii 2.3 Stavce vertebrae 2.4 Kosti hrudníka ossa thoracis 2.5 Kosti hornej končatiny ossa membri superioris 2.6 Kosti dolnej končatiny ossa membri inferioris 3 Artrológia3.1 Všeobecná artrológia 3.2 Spojenia kostí lebky 3.3 Spojenia chrbtice 3.4 Spojenia hrudníka 3.5 Spojenia kostí hornej končatiny 3.6 Spojenia dolnej končatiny 4 Myológia4.1 Všeobecná myológia 4.2 Svaly hlavy musculi capitis 4.3 Svaly krku musculi colli 4.4 Svaly hrudníka musculi thoracis 4.5 Svaly brucha musculi abdominis 4.6 Svaly panvového dna 4.7 Svaly chrbta musculi dorsi 4.8 Svaly hornej končatiny musculi membri superioris 4.9 Svaly dolnej končatiny musculi membri inferioris 5 Tráviaci systém systema digestorium5.1 Ústna dutina cavitas oris 5.2 Jazyk lingua 5.3 Zuby dentes 5.4 Slinné žľazy glandulae salivariae 5.5 Hltan pharynx 5.6 Pažerák oesophagus 5.7 Žalúdok gaster ventriculus 5.8 Tenké črevo intestinum tenue 5.9 Hrubé črevo intestinum crassum 5.10 Pečeň hepar 5.11 Žlčové cesty, žlčník ductuli biliferi, vesica biliaris 5.12 Podžalúdková žľaza pancreas 5.13 Pobrušnica peritoneum 6 Dýchací systém systema respiratorium6.1 Nosová dutina cavitas nasi 6.2 Prinosové dutiny sinus paranasales 6.3 Hrtan larynx 6.4 Priedušnica trachea, priedušky bronchi 6.5 Pľúca pulmo 6.6 Pohrudnica a popľúcnica pleura 6.7 Medzipľúcie mediastinum 7 Kardiovaskulárny systém systema cardiovasculare7.1 Srdce cor 7.2 Krvné obehy circuitus sanguinis 8 Lymfatický systém systema lymphaticum8.1 Hlavné lymfatické kmene a lymfatické uzliny vasa lymphatica et nodi lymphoidei 8.2 Detská žľaza thymus 8.3 Slezina lien, splen 9 Močový systém systema urinarium9.1 Oblička ren 9.2 Obličkové kalichy calices renales 9.3 Obličková panvička pelvis renalis 9.4 Močovod ureter 9.5 Močový mechúr vesica urinaria 9.6 Močová rúra urethra 10 Mužský pohlavný systém systema genitale masculinum10.1 Semenník testis 10.2 Nadsemenník epididymis 10.3 Semenovod ductus deferens 10.4 Mechúriková žľaza glandula vesiculosa 10.5 Predstojnica prostata 10.6 Miešok scrotum 10.7 Pohlavný úd penis 11 Ženský pohlavný systém systema genitale femininum11.1 Vaječník ovarium 11.2 Vajíčkovod tuba uterina 11.3 Maternica uterus 11.4 Pošva vagina 11.5 Vrch ohanbia mons pubis 11.6 Veľké pysky ohanbia labia majora pudendi 11.7 Malé pysky ohanbia labia minora pudendi 11.8 Predsieň pošvy vestibulum vaginae 11.9 Dráždivé orgány ženy 11.10 Veľké predsieňové žľazy glandulae vestibulares majores Bartholiniho žľazy 11.11 Prsník mamma 12 Endokrinné žľazy glandulae endocrinae12.1 Podmozgova žľaza hypofýza hypophysis, glandula pituitaria 12.2 Šuškovité teliesko epifýza glandula pinealis 12.3 Štítna žľaza glandula thyroidea 12.4 Prištítna žľaza glandula parathyroidea 12.5 Nadoblička glandula suprarenalis 12.6 Langerhansove ostrovčeky pankreasu insulae pancreaticae 13 Nervový systém systema nervosum13.1 Miecha medulla spinalis 13.2 Miechové nervy nervi spinales 13.3 Predĺžená miecha medulla oblongata, most pons 13.4 Hlavové nervy nervi craniales 13.5 Stredný mozog mesencephalon 13.6 Retikulárna formácia 13.7 Mozoček cerebellum 13.8 Medzimozog diencephalon 13.9 Senzitívne dráhy 13.10 Bazálne gangliá nuclei basales 13.11 Motorické systémy 13.12 Predný mozog telencephalon cerebrum 13.13 Dutiny centrálneho nervového systému 13.14 Limbický systém 13.15 Pleny centrálneho nervového systému meninges 13.16 Mozgové tepny arteriae cerebri 13.17 Mozgové žily a splavy tvrdej pleny venae cerebri et sinus durae matris 13.18 Autonómny nervový systém systema nervorum autonomicum 14 Oko a súvisiace štruktúry oculus et structurae pertinentes14.1 Očná guľa bulbus oculi 14.2 Vedľajšie súčasti oka structurae oculi accessoriae 15 Ucho auris15.1 Vonkajšie ucho auris externa 15.2 Stredné ucho auris media 15.3 Vnútorné ucho auris interna
U dodávateľa
10,45 € 11,00 €

