Osveta

vydavateľstvo

Medicína katastrof


Kniha vznikla na základe kolektívneho úsilia autorov, ktorí sa dlhodobo systematicky venujú problematike urgentnej medicíny, roky pôsobia v jej prednemocničnej zložke na Slovensku, v Čechách a Rakúsku, prednášajú na vysokých školách urgentnú zdravotnú starostlivosť, krízový manažment a medicínu katastrof. Mnohí z nich na vlastnej koži zažili nejedno hromadné nešťastie menšieho či väčšieho rozsahu, mnohí sú aktérmi námetových, tematických a súčinnostných cvičení. Zvládnutie zdravotných dôsledkov hromadného nešťastia je ťažké z viacerých dôvodov. Edukačné modely sú prínosom, ale neexistuje model, ktorý by dokázal nasimulovať každú konkrétnu situáciu v konkrétnom priestore a v podmienkach nešťastia. Dostupná slovenská literatúra, ktorá by ponúkla problematiku hromadných nešťastí a katastrof vo väčšom rozsahu a s hlbším prienikom chýba. Túto priepasť medzi zahraničnou a domácou literatúrou sa usilovali vyrovnať slovenskí autori Šimko, Babík významnou publikáciou Hromadné nešťastia, medicína katastrof pred vyše desiatimi rokmi. Medicína katastrof však patrí medzi dynamicky sa rozvíjajúce odbory a je potrebné vychádzať zo súčasnej politicko-ekonomickej situácie spoločnosti, zdravotnej a bezpečnostnej politiky štátu. Pripravenosť na katastrofy sa v našich podmienkach zameriava skôr na pomerne úzky rozsah možných udalostí (v protiklade s inými štátmi sveta). Nové svetové problémy súvisiace najmä s globálnou hrozbou terorizmu nás však nemôžu nechať v pokoji. Práve terorizmus, najmä bioterorizmus, môže viesť ku katastrofe oveľa väčšej, ako bola akákoľvek pandémia v prírode. Ak berieme do úvahy nebezpečenstvo pre ľudstvo, sú jeho riziká všade okolo nás. Denne počúvame správy z celého sveta o rôznych mimoriadnych udalostiach, závažných katastrofách s množstvom obetí a nevyčísliteľnými škodami. Rok 2010 bol podľa správy z Centra pre výskum epidemiológie katastrof v Ženeve najsmrteľnejším za posledné dve desaťročia. Obete na životoch a obrovské celkové škody majú na svedomí v tejto hrozivej bilancii najmä prírodné katastrofy.
Vypredané
26,60 € 28,00 €

Ošetrovateľský proces v internom ošetrovateľstve


Ošetrovateľstvo je vedná disciplína, ktorá zabezpečuje komplexnú starostlivosť v zdraví a v chorobe človeka, pričom využíva preventívne, diagnostické a terapeutické postupy. Pri zostavovaní tejto učebnice autori vychádzali z filozofie zdravia, koncepcie odboru ošetrovateľstva a z noriem ošetrovateľskej praxe. Základom pre spracovanie obsahu interného ošetrovateľstva bola metóda ošetrovateľského procesu, ktorú považujeme za jednoduchý algoritmus odborného uvažovania sestry v akomkoľvek kontakte s chorým a so zdravým človekom. Učebný text predpokladá isté východiskové vedomosti z anatómie a fyziológie, vnútorného lekárstva, klinickej propedeutiky, terapeutických postupov, ošetrovateľských disciplín a manažmentu ošetrovateľského procesu. Jednotlivé kapitoly sú tvorené tak, aby rešpektovali kroky ošetrovateľského procesu vo všeobecnej a konkrétnej rovine pri určovaní ošetrovateľských diagnóz podľa systému NANDA-International taxonómia II. Cieľom je pochopiť podstatu a úlohy interného ošetrovateľstva, špecifiká ošetrovateľského procesu a činnosti sestry na jednotlivých úsekoch práce. Vzdelávací proces študenta predpokladá zachovať postupnosť v osvojovaní špecifík ošetrovateľského procesu pri jednotlivých systémových ochoreniach. Študent pri systémových ochoreniach aplikuje jednotlivé kroky ošetrovateľského procesu, pričom pracuje s konkrétnou kazuistikou, ktorú spracoval na klinických cvičeniach. Autori si uvedomujú, že obsah učebnice nie je úplne vyčerpávajúci. Predkladajú ho študentom ošetrovateľstva, sestrám a sestrám-manažérkam v dobrej viere, že im poslúži ako sprievodca ošetrovateľským procesom v internom ošetrovateľstve.
U dodávateľa
9,50 € 10,00 €

