Univerzita Komenského

vydavateľstvo

Tri, dva, jeden - Slovenčina, úroveň A1 + CD


Študijný materiál Tri, dva, jeden - slovenčina pozostáva z:Učebnica a cvičebnica v jednom + CD Študijný materiál je určený všetkým záujemcom o štúdium slovenčiny ako cudzieho jazyka na úrovni A1.Cieľom študijného materiálu je: - poskytnúť používateľom názorný motivačný materiál na získanie základných jazykových zručností v slovenskom jazyku - aktívne rozvíjať jednotlivé jazykové kompetencie a precvičiť si nadobudnuté vedomosti v reálnych komunikačných situáciách - precvičovať najfrekventovanejšie frázy a nosné gramatické javy s prihliadnutím na najtypickejšie chyby a problémy cudzincov
Vypredané
44,65 € 47,00 €

Slovenčina ako cudzí jazyk, Učebnica B + CD


Hovorme spolu po slovensky : slovenčina ako cudzí jazyk. Cvičebnica : B : 2, Časť 2
Vypredané
20,71 € 21,80 €

Pracovné listy k učebnici, A - Hovorme spolu po slovensky!


Pracovné listy k učebnici A Hovorme spolu po slovensky!sú doplnkom Učebnice a Cvičebnice Hovorme spolu po slovensky A. Je určená pre záujemcov o štúdium slovenčiny v jazykových kurzoch, ako aj zahraničným poslucháčom v prvom semestri ich jednoročnej jazykovej a odbornej prípravy.Cieľom Pracovných listov je:poskytnúť používateľom priestor na precvičovanie a automatizáciu gramatickej roviny jazyka v rozsahu úrovne A1 a A2 komunikatívne rozširovať a upevňovať slovnú zásobu jej používaním v bežných životných situáciách dať používateľom možnosť samostatne pracovať s textom v slovenskom jazyku na zodpovedajúcej úrovni ovládania jazyka
Vypredané
10,93 € 11,50 €

Základná gymnastika


Základná gymnastika je kniha zameraná nie len pre telovýchovných a športových pedagógov, ale pre ľudí, ktorý si chcú bližšie priblížiť teoretické a praktické základy gymnastiky.V knihe základná gymnastika môžeme nájsť bohatý zásobník cvikov, pre všetky vekové kategórie.Kniha základná gymnastika obsahuje množstvo ilustrácií a praktických ukážok prevedenia jednotlivých cvikov.
U dodávateľa
13,54 € 14,25 €

Základy metodológie výskumu v telesne výchove a športe


Predkladaná publikácia kolektívu autorov má ambíciu osloviť najmä študentov Fakulty telesnej výchovy a športu UK BA (FTVŠ UK), prípadne iných fakúlt, kde sa vyučujú predmety Základnej metodológie výskumu, Základy metodológie vedy, Metódy pedagogického výskumu, Seminár k bakalárskej práci a Seminár k diplomovej práci v súvislosti s vedami o športe. Autori sa zamerali na základné poznatky z teórie poznania, matematicko-štatistických metód a na jednoduché príklady výskumných projektov. Prevažná časť textu sa venuje základom kvantitatívneho výskumu, ktorý si na rozdiel od kvalitatívneho nevyžaduje predchádzajúce výskumné skúsenosti. V publikácii sú praktické rady pre tvorbu uvedených kvalifikačných prác, vrátane štruktúry bakalárskej, resp.diplomovej práce, citáciu použitých zdrojov a grafickú úpravu textu a dokumentačného materiálu.
Vypredané
19,48 € 20,50 €

Prírodné zdroje na ochranu životného prostredia


Na začiatku 21. storočia sa stretávame s jeho pomenovaním ako storočím nanotechnológií a nanomateriálov, s čím súvisia prevratné objavy aj adsorbentov nanometrovej veľkosti a nové pohľady na adsorbenty konvenčné resp. tradičné. Často sa však pre 21. stor. vyskytuje i pomenovanie storočie udržateľného rozvoja a s tým súvisiacich proenvironmentálnych adsorbentov a udržateľného využívania prírodných zdrojov.„Chráň životné prostredie, zvýšiš kvalitu života“ je mottom knižnej publikácie prof. Ing. Evy Chmielewskej, CSc. (rod. Horváthovej) z Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, ktorá viac ako 10 rokov v období od 1981 do 1992 riešila vo Výskumnom ústave vodného hospodárstva problematiku využitia zeolitov pre úpravu a dočisťovanie vôd a v roku 2014 sa dožíva okrúhlych 60. narodenín.Táto publikácia obsahuje výsledky vedecko-výskumnej činnosti autorky za obdobie 1985 – 2010, prevažne však s akcentom po roku 2000, pričom organicky nadväzuje i na realizačné výstupy projektov so silným sanačno-aplikačným nábojom, riešených v jej predchádzajúcich zamestnávateľských organizáciach (VÚVH a Comco Martech Europe AG). Ťažiskovým zámerom publikácie bolo oboznámiť čitateľov s prípravou pokročilých proenvironmentálnych adsorbentov predovšetkým na báze prírodného zeolitu ale tiež jeho porovnanie s inými prírodnými materiálmi resp. komerčnými adsorbentami. Publikácia je rozdelená do 16 kapitol na 150 stranách textu vrátane 57 obrázkov.
Na sklade 1Ks
22,04 € 23,20 €