Fyziológia človeka pre nelekárske študijné odbory


Učebnica je určená najmä študentom vysokoškolského štúdia ošetrovateľstva a ďalších nelekárskych zdravotníckych študijných programov. Poskytuje základné poznatky potrebné na pochopenie fyziologických procesov v zdravom ľudskom organizme.Predhovor: Fyziológia človeka je veda, ktorá skúma a vysvetľuje funkcie ľudského organizmu. Štúdium fyziologických procesov sa uskutočňuje na bunkovej, tkanivovej, orgánovej a systémovej úrovni, ktoré sa integrujú na úrovni organizmu ako celku. Neustály a rozsiahly výskum v oblasti fyziológie obohacuje naše poznanie o nové informácie, a preto zorientovať sa vo veľkom množstve poznatkov môže byť pre študenta ťažké.Snahou autorov bolo ušiť na mieru učebnicu fyziológie človeka pre študentov bakalárskeho štúdia nelekárskych študijných programov, ktorá poskytne základné informácie o fungovaní ľudského tela v dostatočnej hĺbke a rozsahu, aby na nich mohli budovať vedomosti získané štúdiom ďalších predmetov, prípadne ich využiť v praxi.Veríme, že učebnica umožní odhaliť dokonalosť životných procesov a bude pre študentov dobrou pomôckou pre pochopenie funkcií jednotlivých orgánov a systémov do takej miery, že budú fyziológiu študovať nielen so záujmom, ale aj s radosťou.Krátky obsah: Vnútorné prostredie Fyziológia krvi Fyziológia imunitného systému Fyziológia kardiovaskulárneho systému Fyziológia lymfatického systému Fyziológia dýchacieho systému Fyziológia tráviaceho systému Metabolizmus a fyziológia výživy Fyziológia kože Termoregulácia Fyziológia obličiek a vývodných močových ciest Fyziológia endokrinného systému Fyziológia rozmnožovania a tehotnosti Všeobecná neurofyziológia Fyziológia centrálneho nervového systému a zmyslového vnímania Fyziológia svalstva Fyziológia práce Vývoj niektorých fyziologických funkcií u človeka
U dodávateľa
8,55 € 9,00 €

Amyotrofická laterálna skleróza


Amyotrofická laterálna skleróza je progresívne neurodegeneratívne ochorenie primárne postihujúce motorické neuróny v mieche, mozgovom kmeni a v mozgovej kôre. Fatálny priebeh ochorenia a nedostupnosť etiopatogenetickej liečby podnecuje mnoho bádateľov a výskumné centrá celého sveta k zintenzívneniu objasňovania charakteru a liečby ALS.Napriek všeobecnej dostupnosti internetu a početným informáciám v časopisoch má opodstatnenie aj knižné vydanie aktuálnych poznatkov o ALS, ktoré viac obsiahne komplexnosť problematiky s cieľom dodiferencovania ochorenia a adekvátneho manažmentu. Pri písaní práce mi boli podkladom okrem literárnych údajov aj vlastné mnohoročné skúsenosti s manažmentom ALS a príbuzných chorôb z okruhu MND v ambulancii pre neuromuskulárne ochorenia pri Neurologickom oddelení Univerzitnej nemocnici Louisa Pasteura v Košiciach, ako aj skúsenosti a poznatky z EMG laboratória.
Na sklade 1Ks
16,15 € 17,00 €