Vedecké písanie


„Na slovenských vysokých školách sa ešte stále venuje nedostatočná pozornosť vyučovaniu metód a techník vedeckého písania. Študenti, ktorí stoja pred úlohou napísať seminárnu, bakalársku či diplomovú prácu, sú takí bezradní a často ostávajú aj bez adekvátneho vedenia svojimi pedagógmi. ‚Vedecké písanie‘ zapĺňa dôležitú medzeru a je ambicióznym a vydareným pokusom oboznámiť študentov s technikami a so stratégiami vedeckej práce. Zrozumiteľne a na veľkom množstve praktických príkladov vysvetľuje základné postupy výstavby vedeckých textov, argumentačných postupov a stratégií písania kvalifikačných prác. Knihu rozhodne odporúčam do pozornosti všetkým študentom.“
Vypredané
8,55 € 9,00 €

Klinická hematológia


Vyšetrenie krvného obrazu a niektorých ďalších laboratórnych ukazovateľov (sedimentácia – FW, chemické vyšetrenie moču, elektroforéza bielkovín, pečeňové, obličkové a iné biochemické testy) patria medzi klasické, štandardné metódy, ktoré spolu s klinickým vyšetrením umožňujú orientačné posúdenie zdravia, resp. choroby. Sú základnými ukazovateľmi procesov vnútorného prostredia v zdraví a chorobe a laboratórnymi metódami, ktoré sú potrebné pre všetky medicínske disciplíny. Zložitosť metabolických zmien odohrávajúcich sa v krvi pri fyziologických podmienkach a pri chorobách si v historickom vývoji vynútila vytvorenie samostatného vedného odboru v rámci vnútorného lekárstva. Poznatky o krvi ako o lieku zachraňujúcom život pri krvácaniach, ale aj základného orgánu zapojeného do všetkých metabolických a imunitných procesov podmienili vznik transfúziológie ako spoločného vedného odboru s klinickou hematológiou. Tento klinický a súčasne laboratórny aj výrobný odbor má interdisciplinárny charakter. Predovšetkým úzko spolupracuje s odbormi imunologicky orientovanými, ďalej s oddeleniami cytologickej, histomorfologickej diagnostiky, molekulovej genetiky, ako aj s oddeleniami invazívnej a neinvazívnej laboratórnej medicíny a výroby krvi ako lieku. Práca na klinických oddeleniach a oddeleniach laboratórnej diagnostiky si vyžaduje, aby zdravotnícki pracovníci mali komplexné poznatky o krvi ako o systéme orgánov, buniek a plazmatických súčastí, ktoré spolu zabezpečujú vitálne funkcie organizmu. Ďalej musia mať prehľad o príčinách, klinických prejavoch a následkoch krvných chorôb a napokon sa vyžadujú znalosti o význame transfúzie krvi ako lieku, o jej imunologických vlastnostiach, o výrobe a správnej indikácii transfúznych prípravkov. Pre nárast teoretických i klinických poznatkov v medicíne sa autori rozhodli spracovať novú monografiu, zahŕňajúcu súčasné najdôležitejšie poznatky v klinickej hematológii. Tým sa zmenil aj charakter diela z učebnice na monografické spracovanie najaktuálnejších poznatkov v etiológii, diagnostike a liečbe krvných chorôb. Súčasná laboratórna diagnostika vychádzajúca z vyspelej prístrojovej techniky, počítačovej a molekulovogenetickej analýzy sa v monografii uvádza len stručne a pre špeciálne znalosti sa odporúča použiť ďalšie zdroje. Autormi diela sú odborníci s dlhoročnými klinickými, laboratórnymi, vedeckými a pedagogickými skúsenosťami. Mnohým čitateľom sa bude zdať kniha náročná, ak budú na ňu nazerať len ako na pedagogickú príručku. Potreby praxe si však vyžadujú, aby sa stala vhodným zdrojom informácií pre všetkých, ktorí sa o odbor hematológie a transfúziológie zaujímajú z dôvodov pregraduálneho vzdelávania, ako aj postgraduálneho – špecializačného, resp. vedeckovýskumného zamerania. Kolektív autorov želá všetkým čitateľom, aby im nadobudnuté vedomosti prispeli k správnemu výkonu ich povolania.
Vypredané
17,10 € 18,00 €

