Osveta

vydavateľstvo

Klinická biochémia


Predkladaná publikácia vznikla na základe požiadavky tak študentov medicíny, ako aj mladých lekárov pripravujúcich sa na atestáciu z vnútorného lekárstva, respektíve klinickej biochémie. Jej osnovou boli prednášky z predmetu klinická biochémia na UPJŠ v Košiciach, Lekárskej fakulte, ktorý sa tu vyučuje už viac ako desať rokov. Keďže rozsah predmetu je limitovaný, ani učebnica nepokrýva celú problematiku klinickobiochemickej diagnostiky, ale sústreďuje sa na poruchy iónovej a acidobázickej rovnováhy a základnú diagnostiku ochorení vybraných orgánov. Učebnica klinickej biochémie má ambíciu stať sa praktickou pomôckou pre študentov vyšších ročníkov medicíny a začínajúcich lekárov pri štúdiu základov laboratórnej medicíny. Mala by im uľahčiť zorientovanie sa v rutinne používaných klinicko-biochemických vyšetreniach, ktoré vyplývajú z dostupných odborných odporúčaní aj z medicínskej praxe. Pre lekárov a laboratórnych diagnostikov v špecializačnej príprave v odbore klinická biochémia by táto kniha mohla tvoriť odrazový mostík k podrobnejšiemu štúdiu laboratórnych metód a ich použitiu v rámci diagnostických a monitorovacích algoritmov. Ako každý medicínsky odbor, aj klinická biochémia sa rýchlo vyvíja a postupne sa integruje s ďalšími odbormi laboratórnej medicíny. Nové diagnostické metódy prenikajú hlbšie do podstaty biochemických mechanizmov ľudského organizmu, o slovo sa hlásia omické metódy. Nie je vylúčené, že laboratórne vyšetrenie budú o pár rokov výrazne odlišné od tých dnešných, kapitoly budú musieť byť aktualizované a nové dopísané v súlade so stavom up-to date. Nateraz by sme boli radi, ak by predkladaná kniha motivovala a inšpirovala novú generáciu lekárov k tomu, aby vstúpili do tejto dynamicky sa rozvíjajúcej oblasti medicíny. Zásluhou správne indikovaných laboratórnych vyšetrení budú mať lekári viac relevantných informácií o ochorení, z čoho bude profitovať predovšetkým pacient, ale i spoločnosť.
U dodávateľa
23,75 € 25,00 €

Kvalita poskytovanej starostlivosti u pacientov so stómiou


Monografia Kvalita starostlivosti o pacientov so stómiou je určená pre vybranú skupinu odborníkov, ktorí ošetrujú chorých so stómiou (kolostómiou, ileostómiou) v klinickej praxi nemocníc, ako aj v ambulantnej starostlivosti.
Na sklade 1Ks
7,60 € 8,00 €

Urologické operácie 2. doplnkové vydanie


K príprave druhého, prepracovaného a doplneného vydania tejto stručnej základnej učebnice chirurgických postupov v urológii nás po 25 rokoch od jej prvého vydania podnietil pokrok v oblasti biologických a medicínskych vied, ktorý umožnil lepšie pozna ť podstatu jednotlivých chorôb, čo zmenilo aj niektoré liečebné postupy. Nemalou mierou prispel k týmto zmenám aj technický rozvoj - zdokonalilo sa existujúce inštrumentárium používané v urológii, okrem toho sa vyvinulo nové, ktoré sčasti nahradilo o tvorené operácie, najmä na obličkách a močových cestách. Nie všetky pracoviská môžu novú prístrojovú techniku využiť v plnom rozsahu aj na náročnejšie operácie. Preto sme v texte ponechali aj základnú operačnú techniku niektorých otvorených klasický ch operácií. Úžitok prinieslo aj hľadanie dôkazov o efektívnosti liečebných metód prostredníctvom multicentrických klinických štúdií. Šírka týchto nových možností a niekedy aj technická náročnosť viedli k čiastočnej špecializácii pracovísk a občas aj jednotlivých urológov. Pôvodný text sme prepracovali podľa súčasných poznatkov a okrem toho sme vyzvali k spolupráci na tomto vydaní popredných predstaviteľov urológie zo Slovenska, ktorí majú skúsenosti s používaním nových náročných metód, a čo je zvlášť cenné, účasť na a ktualizácii učebnice prijali aj predstavitelia českých urologických pracovísk. Mená autorov jednotlivých statí sú uvedené v obsahu pri názvoch kapitol. Kniha je určená začínajúcim urológom.
Na sklade 1Ks
20,90 € 22,00 €