Pády a ich prevencia u hospitalizovaných pacientov


Pády hospitalizovaných pacientov patria k pomerne častým nežiaducim udalostiam, sú perzistentných problémom verejného zdravia, vyskytujú sa v každom veku, v rôznych špecifických skupinách pacientov, na každom oddelení. V Slovenskej republike sú metodickým usmernením z roku 2014 zaradené do systému hlásenia chýb a nežiaducich udalostí ako súčasť kultúry bezpečnosti poskytovanej ústavnej zdravotnej starostlivosti.Oficiálne štatistické údaje o počte pádov pacientov, o následných zraneniach, prípadne smrti následkom pádu nie sú odbornej verejnosti na Slovensku bežne dostupné, preto sa často uvádzajú údaje z rôznych medzinárodných zdrojov. Jednotlivým poskytovateľom starostlivosti sú tieto údaje známe z dobrovoľných a povinných hlásení a ich analýza je podkladom na priame zlepšovanie ústavnej zdravotnej starostlivosti a podporu zdravotníckych pracovníkov vykonávať svoju prácu bezpečnejším spôsobom. Manažment nemocníc na Slovensku na základe týchto analýz implementuje následne do politiky kvality rôzne parciálne preventívne intervencie, ale komplexný prístup k problematike pádov v klinickej praxi, ale aj na vzdelávacích inštitúciách pre zdravotnícke profesie absentuje. Domácich štúdií a iných relevantných dokumentov k tejto téme je stále pomerne málo, a to aj napriek tomu, že nás Európska komisia upozornila, že v oblasti bezpečnosti pacienta stále nenapĺňame všetky odporúčania.V medzinárodnom kontexte sa pádom pacientov či už v akútnej, ale aj dl- hodobej, primárnej a komunitnej starostlivosti venuje náležitá pozornosť a už niekoľko desiatok rokov sa publikuje veľké množstvo rôznych teoretických aj empirických štúdií. Tie prinášajú relevantné informácie a vedecké dôkazy, ktoré sú priebežne implementované do národných klinických odporúčaných postupov, ošetrovateľských štandardov či klinických protokolov a algoritmov. Mnohé medzinárodné odborné inštitúcie a spoločnosti (najznámejšie z nich sú uvedené v ďalšom texte) sa podieľajú na tvorbe týchto materiálov, preven- tívnych programov a kladú veľký dôraz na edukáciu zdravotníckych pracov- níkov, zvlášť sestier. Pripisujú im primárnu zodpovednosť za identifikáciu rizika pádu pacienta a iniciáciu komplexného plánu starostlivosti. Redukcia pádov zostáva hlavným cieľom bezpečnosti pacientov a mierou kvality zdravot- nej starostlivosti.Tieto poznatky nás inšpirovali k tomu, aby sme pre potreby klinickej praxe a vzdelávania zdravotníckych pracovníkov pripravili publikáciu, ktorá by poskytovala kľúčové a ucelené poznatky o problematike pádov počas hospi- Pády a ich prevencia u hospitalizovaných pacientov_Pády a ich prevencia.. 12/12/18 7:39 AM Stránka 9 talizácie dospelých pacientov, a tým zaplnili medzeru na literárnom trhu.Vedecká monografia je štruktúrovaná do piatich hlavných kapitol. Prvá kapi- tola obsahuje základné informácie k problematike pádov pacientov a k ter- minologickým aspektom témy. Druhá kapitola je zameraná na obsah skríningu a posudzovania rizika pádu, s ťažiskom na detekciu rizikových fak- torov pádu a predikciu celkového rizika pádu u pacienta nielen pri príjme na hospitalizáciu, ale aj po páde. V tretej kapitole predstavujeme v nadväznosti na teoretické východiská a v komparácii s inými štúdiami výsledky a nové poznatky vlastnej výskumnej štúdie primárne zameranej na multifaktorový skríning rizika pádu pri prijatí pacienta na hospitalizáciu, ktorý je východis- kom pre plánovanie preventívnych intervencií. Ich prehľad je uvedený v štvrtej kapitole, pričom dôraz kladieme na intervencie odporúčané pre hospitalizo- vaných pacientov. V piatej kapitole stručne opisujeme problematiku pádov vo vysokorizikových skupinách pacientov. V závere sumarizujeme kľúčové myš- lienky textu a možnosti ich implikácie pre klinickú prax a ďalší výskum v kto- rejkoľvek oblasti uvedených poznatkov.
Na sklade 2Ks
6,65 € 7,00 €