Výzkum v ošetřovatelství


Učebnica prezentuje základné poznatky z oblasti výskumu v ošetrovateľstve. Úvodná kapitola sa zaoberá základnou charakteristikou tohto výskumu a ďalšie kapitoly sa venujú témam, ako sú ľudské poznanie a vedecký prístup, metodológia výskumu v ošetrovateľstve, základné metódy výskumu, meranie štatistické spracovanie výsledkov a písomná správa z výskumu. Učebnica je určená pre všetky sesterské študijné odbory.
Vypredané
3,47 € 3,65 €

Kompendium akupunktúry 2 + mapa akupunktúrnych bodov - ucho


Druhý zväzok učebnice spracúvajúci problematiku akupunktúry v celej šírke. Učebnica je použiteľná pre pregraduálnu i postgraduálnu prípravu lekárov.
Na sklade 1Ks
31,35 € 33,00 €

Súdnolekárska alkohológia


Obsah: 1. Zneužívanie alkoholu v historických súvislostiach2. Represia alkoholizmu v novodobých dejinách nášho štátu 3. Alkohol, alkoholické nápoje a súvisiace pojmy 4. Alkohol ako xenobiotikum 5. Účinky alkoholu na živý organizmus 6. Vonkajšie prejavy alkoholického ovplyvnenia 7. Kvantifikácia a kvalifikácia účinku alkoholu na neuropsychické funkcie človeka 8. Možnosti a spôsoby detekcie alkoholického ovplyvnenia 9. Neogenéza alkoholu 10. Forenzné aspekty hodnotenia a posudzovania alkoholického ovplyvnenia 11. Medicínske aspekty interakcie iných alkoholov s ľudským organizmom 12. Sociálnopatologický impakt konzumácie alkoholu
Na sklade 1Ks
8,55 € 9,00 €

Myasthenia gravis a myastenické syndrómy


Publikácia obsahuje prehľad súčasných poznatkov o myasthenia gravis a myastenických syndrómoch. Zrozumiteľnou formou chronologicky poskytuje informácie o patomechanizmoch, diagnostike, diferenciálnej diagnostike a terapii týchto ochorení. Osobitne ce nné sú informácie o riešení situácií, s ktorými sa môže lekár stretnúť pri starostlivosti o týchto pacientov. Publikácia môže byť cenným zdrojom informácií nielen pre neurológov a anestéziológov, ale tiež pre ostatných lekárov v klinickej praxi, ktor í sa môžu stretnúť s pacientmi s týmto typom ochorenia.
Na sklade 1Ks
8,55 € 9,00 €

Urodynamické vyšetrenia


1. Úvod a história 2. Fyziológia dolných močových ciest3. Hydrodynamika dolných močových ciest4. Charakteristika urodynamického vyšetrenia5. Uroflowmetria6. Cystometria7. Profilometria a tlakový bod úniku moču8. Tlakovo-prietokové merania9. Elektromy ografia10. Urodynamické vyšetrenia pri benígnej hyperplázii prostaty11. Urodynamické vyšetrenia a inkontinencia moču12. Urodynamické vyšetrenie a neurogénny močový mechúr 13. Odporúčané urodynamické vyšetrenia.
Na sklade 1Ks
3,80 € 4,00 €

