Univerzita Komenského

vydavateľstvo

Aktuální otázky vzdělávání dospělých


Současná společnost klade na své členy stále větší nároky. Ne neprávem získala přívlastek turbulentní. Stále změny, se kterými se musí jedinec i společnost vyrovnávat, významně ovlivňují fungování firem i státu. Sociální a hospodářské změny modifikují rovněž i edukační procesy a celkovou edukační realitu. Určují požadavky na výstupy z učení, ovlivňují inovace didaktických metod, mění cíle a obsah vzdělávání ve všech etapách počátečního vzdělávání. Stejně významně mění i přístup k dalšímu vzdělávání. Jsou vědy, které výrazně přispívají k poznání těchto složitých globálních procesů a jevů a snaží se objasnit jejich vliv na postavení jedince a společnosti – andragogika mezi ně právem patří. Předložená kolektivní monografie mapuje vybraná aktuální témata z oblasti teorie a praxe vzdělávání dospělých. Autorský kolektiv je z velké části tvořen akademickými pracovníky Univerzity Jana Amose Komenského Praha, kteří se podílejí na řešení grantového projektu Grantové agentury ČR s názvem „Andragogický model učení a vzdělávání dospělých založený na získávání a rozvoji klíčových kompetencí“. Výzkumný tým byl doplněn o řadu expertů z oblasti filozofie vědy i rozvoje a řízení lidských zdrojů.Jednotlivé kapitoly odrážejí současné trendy a perspektivy v andragogice a teorii vzdělávání dospělých. Multidisciplinární uchopení vybraných témat může napomoci čtenáři k širší orientaci v oblasti společenských a humanitních věd. V mnoha aspektech rovněž naznačuje další vývoj, který od jedince očekává řadu kompetencí nezbytných pro osobní rozvoj, uplatnění se v rámci rozmanitých sociálních rolí a pochopitelně motivaci k uplatnění se na trhu práce. Vztah jedince a společnosti se stal fenoménem počátku 21. století. Stejně jako vědomosti a znalosti. Problematika vzdělávání dospělých a jejich psychosociálních aspektů je jedním z aktuálních témat současnosti. Vyžaduje propojení poznatků teoretických i praktických z několika vědních oborů: andragogiky, gerontagogiky, psychologie, sociologie, pedagogiky, speciální pedagogiky a dalších. Cílem této publikace není podat podrobný popis problematiky, ale na základě teoretických znalostí a praktických zkušeností nabídnout lektorům, učitelům, koučům, manažerům, personalistům, studentům a dalším odborníkům inspiraci pro práci s dospělými všech věkových skupin a jejich profesního zařazení. Práce se neopírá pouze o teoretické přístupy, ale i o dlouhodobý výzkum v oblasti andragogické vědy. ?
U dodávateľa
11,20 € 11,79 €

Kompetence ve vzdělávání dospělých


Dr. Veteška patří u nás k velmi fundovaným odborníkům v oblasti andragogiky a řízení lidských zdrojů. Jeho práce týkající se kompetencí ve vzdělávání patří ke špičkovým dílům v oboru. Toto nové dílo lze přiřadit k probíhající diskusi o kompetencích v e vzdělávací oblasti i v oblasti intervence do lidských zdrojů v podnicích a organizacích Velmi správně je v práci charakterizována kontextuální specifičnost významu pojmu kompetence v různých etapách lidského života... Autor velmi přesvědčivě ukazu je, že kompetence mohou být získávány a ovlivňovány prostřednictvím vnějších intervencí do lidských zdrojů. doc. PhDr. Jaroslav Mužík, DrSc.Katedra andragogiky a personálního řízeníFilozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze Akcent, který autor k lade nejen na edukační, ale rovněž na sociální rozměr daného konceptu, činí z posuzované odborné publikace nejkomplexnější zdroj poznatků určený nejen pro pedagogické pracovníky, andragogy různé profilace, ale zároveň též pro studenty i praktiky obor ů personální řízení, respektive řízení či rozvoj lidských zdrojů Zvláště pozitivně hodnotím autorův soustavný zájem o deskripci a analýzu změn v paradigmatech počátečního i dalšího vzdělávání a jejich reflexi ve vlastní vědecko-výzkumné činnosti, je jíž závěry jsou v textu rovněž uvedeny a vhodně tak doplňují další statistická data, týkající se jak účasti na vzdělávání zvláště u dospělé populace, tak obecnějších požadavků na výsledky učení... PhDr. Michaela Tureckiová, CSc.Katedra andragogiky a personálního řízeníFilozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze Publikace se teoreticky a metodologicky zabývá významným fenoménem přelomu 20. a 21. století klíčovými kompetencemi v kontextu sociálních a hospodářských změn. Autor dává uvedené ko mpetenční pojetí do širších edukačních souvislostí, a to vždy se stálým zřetelem k možnostem aplikace do různých společenských oblastí, zejména pak do vzdělávání, rozvoje a řízení lidských zdrojů prof. PhDr. Alena Vališová, CSc.Katedra věd o výchově Fakulta filozofická, Univerzita Pardubice
U dodávateľa
13,10 € 13,79 €