Ošetrovateľstvo - teória


Učebnica je určená na výučbu teórie ošetrovateľstva pre študentov vysokoškolsého štúdia. Obsah učebnice nie je vyčerpávajúci, ale predstavuje úvod do problematiky, naznačuje nevyhnutnosť zmien v jednotlivých oblastiach ošetrovateľstva, ako aj vo vnímaní ošetrovateľskej profesie sestrami.
Vypredané
8,55 € 9,00 €

Edukácia a edukačný proces v ošetrovateľstve


Edukácia v ošetrovateľstve sa uskutočňuje prostredníctvom edukačného procesu, ktorý zahrnuje poskytovanie zdravotnej starostlivosti pri podporovaní, udržiavaní a prinavrátení zdravia, prevencii chorôb, diagnostike, liečbe a ošetrovaní, pričom sestry pracujú metódou ošetrovateľského a edukačného procesu. Edukačný proces vyjadruje dynamický vzájomný vzťah medzi sestrou a jedincom, jeho rodinou alebo komunitou. Monografia, ktorú čitateľovi predkladáme, poskytuje najnovšie poznatky z oblasti edukácie vo sfére primárnej, sekundárnej a terciárnej prevencie a ošetrovateľskej starostlivosti. Vychádza z odporúčaní Svetovej zdravotníckej organizácie, ako aj z plat nej legislatívy Slovenskej republiky v súvislosti s poskytovaním odbornej a kvalifikovanej zdravotnej starostlivosti. Publikácia je venovaná najmä pedagógom a študentom nelekárskych zdravotníckych odborov.
Vypredané
3,80 € 4,00 €

EKG do vrecka


Praktická príručka sprístupňujúca základné poznatky z elektrokardiografickej diagnostiky jednotlivých patologických stavov v kardiológii. Skladá sa z troch častí:* prvá sa zaoberá princípmi EKG, * druhá morfológiou EKG krivky * tretia poruchami srdcového rytmu.Textová časť je bohato doplnená názornými ilustráciami, čo zvyšuje praktickosť publikácie.Určená je najmä študentom medicíny a lekárom, ktorí sa vo svojej praxi stretávajú s analýzou EKG kriviek.
Vypredané
6,65 € 7,00 €

Od symptómu k diagnóze v záchrannej službe


Držíte v rukách knihu Od symptómu k diagnóze v záchrannej službe. Kazuistiky. Myšlienka vzniku tejto monografie bola veľmi pragmatická – podeliť sa so skúsenosťami a poznatkami získanými počas mojej praxe v záchrannej službe. Kniha je prvou publikáciou tohto druhu na slovenskom trhu. Pri jej písaní som vychádzala z reálnych vlastných výjazdov počas môjho niekoľkoročného pôsobenia v záchrannej službe a ponúkam v nej rozbor vybraných prípadov, viac i menej náročných, typických aj neobvyklých, niekedy kurióznych. Zmyslom publikácie je na jednotlivých kazuistikách ukázať správne postupy, ale i najčastejšie sa vyskytujúce chybné kroky v priebehu diagnostického a terapeutického procesu vo fáze pred prijatím pacienta do nemocnice a zároveň ukázať najoptimálnejšie postupy, ktoré sú v súlade s platnými odporúčaniami odborných spoločností. Niektoré postupy nie sú nevyhnutne najlepšie, ale v danej situácii a pre prednemocničnú etapu sú najbezpečnejšie. Každá kazuistika je doplnená diskusiou alebo komentárom, ktorý v jednotlivých prípadoch odhaľuje zložité rozhodovacie procesy. Hlavný dôraz som kládla na kvalitnú anamnézu, dôkladné fyzikálne vyšetrenie a jednotlivé príznaky tvoriace typické syndrómy. Kniha sa tak stáva praktickým, jednoduchým aj svižným úvodom k vybraným syndrómom a najčastejšie sa vyskytujúcim nozologickým jednotkám vo výjazdoch posádok záchrannej služby. Publikácia predstavuje len „špičku ľadovca“ záchranárskej problematiky, ale i v tomto malom priestore som sa usilovala čitateľovi odhaliť úskalia i príťažlivosť náročnej záchranárskej profesie. Kniha je určená študentom lekárskych fakúlt, budúcim i aktívnym záchranárom, lekárom slúžiacim v záchrannej službe, lekárom centrálnych a urgentných príjmov, praktickým lekárom a všetkým kolegom, ktorí sa podieľajú na starostlivosti o pacienta v prednemocničnej etape. Kniha je spoveďou a posolstvom zároveň pre tých, čo sú rovnako ako ja na palube obrovskej záchranárskej lode a pre všetkých ostatných, ktorí o skúsenosti lekárky záchrannej služby stoja. Tí z vás, ktorí veríte záchranárom, nadviažte kontakt, otočte list, začíname.Táňa Bulíková
U dodávateľa
6,65 € 7,00 €