Alkohologie v soudním lékařství


V súvislosti s rozvojom soudnolekárskej vedy a moderných laboratórnych technológií sa u nás i vo svete zhromaždil značný objem poznatkov nielen o účinkoch alkoholických nápojov na človeka, ale aj o súdobých metódach detekcie etanolu v rôznych tkanivách ľudského tela. Pri hlbšom prieniku do dnes už samostatnej vedeckej disciplíny - forenznej alkohológie - bádateľ rýchlo zistí existenciu informácií neraz roztrieštených, neucelených či dokonca vzájomne antagonistických. Kolektív pracovníkov Ústavu súdneho lekárstva a medicínskych expertíz Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Univerzitnej nemocnice v Martine, v spolupráci s pracovníkmi Ústavu súdneho lekárstva Lekárskej fakulty Masarykovej univerzity v Brne, vedomý si týchto skutočností, vzal na seba dosť neľahká úloha: roztriediť, systematizovať a epikriticky vyhodnotiť dostupné poznatky o alkohole, jeho variantoch, o biotransformácii tejto látky v ľudskom tele, či o možnostiach exaktného laboratórneho vyšetrovania biologických materiálov a kritického posudzovania stupňa ovplyvnenia živého subjektu touto látkou. Dlhoročné skúsenosti oboch pracovísk vo vyšetrovaní a posudzovaní stavov ovplyvnených požitým alkoholom autori konfrontovali s poznatkami svetovej literatúry v nádeji, že súbor takto získaných poznatkov či názorových rovín, zhmotnený v predkladanej monografii, pomôže k lepšej orientácii v uvedenej problematike nielen súdnym lekárom, ale i psychológom, psychiatrom, lekárom iných medicínskych odvetví, príslušníkom Polícia ČR a iných zložiek štátnej moci, ktoré majú účasť a záujem na represiu alkoholizmu a následkov jeho konzumácie, či už v rovine medicínskej alebo právnej.
Vypredané
17,29 € 18,20 €

Gynekologicko-pôrodnícke ošetrovateľstvo


1 Úvod do problematiky gynekologicko-pôrodníckeho ošetrovateľstva 2 Vybrané teórie a modely vhodné pre gynekologicko-pôrodnícke ošetrovateľstvo 3 Anatomicko-fyziologické východiská 4 Klinické príznaky 5 Vyšetrovacie metódy 6 Špecifiká prístupu pri ošetrovaní žien vo vybraných oblastiach gynekológien a pôrodníctva 7 Etické a právne aspekty v gynekologicko-pôrodníckom ošetrovateľstve 8 Prevencia v gynekologicko-pôrodníckom ošetrovateľstve 9 Ošetrovanie pri zápalových ochoreniach ženských pohlavných orgánov 10 Ošetrovanie ženy pri sexuálne prenosných ochoreniach 11 Ošetrovanie ženy pri chirurgickej liečbe 12 Ošetrovanie ženy pri náhlych príhodách v gynekológii 13 Ošetrovanie pri nádorových ochoreniach ženských pohlavných orgánov 14 Ošetrovanie ženy pri ochoreniach prsníka 15 Ošetrovanie v detskej gynekológii 16 Ošetrovanie ženy v perimenopauze a postmenopauze 17 Výchova k plánovanému rodičovstvu 18 Ošetrovanie ženy v tehotnosti 19 Ošetrovanie ženy pri poruchách trvania tehotnosti 20 Ošetrovanie ženy pri ochoreniach pridružených k tehotnosti 21 Ošetrovanie rodičky pri fyziologickom pôrode 22 Ošetrovanie ženy pri náhlych príhodách v pôrodníctve 23 Ošetrovanie šestonedieľky 24 Ošetrovanie novorodenca
Vypredané
8,55 € 9,00 €