Krížom krážom Slovenčina A2 + 2CD, 2. vydanie


Slovenčina pre začiatočníkov Krížom-krážom A2 s dvomi CD nadväzuje na učebnicu slovenčiny pre úplných začiatočnikov Krížom-krážom A1.Knihy Krížom-krážom predstavujú atraktívnu cestu ako zvládnuť najbežnejšie komunikačné situácie. Na to slúži bohato ilustrovaný didakticky stvárnený obsah, ktorý umožňuje nácvik jednotlivých rečových zručnosti v súlade s požiadavkami Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky (CEF). Učebnica obsahuje 10 lekcií s metodicky premyslenou pevnou štruktúrou. Výnimkou je prvá a desiata lekcia, ktoré majú osobitné zameranie. Každú lekciu tvorí 5 ozvučených dialógov reprezentujúcich bežné komunikačné situácie, pri ktorých sa nová lexika prezentuje pomocou obrázkov alebo slovného výkladu. Po dialógoch nasleduje súhmné predstavenie lexiky súvisiacej s témou lekcie a cvičenia zamerané na jej osvojenie. V každej lekcii sa postupne jednoduchým spôsobom predstavujú základy gramatiky, pričom sa rešpektujú špecifiká slovenčiny ako cudzieho jazyka pre začiatočníkov. Výber gramatických javov (pri slovesách ide o ďalšie slovesné triedy v prézente, futúrum, kondicionál, imperatív, aspekt či particípiá a pri deklinačných vzoroch o genitív a datív v singulári aj pluráli) metodicky dopĺňa gramatické minimum pre začiatočníkov. Na konci každej lekcie sú súhrnné cvičenia, v ktorých sa upevňujú komunikatívne zručnosti so zreteľom na počúvanie a čítanie s porozumením a tvorenie jednoduchých ústnych a písomných prejavov. Prácu s učebnicou môžu spestriť aj sprievodné úlohy či doplnkové texty s cvičeniami.Učebnica obsahuje kľúč k cvičeniam, slovensko-anglický slovníček usporiadaný podľa jednotlivých lekcií a prehľadné gramatické tabuľky.Učebnicu dopĺňa samostatná cvičebnica.
Vypredané
25,20 € 27,39 €

Marketing cestovního ruchu


Předložené skriptum ve svém pojetí představuje komplexní náhled na marketing se speciálním zaměřením na oblast cestovního ruchu. Je zřejmé, že marketing jako věda i jako umění stále nabývá na svém významu v mnoha oblastech. Setkáme se s ním jak ve zcela tradičním pojetí představovaném obchodními, výrobními podniky a podniky služeb, tak i v méně tradičních oblastech, jakými jsou samosprávné činnosti (marketing obcí), politika (marketing politických stran a hnutí), sociální oblast (marketing neziskových organizací) a v neposlední řadě se rozvíjí i trend oborového marketingu, který představuje například právě marketing cestovního ruchu. Velmi dobře je k tomuto tématu rozpracována i jedna ze strategií zaměřujících se na cestovní ruch, kterou je výnosový management.Autor zcela v souladu s moderním pohledem na marketing rozšiřuje základní soubor marketingového mixu z tzv. 4 P na 8 P, která se v současnosti považují například v oboru marketingu cestovního ruchu za standardní přístup. Obecně má skriptum vysokou odbornou úroveň, výrazně podpořenou mohutnou citací domácích i zahraničních autorů odborné literatury a celou řadou praktických poznatků a příkladů prezentovaných v případových studiích, které lze ze značné části připsat přímo autorovi skripta. Toto skriptum přináší velmi vhodné doplnění k publikacím zabývajícím se obecným marketingem.
U dodávateľa
14,35 € 15,10 €