Stomatologická protetika pre zubných technikov 3. diel


Obsah:* Úvod k 3. dielu * Predhovor k slovenskému vydaniu * Zamyslenie sa nad celkovou zubnou náhradou * Ošetrenie pani B. celkovou zubnou náhradou * Celkové zubné náhrady podľa systému protetiky firmy Ivoclar (podľa biogénnej predlohy) * Celkové náhrady podľa systému APF * Funkčná lyžica podľa Schreinemakersa * Celkové zubné náhrady podľa Gerberovej systematiky * Estetika * Obturátory a resekčné protézy * Tvárové protézy * Úvod do čeľustnej ortopédie * Doslov * Zoznam obrázkov
Na sklade 2Ks
26,60 € 28,00 €

dostupné aj ako:

Interná propedeutika


V roku 1980 bola vydaná učebnica prof. Takáča Základy diagnostiky vo vnútornom lekárstve. Bola prvou rozsiahlejšou učebnicou, ktorá poskytovala študentom lekárskych fakúlt, ale aj mladým lekárom pri príprave na atestáciu informácie o príznakoch vnútorných ochorení, o fyzikálnych, ako aj laboratórnych a zobrazovacích vyšetrovacích metódach v internej medicíne. Prvé vydanie tejto učebnice a neskôr jej druhé, prepracované vydanie z roku 1991 vzbudili veľký ohlas a obľubu medzi študentmi lekárskych fakúlt a internistami na celom Slovensku, ale aj v Českej republike. V posledných rokoch novodobá medicína ponúka veľké množstvo laboratórnych a zobrazovacích metód, čo vedie k tendencii podceňovať anamnézu a základné fyzikálne vyšetrovacie metódy. Takýto postup nie je správny, pretože povrchná anamnéza a fyzikálne vyšetrenie môžu viesť k nesprávne vytýčenému diagnostickému algoritmu. Výsledkom je potom jednak stanovenie nesprávnej diagnózy, jednak množstvo zbytočných vyšetrení u pacienta, čo v konečnom dôsledku nielenže finančne zaťažuje naše zdravotníctvo, ale zaťažuje aj chorého, ktorý sa k diagnóze často dopracuje až po dlhom období ambulantnej či hospitalizačnej „turistiky“. Na druhej strane niektoré fyzikálne vyšetrovacie metódy ustupujú do úzadia a stali sa obsolétnymi, keďže sa nahrádzajú bežnými zobrazovacími metódami, ktoré v minulosti nemal každý lekár k dispozícii. Preto cieľom tejto učebnice bolo aktualizovať anamnestické postupy a fyzikálne vyšetrovacie metódy a vyplniť medzeru v príprave študentov na skúšku z predmetu Interná propedeutika a Interná medicína po viacerých rokoch. Obsahom tejto knihy je len anamnéza a fyzikálne vyšetrovacie metódy, pretože tie sú hlavnou náplňou predmetu Interná propedeutika. Laboratórne a zobrazovacie vyšetrenia sú spravidla súčasťou učebníc internej medicíny, preto sme ich do tejto učebnice nezahrnuli. Kniha je v prvom rade určená študentom na prípravu v rámci predmetu Interná propedeutika a na prípravu pred štátnou záverečnou skúškou z predmetu Interná medicína. Veríme, že si nájde svoje miesto aj v knižnici mladých lekárov pri príprave pred špecializáciou z vnútorného lekárstva a iných pododborov internej medicíny, všeobecných lekárov, ale aj lekárov z rôznych iných lekárskych odborov.
Vypredané
14,25 € 15,00 €