Klinická propedeutika ošetrovateľstva a pôrodnej asistencie


V tejto učebnici sú okrem propedeutiky základných klinických odborov uvedené aj podrobnejšie informácie z vybraných klinických odborov, ako je zubné lekárstvo, ústna a tvárovočeľustná chirurgia a dermatovenerológia, ktoré sú veľmi dôležité pri základnom vyšetrení pacienta a môžu dopomôcť k rýchlej a správnej diagnóze mnohých celkových ochorení. Keďže sa v ďalšom štúdiu problematika a terminológia týchto odborov spomína len okrajovo a tieto predmety sa samostatne nevyučujú, dúfame, že dve kapitoly vybraných odborov budú cenným príspevkom k všeobecnému vzdelaniu študentov, budúcich sestier a pôrodných asistentiek, ktorí sa vydali na cestu za ušľach - tilým cieľom, akým je upevňovanie zdravia a uzdravovanie chorých. Učebnicu napísali skúsení pedagógovia a súčasne odborníci z praxe, a preto je v nej harmonicky prepojená teória s klinickou skúsenosťou.
U dodávateľa
6,65 € 7,00 €

Vývin mozgu a jeho poruchy


Vrodené chyby mozgu a miechy, Detská mozgová obrna, Rečový vývin a jeho poruchy, ADHD, Autizmus, Mentálna retardácia, Epilepsia.
Vypredané
14,25 € 15,00 €

Základy anestézie vedenej nízkym prietokom čerstvých plynov


Low flow a minimal flow anestézia xenónom, alebo aj ostatnými anestetikami nie je nič nové a originálne. Je to inak ponímaná inhalačná anestézia. V knihe sú skoncentrované akési základné poznatky, ktoré by mal každý anestéziológ ovládať, ak chce aplikovať bezpečnú low flow a minimal flow anestéziu, vrátane aplikácie xenónu, pri zachovaní ekonomickej efektivity jeho podávania. V monografii sú čo najprístupnejšou formou objasnené benefity, riziká i problémy týkajúce sa hlavne aplikácie xenónu a minimal flow anestézie.
Na sklade 1Ks
7,60 € 8,00 €