Vegetačný stupeň smrečín v Západných Karpatoch - rozšírenie a spoločenstvá


Prirodzené smrekové lesy tvoria v našich horstvách charakteristický samostatný pás porastov – najvyšší vegetačný stupeň utváraný lesom. Predmetom štúdie je podrobné a kritické prehodnotenie súčasných i historických údajov o výskyte horských smrečín v celých Západných Karpatoch na základe autorovho terénneho výskumu, s osobitným zreteľom na územie Veľkej Fatry. Zároveň ponúka súhrnné syntaxonomické spracovanie rastlinných spoločenstiev západokarpatských horských smrečín s početnou dokumentáciou. Predstavuje základné vedecké dielo pre biologický, geografický, lesnícky a prírodoochranný výskum i prax.
Vypredané
17,10 € 18,00 €

Jak vypracovat bakalářskou a diplomovou práci


Nová aktualizovaná příručka „Jak vypracovat bakalářskou a diplomovou práci“, jak již název napovídá, je omezena pouze na práce bakalářské a diplomové, neboť na rigorózní a disertační práce je kladena vyšší náročnost na metodologickou a výzkumnou část. Hlavním cílem příručky je provést studenty celým procesem zpracování kvalifikační práce. V úvodu je vymezen rozdíl mezi bakalářskou a diplomovou prací. Následuje „jádro“ příručky – popis informačních zdrojů a způsoby jejich využití při psaní textu. Navazují kapitoly věnované struktuře práce, od fáze vymezení tématu a cíle práce, přes její formální úpravy a odborný styl, až po závěr. Celý text příručky je prostoupen řadou konkrétních příkladů, což nepochybně přispěje ke kvalitě zpracování bakalářských a diplomových prací. Součástí jednotlivých kapitol jsou i odkazy na publikace či další zdroje, v nichž lze získat mnoho užitečných informací. V závěrečné části příručky jsou vloženy přílohy, které obsahují vzory jednotlivých normovaných stran. Autorský tým přeje studentům hodně úspěchů při zpracování kvalifikačních prací.
Vypredané
3,92 € 4,13 €

Strategický management změn a znalostí


Publikace zkušeného autora nabízí čtenářům strategický pohled na závažnou problematiku managementu změn a znalostního managementu. Jejich využitím může organizace získat zásadní a podstatná strategická aktiva. Publikace poskytuje věcný, logicky uspořádaný a komplexní pohled na tuto problematiku s východisky pro manažerskou praxi. Problematika změn je v managementu závažnou a klíčovou otázkou. Jsme součástí změn, aniž si to musíme vždy uvědomovat. Je na nás, jak se s nimi vyrovnáme. Totéž platí o managementu. Pro manažery nesmí být změna hrozbou, ale východiskem pro rozvoj nových příležitostí. Ten, kdo se chce naučit a zvládnout management a dokázat ho efektivně uplatňovat v praxi, musí vstoupit do svatyně základních pravidel managementu a skrytých tajemství umění. Čtenáři v knize ocení, že publikace je průvodcem, navigátorem a pomocníkem k osvojování si těch nejlepších teoretických a praktických poznatků pro zítřek, pro zítřek již dnes.
U dodávateľa
13,89 € 14,62 €