Zakáľačkové špeciality


Už si ani neuvedomujeme, o koľko romantiky prichádza moderný človek, koľko zážitkov majú ľudia z takej zakáľačky. Autor knižky sa aspoň v náznaku usiluje priblížiť atmosféru tejto udalosti a sprístupniť zo svojej dlhoročnej praxe niekoľko desiatok receptov na prípravu najrozmanitejších dobrôt súvisiacich so zakáľačkou. Možno ich pripraviť doma na bežnú spotrebu alebo aj na významnejšie príležitosti.
Na sklade 1Ks
6,65 € 7,00 €

Zdravie a klinika chorôb


Učebnica je určená pre všetky zdravotnícke štúdijné odbory, ktoré majú v učebnom pláne zaradený predmet zdravie a klinika chorôb. Pretože študenti budú v praxi získané vedomosti a zručnosti uplatňovať vo všetkých úsekoch zdravotnej starostlivosti, cieľom učebnice je zoznámiť sa so súčasnou koncepciou zdravia pre jedinca, rodinu, štát a celú ľudskú spoločnosť, získať poznatky o zdraví a jeho rizikách v jednotlivých vývinových obdobiach, pochopiť význam rodiny pre zachovanie zdravia jej členov, zoznámiť sa s históriou medicíny, koncepciou a úlohami jednotlivých medicínskych odborov, získať vedomosti o chorobe, jej príčine, priebehu a štádiách.
U dodávateľa
18,05 € 19,00 €

Trendy v medicínskom vzdelávaní a hodnotenie jeho výsledkov


Vysokoškolská učebnica pre mladých učiteľov a doktorandov na lekárskych fakultách Táto publikácia s charakterom vysokoškolskej učebnice obsahuje dôležité informácie o tom, kam smeruje súčasný vývoj v oblasti medicínskej pedagogiky. Je určená tým, ktorí majú seriózny záujem o akademickú kariéru. Má ukázať najmä novým uchádzačom o prácu v akademickom prostredí na lekárskych a zdravotníckych fakultách, že súčasťou ich budúcej profesionálnej činnosti bude okrem vedeckejpráce, liečby a prevencie chorôb, aj pedagogická práca, počnúc výchovou pacientov cez kolegov v pracovnom kolektíve až po pedagogické pôsobenie na školách a v komunitách.
Na sklade 1Ks
15,20 € 16,00 €

Ošetrovateľstvo v chirurgii


V ošetrovateľskej starostlivosti sa v dnešnej dobe vyvíja veľké množstvo rôznych hodnotiacich a meracích nástrojov zameraných na objektivizáciu údajov, ktoré sestre pomáhajú objektivizovať stav pacienta. Hodnotiace a meracie nástroje v chirurgii sú jedným zo základných nástrojov moderného chirurgického ošetrovateľstva. Problematika využívania týchto nástrojov po podrobnom preskúmaní môže poskytnúť dôležité informácie pri riešení situácie v dnešnej ošetrovateľskej starostlivosti a praxi sestier. Vo výučbe sestier stále zaznieva prax založená na dôkazoch, ako aj to, že práve sestry sú vedené k uplatňovaniu nových vedeckých poznatkov a informácií týkajúcich sa efektívnych ošetrovateľských postupov. S rastúcimi kompetenciami a autonómiou sestry v oblasti ošetrovateľstva sa zvyšuje aj jej zodpovednosť a samostatnosť. Voľba nástroja podlieha faktu, kto bude dané hodnotenie u pacienta vykonávať, pretože narábanie s mnohými nástrojmi si vyžaduje špeciálne vzdelanie a náležitú prax sestier v oblasti používania hodnotiacich a meracích nástrojov či metód. Z pohľadu odborníkov, ale aj praxe hodnotiace a meracie nástroje zjednodušujú prácu sestier, objektivizujú posúdenie, ktoré realizujú. V zahraničí sú tieto nástroje bežnou realitou v zdravotníckych zariadeniach a používajú ich aj sestry v ústavnej a domácej starostlivosti. U nás sa zatiaľ využívajú len sporadicky, preto sme sa rozhodli v tejto učebnici zosumarizovať vybrať niektoré meracie a hodnotiace nástroje, ktoré sa vo veľkej miere môžu používať v chirurgickom ošetrovateľstve. Výsledky hodnotiacich a meracích nástrojov sa tak budú stávať dôležitým indikátorom kvalitnej ošetrovateľskej starostlivosti. Na našich pracoviskách sa spravidla stretávame s prevzatými alebo modifikovanými metodikami, ale pre ošetrovateľskú prax nie sú dané súbory k dispozícii. National Council of State Boards of Nursing (NCSBN) definuje komplexne ošetrovateľské hodnotenie ako rozsiahly zber dát tak v úvode, ako aj priebežne u jednotlivcov, v komunitách, rodine či v skupine pri riešení rozvíjajúcej sa zmene zdravotného stavu pacienta/jednotlivca. V odbornej literatúre sa nachádza veľa hodnotiacich a meracích nástrojov týkajúcich sa geriatrického ošetrovateľstva, ale len málo z nich sa zameriava na hodnotiace a meracie nástroje v chirurgickom ošetrovateľstve. Nami ponúkaná učebnica je komplexným spracovaním vybraných hodnotiacich a meracích nástrojov používaných v chirurgickom ošetrovateľstve. Pokúsili sme sa v nej zosumarizovať nami vybrané niektoré hodnotiace a meracie nástroje vhodné na používanie v chirurgickom ošetrovateľstve, ktoré by mali uľahčiť prácu sestier. Kolektív autorov vychádzal pri spracovaní tohto učebného textu z domácej i zahraničnej literatúry, elektronických zdrojov, ako aj z výsledkov výskumov a práce založenej na dôkazoch. Tomuto zodpovedá i rozsah použitej literatúry uvádzanej v závere jednotlivých kapitol. Cieľom autorov bolo vytvoriť učebný text, ktorý by pomohol zorientovať sa v chirurgickom ošetrovateľstve predovšetkým študentom bakalárskeho a magisterského štúdia ošetrovateľstva a špecializačného štúdia. Autori predpokladajú, že táto učebnica doplní chýbajúcu literatúru vo vzdelávaní študentov v chirurgii z pohľadu ošetrovateľstva a bude súčasťou odporúčanej vysokoškolskej literatúry v univerzitnom vzdelávaní profesionálov pre zdravotnícku prax.
Na sklade 1Ks
7,60 € 8,00 €