Základy klinickej propedeutiky, rádiológie a nukleárnej medicíny


Klinická propedeutika má poskytnúť vedomosti, ako pacienta vyšetriť, t. j. ako získať subjektívne udávané problémy chorých a vykonať fyzikálne vyšetrenie, ako tieto nálezy potom vyhodnotiť a stanoviť diagnózu. Pri určovaní diagnózy sa využívajú anamnestické údaje od pacienta, objektívne informácie zistené pri fyzikálnom vyšetrení a ďalšie nálezy komplementárnych vyšetrení, ako sú EKG, ECHOKG, rádiologické, scintigrafické, laboratórne a iné vyšetrenia. Pri stanovení diagnózy toto všetko dopĺňa aj určitá intuícia, skúsenosti a odborné znalosti toho, kto stanoví diagnózu.Táto publikácia je určená pre študentov nelekárskych zdravotníckych odborov. Jej vydanie bolo motivované snahou poskytnúť poznatky na získanie anamnézy, vykonanie základného fyzikálneho vyšetrenia pri chorobách kardiovaskulárneho, dýchacieho a endokrinného systému, pri chorobách obličiek, gastrointerstinálneho, hematologického a pohybového systému, ako aj vedomosti o vitálnych funkciách. Súčasťou publikácie sú aj základné poznatky z rádiológie a nukleárnej medicíny, teda z odborov, ktoré patria popri laboratórnych vyšetrovacích metódach k dôležitým vyšetreniam na stanovenie včasnej diagnózy.Uvedené základné poznatky sú potrebné pre prácu sestry, záchranára, fyzioterapeuta a rádiologického technika. Vedomosti z klinickej propedeutiky si možno rozšíriť štúdiom ďalšej odbornej literatúry, napríklad z tej, ktorá je uvedená na konci učebnice. Moderná medicína nie je prácou jednotlivca, je to práca tímová, v ktorej má ošetrovateľská starostlivosť nezastupiteľné miesto.
Na sklade 1Ks
7,60 € 8,00 €

Komunitné ošetrovateľstvo


Publikácia je určená predovšetkým študentom fakúlt ošetrovateľstva. Prvá časť sa venuje základným a všeobecným témam ošetrovateľstva týkajúcich sa ochrany komunitného zdravia, druhá časť sa zameriava na starostlivosť o špeciálne populačné skupiny v komunite.
Vypredané
8,83 € 9,29 €

Vnútorné lekárstvo pre zdravotnícke odbory


Vnútorné lekárstvo interná medicína je jeden zo základných lekárskych odborov, ktorý je čo do rozsahu i obsahu veľmi rozsiahly a náročný, ale bezpochyby patrí aj k najzaujímavejším odborom medicíny. Vnútorné lekárstvo integruje rôzne odbory, ktoré sú síce samostatné, ale treba ich vyhodnocovať komplexne, pretože ochorenia jedného systému ovplyvňujú a postihujú aj iné systémy.Cieľom tejto monografie je študentom, ale i zdravotníckym pracovníkom z praxe priblížiť vnútorné lekárstvo z pohľadu jeho súčasného vnímania a implementovania do bežnej praxe. Práve absencia dostupnej literatúry zaoberajúcej sa internou medicínou z pohľadu aj nelekárskych zdravotníckych odborov na slovenskom trhu sa stala impulzom k napísaniu tejto monografie, ktorá môže slúžiť ako učebný text aj ako pomocník v praxi.
Na sklade 2Ks
10,24 € 12,00 €