Saponíny


Obsah: 1. Úvod 2. Sponíny: všeobecná charakteristika 2.1. Steroidné saponíny 2.2. Triterpénové saponíny 3. Biosyntéza saponínov 4. Vlastnosti saponínov 5. Význam saponínov pre rastliny 6. Priemyselne významné drogy s obsahom triterpénových saponínov a ich použitie 6.1. Drogy s obsahom saponínov pôsobiace expektoračne -- 6.1.1. Liquiritiae radix, Glycyrrhiza glabra, (sladkovka hladkoplodá), Fabaceae (SL1) -- 6.1.2. Primulae radix, Primula veris, Primula elatior, (prvosienka jarná, prvosienka vyššia), Primulaceae (SL1) -- 6.1.3. Hederae folium, Hedera helix, (brečtan popínavý), Araliaceae (Ph.Eur.6) -- 6.1.4. Polygalae radix, Polygala senega, (horčinka senegová), Polygalaceae (SL1) -- 6.1.5. Verbasci flos, Verbascum sp., (divozel), Scrophulariaceae (SL1) -- 6.1.6. Saponariae rubrae radix, Saponaria officinalis (mydlica lekárska), Silenacea - Caryophyllaceae -- 6.1.7. Saponariae albae radix, Gypsophila paniculata (gypsomilka metlinatá), Silenaceae - Caryophyllaceae 6.2. Drogy s obsahom saponínov pôsobiace diureticky -- 6.2.1. Herniariae herba, Herniaria glabra, (prietržník holý), Herniaria hirsuta, (prietržník chlpatý), Paronychiaceae (SFK 2007) -- 6.2.2. Solidaginis herba, Solidago virgaurea (zlatobyľ obyčajná), Solidago gigantea (zlatobyľ obrovská), Asteraceae (SL1) 6.3. Drogy s obsahom saponínov s antiexsudatívnym účinkom -- 6.3.1. Hippocastani semen, Aesculus hippocastanum, (pagaštan konský), Hippocastanaceae 6.4. Rastlinné adaptogény -- 6.4.1. Ginseng radix, Panax ginseng, (všehoj ázijský), Araliaceae (Ph.Eur.6) -- 6.4.2. Eleutherococci radix, Eleutherococcus senticosus syn. Acanthopanax senticosus, (všehojovec štetinatý), Araliaceae -- 6.4.3. Leuzeae radix, Leuzea carthamoides syn. Rhaponticum carthamoides (leuzea saflorová), Asteraceae -- 6.4.4. Withaniae radix, Withania somnifera Dunal, Solanaceae 6.5. Drogy s obsahom saponínov s protizápalovýmúčinkom -- 6.5.1. Calendulae flos, Calendula officinalis (nechtík lekársky), Asteraceae (Ph.Eur.6) -- 6.5.2. Centellae asiaticae herba, Centella asiatica (centela ázijská) Hydrocotylaceae 7. Priemyselne významné drogy s obsahom steroidových saponínov a ich použitie 7.1. Rusci aculeati rhizoma, Ruscus aculeatus (listnatec tŕnitý), Liliaceae 7.2. Sarsaparillae radix, Smilax utilis (smilax užitočný), Smilacaceae 7.3. Steroidové saponíny čeľade Liliaceae 7.4. Syntéza steroidových hormónov mikroorganizmami 7.5. Saponiny v potravinách a kozmetike 8. Biologické účinky saponínov 8.1.Protivírusové účinky 8.2.Hepatoprotektívny účinok 8.3.Účinky na metabolizmus 8.4. Imunomodulačné účinky -- 8.4.1. Saponíny ako adjuvanty -- 8.4.2. Imunosupresívny účinok -- 8.4.3. Imunostimulačný účinok 8.5.Cytotoxický a antitumorový účinok 8.6.Iné účinky saponínov -- 8.6.1. Moluscidálne účinky -- 8.6.2. Anthelmintické účinky -- 8.6.3. Leishmanicídny účinok -- 8.6.4. Protikvasinkový účinok -- 8.6.5. Antifungálny účinok -- 8.6.6. Antiflogistický účinok -- 8.6.7. Saponíny sladkej chuti ---- 8.6.7.1. Glycyrizová kyselina a jej deriváty ---- 8.6.7.2. Abrusozidy ---- 8.6.7.3. Mogrozidy ---- 8.6.7.4. Periandríny ---- 8.6.7.5. Pterokaryozidy 8.7. Účinky saponínov na zvieratá 8.8. Saponíny morských živočíchov 9.Analýza a izolácia saponínov 9.1.Stanovenie obsahu a anylýza saponínov 9.2 .Izolácia saponínov -- 9.2.1. Extrakcia saponínov -- 9.2.2. Chromatografické delenie saponínov 10. Identifikácia saponínov 10.1.Štiepne reakcie 10.1.1. Kyslá hydrolýza 10.1.2. Alkalická hydrolýza 10.1.3. Enzymatická hydrolýza 10.2.Spektroskopické metódy idenz´tifikácie saponínov 10.2.1. Infračervená spektroskopia 10.2.2. Hmotnostná spektrometria 10.2.3. Nukleárna magnetická rezonancia 10.2.4. Röntgenová kryštalografická štrukturálna analýza
Na sklade 1Ks
7,60 € 8,00 €

Ošetrovateľské štandardy v intenzívnej starostlivosti


Ošetrovateľský štandard podľa Kontrovej a spol. predstavuje dohodnutú profesijnú úroveň kvality, určuje záväznú normu pre kvalitnú ošetrovateľskú starostlivosť a umožňuje objektívne hodnotenie poskytovanej ošetrovateľskej starostlivosti. Publikácia „Štandardy v ošetrovateľstve“ je základným dokumentom pre sestry vo všetkých klinických odboroch. Publikácia „Ošetrovateľské štandardy v intenzívnej starostlivosti“ poukazuje na prínos ošetrovateľských štandardov aj na konkrétnom a veľmi náročnom klinickom pracovisku a prezentuje používanie štandardov v ošetrovateľskej praxi.
Na sklade 2Ks
3,80 € 4,00 €