Manažment domácej ošetrovateľskej starostlivosti I.


Predkladaná monografia integruje najnovšie a aktualizované poznatky týkajúce sa manažmentu domácej ošetrovateľskej starostlivosti a zároveň reaguje na trendy vývoja tejto formy starostlivosti. Vychádzajúc zo súčasných poznatkov danej problematiky získaných štúdiom a praxou, je v monografii spracovaný manažment starostlivosti o pacienta v jeho prirodzenom sociálnom prostredí, so zameraním sa na vybrané aspekty a problémy súvisiace s poskytovaním domácej ošetrovateľskej starostlivosti v kontexte manažmentu domácej ošetrovateľskej starostlivosti ako celku. Monografia rešpektuje všeobecne záväzné právne predpisy, ktoré vytvárajú podmienky na optimálne fungovanie domácej ošetrovateľskej starostlivosti.Cieľom monografie je prispieť svojím obsahom k rozšíreniu a prehĺbeniu poznania domácej ošetrovateľskej starostlivosti. Monografia je určená predovšetkým odborníkom v oblasti komunitného ošetrovateľstva, ale aj ostatnej odbornej verejnosti.
Na sklade 3Ks
13,30 € 14,00 €

Pracovné lekárstvo - Vybrané kapitoly I.


K základným úlohám klinického pracovného lekárstva a klinickej toxikológie patrí komplexná diagnostika, liečba a posudzovanie ochorení, ktoré vznikajú v súvislosti s nepriaznivými, zdraviu škodlivými faktormi práce a pracovným prostredím. S tým súvisí aj hlásenie chorôb z povolania a ohrození chorobou z povolania. Ako choroba z povolania sú klasifikované ochorenia, ktoré vznikli v príčinnej súvislosti s prácou, ak vznikli za podmienok uvedených v predpisoch o sociálnom poistení. Akútna a chronická forma choroby z povolania sa definuje v súlade s metodológiou Eurostatu.Akútnou formou choroby z povolania je choroba z povolania:– ktorej klinické prejavy netrvali dlhšie ako jeden rok,– bola priznaná počas daného roka (referenčný rok) prvýkrát a pre ktorú bolo postihnutému navrhnuté odškodnenie za bolesť spôsobenú poškodením na zdraví, jej liečením alebo odstraňovaním jej následkov,– pre ktorú v danom roku nebola vystavená práceneschopnosť alebo neschopnosť vykonávať zárobkovú činnosť presahujúca 12 mesiacov.Za chronickú formu sa považuje choroba z povolania:– pri ktorej bola na základe trvalej funkčnej zdravotnej poruchy (v trvaní viac ako jeden rok vrátane akútnej fázy choroby) priznaná trvalá neschopnosť vykonávať práce, ktoré danú chorobu vyvolali, alebo ktoré by mohli viesť k jej zhoršeniu,– pre ktorú bol postihnutému vystavený návrh na odškodnenie za sťaženie spoločenského uplatnenia pre chorobu z povolania.Ohrozenie chorobou z povolania je definované prítomnosťou niektorých klinických alebo laboratórnych znakov choroby z povolania, ktoré ešte nespĺňajú klinické kritériá na stanovenie diagnózy choroby z povolania. Choroba z povolania je choroba uznaná príslušným zdravotníckym zariadením, ktorá je zaradená do Zoznamu chorôb z povolania v SR uvedeného v prílohe č. 1 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení, ak vznikla za podmienok uvedených v tejto prílohe zamestnancovi pri plnení pracovných alebo služobných úloh alebo v priamej súvislosti s plnením týchto úloh. Na výskyte chorôb z povolania sa podieľa široké spektrum rizikových