Zloženie potravín a potravinových surovín


Odborná monografia, vysokoškolská učebnicaPotraviny sú zložité systémy tvorené veľkým počtom chemických zlúčenín s rôznymi vlastnosťami. Pri ich spracovaní, úprave a skladovaní dochádza k viacerým biochemickým, chemickým a fyzikálnym zmenám. Znalosť týchto procesov umožňuje zmeny v potravinách regulovať a usmerňovať žiaducim smerom. Vyžaduje si to však dostatočné vedomosti o skutočnom (chemickom) zložení základných surovín pre potraviny a poznanie možných vzájomných interakcií jednotlivých zložiek. Tieto poznatky sú dôležité aj pre odborníkov, ktorí sa zaoberajú kontrolou kvality potravín. Záujem o zloženie potravín narastá aj u bežných konzumentov. Výživové poradenstvo sa často zakladá na dlhoročných skúsenostiach a vedomostiach z rôznych oblastí výživy, ale globalizácia vo svete potravín kladie zvýšené nároky na chemické vzdelanie aj u výživových poradcov.Cieľom autoriek predkladanej knihy je oboznámiť odborníkov v oblasti kontroly potravín, lekárov, odborníkov na výživu, študentov študujúcich príslušné odbory, ale aj širokú verejnosť o zložení najdôležitejších skupín potravín.Potraviny a stravovanie patria do kategórie enormne medializovaných tém. mediálny tlak na konzumenta je obrovský a aj keď sa vedecké poznatky o potravinách a výžive každým dňom rozširujú a prehlbujú, vo virtuálnom svete sa šíri čoraz viac nezmyslov a marketingových poloprávd. Proti nim sa dá bojovať iba vedomosťami, posilnením chemických základov vedy o výžive a účinnou osvetou. pevne veríme, že táto kniha bude malým príspevkom v boji na strane pravdy.
Na sklade 2Ks
42,75 € 45,00 €

Prázdninové odreninky


V dnešnom pretechnizovanom, uponáhľanom svete je človek vystavený mnohým nástrahám, a tým aj nebezpečným zraneniam. Od detstva by mal preto vedieť, ako sa im možno vyhnúť, ale aj to, ako treba človeku ohrozenému na zdraví či na živote pomôcť. Lebo nevedomosť nás ani v takomto prípade neospravedlňuje. Neviem si predstaviť smutnejšiu situáciu, ako sa bezmocne prizerať priateľovmu zraneniu a nevedieť mu pomôcť. Iba na šťastie sa nedá spoliehať. Šťastiu musíme podať ruku, a to tým, že sa na takéto situácie vopred dôkladne pripravíme. Dovoľujem si vám preto ponúknuť túto útlu knižku, pozorne si ju prečítajte. Moje úsilie vynaložené na jej napísanie nebude márne, ak pomôže hoci len jednému človeku poskytnutím včasnej a účinnej prvej pomoci. Pri jej písaní ma inšpiroval môj syn svojou bezbrannosťou, zraniteľnosťou aj túžbou po poznaní.
Na sklade 1Ks
6,65 € 7,00 €

Legislatíva verzus zdravotníci


Monografia je určená študentom zdravotníckych odborov a zdravotníckej verejnosti.
U dodávateľa
5,70 € 6,00 €

Terminologia medica latina


Prvá slovenská učebnica latinskej lekárskej terminológie. Terminologia medica latina striktne rešpektuje najnovšiu anatomickú terminológiu (Terminologia Anatomica), ako aj Medzinárodnú klasifikáciu chorôb (ICD-10).Tretie, doplnené a urpavené vydanie.
Na sklade 4Ks
10,45 € 11,00 €

Jožkove dobrodružstvá


Krátke príbehy starého otca a jeho vnuka Jožka, ktorí spolu trávia prázdniny na chalupe a záhradke. Tu sa pod láskavým vedením starého otca učí Jožko spoznávať svet rastlín aj zvierat, ktoré sa nachádzajú okolo nás.
Na sklade 2Ks
7,60 € 8,00 €