Praktikum zo slovenskej gramatiky a ortografie pre cudzincov


Praktikum je ďalšia z radu moderných učebných pomôcok určených pre zahraničných používateľov slovenčiny dosahujúcich mierne a stredne pokročilú úroveň jazyka (B1, B2).Publikácia je zostavená v duchu koncepcie Vzdelávací program Slovenčina ako cudzí jazyk a je praktickou gramatickou príručkou s cvičeniami, ktoré majú slúžiť na prehĺbenie a precvičenie gramatických a ortografických znalostí na miernej a stredne pokročilej úrovni.Príručka má pripraviť používateľa jazyka na zvládnutie reálnych životných situácií v praktickej ústnej i písomnej komunikácii. Používateľ sa po jej zvládnutí vyjadruje vzhľadom na danú situáciu vhodne, gramaticky správne a dokáže používať pestrú slovnú zásobu.V príručke sa okrem prehľadných teoretických pravidiel, tabuliek a cvičení nachádzajú aj doplnkové texty a úlohy, obrázky a ilustrácie, ktoré sa dajú využiť pri skupinovej práci s učiteľom alebo si používateľ pri samostatnej práci selektívne vyberie podľa vlastných potrieb.
Vypredané
16,63 € 17,50 €

Lekárska slovenčina pre zahraničných študentov


Lekárska slovenčina pre zahraničných študentov
Vypredané
13,98 € 14,72 €

New English for Medical Students


New English for Medical Students
Vypredané
17,73 € 18,66 €

Lekárska slovenčina pre zahraničných študentov


Lekárska slovenčina pre zahraničných študentov
Vypredané
16,70 € 17,58 €

Odborná slovenčina v medicínskej praxi - kazuistiky


Odborná slovenčina v medicínskej praxi -kazuistiky
Vypredané
5,27 € 5,55 €

Parodontológia I.


MUDr. Tomáš Siebert, PhD., je renomovaný slovenský stomatológ a certifikovaný dentoalveolárny chirurg, parodontológ a implantológ. Je členom implantologickej spoločnosti ICOI v USA a členom Európskej parodontologickej asociácie EFP. Profesionálnu erudíciu si zvyšoval i pobytom a štúdiom na 13 európskych pracoviskách, ako aj v USA. Je autorom početných odborných publikácií v slovenských aj zahraničných periodikách a je akceptovaným prednášateľom na vedeckých a odborných podujatiach doma i v zahraničí.Parodontológia je jeden z nosných odborov stomatológie a je aj jeden zo samostatných predmetov štúdia zubného lekárstva na našich lekárskych fakultách. Je známe, že ide o veľmi dôležitý vedný odbor, ktorého náplň, výsledky diagnostiky, prevencie a liečby nezastupiteľne ovplyvňujú stav dentície, a tým aj zdravie človeka a kvalitu jeho života. Vo vývoji v medicíne vrátane stomatológie a nota bene v parodontológii, do ktorej dnes možno zahrnúť aj implantológiu, nastali v posledných decéniách zásadné zmeny. Do praxe boli zavedené moderné technologické možnosti, ktoré modifikujú diagnostické postupy, dopĺňajú, resp. diametrálne menia doteraz poznanú etiopatogenézu ochorení, ako aj ich terapiu. Z tohto dôvodu je zrejmé, že aj bývalé celoštátne učebnice, ktoré sa dlhé roky používali vo výučbe parodontológie, napriek ich nespochybniteľnej dobovej kvalite sú dnes už obsolétne a v praxi nepoužiteľné. Aktivita autora poskytnúť učebný text z parodontológie študentom stomatológie, s presahom k ďalším záujemcom, prišla v hodine dvanástej.Učebný text Parodontológia I. má 195 strán. Do textu je zaradených 15 tabuliek a 45 veľmi kvalitných obrázkov s názorným pedagogickým účinkom. Vlastný učebný text je rozdelený do šiestich základných kapitol s početnými hierarchizovanými podkapitolami. V prvej kapitole autor uvádza študentov do problematiky normálnej anatómie a histológie tkanív ústnej dutiny, s dôrazom na epitelové aj mezenchýmové štruktúry. V druhej kapitole sa rozoberá pojem biologická šírka zuba. V tretej kapitole sa zoširoka hovorí o parodontálnom zdraví. Vychádzajúc z tohto pojmu, sa vo štvrtej kapitole obsah zameriava na mikrobiálne prostredie ústnej dutiny. Zubnému kameňu sa v celej pestrosti poznatkov o tomto patogénnom produkte venuje obsah piatej kapitoly. Posledná, šiesta kapitola je najrozsiahlejšia a sumarizuje klasifikačné systémy stavov a ochorení závesného systému zubov. Tu autor odhaľuje a vysvetľuje nedostatky predchádzajúcich početných klasifikácií a navrhuje upravenú verziu najnovšej platnej klasifikácie stavov a ochorení parodontu z roku 1999.Učebné texty vychádzajú a sú napísané z bohatého prameňa vedomostí a skúseností naslovovzatého odborníka v celej obsiahlej parodontologickej problematike. Obsah je vyvážený a primeraný, čo sa týka hĺbky aj šírky uvedených informácií. Texty veľmi vhodne a pôsobivo dopĺňajú početné a mimoriadne názorné ilustrácie.Možno konštatovať, že prezentovaná učebnica je modernou, a napriek tomu na základe klasických princípov odboru konštruovanou pomôckou na zvládnutie komplikovanej, ale nezastupiteľnej stomatologickej disciplíny parodontológie.
U dodávateľa
49,40 € 52,00 €

Cesty, po ktorých turisti nechodia


V cestopise geovedca čitateľ nájde niektoré aspekty zo života ľudskej spoločnosti, ako aj aspekty, zažité na miestach, kde turisti nechodia. Geovedec, naproti trasám turistov, na svojich cestách navštevuje aj miesta mimo turistických trás, či dokonca pre turistické skupiny neprístupné miesta.
Vypredané
23,47 € 24,70 €

Parodontológia II.


U dodávateľa
49,40 € 52,00 €