faktorov pracovného prostredia, pôsobenie chemických, fyzikálnych, biologických, psychosociálnych faktorov, napr. hluk, prach, vibrácie, karcinogénne a mutagénne látky, alergény, infekčné agens. K najčastejším ochoreniam v súvislosti s prácou v posledných desaťročiach hlásených v SR patria profesionálne ochorenia podporno-pohybového, cievneho a nervového systému zamestnancov vystavených pri práci dlhodobému, nadmernému, jednostrannému zaťaženiu horných končatín a škodlivému vplyvu vibrácií a porucha sluchu z hluku.Prof. MUDr. Ľubomír Legáth, PhD., profesor verejného zdravotníctva, vysokoškolský učiteľ a prednosta Kliniky pracovného lekárstva a klinickej toxikológie Lekárskej fakulty UPJŠ a Univerzitnej nemocnice L. Pasteura v Košiciach. Je absolventom 3. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy, kde pracoval v rokoch 1984–1994 ako vedecký pracovník a sekundárny lekár Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. V rámci pe dagogickej činnosti pôsobí ako garant pre výučbu Internej medicíny v študijnom programe Zubné lekárstvo a je spolugarantom bakalárskeho štúdia Verejné zdravotníctvo. Od roku 2006 bol garantom špecializačného študijného programu pre špecializačný odbor pracovné lekárstvo a od roku 2018 garantuje špecializačný študijný program pre špecializačný odbor všeobecné lekárstvo. Je garantom pre pracovnú zdravotnú činnosť Univerzitnej nemocnice L. Pasteura v Košiciach. Pracoval ako člen znaleckého ústavu, neskôr bol menovaný za súdneho znalca v odbore zdravotníctvo a farmácia, odvetvia vnútorné lekárstvo a pracovné lekárstvo. Má atestácie z interního lékařství, hygieny práce a pracovného lekárstva, funkčnej diagnostiky, pneumológie a ftizeológie, všeobecného lekárstva a zdravotníckeho ma nažmentu a financovania. Dlhé roky pôsobil ako krajský odborník, od roku 2007 pracuje ako hlavný odborník Ministerstva zdravotníctva SR pre odbor klinické pracovné lekárstvo a klinickú toxikológiu. V súčasnosti pôsobí ako podpredseda Celoslovenskej komisie na posudzovanie chorôb z povolania pri MZ SR a je tiež predsedom Regionálnej komisie pri Univerzitnej nemocnici L. Pasteura. Je predsedom pracovnej skupiny MZ SR pre vypracovanie štandardných diagnostických a terapeutických postupov v odbore klinické pracovné lekárstvo a klinická toxikológia a členom akreditačnej komisie MZ SR pre ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov. Aktívne sa venuje vedeckovýskumnej práci, bol riešiteľom výskumných projektov na Slovensku i v zahraničí. Je autorom a spoluautorom viacerých monografií, odborných článkov v domácich a zahraničných časopisoch (prehľad publikačnej činnosti je uvedený v EPC UPJŠ Košice). Je dlhoročným členom výboru Spoločnosti pracovného lekárstva Slovenskej lekárskej spoločnosti, členom Slovenskej internistickej spoločnosti a členom toxikologickej sekcie Farmakologickej spoločnosti. Pracoval ako aktívny člen International Society for Aerosol in Medicine a predseda Československej spoločnosti pre Aerosóly v medicíne, bol taktiež členom Work and Environmental Initiative a New York Academy of Sciences. Bol prezidentom, predsedom a členom vedeckých a organizačných výborov