Komunikácia v medicíne


Obsah: 1. Sociálna percepcia, interakcia a komunikácia, 2. Komunikačný proces, 3. Verbálna komunikácia, 4. Neverbálna komunikácia, 5. Empatia, 6. Asertivita, 7. Evalvácia a devalvácia v komunikácii, 8. Komunikácia v medicíne, 9. Komunikačné zručnosti a ich uplatnenie v práci zdravotníka, 10. Rozhovor lekár - pacient, 11. Komunikácia s pacientom v ambulantnej ústavnej starostlivosti, 12. Komunikácia s deckým pacientom, 13. Komunikácia s geriatrickým pacientom, 14. Komunikácia s ťažko chorým a umierajúcim pacientom, 15. Komunikácia s chirurgickým pacientom, 16. Komunikácia s pacientom s psychickou poruchou, 17. Komunikácia s pacientom s telesným, zmyslovým alebo mentálnym postihnutím, 18. Komunikácia s paccientom prostredníctvom informačných technológií, 19. Syndróm vyhorenia ako prekážka efektívnej komunikácie.
Vypredané
12,92 € 13,60 €

Obchodné právo pre manažérov


Zámerom autorov je zrozumiteľnou formou priblížiť jednotlivé právne inštitúty, upravené v pvej časti Obchodného zákonníka, ktoré predstavujú teoretický základ týkajúci sa postavenia podnikateľa vymedzený vo všeobecných ustanoveniach a v druhej časti Obchodného zákonníka, ktorá upravuje založenie, vznik, zrušenie a zánik osobných a kapitálových obchodných spoločností ako aj družstva...
Vypredané
11,40 € 12,00 €

Pracovné právo pre manažérov


Zámerom autorov je zrozumiteľnou formou vysvetliť študentom jednotlivé inštitúty pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia vrátane predlôh jednotlivých podaní akými sú pracovná zmluva, dohoda o skončení pracovného pomeru, výpoveď zo zamestnania, žaloba o určenie neplatného skončenia pracovného pomeru a podobne...
Vypredané
15,20 € 16,00 €

Podklady na prijímacie skúšky z biológie


Podklady na prijímacie skúšky z biológie - Lekárska fakulta
Vypredané
9,50 € 10,00 €

Podklady na prijímacie skúšky z chémie


Podklady na prijímacie skúšky z chémie - Lekárska fakulta
Vypredané
9,50 € 10,00 €

Mechanizmy organických reakcií


Publikácia voľne nadväzuje na knihu Fyzikálne princípy organických reakcií. Obe sú primárne určené ako učebnice pre magisterských študentov organickej chémie. Môžu však byť použité tiež samostatne a mali by dobre poslúžiť takisto ďalším záujemcom o hlbšie pochopenie mechanizmov organických reakcií. Táto kniha by mala byť tiež dobrým východiskom pre štúdium organickej chémie v doktorandskom stupni štúdia a môže byť užitočná aj odborníkom v praxi.
Vypredané
29,93 € 31,50 €

Správne právo hmotné osobitná časť


Učebnica osobitnej časti správneho práva hmotného obsahuje analýzu vybraných odvetví a sfér verejnej správy s dôrazom na dynamickú i statickú stránku verejnej správy. Kniha je rozdelená do 16 kapitol, ktoré postupne rozoberajú vnútornú správu, policajnú správu, správu obrany, justície a zahraničných vecí, správu školstva, zdravotníctva, zamestnanosti, živnostenského podnikania, daní a poplatkov, správu starostlivosti o životné prostredie, katastra, kultúry, sieťových odvetví a informácií.
Vypredané
27,55 € 29,00 €

Anatómia pre športovcov I


Učebnica systematickej anatómie, s cieľom poskytnúť potrebné poznatky, bez zbytočného zahltenia podrobnosťami a zložitými obrázkami.Anatomia I je určená pre študentov telesnej výchovy a športu UK v Bratislave, ale aj študentov trénerských kurzov pre všetky športy.
Vypredané
16,44 € 17,30 €

Anatómia pre športovcov II


Druhý diel knihy obsahuje anatomický opis orgánových sústav – tráviaca, dýchacia, srdcovocievna, močovopohlavná, nervová sústava, žľazy s vnútornou sekréciou, zmyslové orgány a kožu. Text knihy je určený nielen pre študentov telesnej výchovy a športu ale aj pre športových trénerov, rehabilitačných pracovníkov, fyzioterapeutov a všetkých, ktorí sa zaoberajú pohybom a športom.
Na sklade 1Ks
20,90 € 22,00 €