Medzinárodných kongresov a konferencií zaoberajúcich sa problematikou pracovného lekárstva. Za vedeckovýskumnú a publikačnú činnosť bol opakovane ocenený cenou za najlepšie publikácie SPL SLS, striebornou medailou SLS, bronzovou medailou LF UPJŠ a čestnou medailou prof. MUDr. Teisingera Společnosti pracovního lékařství České lékařské společnosti J. E. Purkyně za zásluhy o rozvoj pracovního lékařství.Prof. MUDr. Janka Buchancová, CSc., profesorka internej medicíny, vysokoškolská učiteľka na JLF UK v Martine so zameraním na problematiku klinického pracovného lekárstva a toxikológie. Bola dlhoročnou členkou výboru, v rokoch 1998–2003 aj predsedníčkou Slovenskej spoločnosti pracovného lekárstva SLS. V rokoch 1980–2008 bola vedúcou Kliniky pracovného lekárstva a toxikológie na JLF UK a MFN Martin. Od mája 2008 dodnes pracuje na Ústave verejného zdravotníctva JLF UK Martin a od r. 2014 je aj garantom Univerzity 3. veku pri JLF Martin UK Bratislava. Má štyri atestácie: z internej medicíny, chorôb z povolania, zo všeobecného lekárstva a z klinického pracovného lekárstva a toxikológie. Dlhoročne bola podpredsedníčkou Slovenskej odborovej komisie pre udeľovanie hodností CSc. a PhD. v odbore vnútorného lekárstva a garantom PhD. štúdia pre toxikológiu pri MŠ SR. Viac ako 15 rokov sa venovala organizovaniu PGŠ pre lekárov v odbore všeobecné lekárstvo a pracovné lekárstvo a toxikológia, doteraz je členkou postgraduálnych skúšobných komisií v študijnom odbore pracovné lekárstvo. Zaviedla a zabezpečovala program I.–VIII. Martinských dní pracovného lekárstva s medzi národnou účasťou. Dlhoročne bola súdnou znalkyňou pre pracovné lekárstvo. Od r. 2008 doteraz je garantom Pracovnej zdravotnej služby v ŽILPO, s.r.o. v Žiline. Je členkou redakčnej rady časopisu Pracovní lékařství. Stále sa aktívne venuje vedeckovýskumnej práci v odboroch pracovné lekárstvo a verejné zdravotníctvo s dôrazom na medziodborovú a zahraničnú spoluprácu, hlavne s ČR. Prehľad publikačnej činnosti je evidovaný v EVIPUB UK Bratislava. Bola prvou autorkou a hlavnou zostavovateľkou prvej slovenskej pre- a postgraduálnej učebnice Pracovné lekárstvo a toxikológia (2004). Medzi najvýznamnejšie ocenenia patria: čestné členstvo Slovenskej Spoločnosti pracovného lekárstva, Zlatá medaila SLS, Adasek Adward USA, Zlatá medaila prof. MUDr. Teisingera za zásluhy o rozvoj pracovního lékařství, Ceny a Prémie Literárneho fondu.
U dodávateľa
33,25 € 35,00 €

Ošetrovateľstvo a legislatíva v praxi


Cieľom tejto vysokoškolskej učebnice je komplexne a prehľadne prispieť k rozšíreniu a prehĺbeniu vedomosti z oblasti legislatívy v ošetrovateľstve a ošetrovateľskej praxi. Učebný text vychádza zo súčasného stavu poznatkov o modernom ošetrovateľstve, zo súčasného legislatívneho prostredia v slovenskom ošetrovateľstve a tiež zo súčasného stavu vnímania ošetrovateľstva spoločnosťou ako celku.Publikácia je určená pedagógom, výskumníkom v oblasti ošetrovateľstva, sestrám v klinickej praxi na rôznych stupňoch riadenia, ako aj študentom ošetrovateľstva pregraduálneho, doktorandského, špecializačného štúdia, certifikačnej prípravy a sústavného vzdelávania.
Na sklade 2Ks
11,40 € 12,00 €